Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usuwanie zanieczyszczeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Zastosowanie ziarnistych węgli aktywnych do usuwania chloru z gazów odlotowych
PL
Zbadano 4 handlowe gatunki węgli aktywnych w zakresie skuteczności usuwania chloru ze spalin. Określono ich parametry fizykochemiczne, takie jak zawartość popiołu i wilgoci, liczba jodowa, powierzchnia właściwa, porowatość i wielkość porów. Badane węgle skutecznie pochłaniały chlor ze spalin i mogą być przydatne do zabezpieczania elektrochemicznych czujników gazów. Szczególnie obiecujące wyniki uzyskano w przypadku węgla z łupin orzecha kokosowego w usuwaniu chloru ze spalin suchych oraz węgla do chromatografii w oczyszczaniu spalin wilgotnych.
EN
Cl₂ was adsorbed from waste gases (140 mg/m3) on 4 com. activated C at 20°C for 16.3–49.4 h. Their phys.-chem. and structural properties were detd. The most efficient Cl₂ removal from dry flue gases was achieved on the activated C produced from coconut shells and from wet flue gases was achieved on activated C used in chromatog.
PL
W niniejszym artykule omówiono dygestoria, czyli komory bezpiecznej pracy stosowane w laboratoriach. W treści artykułu przedstawiono rodzaje stosowanych dygestoriów, ich konstrukcję i sposób działania oraz wpływ na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniu laboratorium. Zwrócono również uwagę no podstawowe parametry techniczne i użytkowe tych urządzeń.
EN
This article discusses fume cupboards, i.e. safe work chambers used in laboratories. The paper presents the types of fume cupboards used, their design and mode of operation as well as the impact on improving air quality in a laboratory room. Attention is also paid to the basic technical and operational parameters of these devices.
EN
Isobutanol in waste gas streams was treated by a tubular biofilter (TBF) which continuously operated for 364 days under various organic loading rate (OLR) from 11 g·m–3·h–1 to 66 g·m–3·h–1. Results show that within 60 days, the TBF successfully started up even after changing the OLR from 31.3 to 15.6 g·m–3·h–1. The average removal efficiencies (REs) were totally higher than 90% when OLRs ranged from 12.14 to 66.45 g·m–3·h–1. Two distinct performance deterioration periods were observed at days 186–253 and days 280–334, both of which recovered without additional measurement. During these periods, the larvae and adult moth flies, been identified as Psychodinae infested the TBF, greatly affected the TBF performance. When the number of adult Psychodinae decreased, TBF performance recovered. The elimination capacity (EC) was 60.42 g·m–3·h–1 at the inlet OLR of 66.45 g·m–3·h–1, with the critical EC being around 50 g·m–3·h–1. Even under a low gas empty bed residence time of 15 s, the preferable REs and ECs under middle or low OLRs were still obtained by the TBF.
PL
Analiza specjacyjna arsenu jest niezwykle istotna z punktu widzenia różnic w toksyczności różnych form tego pierwiastka oraz ciągłym jego dostarczaniu do środowiska wskutek działalności człowieka. Obecne w próbkach środowiskowych śladowe ilości związków arsenu mogą być z powodzeniem oznaczone z wykorzystywaniem różnorodnych metod separacji/wzbogacania i oznaczania.
PL
Badania zmian właściwości funkcjonalnych olejów przemysłowych podczas eksploatacji wykazują, że często można je zaliczyć do odwracalnych. Po zastosowaniu prostych zabiegów uzdatniania oleje mogą odzyskać pierwotną przydatność eksploatacyjną. Korzystnym rozwiązaniem jest prowadzenie takich zabiegów w miejscu eksploatacji.
PL
Od prawie trzech dekad inżynierskie nanocząstki (ENM’s, ang. Engineered Nano Materials) ze względu na wykazywaną reaktywność chemiczną, unikatowe właściwości sorpcyjne i katalityczne, elektroniczne, optyczne, magnetyczne są przedmiotem intensywnych badań. Uzyskane wyniki wskazują, że m.in. stanowią one nowe narzędzie do rekultywacji zanieczyszczonych ekosystemów wodnych (wód powierzchniowych i podziemnych), osadów, gruntów, poligonów oraz terenów recyklingu odpadów, w tym elektronicznych. Stosowanie technologii rekultywacji metodą in situ za pomocą kompozytów z udziałem nanocząstek metali, głównie nanocząstek zero wartościowego żelaza n-Fe(0) staje się coraz bardziej powszechne. Proponowane w licznych publikacjach i patentach rozwiązania wskazują na ich uniwersalność, większą efektywność i niższe koszty realizacji procesu rekultywacji w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.
EN
For almost three decades, engineered nanoparticles (ENM’s) have been the subject of intensive research due to their chemical reactivity and their sorption, catalytic, electronic, optical, magnetic and other unique properties. The results obtained indicate that they provide a new tool for the remediation of contaminated aquatic ecosystems (surface and groundwater), sediments, soil training grounds as well as waste recycling areas, e.g. for electronic. The application of in situ restorative technologies using compositions involving metal nanoparticles, mainly iron nanoparticles (n-ZVI, nano zero-valent iron) is becoming more common. Solutions proposed in a number of publications and patents show the versality, greater efficiency and lower costs of the remediation process, compared with conventional methods.
PL
Cel: Celem publikacji jest eksperymentalne określenie składników środków pianotwórczych mogących wpływać na zmniejszenie chłonności odpadów sztywnej pianki poliuretanowej względem odpadów poakcyjnych piany. Pozwoli to na określenie mechanizmu procesu powodującego ograniczenie skuteczności sorbentu w działaniach ratowniczych. Metoda: Wykorzystano zmodyfikowaną metodę Westinghousa oraz autorską metodę analizy wyników uwzględniającą ubytek masy powstający na skutek parowania sorbatu z przestrzeni sorbentu. W badaniach użyto jednolitego proszku sztywnej pianki poliuretanowej. Badaniu poddano wybrane kombinacje składników stanowiących koncentraty środków pianotwórczych: dodecylosiarczan sodu, 2-butanol i 1-undekanol. Wyniki i dyskusja: Wykreślono zależność masy sorbatu znajdującego się w porach sorbentu w funkcji czasu ociekania oraz wyznaczono maksymalną masę teoretyczną dla wszystkich badanych układów przez ekstrapolację prostej parowania do osi OY. Określenie wpływu wybranych składników środka pianotwórczego na sorpcję odniesiono do sorpcji wody. W tym celu porównywano przeciętne maksymalne masy teoretyczne otrzymane dla poszczególnych układów o różnych stężeniach i zbadano ich zgodność względem przeciętnej wartości otrzymanej dla wody. W tym celu skorzystano z kryterium porównawczego na poziomie istotności α = 0,1. Wnioski: Podczas badań wstępnych zauważono zdecydowanie mniejszą chłonność odpadów sztywnej pianki poliuretanowej względem roztworów środków pianotwórczych niż w przypadku wody. Badania wyraźnie wykazały, że czynnikiem odpowiedzialnym za pogorszenie się właściwości pochłaniających pumeksu jest obecność 1-undekanolu w środku pianotwórczym, który jest wykorzystywany jako stabilizator piany. Jest to oczywiście działanie synergiczne z dodecylosiarczanem sodu. O ile sam dedecylosiarczan sodu powodował niewielką zmianę w zasorbowanej masie sorbatu (ok. 2%), o tyle dodatek 1-undekanolu przyczynił się do zmiany aż w 43%. Dodatek rozpuszczalnika (2-butanolu) powodował już niewielką zmianę właściwości chłonnych, przy czym chłonność niezależnie od kombinacji nieznacznie się zwiększała. Otrzymane wyniki pokazują, że czynnikiem odpowiedzialnym za zmniejszenie się chłonności może być niskie napięcie powierzchniowe, które jest cechą charakterystyczną środków pianotwórczych zawierających anionowe środki powierzchniowo czynne. Spadek napięcia powierzchniowego powoduje zmniejszenie się wielkości sił kapilarnych, a co za tym idzie – ułatwia wyciek cieczy z porów sorbentu. Badania wskazują na pewne ograniczenia wykorzystania sztywnej pianki poliuretanowej w działaniach ratowniczych mających na celu usuwanie resztek roztworów środków pianotwórczych lub też roztworów wodnych zawierających ich ślady.
EN
Aim: The aim of this publication is to experimentally identify the components of foaming agents that may have an impact on reducing the absorbency of rigid polyurethane foam waste in relation to post-foaming waste. This will allow to determine the mechanism behind the process which limits the sorbent’s effectiveness in rescue operations. Method: The research methods used were a modified Westinghouse test and a proprietary method of analysis of results taking into account the loss of mass following the evaporation of sorbate from the sorbent space. The tests used rigid polyurethane foam in the form of a solid powder. The tests examined selected combinations of ingredients that concentrate foaming agents, including sodium dodecyl sulphate, 2-butanol, 1-undecanol. Results and discussion: The dependence of the mass of sorbate solution absorbed in the pores of the sorbent as a function of dripping time and the maximum theoretical mass was determined for all tested systems by extrapolation of evaporation line to the OY axis. The determination of the influence of chosen ingredients of foaming agents on sorption was related to water sorption. To this end, the average maximum theoretical masses obtained for individual systems with different concentrations were compared and their compatibility with the average value obtained for water was examined. For this purpose, the comparative criterion was used at the level of significance a = 0.1. Conclusions: During the preliminary tests, the sorptivity of rigid polyurethane foam was noticeably lower in the presence of foaming agents, as compared to water. The tests clearly show that the factor responsible for the deterioration of pumice absorption properties is the presence of 1-undecanol in the foam concentrate, which is used as a foam stabiliser. This is of course synergistic with sodium dodecyl sulphate. While sodium dedecyl sulphate alone caused a small change in the absorbed mass of sorbate (about 2%), the addition of undecan-1-ol caused as much as 43% change. The addition of a solvent (2-butanol), in turn, caused only a slight change in absorptive properties, with the absorbency being slightly increased irrespective of the combination. The obtained results indicate that the factor responsible for the drop in sorptivity may be the low value of surface tension, which is typical of foaming agents solutions containing anionic surfactants. The decrease in surface tension causes a reduction in the capillary force and, as a result, facilitates the leakage of liquid from sorbent pores. The results indicate some limitations in the use of rigid polyurethane foam in rescue operations aimed at removing residuals of foaming agent solutions or water solutions containing traces of such agents.
PL
Znacznym ograniczeniem w zastosowaniu do produkcji materiaów budowlanych popiołów wapiennych, powstających w procesie spalania węgla brunatnego, jest powstanie odpadu, w którym odnotowano obecność cząstek niespalonego węgla. Poddając ten rodzaj odpadu odpowiednim zabiegom polepszającym ich właściwości, możliwe jest zastosowanie tych odpadów do produkcji różnego typu materiałów dla budownictwa. W artykule skupiono się nad poprawą właściwości popiołu lotnego jako dodatku do cementu. Przedstawiono również wyniki wstępnych badań nad możliwością wykorzystania wydzielonego węgla zawartego w popiołach lotnych, które powstają w procesie spalania węgla brunatnego. W toku przeprowadzonych badań dokonano charakterystyki popiołu wapiennego pochodzącego z jednej z krajowych elektrowni opartej na spalaniu węgla brunatnego, posługując się metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Wydzielenie niespalonych cząstek węgla z popiołów lotnych wapiennych stanowiło próbę poprawy niektórych właściwości tego rodzaju popiołów, aby umożliwić ich wykorzystanie jako dodatku do cementu. Niespalony węgiel został wydzielony jako frakcja powyżej 315 µm i poddany badaniom adsorpcyjnym określającym skuteczność jego adsorpcji względem jonów amonowych oraz związków rtęci. Stężenie rtęci w badanych próbach oznaczono metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej przy długości fali 254 nm, natomiast zawartość jonów amonowych analizowano z wykorzystaniem metody chromatografii jonowej. Wstępne wyniki badań adsorpcyjnych wydzielonej z popiołów wysokowapiennych frakcji węglowej pozwalają przypuszczać, że znajdzie ona zastosowanie w ochronie środowiska.
EN
The significant limitation in the use of this waste type in the building materials industry is the presence of unburned carbon particles. Appropriate treatments to improve their properties, allow using them in the manufacture of various types of construction materials. The paper focuses on improvement of calcareous fly ash properties in order to use them as the cement additives as well as presents the results of preliminary research about the possibility of using coal included in fly ash produced during lignite combustion. The characteristic of calcareous ash from one of the national lignite-fired power plants was carried out by X-Ray Diffraction and Scanning Electron Microscopy (SEM) method. Separation of unburned carbon particles from calcareous fly ash was a properties improvement attempt of this ash type to enable their use as the cement additives. The unburned carbon was separated as a fraction above 315 µm and subjected to adsorption tests for its adsorption efficiency towards ammonium ions and mercury compounds. The mercury concentration in the test samples was determined by atomic absorption spectrometry at 254 nm, while the ammonium content was analyzed by ion chromatography method. The preliminary results of the adsorption experiments of carbon fraction isolated from the high-calcareous fly ash allow to suppose that this fraction is useful for environment protection.
EN
Biofilters are a potential treatment option for removing pollutants from feedlot runoff but little research has been done on their use and design. In this study, two mechanism -based models were developed to simulate biofilter processes: a first-order model and a logistic model. The two models were calibrated and evaluated using nitrogen (N) and phosphorus (P) data collected from rainfall events for an experimental biofilter at Melrose, Minnesota, USA. The first-order model predicted removal efficiencies better than the logistic model. The sensitivity analysis suggested that the predictions of the first-order model are more sensitive to parameter. In addition, the uncertainty analysis suggested that the range in predictive errors could be a consequence of uncertainty of estimating parameter from the limited data set for the first-order model. In contrast, the uncertainty analysis for the logistic model of N suggested that reasons other than the uncertainty in parameter estimation are needed to explain predictive errors. Overall, the study provides a useful tool for assessing biofilter performance that can easily be improved with larger observed data sets. The biofilter model has been implemented in the most recent version of the Minnesota feedlot annualized runoff model (MinnFARM).
PL
Adsorbenty węglowe otrzymano przez aktywację fizyczną prekursora, którym była pozostałość po ekstrakcji rumianku nadkrytycznym CO₂. Zbadano wpływ temperatury karbonizacji i aktywacji na parametry teksturalne, właściwości kwasowo-zasadowe oraz zdolności sorpcyjne węgli aktywnych wobec NO₂. Otrzymane materiały węglowe charakteryzują się słabo rozwiniętą powierzchnią właściwą, mieszczącą się w zakresie 9–104 m²/g oraz wyraźnie zasadowym charakterem powierzchni. Wykazano, że wyższa temperatura procesów karbonizacji i aktywacji, a także obecność pary wodnej w strumieniu gazów podczas testów adsorpcyjnych, wpływają korzystnie na zdolności sorpcyjne otrzymanych węgli aktywnych wobec NO₂. Po odpowiedniej optymalizacji procesu wytwarzania, pozostałość po ekstrakcji nadkrytycznej rumianku może stanowić tani i łatwo dostępny prekursor do produkcji efektywnych adsorbentów węglowych.
EN
Four C adsorbents (spec. surface 9–104 m²/g, grain size 0.10–0.65 mm) were prepd. by carbonization and phys. Activation with CO₂ (700 or 800°C) of a residue from supercrit. extn. of camomile and used for NO₂ removal at room temp. The removal degree increased with increasing carbonization and activation temps. as well as after introduction of steam to the gaseous streams.
PL
W artykule opisano urządzenia służące do usuwania zanieczyszczeń z kruszyw żwirowo-piaskowych. Podano także przykłady wielkości zanieczyszczeń występujących w eksploatowanych aktualnie złożach tych kruszyw oraz możliwości efektywnego wykorzystania tych zanieczyszczeń jako pełnowartościowego surowca.
EN
The article presents the equipment for the removal of impurities from sand-gravel aggregates. The amount of impurities in mineral deposits of aggregates have been presented, along with the effective methods of impurities utilization as a resource.
EN
The aim of the study was to compare results of the treatment of different types of textile wastewater using selected organic, inorganic and mixed organic-inorganic coagulants and to assess their effectiveness. Results of the treatment depended on the coagulant type and on the composition and ionic nature of compounds present in the wastewater. The wastewater containing nonionic compounds was purified most efficiently, while that of anionic character was purified least effectively. The optimal doses of coagulants used in the treatment of a given type of wastewater were very different.
PL
Celem przeprowadzonych badań było porównanie rezultatów oczyszczania różnych rodzajów ścieków włókienniczych na drodze koagulacji przy udziale wybranych koagulantów organicznych, nieorganicznych i mieszanych organiczno-nieorganicznych oraz ocena ich efektywności. Uzyskane rezultaty oczyszczania zależały od rodzaju użytego koagulanta, jak również od składu i charakteru jonowego związków obecnych w ściekach. Najlepiej oczyszczały się ścieki zawierające związki o charakterze niejonowym, najsłabiej te o charakterze anionowym. Natomiast optymalne dawki koagulantów przy oczyszczaniu danego rodzaju ścieków były bardzo mocno zróżnicowane.
PL
Analizowano funkcjonowanie dwóch wielokomorowych osadników wstępnych w celu określenia wpływu liczby komór na stopień usuwania zanieczyszczeń ze ścieków bytowych. Badania wykonane w osadnikach 2-i 4-komorowym wykazały, że większa liczba komór osadnika wstępnego nie wpływa na uzyskanie wyższych efektów usuwania zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych. W osadniku 2-komorowym stopień zmniejszenia BZT₅, ChZT i liczebności bakterii coli (w tym typu kałowego) oraz usunięcia zawiesin ogólnych, azotu i fosforu ogólnego był wyraźnie wyższy niż w osadniku 4-komorowym.
EN
Two multi-chamber settling tanks were analyzed to det. the effect of the no. of chambers for contaminant removal from domestic sewage. An increase in the chamber no. from 2 to 4 did not result in any improvement of the removal efficiency. The biol. O₂ demand, COD, no. of coliforms (including fecal coliform) as well as total suspended solids, N and total P were even markedly higher after pretreatment in the 4-chamber settling tank than after pretreatment in the 2-chamber one.
PL
Praca ma charakter przeglądowy z elementami niepublikowanych wcześniej wyników badań własnych. Podjęto problematykę tworzenia się zanieczyszczeń gazowych podczas ciśnieniowego spalania w powietrzu i w tlenie i usuwania ich. Szczególny nacisk położono na opis procesu autoodsiarczania. Wzrost ciśnienia w komorze spalania (nawet tylko o 1,5 bar) powoduje wyraźne obniżenie emisji zanieczyszczeń gazowych.
EN
A review, with 74 refs., of methods for removal of SO₂, NOx and CO from coal combustion before, during and after the combustion. Authors’ own research works were also taken into consideration.
15
Content available remote Sposoby usuwania produktów farmaceutycznych i ich metabolitów z wody i ścieków
PL
Dokonano analizy różnych metod i rozwiązań technologicznych mających na celu usunięcie zanieczyszczeń farmaceutycznych transportowanych do oczyszczalni ścieków, a tym samym minimalizację ich przedostawania się do wód przeznaczonych do spożycia. Mimo luki w aspektach prawnych dotyczących określenia stężeń leków w środowisku, dopuszczalnych i bezpiecznych dla organizmów żywych, temat usuwania leków budzi zainteresowanie szerokiej rzeszy naukowców z różnych dziedzin. Zarówno chemicy, analitycy, technologowie wody i ścieków, jak i inni specjaliści starają się poprawić bezpieczeństwo i zapobiegać niekorzystnym zmianom wynikającym z użytkowania zasobów środowiska. Jedną z form stanowi poszukiwanie i opracowywanie nowych technik i metod badawczych, pozwalających na skuteczne zatrzymywanie lub rozkład dotychczas nieznanych zanieczyszczeń farmaceutycznych. Ze względu na stale rosnącą produkcję i konsumpcję leków oraz wprowadzanie coraz to nowszych form i grup leków na rynek konsumencki, problem opracowania taniej, skutecznej i możliwej do wdrożenia na szeroką skalę metody usuwania produktów lekowych z wody i ścieków nie pozwala na zwłokę i zmusza do natychmiastowego podjęcia działań w tym zakresie.
EN
A review, with 55 refs., of active sludge, ozonation, oxidn., UV radiation and membrane methods for degrdn. of org. compds. of pharmaceutical origin.
PL
Dokonano przeglądu adsorbentów stosowanych do usuwania skutków niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych. Najczęściej do tego celu stosowane są materiały o strukturze porowatej. Są to adsorbenty organiczne naturalne, organiczne syntetyczne, nieorganiczne mineralne i chemiczne. Spośród adsorbentów mineralnych na szczególne uznanie zasługują minerały z grupy krzemianów, takie jak diatomity oraz ziemie okrzemkowe i krzemionkowe.
EN
A review, with 27 refs. of natural, mineral and synthetic adsorbents of practical importante.
PL
Funkcjonowanie aglomeracji miejskich nie jest możliwe bez sprawnej gospodarki wodno-ściekowej. Gospodarka komunalna obejmująca odprowadzanie i oczyszczanie ścieków stanowi jeden z ważniejszych elementów obszarów zurbanizowanych. Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne, „aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skon centrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Sposób wyznaczania obszaru i granic aglomeracji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji [11]. Niedostateczne wyposażenie aglomeracji w infrastrukturę komunalną oprócz zagrożenia dla środowiska wodnego stanowi również barierę w rozwoju gospodarczym.
PL
Praca zawiera przegląd literatury dotyczący właściwości i występowania perfluorowanych związków organicznych w różnych komponentach środowiska oraz możliwości usuwania ich z roztworów wodnych w procesach fizykochemicznych. Związki perfluorowane stosowane są jako składniki wielu przedmiotów codziennego użytku. Wykazują one dużą trwałość i odporność termiczną i chemiczną. Stabilność perflurowanych związków organicznych, która wynika z ich struktury chemicznej powoduje, że są one obecne we wszystkich elementach środowiska. Wykazano ich obecność w wodzie, ściekach, glebie, żywności i kurzu domowym, a nawet we krwi ludzkiej i zwierzęcej. Podejrzenia, że związki te wpływają niekorzystnie na zdrowie człowieka i ulegają kumulacji w organizmie spowodowało zapoczątkowanie poszukiwań skutecznych metod, które pozwolą na wyeliminowanie ich na etapie oczyszczania wody czy ścieków. Okazuje się, że stopień usuwania w przypadku zastosowania konwencjonalnych metod często jest niewystarczający i znaczna część tych związków wprowadzana jest do środowiska w niezmienionej formie albo w postaci bardziej toksycznych metabolitów. Procesy takie jak sorpcja, nanofiltracja czy odwrócona osmoza pomimo dobrej wydajności nie są wystarczające, ponieważ wymagają dalszych czynności w celu eliminacji wyodrębnionych związków. Dodatkowo właściwości perfluorowanych związków organicznych ograniczają ilość metod, które mogą być stosowane do ich eliminacji. Istnieje więc potrzeba opracowania nowych efektywnych sposobów ich usuwania oraz łączenia różnych technik w jednym procesie technologicznym.
EN
The work includes a review of the literature on the properties and the occurrence of perfluorinated organic compounds in various components of the environment and the possibility of their removal from aqueous solutions of physical and chemical processes. Perfluorinated compounds are substances in which all hydrogen atoms are replaced by fluorine atoms. They are used as ingredients in many everyday objects. They are durable and resistant to thermal and chemical degradation. Stability of perfluorinated organic compounds, which due to their chemical structure means that they are present in all parts of the environment. Shown to be present in the water, wastewater, soil, food and house dust, even the blood of human and animal. Suspicions, that these compounds adversely affect human health and cumulate in an organism, initiated search of effective methods that will allow to eliminate them at the stage of water and sewage purification. It turns out that the degree of removal when using conventional methods is often insufficient and a significant proportion of these compounds is introduced into the environment in an unchanged form or in the form of more toxic metabolites. Processes such as sorption, nanofiltration or reverse osmosis, despite the good performance are not suitable because they require further surgery to eliminate the separate compounds. In addition, the properties of perfluorinated organic compounds reduce the number of methods that can be used for their elimination. There is therefore a need to develop new and efficient methods for their removal and the combination of different techniques in a single process.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej przy użyciu dostępnych w handlu koagulantów na bazie chlorku poliglinu, glinianu sodu oraz siarczanu(VI) żelaza(III). Filtrat użyty w eksperymencie otrzymano w wyniku obróbki fizykochemicznej gnojowicy, a następnie jej rozdziału metodą filtracji ciśnieniowej. Stwierdzono, że koagulanty zawierające glin są skuteczniejsze od koagulanta zawierającego żelazo w usuwaniu mętności badanego filtratu, gdyż zastosowane w dawce 0,125% obj. powodowały obniżenie mętności o ok. 97%. Pod względem zmniejszenia parametru ChZT (o ok. 67,5%) oraz barwy (o ok. 89%) najskuteczniejszym spośród testowanych reagentów okazał się koagulant na bazie siarczanu(VI) żelaza(III) odpowiednio w dawce 0,25% obj. i 0,275% obj.
EN
Polyaluminium chloride, Al₂(SO₄)₃ and Fe₂(SO₄)₃ coagulants were added (up to 0.8% by vol.) to pig slurry filtrate to coagulate suspended org. mater, remove turbidity and color as well as decrease the chem. O₂ demand. The Al-contg. coagulants were more efficient than the Fe-contg. one. Use of lowest dose of Al-based coagulants (0.125% by vol.) resulted in a decrease in turbidity by 97%, decrease in chem. O₂ demand by 67.5% and decrease in color intensity by about 89%.
PL
Stacje wykorzystujące wody podziemne często mają problem z pojawiającym się tam żelazem i manganem. Wykonane na Stacji Uzdatniania Wody „Leśna" testy technologiczne pozwoliły na opracowanie skutecznej metody usuwania tych dwóch pierwiastków.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.