Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  underground gasification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono stopień udokumentowania i plany zagospodarowania złóż Lubelskiego Zagłębia Węglowego (LZW) oraz warunki niezbędne do efektywnego stosowania podziemnego zgazowania węgla (PZW). Przy aktualnym stanie wiedzy tylko około 10,4% zasobów bilansowych LZW (878,5 mln ton) uznaje się za możliwe do PZW. Jednak z punktu widzenia racjonalnej gospodarki złożem szanse stosowania tej metody są ograniczone.
EN
This paper reminds the geological exploration and mining development of the Lublin Coal Basin (LCB) and the main factors of effective underground coal gasification (UCG). According to the current state of knowledge on UCG processes only 10.4% of balance resources (878.5 million tons) are maximal suitable for this methods. However, from the point of view of deposits management, chances of this method are limited.
PL
W artykule przedstawiono porównanie najbardziej dojrzałych i perspektywicznych reaktorów, które mogą być wykorzystane do zgazowania węgla w polskich warunkach. Wybrano reaktory dyspersyjne: Shell, GE/Texaco, Prenflo, Siemens i E-Gas, reaktor fluidalny U-Gas oraz reaktor transportujący KBR Transport. Reaktory te reprezentują różne rozwiązania technologiczne. Technologie wykorzystujące te reaktory są szeroko stosowane na całym świecie i mogą być wykorzystane zarówno dla potrzeb sektora energetycznego, jak i chemii czy produkcji paliw. Dokonano również analizy różnych rozwiązań technologicznych procesów podziemnego zgazowania węgla oraz najważniejszych konfiguracji technologicznych oczyszczania gazu ze zgazowania, w zależności od jego zastosowania.
EN
This paper presents a comparison of the most advanced and prospective reactors which can be used for coal gasification in Poland. Entrained bed reactors Shell, GE / Texaco, Prenflo, Siemens and E-Gas fluidized bed reactor U-Gas and the transporting reactor KBR were taken into consideration. These reactors represent different technological solutions. Technologies using these reactors are widely used throughout the world and can be used both for energy, chemicals and fuels production. Various technological processes of underground coal gasification and the most important technological configuration of the gasification gas purification, depending on its application, were also examined.
PL
W roku 2000 zakończono wydobycie węgla w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Resztkowe, rozproszone zasoby bilansowe siedmiu złóż wynoszą około 360 mln ton węgli, głównie typów 34-42. Występują one w bardzo trudnych warunkach geologiczno-górniczych eksploatacji. Ponowne zagospodarowanie złóż tradycyjnymi metodami jest wątpliwe. Na podstawie dotychczasowego stanu wiedzy nie można również liczyć na efektywne stosowanie podziemnego zgazowania węgla. W złożach nie ma dostatecznej ilości węgli energetycznych, a pokłady są cienkie i zaburzone tektonicznie. Oznacza to, że jakiekolwiek dalsze zagospodarowanie złóż w rejonie Wałbrzycha i Nowej Rudy na znaczącą skalę jest praktycznie niemożliwe.
EN
In 2000 coal extraction was completed in the Lower Silesian Coal Basin. Residual, dispersed resources of seven deposits amount to about 360 million tons of coal, mainly of types 34-42. They are in very difficult geological and mining conditions. Their redevelopment with use of traditional methods is questionable. Based on the current state of knowledge, the effective use of underground coal gasification is not possible. The deposits do not have enough amount of steam coals and seams are thin and tectonically disturbed. This means that any further development of deposits in the areas of Wałbrzych and Nowa Ruda on larger industrial scale seems to be virtually impossible.
PL
W czasie procesu zgazowania dochodzi do chemicznego reagowania czynnika zgazowującego z substancją węglową. W przypadku wykonywania georeaktora z podziemnych wyrobisk nie można dopuścić do filtracji gazów pochodzących z georeaktora do czynnych wyrobisk górniczych lub wyrobisk przygotowujących do eksploatacji następny georeaktor. W tym celu wokół podziemnego georeaktora należy pozostawić tzw. filar ogniowy o odpowiedniej szerokości. W artykule przeprowadzono rozważania wpływu pracy georeatora na sieć wentylacyjną kopalni. Dla wyznaczenia szerokości filarów ogniowych wokół podziemnego georeaktora opracowano metodę ujmującą parametry gazów w georeaktorze oraz przepuszczalność górotworu. Istotnym zagadnieniem jest również rozkład temperatury wokół kanału ogniowego georeatora i jej wpływ na szerokość filara.
EN
During the process of coal gasification, a chemical reaction between gasifying medium and coal substance takes place. In case of forming a georeactor in underground excavations, it is necessary to prevent from gas filtration out of the georeactor to the active excavations or development workings for the next georeactor. In order to do this, it is necessary to fix a so-called fire pillar of appropriate width, in the area of the underground georeactor. This paper considers the impact of a georeactor’s operation on a mine ventilation network. In order to determine the width of fire pillars around the underground georeactor, there was a method based on gas parameters of the georeactor and rock mass permeability evolved. Another important issue is the distribution of the temperature around the georeactor flue as well as its impact on the pillar’s width.
PL
W pracy przedstawiono próbę oszacowania kosztów udostępnienia złoża i pozyskania energii z węgla kamiennego z wykorzystaniem technologii podziemnego zgazowania węgla w warunkach polskich zagłębi węglowych. Zamieszczone rezultaty obliczeń dotyczą technologii określanej symbolem CRIP. Wzięto pod uwagę dwa różne warianty zastosowania środka zgazowującego, pierwszy – z użyciem powietrza, drugi – z użyciem tlenu. W obu przypadkach określono nakłady kapitałowe oraz koszty operacyjne i utrzymania jako funkcję miąższości pokładu oraz głębokości jego zalegania. Wyniki obliczeń zestawiono tabelarycznie i zinterpretowano graficznie.
EN
This article presents an effort to estimate the cost of first working and power generation from coal by use of the underground coal gasification technology in coal basins of Poland. The presented results relate to the technology with the ‘CRIP’ symbol. Two different options of gasifying medium application were considered, first – with air, second – with oxygen. Both in the first and the second case the capital expenditure as well as operational and maintenance costs were determined as the function of coal bed thickness and deposition of strata. The calculation results were graphically interpreted and presented in the form of a table.
PL
W artykule przedstawiono główne zadania realizowanego przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe „Zgazowanie węgla” Projektu Strategicznego NCBiR pt.: „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”. Zaprezentowano koncepcję procesu podziemnego zgazowania węgla kamiennego w skali pilotowej z wykorzystaniem metody szybowej. Podano schemat instalacji pilotowej, jej podstawowe parametry techniczne oraz omówiono stan przygotowań do przeprowadzenia testowego zgazowania węgla w warunkach czynnej kopalni „Wieczorek”. W części dotyczącej bazy węglowej dla procesu zgazowania omówiono kryteria technologiczne i środowiskowe determinujące możliwość podziemnego zgazowania węgla kamiennego i brunatnego. Przedstawiono metodologię oceny przydatności krajowych złóż węgla do procesu zgazowania oraz podano wstępne wyniki takiej oceny dla wybranych złóż.
EN
This paper presents the main objectives of the strategic NCBiR program “Development of coal gasification technology for high-efficiency fuel and power production” implemented by the scientific-commercial consortium. The idea of underground hard coal gasification on a pilot scale with the use of the shaft method was described. A diagram of the pilot plant together with its basic technical parameters was presented and preparations for a trial coal gasification under conditions of the working coal mine ‘Wieczorek’ were discussed. In the section devoted to coal resources for the gasification process, the technological and environmental criteria determining the possibility of underground hard and brown coal gasification were presented. The methodology of assessment of domestic coal seams suitability for the gasification process was described and preliminary results of such an assessment were given for the selected seams.
PL
W pracy podjęto próbę oszacowania kosztów procesu podziemnego zgazowania węgla, korzystając ze sposobu ujęcia problematyki zaczerpniętego z literatury światowej i uwzględniając dane wejściowe charakterystyczne dla polskich warunków. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując schemat technologii podziemnego zgazowania węgla określany symbolem εUCG, który może być wykorzystany w przyszłości do podziemnego zgazowania węgla w warunkach geologiczno-górniczych polskich zagłębi węglowych. Rozpatrywano dwa różne warianty zastosowania środka zgazowującego, pierwszy – z użyciem powietrza, drugi – z użyciem tlenu. W obu przypadkach określono nakłady kapitałowe oraz koszty operacyjne i utrzymania jako funkcję miąższości pokładu. Wyniki obliczeń zestawiono tabelarycznie i zinterpretowano graficznie.
EN
In the work the attempt was undertaken to estimate the costs of underground coal gasification, using the manner of problem presentation taken from the world literature and taking into account input data characteristic for Polish conditions. The calculations were carried out on the basis of the scheme of underground coal gasification technology determined by the symbol εUCG, which can be used in the future for underground coal gasification in geological and mining conditions of Polish coal basins. Two different variants of application of the gasifying medium were considered, the first – with the use of air, and the second – with the use of oxygen. In both cases the capital outlays as well as operational and maintenance costs as the function of seam thickness were determined. The calculation results were presented in tables and graphically interpreted.
PL
W artykule podniesiono problemy związane z warunkami stateczności podziemnych wyrobisk wykonanych i powstałych w wyniku podziemnego procesu zgazowania węgla. Zaprezentowano przykładowe wyniki badań wytrzymałościowych laboratoryjnych i in situw nawiązaniu do przewidywanych warunków panujących w górotworze o znacznie podniesionej temperaturze skał. Zbadano próbki, o wcześniej określonych parametrach wytrzymałościowych w warunkach standardowych, a następnie analogiczne próbki poddano procesowi prażenia w temperaturach: 400°C, 800°C oraz 1100°C, co spowodowało zmianę ich struktury, a w niektórych przypadkach częściową ich dezintegrację. Dla wyselekcjonowanych partii próbek określono podstawowe parametry geomechaniczne: wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie i rozciąganie oraz moduł Younga i liczbę Poissona oraz podano zależności wartości tych parametrów od temperatury.
EN
The article presents problems connected with the conditions of stability of underground workings carried out and arisen as a result of the underground coal gasification process. Examples of results of laboratory and in situstrength tests with reference to predicted conditions occurring in the rock mass with considerably increased rock temperature were presented. Samples were tested, with previously determined strength parameters in standard conditions, and next analogical samples were subjected to the roasting process in temperatures: 400°C, 800°C, and 1100°C, what caused the change of their structure, and in some cases their partial disintegration. For selected batches of samples the basic geo-mechanical parameters were determined: uniaxial compressive strength and tensile strength as well as the Young’s modulus and Poisson’s ratio. Moreover, the dependences of values of these parameters on the temperature were given.
PL
Podziemne zgazowanie węgla posiada niewątpliwe zalety w porównaniu z pozyskiwaniem węgla tradycyjnymi metodami górniczymi. Na świecie prowadzone są liczne badania, testy i próby implementacji odpowiednich instalacji do podziemnego zgazowania węgla. Dotycząca tego bibliografia poszerza się ostatnio w szybkim tempie, na jej przyśpieszenie wpływa również perspektywa wyczerpywania się światowych zasobów ropy i gazu oraz narastające wymagania w zakresie ochrony środowiska. Zasadniczym celem niniejszej pracy jest charakterystyka i ocena aspektów ekonomicznych podziemnego zgazowania węgla na przykładzie projektu opracowanego przez zespół z Indiana University - Bloomington School of Public and Environmental Affairs. Projekt dotyczy złoża węgla kamiennego Seelyville w stanie Indiana. Doowiadczenia zespołów zaangażowanych w projektowanie instalacji do podziemnego zgazowania węgla mogą być przydatne do badań i doświadczeń prowadzonych w Polsce w ramach programu strategicznego "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii", finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
EN
Underground coal gasification has significant advantages in comparison with traditional hard coal mining. Widely in the world there are conducted investigations, tests and attempts to implement installations for underground coal gasification. Recently, literature connected with the underground coal gasification extend rapidly, especially due to exhausting reserves of oil and natural gas and additionally due to more restrictive environmental regulations. The main target of this paper is presentation some economic aspects of underground coal gasification on an example of the project developed by a research team of Indiana University - Bloomington School of Public and Environmental Affairs. The project deals with the Seelyville coal field in the state of Indiana. The experiences of word known research teams engaged in the underground coal gasification projects can be very useful for research and practical experiences made in Poland in the frames of strategic programme named "Advanced Technologies for Energy Generatio", financed by the National Centre for Research and Development.
PL
W artykule omówiono stan rozpoznania Lubelskiego Zagłębia Węglowego oraz pozycję geologiczną i charakterystykę jednego z największych złóż w tym zagłębiu – złoża Sawin, pod kątem możliwości podziemnego zgazowania węgla (PZW). Wyznaczono obszary, na których zarówno pokłady złożowe, jak i właściwości węgla najlepiej spełniają warunki niezbędne do efektywnego PZW: minimalna miąższość pokładu wynosząca 1,5 m, typ węgla 31–32 (33), położenie poza filarami bezpieczeństwa wyznaczonymi z uwagi na zagrożenia wodne w obrębie skał nadkładu oraz minimalna powierzchnia parceli spełniającej powyższe warunki (1,5–2,0 km2). Podkreślono konieczność lepszego rozpoznania złoża, w celu uszczegółowienia wykonanej oceny pod kątem projektowania przyszłej eksploatacji. Obecnie w złożu Sawin na obszarach potencjalnie atrakcyjnych do zgazowania znajduje się około 98 mln ton węgla (9% zasobów bilansowych złoża). Wskazane parcele zasobowe są rozproszone w obrębie złoża, w różnych pokładach.
EN
The article concentrates on the characteristics of the Lublin Coal Basin, its geological setting and one of its largest black coal deposits – the Sawin deposit from the point of underground coal gasification (UCG) possibilities. The areas, which are currently considered as having the most promising bed qualities and coal properties for the primary conditional assessment of effective UCG, have been marked out. These include: minimal thickness of 1.5 m, coal types 31–32 (33), location outside the range of safety pillars positioned to counteract endangering of mines by water from the overburden, as well as the minimal surface area of the parcel conforming to the conditions listed above (1.5–2.0 km2). The article underlines the necessity to better study the deposits in order to provide a more precise assessment for the projection of possible exploitation of the deposits. Currently, 98 million tonnes of coal are found in beds suitable for gasification, some 9% of the total reserves on balance.
PL
Spośród niekonwencjonalnych „czystych" technologii wykorzystania węgla brunatnego najbardziej zaawansowane wydaje się być podziemne zgazowanie węgla w złożu (UGC – underground coal gasification). Otrzymany gaz syntezowy stanowi substytut gazu ziemnego i może być użytkowany bezpośrednio lub do produkcji energii elektrycznej, przy czym emisja CO2 jest znacznie niższa niż w przypadku „klasycznego" spalania węgla. W wielu krajach działały lub działają obecnie instalacje eksperymentalne, a w kilku (Chiny, Indie, Uzbekistan) także niewielkie bloki energetyki zawodowej. Zaletą technologii UGC jest przede wszystkim mniejsza ingerencja przekształcająca powierzchnię ziemi oraz niski koszt pozyskania produktu, wadą natomiast – możliwość szkodliwych oddziaływań na wody podziemne i powierzchnię ziemi. Dla technologii UGC mogą być przydatne, obok złóż udokumentowanych dla potrzeb eksploatacji odkrywkowej, także cienkie pokłady węgla brunatnego oraz pokłady położone poniżej dotychczasowej granicy dokumentowania 350 m p.p.t. Na obecnym etapie badań problem stanowi jednak brak choćby ramowych kryteriów bilansowości węgla dla potrzeb UGC, co uniemożliwia porównywanie między sobą obiektów złożowych z punktu widzenia tej metody eksploatacji. Nie do końca są także wyjaśnione elementy procesu, w szczególności w obszarze oddziaływania na środowisko, co wskazuje na potrzebę prowadzenia dalszych badań w skali technicznej w instalacjach pilotowych.
EN
Among unconventional clean coal utilization technology, the underground coal gasification within the deposit (UCG) appears to be the most advanced. The produced synthesis gas is a substitute for natural gas and it can be used directly or to produce electricity, while CO2 emission is much lower than during the “classic” coal combustion. Experimental installations, operated or currently work in many countries. In several countries (China, India, Uzbekistan) small blocks of power plants also operate. The advantage of UCG technology is primarily the less transforming effect on soils and the low cost of the product. The disadvantage is the possibility of harmful impact on groundwater and soil. In addition to deposits documented for the opencast lignite mining, UGC technology could be useful for thin beds and seams situated below a deph of 350 m under the ground surface, which limited the depth of recent prospection. At the present stage of research, the lack of mining and ecological criteria for the UGC makes it impossible to compare between the deposit from the viewpoint of this exploitation technology. The elements of the process are also not fully resolved, particularly in the area of environmental impact, indicating a need for further research in technical scale in pilot installations.
12
Content available remote Podziemne zgazowanie węgla kamiennego
EN
Underground gasification of hard coal is conversion of solid fuel into syngas with the use „Super Daisy Shaft” (SDS) system, creating a potential for hydrogen technologies which is constitute an alternative for conventional power industry.
PL
Artykuł poświęcony jest tematyce zagospodarowania węgla brunatnego rejonu legnickiego z wykorzystaniem metod innowacyjnych. Scharakteryzowano budowę geologiczną rejonu pod kątem występowania węgla, wstępnych warunków eksploatacji oraz zaprezentowano przekroje geologiczne. Zaprezentowano metody innowacyjne, tj. podziemne zgazowanie węgla brunatnego oraz biozgazowanie. Podano wstępne kryteria klasyfikacyjne zastosowania metod zgazowania oraz wymagania złożowe. Rozważania zilustrowano przykładem, w którym zaprezentowano wariantowe metody zagospodarowania oraz wymagania związane z koniecznymi do wykonania rodzajami badan specjalistycznych dla ich zastosowania.
EN
The article raises the issue of underground lignite gasification from Legnica region with the use of innovative methods. The geological structure in terms of lignite presence and initial mining conditions were characterized. The geological cross-sections are shown as well. Some innovative methods were characterized, i.e. underground lignite gasification and biogasification. Preliminary classification criteria for applying of the gasification methods and requirements for the lignite deposits were presented. Discussion was illustrated by the example, in which variant methods for deposit development were shown. Requirements for different tests that are necessary to apply those innovative methods were also described.
PL
Podziemne zgazowanie węgla jest technologią posiadającą znaczące zalety z punktu widzenia ekonomicznego, bezpieczeństwa dostaw, możliwości wychwytywania i zagospodarowania dwutlenku węgla.W ostatnim okresie można zaobserwować szczególną aktywność naukowo-badawczą i technologiczną ukierunkowaną na wypracowanie komercyjnych instalacji podziemnego zgazowania węgla. Zasadniczym celem niniejszej pracy jest charakterystyka i ocena aspektów ekonomicznych podziemnego zgazowania węgla, głównie na przykładzie australijskiej spółki Carbon Energy, która podejmuje próby podziemnego zgazowania węgla w celach komercyjnych. Doświadczenia spółek światowych zaangażowanych w realizację projektów inwestycyjnych polegających na podziemnym zgazowaniu węgla mogą być przydatne dla badań i doświadczeń prowadzonych w Polsce nad problemem podziemnego zgazowania węgla w ramach programu strategicznego "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
EN
Underground coal gasification is an exploitation technology for indigenous coal, which is ready for use, and has significant advantages in terms of economic aspects, security of supply, capture and storage of carbon dioxide. Recently we observe intensive research and technological activities aimed at developing installations for underground coal gasification on the commercial scale. Themain target of this paper is presentation some economic aspects of underground coal gasification, especially on an example of Carbon Energy - an Australian company. The Company's underground coal gasification trials at Bloodwood Creek had made excellent progress in recent months. The experiences of word known companies engaged in the underground coal gasification projects can be very usefull for research and practical experiences made in Poland in the frames of strategic programme named "Advanced Technologies for Energy Generation", financed by the National Centre for Research and Development.
PL
Podziemne zgazowanie węgla (PZW), którego koncepcja powstała na początku ubiegłego wieku w Anglii, jest metodą pozyskiwania energii z węgla bezpośrednio w miejscu jego zalegania (in situ) poprzez doprowadzenie czynnika zgazowującego do zapalonego złoża i odbiór wytworzonego gazu na powierzchni. W porównaniu do metod zgazowania w reaktorach powierzchniowych, PZW jest procesem dużo bardziej złożonymi trudnym w realizacji. W artykule przedstawiono obecny stan rozwoju technologii podziemnego zgazowania węgla oraz plany firm zaangażowanych w rozwój tych technologii. Przedstawiono również wybrane wyniki badań uzyskanych w koordynowanym przez Główny Instytut Górnictwa projekcie badawczym Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe (HUGE).
EN
The idea and objectives of underground coal gasification process is presented. World experience in the past and particularly in the present state as well as plans of companies dealing with UCG for the future is shown. The plans of work in the UCG in different countries are shortly described and discussed. The aims and a short description of project cofounded by RFCS, titled Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe (HUGE) is presented. Results of the project, from ex-situ reactor constructed for simulation underground conditions are presented and discussed. Also some results from underground trial are presented. The trial performed in underground seam was successful and we learned how to control the process safely, how to chose gasification media and how influence on the quality of gas composition. The experiment has been performed in dammed space. The obtained gas product of heating value 2.5–10 MJ/m3 was combustible during the whole sixteen days experiment. It was found that there is possible to obtain up to 40% of hydrogen in UCG process. The most important issues in UCG are safety problems (avoiding of gases explosion) and environmental issues (mainly water contamination).
PL
W artykule została przedstawiona ocena możliwości użytkowania polskich zasobów węgla brunatnego w różnych technologiach energetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na technologie przyszłości, ograniczające negatywny wpływ na środowisko. W wyniku wstępnej analizy wytypowano złoża Mosty NE i Babina - Żarki do produkcji energii w wyniku zgazowania podziemnego. Lokalizacja perspektywicznych geologicznych magazynów CO₂ pokrywa się częściowo ze złożami węgla brunatnego.
EN
This article presents valuation of possibilities of polish lignite deposits utilization, with various energetic technologies taken into consideration. Special attention has been put to future technologies, able to limit negative impact on environment. As the result of preliminary valuation Mosty NE and Babina-Żarki deposits has been selected as capable to produce energy through underground gasification. Localization of perspective geological magazines of CO₂ matches partially with lignite deposits.
PL
Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z technikami eksploatacji pokładów węgla kamiennego metodą zgazowania podziemnego, będące wynikiem doświadczeń prowadzonych w świecie od lat trzydziestych ubiegłego wieku. Opisano dwie najczęściej stosowane obecnie w świecie technologie prowadzenia procesu zgazowania podziemnego, tj. technologię CRIP oraz εUCG oraz przedstawiono analizę korzyści ekonomicznych oraz zagrożeń środowiskowych związanych z takim sposobem eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Zaprezentowana wizja rozwoju technologii zgazowania podziemnego w Polsce została oparta na dotychczasowych doświadczeniach krajowych oraz planowanych w najbliższym czasie projektach badawczych dotyczących podziemnego zgazowania węgla.
EN
In the article fundamental problems related to techniques of coal resources extraction by means of an underground coal gasification method were presented, being a result of carried out experiments since the thirties of the last century worldwide. Two main technologies of the underground coal gasification were described, i.e. technology CRIP and εUCG. Economic and environmental analyses of this kind of hard coal resources exploitation were shown. Presented vision of the underground coal gasification development in Poland was based on current national experiences as well as on research projects in the field of the underground coal gasification planned in the nearest future.
PL
Podziemne zgazowanie węgla jest w ostatnich latach przedmiotem intensywnych badań eksperymentalnych w wielu krajach. Publikowane wyniki zwłaszcza z eksploatacji instalacji pilotowych wskazują, że w niedalekiej perspektywie tą technologią można będzie eksploatować złoża, których udostępnienie odkrywkowe lub głębinowe jest nieopłacalne. Niskouwęglony węgiel brunatny zalegający w wielu rejonach Polski z uwagi na dużą reaktywność i zawartość wilgoci oraz niezbyt głębokie zaleganie stwarza warunki do podziemnego zgazowania. Podziemne zgazowanie może w perspektywie być konkurencyjne do zgazowania węgla w instalacjach naziemnych. Aby stało się to realne trzeba opracować bezpieczne i efektywne technologie dostosowane do występujących warunków geologicznych i hydrogeologicznych oraz skomplikowane oprzyrządowanie do budowy instalacji. Złożoność technologii wynikająca z dużej dynamiki termochemicznych procesów zgazowania przebiegających w mało rozpoznanych reaktorach złóż naturalnych wymaga zastosowania precyzyjnych pomiarów identyfikacyjnych i optymalnego sterowania systemem procesów z adaptacją działań do zmieniających się warunków. Prowadzone przez dziesiątki lat podziemne zgazowanie węgla na terenach Rosji i Uzbekistanu, wartościowe i obszerne badania doświadczalne wykonane w USA, wyniki z eksperymentalnych badań w Australii i Hiszpanii oraz planowane duże przedsięwzięcia rozwojowe zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Afryce Południowej, Indiach i Chinach wskazują na poważne zainteresowanie tą technologią. Jej wdrażanie w perspektywie może przyczynić się do uzyskania energii głównie dla lokalnych potrzeb w rejonach zalegania węgla.
EN
Underground coal gasification is a subject of intense experimental research in many countries. Published results, especially relating to pilotage plants, indicate that in the foreseeable future this technology may be employed for deposits exploitation in the area where opencast mining or underground mining is unprofitable. Low-incarbonizated brown coal occurring in Poland enables underground gasification because of high reactivity and high moisture content and because of shallow deposition of strata. Underground gasification may become competitive in relation to ground-based coal gasification installations. Elaboration of safe and effective technologies adapted for occurring geological and hydrogeological conditions as well as complicated instrumentation for installation building are conditions of its realization. Technological complexity resulting from a large dynamics of thermochemical gasification processes proceeding in unrecognized reactors of natural deposits requires precise identification measurements and optimal control of process systems with adaptation of activities to changing conditions. Underground coal gasification conducted for dozens of years in Russia and Uzbekistan, valuable and large-scale tests conducted in USA, results from experimental tests from Australia and Spain as well as planned projects in Great Britain, Republic of South Africa, India and China indicates a serious interest in this technology. This technology implementation may contribute to production of energy for local needs in areas of deposition of strata.
19
Content available Przegląd koncepcji podziemnego zgazowania węgla
PL
Jedną z perspektywicznych metod wykorzystania węgla, a głównie jego zasobów nie nadających się do eksploatacji metodami tradycyjnymi, jest podziemne zgazowanie. Pozwala ono na uzyskanie energii zawartej w węglu in situ, a tym samym uniknięcie ryzyka zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa człowieka - nieodłącznego podczas eksploatacji tradycyjnej. W Polsce, prawie we wszystkich obszarach górniczych, zalegają partie pokładów węgla, których eksploatacji zaniechano z przyczyn techniczno-ekonomicznych, czy też ze względów bezpieczeństwa; niektóre z tych zasobów mogą zostać efektywnie wykorzystane przez podziemne zgazowanie. W publikacji przedstawiono aktualny stan wiedzy w zakresie technologii podziemnego zgazowania węgla wraz z analizą koncepcji, opatentowanych sposobów i wdrożonych rozwiązań tego procesu. Zamieszczono także wielowymiarową analizę i ocenę takich aspektów, jak: rozeznanie geologiczne złoża, technika wierceń kierunkowych, technika zapalania węgla, technika pomiarowo-kontrolna, a także zagadnienia ekonomiczne oraz ochrony środowiska. Analiza taka jest niezbędna do oceny, czy prace nad podziemnym zgazowaniem węgla w polskich warunkach, są uzasadnione. Przeprowadzone rozeznanie stanu techniki wykazało, że znany proces podziemnego zgazowania węgla, realizowany także w skali przemysłowej, może być rozważany w Polsce jako przyszłościowe źródło gazu do zastosowań energetycznych i/lub chemicznych.
EN
One of perspective methods of coal utilisation, and mainly its resources useless for mining with traditional methods, is an underground gasification. It enables to get energy contained in coal in situ and avoid in this way health and safety risk for a man, inseparable from traditional mining. In Poland, almost in every mining area, useless parties of coal seams lie, mining of which were given up for engineering-economic reasons or for safety reasons, also. Some of these resources may be effectively used through underground gasification. In the paper, the present state of art was presented in the scope of underground coal gasification technology along with analysis of conceptions, patented methods and implemented solutions of this process. It also contains multidimensional analysis and assessment of the following aspects: recognition of geological deposits, technology of directional drilling, technology of coal ignition, measuring-supervisory techniques, and also economic as well as environmental protection questions. Such an analysis is necessary for assessment whether works on underground coal gasification are well founded in Polish conditions. Recognition of the state of art conducted showed that the well-known process of underground coal gasification, realised also in industrial scale, can be considered as a future source of gas to be used in Poland for energetic and/or chemical needs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.