Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 629

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ventilation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wymagania prawne dotyczące wentylacji oraz parametrów komfortu cieplnego w budynkach hotelowych. Szczegółowo omówiono sposoby zapewnienia wymiany powietrza w części mieszkalnej oraz urządzenia wykorzystywane do indywidualnego utrzymania parametrów komfortu w pokojach hotelowych.
EN
The article presents legal requirements for ventilation and thermal comfort parameters in hotel buildings. The ways of providing air exchange in the residential part are discussed and devices for maintaining individual comfort parameters in hotel rooms are presented.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze wymagania dotyczące projektowania wentylacji przemysłowej – ogólnej, miejscowej i pożarowej – w obiektach przemysłowych. Są one określone na podstawie przepisów obowiązujących w zakresie budownictwa, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz znajdują się w literaturze fachowej.
EN
The article presents the most important requirements of designing the general, local exhaust and fire ventilation systems in industrial facilities. The requirements are based on regulations of civil engineering, environmental protection, occupational health and safety or are found in specialized literature.
3
Content available remote Remonty mieszkań w budynkach wielkopłytowych
PL
W artykule poruszono temat robót remontowych prowadzonych w mieszkaniach w budynkach wykonanych w prefabrykowanej technologii wielkopłytowej. Przedstawiono problem zużycia technicznego i funkcjonalnego obiektów, a także zakres prac rozbiórkowych i wykończeniowych prowadzonych z uwzględnieniem specyfiki budownictwa wielkopłytowego.
EN
The article discusses the subject of renovations made in flats of buildings constructed according to prefabricated large-panel technology. The paper presents the issue of technical and functional wear and tear of buildings as well as the scope of demolition and finish works, taking into account the specificity of large-panel construction.
4
Content available remote Niewłaściwa wentylacja ściany trójwarstwowej z elewacją klinkierową
PL
W artykule przedstawiono zasady projektowania i wykonywania ściany trójwarstwowej z uwagi na właściwą wentylację międzywarstwowej pustki powietrznej. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność pozostawienia szczelin wentylacyjnych, które obecnie są wykonywane z zastosowaniem puszek wentylacyjno-odwadniających. Jako przykład przedstawiono problemy wilgotnościowe w lokalu mieszkalnym, których jedną z przyczyn było niewłaściwe wykonanie tego elementu ściany trójwarstwowej.
EN
The article presents the principles of design and construction of a three-layer wall due to proper ventilation of the inter-layer air cavity. Particular attention was paid to the necessity to leave ventilation slots, which are currently made with the use of ventilation and drainage boxes. As a case study, internal moisture problems were presented, one of the reasons for which was the inadequate execution of this part of the three-layer wall.
PL
W niniejszym artykule omówiono dygestoria, czyli komory bezpiecznej pracy stosowane w laboratoriach. W treści artykułu przedstawiono rodzaje stosowanych dygestoriów, ich konstrukcję i sposób działania oraz wpływ na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniu laboratorium. Zwrócono również uwagę no podstawowe parametry techniczne i użytkowe tych urządzeń.
EN
This article discusses fume cupboards, i.e. safe work chambers used in laboratories. The paper presents the types of fume cupboards used, their design and mode of operation as well as the impact on improving air quality in a laboratory room. Attention is also paid to the basic technical and operational parameters of these devices.
7
Content available remote Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze starzeniem się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych. Opisano także przykłady elewacji wentylowanych wykonanych z okładziny z płyt włóknisto-cementowych, które uległy degradacji na skutek insolacji słonecznej i działania promieniowania UV. W zaprezentowanych badaniach do oceny zmiany barwy użyto spektrofotometru. Rezultaty, które uzyskano, pozwoliły zaobserwować widoczne zmiany w procesie niszczenia płyt poddanych badaniom starzeniowym. Ponadto wykazano, że promieniowanie UV ma wpływ na zmianę zabarwienia takich płyt oraz ich strukturę.
EN
The paper presents the results of research on the influence of UV radiation on fibre-cement boards tested in the aging chamber. It also describes the damage to ventilated facades made of fibre-cement cladding due exposure to sunlight and UV radiation. The obtained results revealed visible damage on boards subject to aging tests. Additionally, conducted analyses have proven that UV radiation may cause discolouration of facade boards and damage to their structure.
PL
Opisano autorski pomysł dynamicznego działania na warstwę przyziemną atmosfery jako efektywną metodę wentylacji i redukcji smogu obszarów zurbanizowanych. Przeprowadzone badania dotyczyły efektywności wież wentylacyjnych i komina wentylacyjnego oraz współpracy koncentrycznego wentylatorów systemu z kominem wentylacyjnym. Wyniki potwierdziły, że sprawność systemu jest wystarczająca.
EN
This paper describes the original ideas about dynamic action on atmospheric boundary layer as an effective method of urban ventilation and smog reduction. The performed tests focuses on efficiency of ventilation towers and vertical exhaust (ventilation chimney) and cooperation between a concentric system of ventilation towers and a ventilation chimney. The results confirmed a sufficient level of efficiency of cleaning an area where the system is located.
PL
W artykule przeanalizowano potencjalne drogi rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w typowych rozwiązaniach istniejących układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach niebędących obiektami służby zdrowia. Posiłkowano się zaleceniami przedstawionymi przez ASHRAE, REHVA, EUROVENT MIDDLE EAST i NIZP-PZH. Oprócz pomieszczeń, pod uwagę wzięto poszczególne elementy systemu wentylacji: przebieg i szczelność przewodów wentylacyjnych, centrale przetłaczające i uzdatniające powietrze oraz lokalizację czerpni i wyrzutni powietrza. Dokonano analizy układów ciśnienia w instalacjach przewodowych i dla różnych konfiguracji central wentylacyjnych. Zaproponowano szereg działań ograniczających ryzyko rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w instalacjach wentylacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych przecieków powietrza. Sformułowano procedurę postępowania umożliwiającą realizację tego celu.
EN
The article analyses potential ways of spreading the SARS-CoV-2 virus in typical existing ventilation and airconditioning systems in non-health facilities. The recommendations presented by ASHRAE, REHVA, EUROVENT MIDDLE EAST and Polish National Institute of Public Health (NIZP-PZH) have been used. Ventilated rooms and particular elements of the ventilation system: route and tightness of ventilation ducts, air handling units, as well as the location of the fresh air intake and exhaust air outlet were taken into account. The analysis of pressure distribution profiles in duct systems and for various air handling units types was made. A number of methods of reducing the risk of spreading COVID-19 in ventilation systems were proposed, with particular emphasis on reduction of possible air leaks. A procedure was formulated to enable the achievement of this objective.
PL
W artykule przedstawiono i przeanalizowano zalecenia i wytyczne znaczących organizacji branżowych, takich jak: ASHRAE, REHVA, EUROVENT ME i NIZP-PZH, w zakresie redukcji potencjalnego ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2 i w rezultacie choroby COVID-19 poprzez instalacje wentylacyjne. Podjęto próbę usystematyzowania zebranych zaleceń. Mają one stanowić podstawę do stworzenia szczegółowych wytycznych i procedur dotyczących instalacji HVAC do doraźnego wdrożenia w istniejących obiektach. Działania te mogą wymagać dodatkowych szkoleń dla personelu technicznego i zarządców nieruchomości.
EN
The article presents and analyses recommendations and guidelines of significant industry societies such as ASHRAE, REHVA, EUROVENT ME and polish National Institute of Public Health (NIZP-PZH) for the reduction of potential risk of transmission of the SARS-CoV-2 virus and as a result the COVID-19 disease through ventilation installations. An attempt has been made to systematize the collected recommendations. They are intended to provide a basis for detailed guidelines and procedures for HVAC installations for ad hoc implementation in existing facilities. These actions may require additional training for technical staff and property managers.
EN
Indoor swimming pools belong to ventilated facilities in which due to the complex nature of air, heat and moisture flow there are difficulties in shaping the conditions of the indoor environment, suitable for the occupants. The aim of the presented research was to assess the thermal, humidity and flow conditions in the actual ventilated school swimming pool. The assessment was carried out based on long-term and short-term measurements of indoor air parameters: temperature, relative humidity and speed, which were carried out over different periods of the year. Comparing the results of the research with the air parameters recommended for indoor swimming pools in the literature sources, the need to improve thermal, humidity and flow conditions in the facility by modernizing the ventilation system was indicated.
PL
Hale pływalni należą do obiektów wentylowanych, w których ze względu na złożony charakter przepływu powietrza, ciepła i wilgoci występują trudności w kształtowaniu warunków środowiska wewnętrznego, odpowiedniego dla przebywających ludzi. Celem prezentowanych badań była ocena warunków cieplno-wilgotnościowych i przepływowych w rzeczywistej wentylowanej szkolnej hali pływalni. Została ona przeprowadzona na podstawie ciągłych i krótkotrwałych pomiarów parametrów powietrza wewnętrznego: temperatury, wilgotności względnej i szybkości, które wykonano w różnych okresach roku. Porównując wyniki badań z wartościami parametrów zalecanymi dla pływalni w źródłach literaturowych, wskazano na potrzebę poprawy warunków cieplno-wilgotnościowych i przepływowych w obiekcie przez modernizację instalacji wentylacyjnej.
PL
W artykule opisano nowe autorskie rozwiązania zdecentralizowanych urządzeń wentylacyjno-ogrzewczo-chłodzących, których stosowanie umożliwi spełnienia w budownictwie jedno- i wielorodzinnym warunków technicznych. Artykuł opracowano na podstawie referatu autora pochodzącego z materiałów seminaryjnych Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja 2020.
EN
The article describes new authorial solutions of decentralised ventilation, heating and cooling systems, the use of which will allow to meet the technical specifications in single and multi-family buildings. The article has been prepared basing on the author’s paper from the seminar materials Ventilation Salon Air Conditioning Forum 2020.
PL
Instalacje i urządzenia wentylacji (klimatyzacji) mechanicznej w przemyśle spożywczym, mogą przenosić różne bakterie chorobotwórcze np. powodujące zapalenie płuc (choroba legionistów). Na odczucie parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach produkcyjnych przez ludzi mają wpływ czynniki zależne od człowieka (stan zdrowia, indywidualne odczucie temperatury itp.) oraz czynniki niezależne od człowieka (parametry fizyczne powietrza, świeżość i czystość powietrza itp.). Skażenia mikrobiologiczne urządzeń technologicznych oraz urządzeń i instalacji, m.in. wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wpływają na rozwój bakterii chorobotwórczych. Ilość powietrza dostarczana lub usuwana z pomieszczenia zależy od jego użytkowania i obciążenia zapachami oraz materiałami szkodliwymi. W następstwie powstawania punktu rosy w instalacjach wentylacyjnych mogą wystąpić tzw. zarodki kondesacji, zawarte w powietrzu, na których osadza się para wodna przy przesyceniu powietrza. Istotny wpływ na komfort w pomieszczeniach ma prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi. W pomieszczeniach produkcyjnych tam, gdzie dbałość o najwyższą jakość powietrza stanowi kwestię priorytetową, stosuje się dezynfekcje promieniową jonizacją katalityczną. W pomieszczeniach produkcyjnych przemysłu spożywczego o podwyższonym standardzie mikrobiologicznym nie należy stosować układów wentylacyjnych z recyrkulacją powietrza.
EN
Mechanical (air-conditioning) ventilation systems and equipment in the food industry may transfer various pathogenic bacteria causing, for instance, pneumonia (Legionellosis). Microclimate parameters in manufacturing shops felt by people area affected by: human factors (health, individual temperature perception etc.) and non-human factors (air physical parameters, air freshness and cleanliness etc.). Microbiological contamination of process equipment, machines and systems such as ventilation and air-conditioning equipment causes growth of pathogenic bacteria. The amount of air supplied and removed from a room depends on its use and load of odours and hazardous material. As a result of dew point formation in ventilation systems may appear the so-called air-borne condensation nuclei on which steam settles when the air gets oversaturated. The air flow rate has a material influence upon comfortable conditions in human inhabited zones. In manufacturing shops where the highest air quality is apriority, radial disinfection by means of catalytic ionization is applied. In food industry manufacturing shops of higher microbiological standard, ventilation systems based on air re-circulation should not be used.
PL
Artykuł o charakterze przeglądowym poświęcony wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych. Przedstawiono w nim wybrane problemy jakości powietrza w takich obiektach, zwracając szczególną uwagę na skutki złej jakości powietrza wewnętrznego określanej jako syndrom chorego budynku. Przywołane zostały zalecenia prawne w zakresie warunków, jakie powinna spełniać wentylacja budynków mieszkalnych, w tym istotne zagadnienie wielkości kanałów wentylacji grawitacyjnej. W publikacji omówiono budowę i działanie systemu wentylacji grawitacyjnej oraz skuteczność jej działania w odniesieniu do mikroklimatu pomieszczeń w budynkach. W końcowej części opracowania przedstawiona została ocena skuteczności działania wentylacji grawitacyjnej na przykładzie wybranego wolnostojącego budynku mieszkalnego. Artykuł opublikowany w nr 8/2008 „TCHiK”.
EN
The paper deals with problems related to the natural ventilation. The question of air quality and sick building syndrome are discussed. Regulations on requirements for ventilation of residential buildings are pointed, including the proper dimensions of air ducts. Design and functioning of natural ventilation systems and their performance are described. Then the performance of natural ventilation in chosen residential building is analysed. The paper was published in „TCHiK” No 8/2008.
PL
W projektowaniu i symulacji pracy systemów klimatyzacyjnych ważną rolę odgrywa określenie zapotrzebowania na energię do uzdatniania powietrza. Obliczenia zapotrzebowania na energię wykonuje się zazwyczaj w oparciu o statystycznie przygotowane dane klimatyczne w postaci tzw. typowych lat meteorologicznych. Korzystając z dwóch różnych źródeł danych klimatycznych, zwrócono uwagę na stosunkowo dużą niezgodność, jaką mogą się charakteryzować takie dane. Określone na ich podstawie zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza w systemie klimatyzacyjnym skutkuje znaczącymi różnicami w wynikach obliczeń.
EN
In the design process and simulation of air conditioning systems, it is important to determine the energy demand for air conditioning. The calculations of energy demand are usually carried out on the basis of statistically prepared climatic data in the form of a typical meteorological year. Using two different climate data sources, a relatively high degree of incompatibility was highlighted, which may characterise such data. The determination of the energy demand for air treatment on the basis of such data generates significant differences in the calculation results.
PL
Projekt instalacji wentylacji domu jednorodzinnego, choć pozornie wydaje się prosty, powinien uwzględniać klika aspektów dotychczas pomijanych w opracowaniach. Aby uzyskać spodziewany efekt – czyli doskonałą jakość powietrza wewnętrznego – należy poświęcić dużo więcej czasu na analizę potencjalnych strumieni zanieczyszczeń, np. radonu, i odpowiednio zaprojektować instalację.
EN
The design of a single-family house ventilation system, although seemingly simple, should include several aspects that have been omitted in the studies. In order to achieve the expected effect – that is, excellent indoor air quality – much more time should be spent to analyze potential contaminant streams, eg. radon, and design the installation accordingly.
PL
Artykuł przedstawia analizę porównawczą wyników odwzorowania strugi swobodnej uzyskanej w programie FDS oraz za pomocą najbardziej rozpowszechnionych wzorów analitycznych. Zaprezentowano wyniki badań porównawczych do analiz CFD oraz wnioski autorów dotyczące prawdopodobieństwa uzyskania poprawnego odwzorowania strugi swobodnej generowanej z modelu CFD wentylatora strumieniowego. Możliwości użycia wyników uzyskanych z modeli CFD w praktycznych zagadnieniach projektowych oraz wyznaczenie podstawy porównawczej do badań na modelu rzeczywistym stanowić będą w przyszłości rozwinięcie niniejszego opracowania.
EN
Article presents comparative analysis results of showing isothermal airstream from jet fan obtained in FDS program versus using the most common analytical formulas. In article are presented results of comparative tests to CFD analysis and authors conclusions about probability for receiving correct projection of free airstream generated from CFD models of jet fan. Capabilities of using generated results from CFD models in practical design issues and appointment of comparative base for tests in actual model from this elaboration will be developed in future.
PL
Zwalczanie zagrożenia metanowego musi być połączone z metodami zwalczania pozostałych zagrożeń naturalnych, tj. przede wszystkim zagrożenia pożarami endogenicznymi. Profilaktyka tych zagrożeń może być sprzeczna z zasadami zwalczania zagrożenia metanowego, dlatego powinna być ustalana wspólnie z profilaktyką innych zagrożeń. Wentylacja oraz dodatkowe środki wentylacyjne powinny być dostosowane do poziomów i innych zagrożeń naturalnych, zwłaszcza związanych z wentylacją. W artykule przedstawiono sposób postępowania przy projektowaniu eksploatacji w warunkach współwystępujących zagrożeń. Podano algorytm doboru systemu odmetanowania w toku realizacji projektu koncepcyjnego eksploatacji złoża węgla lub jego części, który powinien stanowić podstawę do wykonywania późniejszych projektów technicznych ścian eksploatacyjnych. W dalszej części artykuły przedstawiono rozwiązanie odmetanowania ścian eksploatacyjnych z wykorzystaniem długich, orurowanych otworów drenażowych. Zwrócono uwagę na czynniki wpływające na efektywność odmetanowania.
EN
Controlling the methane hazard in coal mines must be combined with methods to control other natural hazards, i.e. spontaneous fires hazard. Prevention of these other hazards may be contrary to the principles of preventing methane hazard. Therefore it should be determined together with the prevention of other hazards. Ventilation and additional ventilation measures should be tailored to levels other natural hazards, especially those associated with ventilation systems. The procedure for designing operation in the conditions of co-occurring hazards is presented in the article. An algorithm for the selection of a methane drainage system during the conceptual design of coal seam extraction has been given, which should be the basis for subsequent technical designs of mining longwalls. The solution for methane drainage in longwall panels using long, drainage boreholes equipped with performing pipes is presented in the next part of the article. The Attention was paid to factors affecting the methane drainage efficiency.
19
Content available remote Telemetryczny system do pomiarów efektywności energetycznej wentylacji
PL
W artykule przedstawiono oryginalny system telemetryczny dedykowany do pomiarów efektywności energetycznej wentylacji mechanicznej. Jego konstrukcja umożliwia łatwe wykonywanie pomiarów w miejscu zamontowania wentylacji.
EN
The article describes the original dedicated telemetry system measuring the energy efficiency of the mechanical ventilation. Its design allows for easy measurement taking at the site of the ventilation’s installation.
PL
W artykule zaprezentowano badanie doświadczalne z dziedziny wentylacji, przeprowadzone w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego z wykorzystaniem metody Stereo Particle Image Velocimetry (Stereo PIV). Opisano wyposażenie laboratorium badawczego obejmujące system PIV, a także metodę. Zaprezentowano wstępne wyniki doświadczeń ze strumieniami powietrza wypływającego z nawiewnej kratki wentylacyjnej, stosowanej w typowym budownictwie mieszkaniowym.
EN
The article presents an experimental study in the field of ventilation, carried out in the Malopolska Laboratory of Energy Efficient Buildings. Stereo Particle Image Velocimetry (Stereo PIV) method was used in the experiment. The specification of the equipment of the research laboratory including the PIV system was included, as well as a brief description of the method. Preliminary results of the tests of the air stream flowing out of the ventilation grille used in typical housing construction have been presented.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.