Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układalność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Use a Modified Ring Method to Predict Drape Properties in Drapery Fabrics
EN
Seven drape indicators and four of the parameters assessed in the UPC ring test were determined by using canonical correlations in 15 commercial drapery fabrics of variable composition, aerial weight and weave type. A regression equation relating drape ratio (%DR) and parameter h in the ring test was thus established. Based on the results, the ring test provides a useful tool for the routine industrial assessment of drape in finished drapery fabrics without the need for additional equipment to determine the drape.
2
Content available Innowacyjne tkaniny odzieżowe z włókien sojowych
PL
Wśród najnowszych tendencji w modzie obserwuje się m. in. zainteresowanie tzw. „zdrowymi” tekstyliami, czyli takimi, które nie wykazują negatywnego oddziaływania na organizm użytkownika. Nowoczesna odzież powstaje niejednokrotnie z tkanin z bambusa, soi, pokrzywy, kukurydzy, alg morskich i innych surowców naturalnych. Nowe rodzaje włókien na bazie polimerów naturalnych są często jeszcze w fazie rozwoju i wymagają szczegółowych badań dotyczących nie tylko technologii ich pozyskiwania, lecz także przerobu w liniowe i płaskie wyroby włókiennicze. Celem niniejszej pracy jest analiza właściwości innowacyjnych tkanin z udziałem włókien sojowych (SPF – Soybean Protein Fibres). W ramach pracy wykonano tkaniny z udziałem przędzy z włókien sojowych. Tkaniny poddano badaniom laboratoryjnym w zakresie podstawowych parametrów fizykomechanicznych oraz właściwości wpływających na komfort użytkowania odzieży. Uzyskane wyniki wykazały, że nowo opracowane tkaniny charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi i mogą być przedmiotem wdrożenia w przemyśle tekstylnym i odzieżowym.
EN
Among the newest trends in fashion we can observe interest in so called “healthy” textiles. Modern, fashionable apparel often is manufactured from fabrics made of bamboo, soya, nettle, corn, seaweed and others natural raw materials. New kinds of fibres based on natural polymers are frequently in the development phase and need to be investigated in detail in the range of their properties, a way of exploitation and processing. The aim of presented work is to analyse the properties of innovative woven fabrics containing soybean protein fibres (SPF). In the frame of the work the woven fabrics were manufactured with application of the SPF yarn. Manufactured fabrics were measured in the range of their basic structural and mechanical parameters as well as the properties influencing the thermo-physiological and utility comfort of clothing usage. Obtained results confirmed that newly elaborated fabrics are characterized by very good utility properties and they can be implemented in textile and clothing industry.
EN
There are presented results of drape measurement of three upper fabrics and two linings without any seam and with two kinds of seam introduced in three directions: warp, weft and at angle 45°. Drape was assessed on the Cusick’s Drape Tester. Any trend was observed for the results of drape of fabrics with the seam and without, the behavior of fabrics with the introduced seam was different and dependent on a kind of seam and it direction.
EN
The design of 3D component parts made of fiber-reinforced composites for load bearing applications demands a load oriented fiber alignement. During the draping of the textile an undefined displacement of fibers up to wrinkle formation occurs. One possibility to influence fiber orientation during draping is the utilisation of the characteristics of different fabric weaves. By combining different weaves in a textile reinforcing fabric adjusted to the component part, gradient-drapability can be developed. This means that local zones with a high structural stability and zones with high drapability can be created in a textile semi-finished product. The design of these zones is done by simulation to produce a fabric structure suitable for the component part. For that purpose, material models for draping simulation developed at the Institute of Textile Machinery and High Performance Material Technology (ITM) are being improved. The material behaviour of each type of fabric weave is analysed and transformed to the simulation model. With the simulations performed the influence of the combination of different weave types on the shear behaviour of fabrics can be demonstrated.
PL
Projektowanie trójwymiarowych kompozytów wzmocnionych tkaninami wymaga takiego ułożenia tkanin aby siły działały zgodnie z kierunkiem nitek tkaniny. W trakcie układania tkanin trudno jest uniknąć jej pofałdowania. Jednym ze sposobów rozwiązania tego zagadnienia jest odpowiednie zaprojektowanie ułożenia tkanin o różnych splotach tkackich. Poprzez dobranie odpowiednich splotów w tkaninach wzmacniających kompozyt można rozwiązać zagadnienie gradientowej układalności. Oznacza to, że można utworzyć strefy o wysokiej stabilności strukturalnej oraz dobrej układalności w tkaninie wzmacniającej kompozyt. Zaprojektowanie tych stref uzyskuje się poprzez odpowiednią symulację stref przejściowych. Odpowiednia procedura postępowania została opracowana przez autorów i zaproponowana do stosowania.
EN
In the paper there are presented results of a drape coefficient measured according to PN-73/P-04736. The authors examined the behaviour under its gravity of fabrics without a seam or with a seam in a warp, weft direction or diagonal direction. Seams were done according to PN-83/P-84501. The measurements were carried out for different fabrics. On the basis of obtained results, which are presented in tables and figures the influence of raw material, weave and a kind of seam and seam direction on a fabric drapeability was discussed.
6
Content available remote Modelling the Fused Panel for a Numerical Simulation of Drape
EN
The end form of produced cloth depends on the qualities of the build material and its construction requirements. These can be estimated subjectively or objectively after the cloth is finished. The drape of the fabrics and the fused panel is one of the most significant properties which characterise the shape of produced cloths. Investigating the behaviour of a fused panel as a connective composite during drape is very difficult, as its geometrical structure and material nonlinearity are complicated. This paper presents the use of the finite elements method for modelling a fused panel drape. The mechanical model of a fused panel is based on the laminate theory. Comparisons between the experimental and simulated drapes of a fused panel described by visual pictures and parameters are important for describing the aesthetic shape of clothes, i.e. drape coefficient, drape fold number, fold depth, maximum and minimum hang. The results of numerical analysis of fused panel drape which were obtained show significant promise for the additional development of research regarding the computer simulation of the behaviour of produced cloth.
PL
Końcowy kształt produkowanej odzieży zależy od jakości zastosowanych materiałów i sposobu przetwarzania. Można go określać subiektywnie lub obiektywnie po wytworzeniu. Układalność tkanin i spajanych pakietów jest jedną z najważniejszych właściwości, która charakteryzuje kształt produkowanej odzieży. Badając zachowania spajanego pakietu (jako łączącego kompozytu) podczas układania jest bardzo trudne, ponieważ jego geometryczna struktura i nieliniowość materiałów są skomplikowane. W artykule omówiono zastosowanie metody elementów skończonych dla modelowania układalności spajanego pakietu. Mechaniczny model spajanego pakietu oparty jest na teorii laminatów. Porównanie pomiędzy doświadczalną i symulowaną układalnością spajanego pakietu, przedstawiane w postaci rysunków i zbioru parametrów, jest ważne dla opisu estetyki kształtu odzieży poprzez współczynnik układalności, ilość fałd i ich głębokość oraz maksymalny i minimalny zwis. Otrzymane przez autorów wyniki numerycznej analizy układalności spajanych pakietów odzieżowych wskazują na potrzebę dalszych badań związanych z symulacją komputerową układania się wyprodukowanej odzieży.
EN
Clothing designed by means of engineering methods should be characterised by pleasant handle, good drape, and appropriate hygienic properties. All these properties depend not only on the kind of raw material applied and the structure of fabrics, but also on the kind of finishing. Therefore, a suitable selection of the kind of finishing which would conscious creation of the fabric properties plays an important part in clothing design by means of engineering methods. The aim of this investigation was to determine the influence of the kind of finishing on selected aesthetic and hygienic properties of cotton and cotton/polyester woven fabrics destined for clothing. Twenty variants of raw woven fabrics differentiated by raw material (woven fabrics of 100% cotton, 67% cotton/33% polyester, 50% cotton/50% polyester, 33% cotton/67% polyester) were finished by means of two methods: the standard starch method and the elastomeric method. The woven fabric parameters, such as the dimension changes after washing, crease resistance, drape, and air permeability were analysed. All these parameters were tested in accordance with Polish standards. The test results are discussed in this article.
PL
Projektowana inżynieryjnie odzież powinna odznaczać się przyjemnym chwytem, dobrą układalnością oraz odpowiednimi właściwościami higienicznymi. Wszystkie te cechy zależą od rodzaju zastosowanego surowca, struktury płaskiego wyrobu włókienniczego oraz rodzaju wykończenia. Dlatego też w inżynierskim projektowaniu tekstyliów ważną rolę odgrywa właściwy dobór sposobu wykończenia, pozwalający na świadome kształtowanie właściwości wyrobów. Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę wpływu rodzaju wykończenia na wybrane walory estetyczne i użytkowe tkanin bawełnianych i bawełniano-poliestrowych o przeznaczeniu odzieżowym. 20 wariantów tkanin surowych, zróżnicowanych zarówno pod względem splotu (płócienny, kombinowany i skośny) jak i surowca (tkaniny 100%CO, 50%CO/50%PES, 33%CO/77%PES)poddano dwóm rodzajom wykończenia: zwykłego krochmalowego, stosowanego dla tkanin pościelowych oraz wykończenia uszlachetniającego - elastomerowego. Analizie poddano takie parametry tkanin jak: zmiana wymiarów po praniu, odporność na mięcie, układalność i przepuszczalność powietrza. Wszystkie badania parametrów, wpływających na estetykę i komfort użytkowania, wykonano według polskich norm. Omówiono wyniki przeprowadzonych badań tkanin surowych i wykończonych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.