Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 650

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ napędowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
EN
Detonation is a promising combustion mode to improve engine performance, increase combustion efficiency, reduce emissions, and enhance thermal cycle efficiency. Over the last decade, significant progress has been made towards the applications of detonation mode in engines, such as standing detonation engine (SDE), Pulse detonation engine (PDE) and rotating detonation engine (RDE), and the understanding of the fundamental chemistry and physics processes in detonation engines via experimental and numerical studies. This article is to provide a comprehensive overview of the progress in the knowledge of rotating detonation engine from the different countries. New observations of injection, ignition, and geometry of combustor, pressure feedback, and combustion modes of RDE have been reported. These findings and advances have provided new opportunities in the development of rotating detonation for practical applications. Finally, we point out the current gaps in knowledge to indicate which areas future research should be directed at.
PL
Detonacja jest obiecującym sposobem spalania w celu poprawy wydajności silnika, zwiększenia wydajności spalania, redukcji emisji i polepszenia wydajności cyklu termicznego. W ostatniej dekadzie dokonano znacznego postępu w kierunku aplikacji trybów detonacji w silnikach, takich jak silnik detonacji stojącej (SDE), pulsacyjny silnik detonacyjny (PDE) i rotacyjny silnik detonacyjny (RDE), a także w celu zrozumienia fundamentalnych procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w silnikach detonacyjnych poprzez badania numeryczne i eksperymentalne. Celem niniejszego artykułu jest dostarczenie obszernego przeglądu postępu wiedzy dotyczącej rotacyjnego silnika detonacyjnego z różnych krajów. Przedstawiono nowe obserwacje dotyczące wtrysku paliwa, zapłonu oraz geometrii komory spalania, sprzężenia zwrotnego ciśnienia, sposobów spalania w rotacyjnym silniku detonacyjnym RDE. Odkrycia te oraz postęp w badaniach dostarczyły nowych możliwości w opracowaniu wirującej detonacji dla praktycznych zastosowań. Na koniec wskazaliśmy istniejące obecnie luki w wiedzy w celu wykazania obszarów, na jakie przyszłe badania powinny być ukierunkowane.
EN
The paper presents the results of a research project carried out at the Military University of Technology aimed at designing a technology demonstrator of an active protection system – a smart counter-projectile for combating anti-tank missiles at a fixed distance from the protected object. Since the design of the counter-projectile head includes electronic components sensitive to high loads, a solid propellant rocket motor was used as the propulsion system. Based on the specification and requirements for the propulsion system, the propellant charge and nozzle dimensions were determined, and the performance properties of the designed system (chamber pressure, thrust with time and total thrust pulse), calculated. The tests and analyses were carried out using the known properties of homogenous solid rocket propellants manufactured in Poland. To verify the results of the theoretical analysis, experimental studies were carried out in collaboration with “GAMRAT” Sp. z o.o. Special Production Plant (Jasło, Poland) to validate the selected solid propellant and the initial assumptions made on the operation of the propulsion system of the designed counter-projectile.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki realizowanego w Wojskowej Akademii Technicznej projektu badawczego, którego celem jest wykonanie demonstratora technologii systemu ochrony aktywnej pojazdów oraz jego elementu w postaci inteligentnego antypocisku służącego do zwalczania pocisków przeciwpancernych w ustalonej odległości od ochranianego obiektu. Ze względu na specyfikę konstrukcji głowicy antypocisku zawierającej elementy elektroniczne, wrażliwe na duże przeciążenia, zdecydowano się zastosować jako układ napędowy antypocisku silnik rakietowy na paliwo stałe. Na podstawie określonych wymagań (założeń) w stosunku do układu napędowego antypocisku wyznaczono wymiary ładunku napędowego oraz bloku dyszowego, a następnie przeprowadzono obliczenia charakterystyk pracy projektowanego układu (ciśnienie gazów w komorze spalania i ciąg silnika w funkcji czasu, impuls całkowity ciągu). Analizy i badania przeprowadzono przyjmując znane właściwości homogenicznych stałych paliw NX rakietowych produkcji krajowej. W celu weryfikacji wyników analizy teoretycznej zrealizowano we współpracy z ZPS „GAMRAT” Sp. z o.o. w Jaśle doświadczalne badania na hamowni, które potwierdziły prawidłowość doboru paliwa oraz postawione na wstępie założenia dotyczące działania układu napędowego projektowanego antypocisku.
EN
An innovative method utilizing the phenomenon of mechanical resonance in machine drive systems of impact machines has been described. Energy accumulated in mechanical resonance is typically multiple times larger than the continuously supplied excitation energy. The amount of accumulated energy depends on the amplitude of vibration, mass and stiffness of system and present energy dissipation mechanisms. This form of energy can be extracted periodically each time after the amplitude of vibration reaches its maximum value. This effect could be implemented in drive systems of periodically operating machines, such as punching machines and presses. Significant reduction of energy demand in machines that use mechanical resonance in comparison with conventional machines was confirmed by means of simulations and experiments. Accumulation of the energy at mechanical resonance and its sequential extraction were presented together with a new pro-totype resonance punching press.
PL
Przeprowadzono analizę możliwości zastosowania sprzęgła hydrokinetycznego oraz inteligentnej przekładni CST w układzie napędowym młyna kulowego służącego do mielenia rudy miedzi. Głównym celem rozważań nad możliwością instalacji tego typu urządzeń było zapewnienie łagodnego rozruchu młyna pod pełnym obciążeniem. Zakres pracy obejmował wykonanie modelu bryłowego, rozpatrywanego młyna w celu wyznaczenia momentów bezwładności obiektu, oraz przeprowadzenie obliczeń dynamicznych. Wyznaczono parametry, pozwalające na optymalny dobór sprzęgła hydrokinetycznego.
EN
The article describes the use of a fluid coupling and CST drive in the ball mill drive system. The ball mill is used for grinding copper ore. The selected devices ensure soft start the loaded mill. It was necessary to make a 3D model of a ball mill to determine its moment of inertia. The results of dynamic calculations allowed the selection of the suitable fluid coupling and CST drive system.
PL
Przemysł motoryzacyjny (sektory pojazdów osobowych – LDV i ciężarowych – HDV) znajduje się obecnie pod bezprecedensową presją ze strony wielu czynników politycznych i społecznych, szczególnie pod względem negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez emisje związków szkodliwych spalin i emisję gazów cieplarnianych, szczególnie CO 2 /zużycie paliwa. Zmieniające się w ostatnich latach metody badań homologacyjnych i procedury testowe oraz limity emisji związków szkodliwych stają się coraz trudniejsze do spełnienia, co wymaga zmian w metodach badawczo-rozwojowych, konstrukcjach silników spalinowych, strategiach sterowania, paliwach i – co najważniejsze – konstrukcjach całych układów napędowych. W niniejszym artykule przeanalizowano obecną sytuację w zakresie rozwoju legislacji dotyczącą regulacji metod badania pojazdów i limitów emisji związków szkodliwych spalin oraz ich wpływu na układy napędowe stosowane w nowych pojazdach samochodowych na świecie, przedstawiono również skrótowo trendy rozwojowe w tej dziedzinie na przyszłe lata.
EN
The automotive industry (LDV and HDV sectors) is currently under unprecedented pressure from a wide range of factors particularly in terms of environmental performance and fuel consumption. Long-established test procedures are changing and standards are becoming much harder to meet, necessitating changes in R&D methods, strategies and calibrations, fuels and – crucially – powertrains. This paper examines the current situation regarding regulation of emissions rules and the impact on powertrains used in new vehicles across the world. Powertrain technologies which can help to overcome challenges are mentioned and key trends are analysed. Finally, some brief comments are offered on what will bring the next few years.
PL
Układ napędowy jest jednym z głównych elementów mechanicznych w budowie każdego pojazdu. Służy do przenoszenia mocy i momentu obrotowego silnika na koła. W samochodach wyścigowych klasy Formuła Student, gdzie najczęściej stosowane są silniki motocyklowe, moc wychodząca z wałka zdawczego w pierwszej kolejności przenoszona jest za pomocą kół zębatych połączonych łańcuchem. Zamocowanie jednej z zębatek na dyferencjale pozwala w dalszej konstrukcji zastosować podobne rozwiązania, jak ma to miejsce we współczesnych samochodach. Obecnie w Polsce budowanych jest kilkanaście bolidów. Zawody odbywają się na całym świecie. W rywalizacji może uczestniczyć każda uczelnia wyższa. Zadaniem studentów jest zaprojektowanie i zbudowanie pojazdu, który weźmie udział w wyścigach organizowanych na torach formuły 1. Bolid poddawany jest testom zarówno statycznym, jak i dynamicznym.
EN
The drive system is one of the main mechanical components in the construction of each vehicle. It is used to transfer power and torque of the engine to the wheels. In Formula Student class racing cars, where motorcycle engines are most often used, the output from the output shaft is first transferred using gear wheels connected by a chain. The fastening of one of the sprockets on the differential allows in the further construction to apply similar solutions as it is in modern cars. Currently, several cars are being built in Poland. The competition takes place around the world. Any university can participate in the competition. The students’ task is to design and build a vehicle that will participate in races organized on Formula 1 tracks. The car is subjected to both static and dynamic tests.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań napędu ze zmodyfikowanym układem zasilania typu C-Dump. Do badań zastosowano model symulacyjny zaimplementowany w programie Matlab Simulink. Układ ten został wykorzystany do zasilania trójpasmowego przełączalnego silnika reluktancyjnego. Obliczenia wykonano dla różnych punktów pracy i parametrów układu. Celem badań było określenie wpływu wartości kondensatora C-Dump na właściwości napędu.
EN
The paper presents the results of tests on the drive with modified C-Dump supply system. A simulation model implemented in Matlab Simulink was used for the tests. The supply system was used for a three-band switchable reluctance motor. Calculations were curried out for various motor speed and selected system parameters. The purpose of the work was to determine the effect of C-Dump capacitor value on drive parameters.
PL
Szczególnym przypadkiem niesprawności pojazdów szynowych, często dotyczącym poziomów utrzymania z częściowym demontażem podzespołów, są uszkodzenia elementów układu napędowego, które objawiają się jedynie podczas jazdy. Są one trudne do wykrycia według standardowych metod stacjonarnych. Wykorzystanie metod selekcji negatywnej lub zaawansowanych metod diagnozowania lokalizacji i identyfikacji tych niesprawności, może przyczynić się do znacznego wzrostu kosztów obsługi, które wymiernie wpływają na całkowity koszt eksploatacji pojazdu. W takim przypadku konieczne staje się ich zminimalizowanie, przez określenie jedynie stopnia zakłócenia funkcjonowania poszczególnych elementów układu napędowego pojazdu. Umożliwi to lokalizację obszaru wystąpienia niesprawności i podjęcie dalszych decyzji obsługowych. W artykule przedstawiono wyniki testowego wdrożenia funkcjonalnej diagnostyki kontrolnej układów napędowych w eksploatacji wybranego typu pojazdu szynowego. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, wykorzystujących pomiary drgań elementów układu napędowego. Na ich podstawie możliwe jest opracowanie wzorcowych wskaźników zakłócenia funkcjonowania elementów układu napędowego pojazdu do zastosowania w diagnostyce kontrolnej taboru.
9
Content available remote Ultracapacitors and fuel cells in rail vehicle drive systems
EN
The article presents the issues of current and future solutions used in rail vehicle drive systems. The review and analysis of energy storage possibilities in vehicles including electrochemical, mechanical and hydraulic accumulators and batteries has been made. The importance of their charging frequency is indicated, which translates into their possible uses. Characteristics of hybrid drive systems with particular emphasis on systems with fuel cells and ultracapacitors were presented. Current and conceptual solutions of series and parallel drive systems have been presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia aktualnych i przyszłościowych rozwiązań układów napędowych stosowanych w pojazdach szynowych. Dokonano przeglądu oraz analizy możliwości gromadzenia energii w pojazdach z uwzględnieniem akumulatorów elektrochemicznych, mechanicznych oraz hydraulicznych. Wskazano na duże znaczenie częstości ich ładowania, co przekłada się na możliwość ich zastosowania. Przedstawiono charakterystyki układów napędu hybrydowego ze szczególnym uwzględnieniem układów z ogniwami paliwowymi oraz ultrakondensatorami. Zaprezentowano obecne i koncepcyjne rozwiązania szeregowych i równoległych układów napędowych.
PL
Celem artykułu jest spojrzenie na możliwość dokładnego określania sprawności energetycznej układów napędowych. Porównano wyniki eksperymentalnie określonych sprawności i symulacyjnie określonych sprawności dwóch układów hydrostatycznych ze sterowaniem dławieniowym, które zasilane są pompą o stałej wydajności. Stanowisko badawcze zostało bardzo starannie zaprojektowane, wykonane i zautomatyzowane. Zastosowane przyrządy pomiarowe cechowała wysoka dokładność pomiarów. Poruszono także tematykę związaną z określaniem strat energetycznych i sprawności energetycznej silnika lub układu napędowego, które powinny być określane jako zależne od wielkości fizycznych niezależnych od tych strat. Przeanalizowano wykres Paszoty wzrostu mocy w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu mocy, zastępujący wykres Sankeya spadku mocy zgodnego z kierunkiem przepływu mocy w silniku lub w układzie napędowym. Wykres Paszoty otwiera nową perspektywę badań mocy strat energetycznych i sprawności energetycznej silników i układów napędowych.
EN
The aim of the article is to look at the possibility of accurately determining the energy efficiency of drive systems. The results of experimentally determined efficiencies and simulationally determined efficiencies of two hydrostatic systems with throttling control, which are fed with a constant capacity pump, were compared. The research stand was very precise designed, made and automated. The applied measuring instruments were characterized by high accuracy of measurements. The issues related to the determination of energy losses and energy efficiency of the hydraulic motor or drive system, which should be determined as dependent on the physical quantities independent of these losses, were also discussed. A Paszota diagram of the power increase in the direction opposite to the direction of the power flow, replacing the Sankey diagram of the power decrease in the direction of the power flow in the hydraulic motor or in the drive system was analyzed. Paszota diagram opens a new perspective on the research of the power of energy losses and energy efficiency of hydraulic motors and drive systems.
EN
The presented test results are an example of simulating determination of the hydrostatic field of the drive system and the energy efficiency of the system as a dependence on the speed and load coefficients of the hydraulic motor used in the system. The issues related to the determination of energy losses and energy efficiency of the hydraulic motor or drive system, which should be determined as dependent on the physical quantities independent of these losses, were also discussed. A Paszota diagram of the power increase in the direction opposite to the direction of the power flow, replacing the Sankey diagram of the power decrease in the direction of the power flow in the hydraulic motor or in the drive system was analyzed.
PL
Przedstawione wyniki badań są przykładem symulacyjnego określania pola pracy hydrostatycznego układu napędowego i sprawności energetycznej układu jako zależności od współczynników prędkości i obciążenia silnika hydraulicznego zastosowanego w układzie. Poruszono także tematykę związaną z określaniem strat energetycznych i sprawności energetycznej silnika lub układu napędowego, które powinny być określane jako zależne od wielkości fizycznych niezależnych od tych strat. Przeanalizowano wykres Paszoty wzrostu mocy w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu mocy, zastępujący wykres Sankey'a spadku mocy zgodnego z kierunkiem przepływu mocy w silniku lub w układzie napędowym.
PL
W artykule dokonano oceny wskaźników ekonomicznych wybranych typów lokomotyw użytkowanych na liniach kolejowych w Polsce. Pojazdy szynowe charakteryzują się niższą energochłonnością w porównaniu do większości stosowanych obecnie środków transportu, co przekłada się na większą wydajność systemu transportu w skali całego kraju. Udział transportu szynowego w transporcie w Polsce i jego rozwój jest ograniczony kilkoma aspektami związanym z kosztami zakupu i eksploatacji pojazdów, infrastruktury oraz dostępnością nowych technologii. W artykule przedstawiono m.in. wyniki pomiarów przeprowadzonych na kilkunastu egzemplarzach lokomotywy ST44 o różnym stopniu zużycia technicznego. Badania wykazały przede wszystkim wpływ stopnia tego zużycia na wielkość zużycia paliwa przez układ napędowy.
EN
The article evaluates economic indicators of selected types of locomotives used on railway lines in Poland. Rail vehicles are characterized by lower energy consumption compared to the majority of currently used means of transport, which translates into higher efficiency of the transport system in the whole country. The share of rail transport in Poland and its development is limited by several aspects related to the costs of purchase and operation of vehicles, infrastructure and the availability of new technologies. The article presents, among others the results of measurements carried out on several ST44 locomotives with varying degrees of technical wear. The research showed above all the impact of the degree of this consumption on the fuel consumption by the propulsion system.
EN
Conclusions on the analysis of the state of development in the tractor industry are formulated, aspects of the forecasting concept of transformation, general layout solutions and the theory of promising tractor units with new propulsion systems are considered, a general approach to the pre-design substantiation of new generation tractors is presented.
PL
Sformułowano wnioski z analizy stanu opracowań i tendencji w budowie ciągników. Rozpatrzono aspekty prognozy transformacji koncepcji, ogólnej struktury rozwiązań konstrukcyjnych i teorii perspektywicznych ciągnikowych agregatów maszynowych z nowymi układami napędowymi. Przedstawiono możliwe tendencje w przedprojektowym uzasadnieniu koncepcji budowy ciągników nowej generacji.
14
Content available remote Influence of steering method on efficiency of pneumatic-hydraulic drive
EN
This article presents impact of control strategies for efficiency of pneumatic-hydraulic drive. The article is continuation of previous article where impact of control algorithm for characteristics of pneumatic-hydraulic drive is presented.
PL
Artykuł przedstawia wyniki eksperymentu prezentującego wpływ metody sterowania na sprawność pneumatyczno-hydraulicznej jednostki napędowej. Artykuł jest kontynuacją wcześniejszych prac, gdzie prezentowano wpływ algorytmu sterującego na charakterystyki pneumatyczno-hydraulicznej jednostki napędowej.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących sprawności różnych układów napędowych stosowanych na współczesnych zbiornikowcach LNG. Omówiono wyniki identyfikacji oraz oceny jakościowej źródeł energii odpadowej konwencjonalnego turbinowego układu napędowego (CST). W artykule przeanalizowano możliwości zastosowania inżektora parowego w celu odzysku ciepła utajonego. Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń inżektora przeprowadzono bilans energetyczny prostego układu realizującego obieg Clausiusa-Rankine’a z regeneracyjnym podgrzewaniem wody zasilającej. Wyznaczono stopień regeneracji układu w wyniku zastosowania inżektora parowego. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono dalsze kierunki badań dla złożonych układów z wykorzystaniem inżektorów parowych.
EN
This paper presents the results of carried out analyses regarding efficiency and criteria evaluation of various propulsion plants of modern LNG (Liquid Natural Gas) carriers as well as identification and quality assessment of waste heat energy fluxes of a CST (Conventional Steam Turbine) plant. The possibility of use a steam jet injector in order to recover the latent heat is analysed. Calculations were carried out for an injector. On the basis of the results of the injector calculation, the heat balance of a simple regenerative Clausius- Rankine steam cycle was carried out. The degree of regeneration for cycle using the regenerative injector was determined. Based on results the further research directions for complex plants using a steam jet injector are indicated.
PL
W artykule poddano analizie układy napędowe holowników portowo-redo­wych oraz przedstawiono zalety i wady omówionych pędników i urządzeń sterowych, tj. śruby o stałym skoku, śruby o skoku zmiennym, śruby w dyszy, pędnika azymutalnego, pędnika cykloidalnego, steru Doerffera.
EN
The article analyzes the propulsion systems i.e. of the port tug and shows the advantages and disadvantages of the propeller described fixed-pitch screw, variable pitch screw, nozzle screw, azimuthal propeller, cycloidal propeller, Doerffer's Rudder.
PL
W artykule przedstawiono problematykę umiejscowienia układu napędowego i wpływ jego doboru na konstrukcje i konfigurację bojowych wozów gąsienicowych. Konfiguracje układów napędowych ze względu na gabaryty i masę wywierają decydujący wpływ na podstawowe elementy wozów bojowych, między innymi w zakresie ochrony załogi, uzbrojenia oraz mobilności.
EN
The paper deals with the issues of the location of the powertrain and its effect on the design and configuration of tracked combat vehicles. Configuration of the powertrain, due to the dimensions and weight of the latter, have a decisive effect on basic components of combat vehicles, including those that are important for crew protection, weapons and mobility.
PL
W artykule przedstawiono numeryczną analizę wpływu parametrów geometrycznych wybranych konstrukcji sprzęgieł łubkowych na rozkłady nacisków w połączeniu czopów z łubkami. Uzyskane tą drogą wyniki porównano z wynikami konwencjonalnych modeli obliczeniowych. Dokonano również analizy wpływu prędkości obrotowej sprzęgła na zmniejszenie skutecznej wartości nacisku w analizowanych parach kontaktowych.
EN
The numerical analysis of geometrical parameters of the selected splitmuff coupling constructions influence on the pressure distribution between contact surfaces of coupling and connected shaft necks is presented in the paper. The results obtained from numerical models are compared with the results obtained from the conventional calculation models. The analysis of the influence of rotational speed of the coupling on the decrease of effective pressure value in analyzed contact pairs is also performed.
PL
W opracowaniu zaprezentowano innowacyjne sprzęgło podatne skrętnie do zastosowania w układzie napędowym górniczego przenośnika zgrzebłowego na tle innych aktualnie stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Omówiono stosowane sposoby łagodzenia negatywnych skutków rozruchu. Przedstawiono zalety i wady poszczególnych konstrukcji sprzęgieł.
EN
This paper presents an innovative torsionally flexible coupling, for use in the drive system of mining scraper conveyor, in the light of other currently used design solutions. Methods of mitigating the negative effects are described. Advantages and disadvantages of individual coupling designs are presented.
20
Content available remote Sterownik FPGA do badań napędów z przełączalnymi silnikami reluktancyjnymi
PL
W artykule przedstawiono układ szybkiego sterownika przełączalnych silników reluktancyjnych (SRM), przeznaczonego do badań parametrów wysokoobrotowych napędów z tego typu maszynami. Sterownik wykonano w oparciu o układ FPGA, w celu ograniczenia czasu realizacji algorytmu sterowania i opóźnień sygnałów sterujących względem sygnałów wejściowych z czujnika położenia kątowego wirnika. Elementy peryferyjne podłączono do sterownika poprzez pętle prądowe w celu ograniczenia zakłóceń sygnałów sterujących. Układ wyposażono w czujniki pomiarowe napięcia i prądu, wykorzystywane w procesie sterowania, umożliwiające jednocześnie rejestrację przebiegów pomiarowych. Zaimplementowany interfejs komunikacyjny USB umożliwia zapis wyników pomiarów w komputerze.
EN
The paper presents a topology of fast switched reluctance motor (SRM) controller, designed for measure parameters of drives, witch based on new supply systems designed for these type of the motors. To reduce an algorithm realization time and delay of output signals in respect to rotor position angle given from encoder, the control system is based on FPGA device. External circuits were connected using current loops to limit the noise of control signals. The system was equipped with voltage and current sensors, used in the control process, which enables simultaneous recording of measuring waveforms. Implemented USB interface allows to save measurement results on a computer.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.