Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  voltage control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Deterioration of voltage conditions is one of the frequent consequences of connecting an increasing number of photovoltaic sources to the low-voltage (LV) power grid. Under adverse conditions, i.e. low energy consumption and high insolation, microgeneration can cause voltage surges that violate acceptable limits. Research shows that the increase in voltage is the main limitation for connecting new energy microsources to the LV network and forces the reconstruction of the network. An alternative to costly modernizations can be the implementation of appropriate strategies for controlling network operation to maintain the voltage at the required level. The article presents an overview of the methods and concepts of voltage control in a low-voltage network developed so far to mitigate the undesirable phenomenon of voltage boosting. The focus was mainly on local methods - not requiring communication infrastructure - as best suited to the conditions of Polish distribution networks. Gathering the results of many tests and simulations carried out in different conditions and on different models allowed for the formulation of general conclusions and can be a starting point for further research on acontrol method that can be widely used in the national power system.
PL
Jedną z częstych konsekwencji przyłączania do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (nn) coraz większej liczby źródeł fotowoltaicznych jest pogorszenie warunków napięciowych. W niesprzyjających warunkach – przy niskim poborze energii i wysokim nasłonecznieniu – mikrogeneracja może powodować podskoki napięcia przekraczające dopuszczalne granice. Badania pokazują, że wzrost napięcia stanowi podstawowe ograniczenie dla przyłączania nowych mikroźródełenergii do sieci nn i wymusza przebudowę sieci. Alternatywą dla kosztownych modernizacji może być wdrożenie odpowiednich strategii sterowania pracą sieci pozwalających utrzymać napięcie na wymaganym poziomie. W artykule zaprezentowano przegląd opracowanych dotychczas metod i koncepcji regulacji napięcia w sieci nn mających na celu opanowanie niepożądanego zjawiska podbicia napięcia. Skupiono się głównie na metodach lokalnych – nie wymagających do prawidłowego działania infrastruktury komunikacyjnej –jako najlepiej przystosowanych do warunków polskich sieci dystrybucyjnych. Zebranie wyników badań i symulacji, przeprowadzonych przy różnychzałożeniach i na różnych modelach, pozwoliło na sformułowanie ogólnych wniosków i może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań nad metodą sterowania mogącą znaleźć szerokie zastosowanie w krajowym systemie elektroenergetycznym.
PL
W ostatnich latach w krajowym systemie elektroenergetycznym liczba i moc odnawialnych źródeł energii znacząco wzrosły. Źródła te można wykorzystać nie tylko do produkcji tzw. czystej energii elektrycznej, ale również do poprawy warunków napięciowych w tym systemie. W artykule przedstawiono koncepcję układu regulacji napięcia w systemie elektroenergetycznym z przyłączonymi w pewnym obszarze: farmą wiatrową, farmą fotowoltaiczną, elektrownią wodną i zespołem elektrowni biogazowych. Jest to nadrzędny układ regulacji wykorzystujący logikę rozmytą, który analizuje warunki napięciowe w wybranych punktach systemu i steruje mocą bierną m.in. grupy odnawialnych źródeł energii. Jak pokazują wyniki symulacji, działanie układu przyczynia się do poprawy poziomów napięć w systemie elektroenergetycznym.
EN
Recently, the number and rated power of renewable energy sources have significantly increased in the Polish Power System. These sources can be used not only for the production of clean energy, but also for improving unbalanced grid voltage conditions. The article presents the concept of a voltage control system for the power system with a wind farm, a photovoltaic farm, a hydroelectric power plant and a biogas power plant. It is a fuzzy logic control system, which analyzes the voltage conditions at selected nodes in the system, and controls the reactive power of a group of renewable energy sources. The presented control system contributes to the improvement of voltage levels in the power system.
PL
Podłączanie odnawialnych źródeł energii do sieci energetycznych niskiego napięcia powoduje powstawanie problemów zmienności napięcia, zwłaszcza w przypadku dużych odległości od transformatora zasilającego. W skrajnych przypadkach zachodzi konieczność redukcji mocy generowanej przez źródło ze względu na podwyższenie napięcia spowodowane spadkami napięcia przy oddawaniu energii do sieci. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie energoelektronicznego regulatora napięcia składającego się z dwóch falowników, z których jeden służy do dodawania, za pomocą transformatora dodawczego, napięcia o regulowanej małej amplitudzie. Drugi falownik służy do dostarczania energii czynnej do układu regulacji oraz do korekty poboru mocy biernej w założonym zakresie. W referacie pokazano zastosowanie regulatora do stabilizacji napięcia sieci nN z generacją rozproszoną opartą na odnawialnych źródłach energii.
EN
Connecting renewable energy sources to low voltage grids causes voltage variation problems, especially in the case of long distances from the power transformer. In extreme cases, it is necessary to reduce the power generated by the source due to the increase in voltage caused by voltage drops. The solution to this problem is the use of an electronic voltage regulator. The power electronic voltage regulator consists of two inverters, one of which is used to add voltage with regulated low amplitude to the grid voltage. The voltage is added in series with using of the addition transformer. The second inverter is used to supply active energy to the control system and to correct reactive power consumption in the assumed range. The reactive power is regulated by generating a current with an appropriate phase shift in relation to the voltage. Additionally the voltage regulator can symmetrize line currents and mitigate current harmonics. Balance of losses and energy savings in the network with a voltage regulator is analysed in the paper. The paper presents the use of a regulator to stabilize the LV network voltage with distributed generation based on renewable energy sources.
EN
This paper presents an advanced control of photovoltaic system with battery storage system and shows the coordination of the studied system in order to enhance solar energy utilization. This study proposes an approach of coordinated and integrated control of solar PV generators with battery storage control in order to maintain active and reactive power (P-Q) control and to provide voltage and frequency (V-f) support to the grid instead of a high load addition. The description of the studied system is based on a battery energy storage system based (lithium-ion technology), a DC-DC bidirectional power converter in order to connect the battery to the DC bus, DC-DC converter, voltage source inverter and finally the load and the micro-grid. Consequently, the main contribution of the proposed control methods lies in the coordination between the different controls methods proposed: battery control at the PV side and V-f/P-Q control algorithm at the inverter side. A simulation using the Matlab/Simulink software has been performed, to confirm that the proposed control model is able to provide voltage and frequency support to the grid and to maintain active and reactive power control instead of a high load addition.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia zaawansowaną kontrolę systemu fotowoltaicznego z systemem baterii i pokazuje koordynację badanego systemu w celu zwiększenia wykorzystania energii słonecznej. W opracowaniu zaproponowano podejście polegające na skoordynowanym i zintegrowanym sterowaniu generatorami fotowoltaicznymi z kontrolą akumulatorów w celu utrzymania kontroli mocy czynnej i biernej (P-Q) oraz zapewnienia wsparcia napięcia i częstotliwości (V-f) dla sieci zamiast dodawania wysokiego obciążenia. Opis oparty jest na systemie akumulacji energii akumulatora (technologia litowo-jonowa), dwukierunkowym konwerterze mocy DC-DC w celu podłączenia akumulatora do szyny DC, przetwornicy DC-DC, falownika źródła napięcia i wreszcie obciążenie. W związku z tym główny wkład proponowanych metod sterowania polega na koordynacji różnych proponowanych metod sterowania: kontrolą baterii po stronie PV i algorytm sterowania V-f / P-Q po stronie falownika. Przeprowadzono symulację za pomocą oprogramowania Matlab / Simulink, aby potwierdzić, że proponowany model sterowania jest w stanie zapewnić wsparcie napięcia i częstotliwości dla sieci oraz utrzymać kontrolę mocy czynnej i biernej zamiast dodatku o wysokim obciążeniu.
PL
Artykuł omawia zagadnienie sterowania pracą 4-pasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego SRM 8/6. Układ sterowania silnika został zbudowany na bazie układu FPGA Artix-7 XC7A35T-L1CSG324I. Zastosowanie układu FPGA umożliwia nie tylko realizację podstawowych metod sterowania pracą silnika, ale również implementację zaawansowanych metod sterowania, umożliwiających np. istotne poszerzenie zakresu pracy silnika ze stałą mocą wyjściową. W pracy ograniczono się do prezentacji podstawowych metod sterowania uruchomionych w układzie rzeczywistym czteropasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego. Zamieszczono wnioski dotyczące implementacji wybranych algorytmów sterowania w układzie sterowania z zastosowaniem układu FPGA.
EN
Paper describes the problem of 4-phase switched reluctance motor SRM 8/6 control. The motor control system was build based on Artix-7 XC7A35T-L1CSG324I FPGA module. The use of the FPGA makes possible implementation not only basic control methods, but also an advanced control methods which, for example, allow to increase the motor output constant power range. In paper only the basic control methods of 4-phase switched reluctance motor were presented. Conclusions related to implementation chosen control methods in FPGA based system were given.
EN
In this paper, an energy coordination control method based on intelligent multi-agent systems (MAS) is proposed for energy management and voltage control of a DC microgrid. The structure of the DC microgrid is designed to realize the mathematical modeling of photovoltaic cells, fuel cells and batteries. A two-layer intelligent MAS is designed for energy coordination control: grid-connection and islanding of a DC microgrid is combined with energy management of PV cells, fuel cells, loads and batteries. In the hidden layer and the output layer of the pro-posed neural network there are 17 and 8 neurons, respectively, and the “logsig” activation function is used for the neurons in the network. Eight kinds of feature quantities and 13 different actions are taken as the input and output parameters of the neural network from the micro-source and the load, and the as the control center agent’s decision-makers. The feasibility of the proposed intelligent multi-agent energy coordination control strategy is verified by MATLAB/Simulink simulation, and three types of examples are analyzed after increasing the load. The simulation results show that the proposed scheme exhibits better performance than the traditional approaches.
EN
The article covers selected issues related to the share of hydroelectric power in the process of rebuilding the power system after black-out and voltage regulation during that process. Selected results of measurements made during the creation of the transmission chain for the need to start a block of a thermal power plant from a hydroelectric power plant were presented.
PL
Artykuł obejmuje wybrane zagadnienia związane z udziałem elektrowni wodnych w procesie odbudowy systemu elektroenergetycznego po blackoucie oraz regulacji napięcia w czasie trwania tego procesu. Przedstawiono wybrane wyniki pomiarów dokonanych w czasie tworzenia ciągu przesyłowego na potrzeby uruchamiania bloku elektrowni cieplnej z elektrowni wodnej.
PL
Artykuł przedstawia transformator hybrydowy (TH) z dwubiegunowym przekształtnikiem AC/AC do łagodzenia wahań napięcia, zapadów i przepięć w systemie elektroenergetycznym. Proponowane rozwiązanie charakteryzuje się szerokim zakresem sterowania napięcia i dobrą dynamiką. Ponadto zapewnia separację galwaniczną pomiędzy źródłem a obciążeniem. W artykule zamieszczono opis działania układu TH oraz wyniki badań eksperymentalnych modelu laboratoryjnego o mocy 1 kVA, pracującego w zamkniętej pętli sterowania.
EN
This paper presents a hybrid transformer (HT) with a bipolar AC/AC converter to mitigate voltage fluctuation, voltage sag and swell in AC power grid. Proposed solution is characterized by a wide range of voltage control and good dynamics. Moreover provides galvanic separation between source and load. The article describes the operation principle of the HT and the results of experimental research of a 1 kVA laboratory model operating in closed control loop.
EN
The paper presents an attempt to use game theory to voltage regulation by controlling the transformer’s taps. The receiver is an industrial process for which it is necessary provide stability of the supply voltage, regardless of changes in the grid. Appropriate formulation of payouts for playes(agents) resulted in finding the optimal solution, based on Nash’s equilibrium under both constraints: minimizing voltage error and minimizing the number of tap switching operations. The Gambit software and Python programming language were used.
PL
W pracy przedstawiono próbę wykorzystania teorii gier do regulacji napięcia poprzez sterowanie odczepami transformatora. Odbiornikiem jest proces przemysłowy, dla którego konieczne jest zapewnienie stabilności napięcia zasilania, niezależnie od zmian w sieci. Właściwe określenie wypłat dla agentów (graczy) zaowocowało optymalnym rozwiązaniem, wykorzystując równowagę Nasha przy uwzględnieniu warunków: minimalizacja błędu napięcia i minimalizacja wykorzystania przełącznika zaczepów. Wykorzystano oprogramowanie Gambit i język Python.
11
Content available remote System sterowania silnika SRM z zastosowaniem układu FPGA
PL
Artykuł omawia zagadnienie sterowania pracą 4-pasm owego silnika reluktancyjnego przełączalnego SRM 8/6. Układ sterowania silnika został z budowany na bazie układu FPGA Artix-7 XC7A35T-L1CSG324I. Zastosowanie układu FPGA umożliwia realizację nie tylko podstawowych metod sterowania pracą silnika, ale również implementację zaawansowanych metod sterowania umożliwiających np. istotne poszerzenie zakresu pracy silnika ze stałą mocą wyjściową. W pracy ograniczono się do prezentacji podstawowych metod sterowania uruchomionych w układzie rzeczywistym czteropasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego. Zamieszczono wnioski dotyczące implementacji wybranych algorytmów sterowania w układzie sterowania z zastosowaniem układu FPGA.
EN
Paper describes the problem of 4-phase switched reluctance motor SRM 8/6 control. The motor control system was build based on Artix-7 XC7A35T-L1CSG324I FPGA module. The use of the FPGA makes possible implementation not only basic control methods, but also an advanced control methods which, for example, allow to increase the motor output constant power range. In paper only the basic control methods of 4-phase switched reluctance motor were presented. Conclusions related to implementation chosen control methods in FPGA based system were given.
PL
Przedstawiono wyniki rozważań nad możliwościami wykorzystania regulacji napięcia zasilającego uzależnionej od aktualnej wartości częstotliwości jako sposobu kształtowania obciążeń odbiorców końcowych w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Przedstawiono również wyniki prac nad metodą FBVR, opisaną przez autora szczegółowo w jego rozprawie doktorskiej „Regulacja poziomu napięcia w zadaniu kształtowania zapotrzebowania na moc i energię elektryczną odbiorców końcowych w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych”.
EN
The paper presents results of discussion on application of supply voltage control related to current value of frequency as a method of controlling end-consumer loads in smart power electric networks. The paper presents a brief summary of FBVR method described by author in his dissertation thesis ”Adjustment of Voltage Level in Shaping End-Users ,Demand for Power and Electrical Energy in Smart Power Grids”.
EN
In this paper an investigation of voltage control system with P+ current controller for a DC-DC converter is presented. A DC-DC converter based on silicon carbide power devices were used. Synchronous buck topology is used for converter structure. Mathematical model of the converter is presented. The dependence between converter working conditions (i.e. input voltage, load current, switching frequency) and passive LC components is also given. A modified current control method based on P+ structure is considered. Proposed algorithm is compared with a traditional cascade structure based on PI type controllers. Output voltage and coil current dynamics were investigated. Experimental tests results were presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań układu regulacji napięcia przetwornicy DC-DC z regulatorem prądu typu P+. Zastosowano przetwornicę DC-DC z łącznikami na bazie węglika krzemu. Przetwornica została wykonana w topologii obniżającej napięcie. Przedstawiony został model matematyczny przetwornicy. Opisano także zależność pomiędzy warunkami pracy przetwornicy (np. napięcie wejściowe, prąd obciążenia, częstotliwość kluczowania) a parametrami elementów pasywnych LC. Przedstawiono propozycję struktury zmodyfikowanego regulatora prądu typu P+. Rozważany algorytm porównano z tradycyjnym algorytmem PI. Przedstawione badanie eksperymentalne dotyczą dynamiki napięcia wyjściowego oraz prądu dławika.
PL
Przedstawiono analizę wariantów współpracy układów regulacji farm wiatrowych z układami regulacji napięcia i mocy biernej zainstalowanymi w stacjach elektroenergetycznych i w stacjach przyelektrownianych. Na podstawie wybranych przykładów, symulacji i analiz przedstawiono wytyczne do algorytmów współpracujących i skoordynowanych ze sobą układów regulacji.
EN
Presented is the analysis of various options of cooperation between wind farms control systems and the voltage and reactive power control ones installed in power stations and substations nearby power plants. On the basis of selected examples, simulations and analyses provided are guidelines for algorithms of the cooperating and coordinated with one another control systems.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pokazujące możliwości wykorzystania baterii kondensatorów zainstalowanych wewnątrz sieci SN (w odbiorców przemysłowych), w celu zminimalizowania strat mocy w sieci elektroenergetycznej. Wyniki analizy pozwoliły określić, które ze stosowanych obecnie kryteriów regulacji jest najbardziej korzystne. Wskazywano również na konieczność koordynacji działań regulatorów transformatora i baterii kondensatorów.
EN
One of the main issues related to the optimization of the MV network is to reduce losses of active and reactive power. Lower losses of active and reactive power give not only economic advantage, but also improvement of energy quality. The object of regulation that can be used for these purposes are transformer with On-Load Tap Changer and capacitor's banks. This paper presents results of analysis of the possibility of using capacitor banks installed inside the MV network (in industrial consumer) in order to minimize power losses in the power network. The results of analysis allowed to determine which of the criteria adjustment: constant voltage or maintain constant values tgφ, in individual buses is better. It was also pointed to the necessity of the coordination between actions of regulators of the transformer and capacitor banks.
EN
The paper presents results of computer simulations aimed at the operating conditions identification of the power system with local wind generation. The voltage conditions and power flows have been identified according to the voltage control modes in a substation and to the reactive power regulation modes of the wind farm. The simulation results made it possible to recommend optimal operating variants for the wind generators in the power network. These alternatives may be used by Distribution System Operators to specify optimal voltage regulation modes of wind power generation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych pracy układu sieciowego z przyłączonymi rozproszonymi (lokalnymi) źródłami wytwórczymi (na przykładzie źródła wiatrowego). Dokonano identyfikacji warunków napięciowych oraz rozpływu mocy w układzie zależnie od sposobu regulacji napięcia w stacji transformatorowej zasilającej układ oraz trybu sterowania mocą bierną generowaną przez źródło. W oparciu o uzyskane rezultaty zaproponowano zalecane warianty współpracy źródeł wiatrowych z siecią elektroenergetyczną. Może to posłużyć operatorom sieci dystrybucyjnych do określenia optymalnego sterowania pracą źródeł wiatrowych.
17
EN
A power distribution system with distributed generations can operate as a microgrid under specific conditions. A microgrid can be operated under grid-connected and islanded modes seamlessly without disrupting the loads within the microgrid. This study analyzes the intelligent control of a microgrid with a pulse-width modulation-controlled voltage source inverter. Switching patterns are generated through a fuzzy proportional-integral (PI) controller. This study aims to develop a fuzzy-PI controller and compare its performance with that of a PI controller in controlling the voltage and frequency of a microgrid under disturbances in a Matlab/Simulink environment. Results show that the fuzzy-PI controller has higher capability, precision, and robustness than the PI controller in quickly restoring and stabilizing the microgrid. A simulation experiment is also performed to verify the greater validity and effectiveness of the microgrid equipped with the fuzzy-PI controller than with the PI controller. The developed fuzzy-PI controller can reduce the total harmonic distortion by 0.46%.
PL
W artykule analizowano inteligentne sterowanie mikrosiecią z wykorzystaniem przekształtnika sterowanego metodą modulacji szerokości impulsu. Jako sterownik wykorzystano proporcjonalno całkujący układ z logika rozmytą. Zbadano pracę układu w sieci z zakłóceniami. Stwierdzono znaczące przewagi kontrolera pracującego z logika rozmytą w porównaniu do układów konwencjonalnvch.
EN
The article describes a control system designed at the Institute of Power Engineering Gdańsk Division, which has been applied in Dunowo substation and nearby wind farms. Control systems use wind farms in the process of voltage and reactive power control. The device structure, rules of control and requirements described in the Instruction of Transmission System Operation and Maintenance (grid code) released by Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA the Transmission System Operator in Poland are presented.
PL
W artykule przedstawiono opracowany i zrealizowany przez Instytut Energetyki system regulacji napięć i mocy biernych dla węzła Dunowo, obejmujący stację elektroenergetyczną najwyższych napięć oraz dwie spośród wielu farm wiatrowych. Zaprezentowano aktualne wymagania OSP dotyczące regulacji napięcia z wykorzystaniem farm wiatrowych. Przedstawiono budowę i strukturę systemu, reguły działania jego składników, a także zasady koordynacji regulacji transformatorowej w stacji najwyższych napięć i generatorowej w farmach wiatrowych.
19
EN
In this paper the authors wish to draw attention to the rationale for, and the possibility of, the use of local reactive power sources by the Transmission Node Master Controller (TNMC). Large Customers (LC) are one of the possible reactive power sources. The paper presents the issues related to the need for coordination between the control systems installed in the LC network, and coordination between control systems of the LC as well as master control systems in the network.
PL
Autorzy artykułu zwracają uwagę na celowość i możliwość wykorzystania lokalnych źródeł mocy biernej przez układy regulacji grupowej węzła przesyłowego (RGWP). Jednym z takich źródeł są wielcy odbiorcy (WO). W artykule przedstawiono również zagadnienia związane z potrzebą koordynacji pomiędzy układami regulacji zainstalowanymi w sieci WO oraz koordynacji pomiędzy układami regulacji WO a układami regulacji nadrzędnej w sieci.
PL
W artykule przedstawiono opracowany i zrealizowany przez Instytut Energetyki system regulacji napięć i mocy biernych dla węzła Dunowo obejmujący stację elektroenergetyczną najwyższych napięć oraz dwie, spośród wielu, przyłączone farmy wiatrowe. W treści zaprezentowano aktualne wymagania OSP dotyczące regulacji napięcia z wykorzystaniem farm wiatrowych. Przedstawiono budowę i strukturę wykonanego systemu, zasadę działania jego składników a także zasady koordynacji regulacji transformatorowej w stacji najwyższych napięć i generatorowej w farmach wiatrowych.
EN
Article describes control system designed in Institute of Power Engineering Gdańsk Division, which has been applied in substation Dunowo and nearby wind farms. Control systems uses wind farms in process of voltage and reactive power control. Presented are device structure, rules of control and requirements described in Instruction of Transmission System Operation and Maintenance (grid code) released by the Polish Transmission System Operator.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.