Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  unmanned aerial vehicles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Omówiono jakość powietrza w Polsce (z zaznaczeniem jego jakości w Europie) oraz przedstawiono przykłady wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do oceny stanu zanieczyszczenia powietrza. Opisano systemy pomiarowe wykorzystujące sensory, które służą do pomiaru parametrów niskiej emisji pyłów oraz gazów zawieszonych w powietrzu. Scharakteryzowano również metody pomiaru pośredniego polegającego na pobieraniu próbek powietrza i dostarczaniu ich do laboratorium.
EN
A review, with 23 refs., of air quality in Poland and use of unmanned aerial vehicles in assessing emissions of dust and gases suspended in the air.
2
Content available remote Ocena jakości powietrza z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych
PL
Przedstawiono przykłady obecnych i nowych możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych przez służby ratownicze i inne podmioty oraz możliwości pomiarowe czujników zanieczyszczeń powietrza o różnej budowie. Przywołano najważniejsze regulacje prawne dotyczące jakości powietrza. Przedstawiono wyniki prowadzonych badań w tym zakresie. Zamieszczono rzeczywiste mapy rozkładu zanieczyszczeń zarejestrowane przy wykorzystaniu systemu Atmon FL i oprogramowania QGIS.
EN
The contents of NO2, SO2, H2S, PM2.5 and PM10 air pollutants were detd. in 2 areas of Poland by using unmanned aerial vehicles equipped with an air measurement system. The SO2 content std. was exceeded 20 times.
PL
Przedstawiono uregulowania prawne dotyczące możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w ochronie środowiska. Omówiono rodzaje platform pomiarowych do oznaczania czynników wpływających na jakość powietrza.
EN
A review with 46 ref., of legal aspects regarding classification and the possibility of using unmanned aerial vehicles for environmental research. Types of measuring platforms used to study factors affecting air quality were shown.
4
Content available remote Praca grupy dronów w pobliżu linii najwyższego napięcia
PL
Zbadano zachowanie się bezzałogowych urządzeń latających w pobliżu dwutorowej linii najwyższego napięcia (400kV). Szczególny nacisk położono na wpływ generowanych przez linię zakłóceń elektromagnetycznych na pracę urządzeń pokładowych (czujniki, układy sterowania) oraz na jakość transmisji danych. Wykonane eksperymenty pokazały, że lot grupy dronów wzdłuż linii najwyższego napięcia jest możliwy, lecz należy uwzględnić pewne zakłócenia, które mogą zaburzać ich wzajemną komunikację.
EN
The operation of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in the vicinity of the double extra high voltage (EHV) line (400kV) was investigated. We focused on the impact of the electromagnetic interference generated by the line on the operation of on-board devices (sensors, control systems) and on the quality of the data transmission. The performed experiments showed that the fly of the drones' group along the HV line is possible, but some noise of signals, which can disturb intercommunication, should be taken into account.
EN
The article addresses the issue of unmanned aircraft vehicles used in the armed forces of the Republic of Poland as a technological object undergoing the exploitation process in accordance with an event-based exploitation model. The author discusses problems related to the semantics of drones, which, in conjunction with the study of technical documentation and participant observation, allowed to qualify the operating state and determine the exploitation process event model for these devices together with the permitted transitions matrix. The presented results are the basis for further research on the reliability of these systems.
EN
A design of an unmanned aerial vehicle (UAV) construction, intended for autonomous flights in a group, was presented in this article. The design assumptions, practical implementation and results of the experiments were given. Some of the frame parts were made using 3D printing technology. It not only reduces the costs but also allows for better fitting of the covers to the electronics, which additional-ly protects them against shocks and dirt. The most difficult task was to develop the proper navigation system. Owing to high costs of preci-sion positioning systems, common global positioning system (GPS) receivers were used. Their disadvantage is the floating position error. The original software was also described. It controls the device, allows performing autonomous flight along a pre-determined route, anal-yses all parameters of the drone and sends them in a real time to the operator. The tests of the system were carried out and presented in the article, as well.
7
Content available Selected threats to civil aviation
EN
The aim of this article is to discuss issues related to threats to civil aviation. The authors describe a relatively fresh subject which has been neglected so far due to the lack of knowledge and low popularity of this type of threat. The work identifies and characterises new threats to civil aviation. In order to achieve this aim, the article contains defined possibilities of using anti-aircraft mines and methods of using anti-aircraft rocket sets against civil aircraft in the operational area of the airport. The threats resulting from the use of unmanned aerial systems in the operational area of the airport are described together with the use of the cyberspace in a criminal manner in relation to civil aviation.
EN
This paper offers a comparison of selected European countries´ approaches to the civil and commercial use of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) with the approach and rules set by the Civil Aviation Authority (CAA) in the Czech Republic. The authors specially focused on the differences in the approaches of individual authorities, which regulate the use of unmanned vehicles in the countries concerned in order to emphasise the inconsistency of rules within the European Economic Area. In the other part of the paper, the authors outline the possibilities of using unmanned aerial vehicles (drones), particularly dealing with increasing safety in air transport as a complement to biological protection of airports, and propose their original idea of the system.
EN
This paper is a theoretical introduction to the reliability tests of unmanned aerial vehicles used in the Polish armed forces. The purpose of this article is todetermine the type / model of the unmanned aircraft used in the service of Polish Armed Forces, which results from the conducted reliability tests, will be the basis for generalizing them to the largest group for the subsequent research. In order to achieve the assumed goal, the author, firstly, reviews the terms and definitions describing the subject of the study. The trends occurring in the description of the examined subject-matter were recognized. Then, the typologies and classifications of unmanned aerial vehicles are analyzed on the basis of Polish and international sources, as well as normative documents. The last part of the paper comprises of a comparison of tactical and technical data of unmanned aerial vehicles used by the Polish Armed Forces.
10
PL
W artykule poruszono tematykę nowych regulacji europejskich dotyczących bezzałogowych statków powietrznych (BSP), które określają zasady użytkowania systemów BSP w europejskiej przestrzeni powietrznej. Wprowadzane ramy prawne określają wymagania techniczne dotyczące BSP, klasyfikację BSP oraz podział wykonywanych operacji ze względu na ryzyko, kwestie certyfikacji BSP, zasady wprowadzania na jednolity rynek europejski oraz ich nadzór, a także warunki dla personelu, niezbędne dla zapewnienia zgodności z zasadniczymi wymaganiami. Działania te mają na celu rozwój rynku BSP oraz integrację z lotnictwem załogowym, w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Artykuł przedstawia proces tworzenia europejskiej struktury regulacyjnej dotyczącej cywilnych BSP.
EN
The article discusses the subject of new European regulations regarding unmanned aerial vehicles (UAV), which define the rules for the use of UAV systems in the European airspace. The introduced legal framework defines the technical requirements for the UAVs, UAV categorization and classification of performed operations in terms of risk, UAV certification matters, rules for the introduction on the uniform European market and their supervision, as well as personnel conditions necessary to ensure compliance with the general requirements. These activities are aimed at development of the UAV market and integration with manned aviation in a safe and environmentally friendly way. The article presents the process of establishing the European regulatory structure for civil UAVs.
11
Content available remote The risk of hazards analysis in unmanned aerial vehicle flight
EN
Along with development Commercial Air Transport were observed increase popularity of general aviation, include RPAS (Remotely Piloted Aircraft System). In manned air transport through years created a lot of standards and regulations. For still developing RPAS not created any official rules came from ICAO. This article is a trial to arranged available and commonly using methods risk management hazard to RPAS area. Prepared a list of 72 questions about the hazard sources occurring in the analyzed area. The answers allow to identify 45 sources of hazard. Based on them, 18 hazards were identified. Guided by the ideas and good practices of manned aviation, it is necessary to harmonize legal regulations concerning safety management in unmanned flights.
PL
Wraz z rozwojem lotnictwa komercyjnego, obserwuje się również rosnącą popularność lotnictwa ogólnego, w tym Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP). W załogowym transporcie lotniczym przez lata powstało wiele norm i przepisów prawnych dotyczących zarządzania ryzykiem. Dla wciąż rozwijających się BSP nie stworzono jeszcze, na tym obszarze zarządzania zaawansowanych zasad. Niniejszy artkuł jest, więc próbą adaptacji dostępnych i powszechnie wykorzystywanych metod zarządzania ryzykiem zagrożeń do obszaru BSP.Opracowano listę 72 pytań o występowanie źródeł zagrożeń w badanym obszarze analiz. Odpowiedzi pozwoliły na rozpoznanie 45 źródeł zagrożeń. Na ich podstawie zidentyfikowano 18 zagrożeń. Kierując się ideami i dobrymi praktykami lotnictwa załogowego, należy doprowadzić do ujednolicenia unormowań prawnych dotyczących zarzadzania bezpieczeństwem w lotach bezzałogowych.
EN
Aviation is becoming more and more popular. It is influenced, inter alia, by the development of general aviation (GA) and unmanned aerial vehicles (UAV). Due to the increasing number of qualified UAV users (in April 2018 there were 6846 operators in Poland with a valid certificate of qualifications) and those performing only recreational flights, it is important to ensure an acceptable level of risk in these operations. Using the available methods, the risk of five exemplary unmanned operations was assessed. The results were compared to determine their validity.
PL
Lotnictwo staje się coraz bardziej powszechne. Wpływ na to ma między innymi rozwój lotnictwa ogólnego (general aviation, GA) i bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Liczba kwalifikowanych użytkowników BSP (w kwietniu 2018 r. było w Polsce 6846 operatorów z ważnym świadectwem kwalifikacji) i tych wykonujących tylko loty rekreacyjne zwiększa się. Istotne jest więc zapewnienie dopuszczalnego poziomu ryzyka zagrożeń w tych operacjach. Za pomocą dostępnych metod oceniono ryzyko zagrożeń podczas pięciu przykładowych operacji bezzałogowych. Wyniki zestawiono ze sobą celem określenia miarodajności otrzymanych rezultatów.
EN
Recently remarkable advancement development of unmanned aerial vehicles (UAVs) has been observed and their applications have been shown in many fields such as agriculture, industry, and environmental management. However, in the mining industry, the application of UAV technology remains potential. This paper presents a low-cost unmanned aerial vehicle technology-based system for 3D mapping and air quality monitoring at open-pit mine sites in Vietnam. The system includes several dust sensors that are mounted on a low-cost rotary-wing type UAV. The system collects a variety of data, mainly images and airborne pollutant concentrations. To evaluate the performance of the proposed system, field tests were carried out at the Coc Sau coal mine. Based on the images transmitted to the ground monitoring station, large scale 3D topographic maps were successfully modeled. In addition, sensors mounted on the UAV system were able to monitor the levels of environmental variables associated with the air quality within the pit such as temperature, dust, CO, CO2, and NOx. The field test results in this study illustrate the applicability of the low-cost UAV for the 3D mapping and the air quality monitoring at large and deep coal pits with relatively high accuracy.
EN
In Vietnam, there are a huge number of quarries that are exploited and mainly provide materials to the construction sector of the country. However, most of the quarries are operating without topographic plans due to a lack of surveying activities. This paper introduces an approach of using low-cost UAVs to produce digital surface models which in turn are used to draw topographic maps of quarries in Vietnam. For assessments of accuracy, safety, and working efficiency, four quarries different in terrain conditions, namely Luong Son, Long Son, Nui Nho, and Nui Dai were selected as the study areas. Ground control points were established in each area by using GNSS/RTK for camera calibration and accuracy assessment. The accuracy of DSM was assessed using the root-mean-square error (RMSE) in X, Y, Z, XY, and XYZ components. Capturing images from each site were processed by using Agisoft®PhotoScan Professional 1.5.2. The results showed that all the DSM models of the four areas have high accuracy, RMSE on the checked GCPs ranges from 1.0 to 9.0 cm, from 1.2 to 5.0 cm, from 4.4 to 13.4 cm, from 1.6 to 10.3 cm, and from 4.9 to 16.9 cm for X, Y, Z, XY, XYZ components, respectively. We concluded that the low-cost UAV based mapping technology can guarantee the accuracy of DSMs, the safety of UAV flying, and the efficiency of surveying working simultaneously when using in quarries.
EN
Currently, the territory of the Republic of Poland faces a growing threat of contamination with its sources in catastrophes and technical failures in industrial plants (including nuclear power plants) and uncontrolled release of high-toxic chemicals during transport and, which cannot be excluded, terrorism. The increased level of threat resulting from, among others, those factors caused that the National Contamination Detection and Alerting Systems (KSWiA) with the Contamination Detection System of the Polish Armed Forces as the system coordinator was established in the Republic of Poland in 2006. This paper presents the outline of the aerial system of contamination detection, mainly its technical elements, based on the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) carrying on board basic and special-purpose equipment. The elementary way of operating the system while performing tasks as well as requirements for its maintenance and handling have been proposed. Introduction of UAV systems would greatly increase the effectiveness of the Contamination Detection System of the Polish Armed Forces, but also other civilian functional subsystems of KSWSiA. There are many advantages to using them, such as no need to expose personnel to contamination and an enemy impact, high mobility, maneuverability and the capability to operate under difficult terrain conditions.
PL
Bezzałogowe statki latające (BSL) są obecnie w centrum zainteresowania, biorąc pod uwagę nowości technologiczne. Na rynku dostępne są różne modele przeznaczone zarówno dla profesjonalistów, jak i zwykłych użytkowników, którzy nie posiadają uprawnień. Zastosowań dronów jest dużo, a w przyszłości będzie ich jeszcze więcej. W niniejszym artykule omówiono zastosowanie technologii bezzałogowych statków latających w leśnictwie. Tradycyjny pomiar wysokości drzew jest trudny i zajmuje dużo czasu. W przypadku wykorzystania BSL cały proces jest znacznie prostszy, ulega skróceniu oraz daje więcej możliwości.
EN
Unmanned aerial vehicles (UAV) are currently in focus, considering technological novelties. There are various models available on the market for both professionals and non-authorized users. There are many uses of drones and in the future, there will be even more of them. This article discusses the use of unmanned aerial vehicle technology in forestry. The traditional measurement of tree heights is difficult and takes a lot of time. In the case of using UAV, the process is much simpler, it shortens and gives more possibilities.
PL
Artykuł przedstawia aktualne przepisy prawne dotyczące realizacji lotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP), w poszczególnych kategoriach. Kolejne zagadnienie przybliży podział przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa z uwzględnieniem możliwości wykonywania lotów BSP w poszczególnych elementach tej przestrzeni. W końcowej części artykułu opisane są skutki prawne naruszenia przepisów obowiązującego prawa dotyczącego lotów z wykorzystaniem BSP.
EN
The paper describes currently binding legal regulations for execution of flights by unmanned aerial vehicles (UAV) of particular categories. The division of the air space in the Warsaw’s flight information region (FIR) including consideration of possibilities for flights with the use of UAVs in different parts of this space is also presented. The final part of the paper provides information on legal consequences after violation of binding law regulations relating to the performance of flights by the UAVs.
PL
W publikacji przedstawiono wybrane nowe technologie wykorzystywane na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, jak również inne, będące w fazie projektów, jeszcze nie wdrożone w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Skupiono się na prezentacji specjalistycznych bezzałogowych platform latających wykorzystywanych obecnie podczas działań ratowniczych oraz rezultatów jednego z projektów realizowanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Przedstawiono także preferowane kierunki rozwoju opisanych systemów.
EN
The paper presents selected new technologies that are used by the State Fire Service in Poland as well as other, in the development phase, that are not yet implemented in the National Fire and Rescue System. The focus is on the specialized unmanned aerial vehicles currently used during rescue operations and the results of selected project carried out at the Main School of the Fire Service in Warsaw. The preferred directions of the systems development are also presented.
PL
Ważnym obszarem w procesie eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (BSP) jest system szkolenia operatorów i techników. W artykule przedstawiono metody pomiaru i oceny efektywności systemów szkoleniowych za pomocą modelu Kirkpatricka. Model ten autor stosował w badaniach systemu szkolenia personelu lotniczego i prezentuje możliwość jego zastosowania w szkoleniu personelu bezzałogowych statków powietrznych. W opracowaniu przedstawiono narzędzia i metodykę pomiaru efektów szkoleniowych na poszczególnych poziomach modelu Kirkpatricka.
EN
An important field in the process of unmanned aerial vehicles operation (UAV) is the system of training operators and technicians. The article presents methods for measuring and evaluating the effectiveness of training systems using the Kirkpatrick model. This model has been used in the study of the flight crew training system and presents the possibility of its use in the training of unmanned aircraft personnel. The study presents tools and methodology for measuring training effects at individual levels of the Kirkpatrick model.
PL
Komercyjnie dostępne bezzałogowe statki powietrzne (BSP) oraz części i podzespoły umożliwiające konstrukcję drona stają się coraz szerzej dostępne, a ich osiągi stale się poprawiają. Obecne możliwości drona skonstruowanego przez hobbystę predysponują go już nie tylko do roli narzędzia rozpoznania, lecz również sprawiają, że można wykorzystać go jako kierowany pocisk. Zastosowanie w pojeździe kamery wraz z nadajnikiem strumienia wideo i użycie gogli wirtualnej rzeczywistości z odbiornikiem strumienia wideo daje pilotowi wrażenie przebywania na pokładzie drona, co umożliwia mu sterowanie z niesłychaną precyzją, nawet przy dużych prędkościach. W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie stopnia oraz typu uszkodzeń spowodowanych narażeniem drona na intensywne promieniowanie mikrofalowe.
EN
Commercially available drone type unmanned aerial vehicles (UAV), as well as parts and subsystems enabling the assemble of UAVs, are becoming more and more widely available, and their performance is constantly improving. The current possibilities of a drone assembled by a hobbyist predispose are not only to be used as a reconnaissance tool but also as a guided missile. The use of a camera with a video stream transmitter simultaneously with virtual reality goggles and video stream receiver gives the pilot an impression of being on the drone, which makes it possible to control it with extreme precision, even at high speeds. The article presents research aimed at determining the extent and type of damage made on exemplary racer drone caused by intense microwave field radiations.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.