Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ujęcie infiltracyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem badań jest testowanie metody i wstępna ocena wielkości infiltracji efektywnej na podstawie wyników pomiarów temperatury w piezometrach w otoczeniu studni i stawów infiltracyjnych na terenach wodonośnych Wrocławia. Badania zmienności temperatury wód podziemnych w sieci obserwacyjnej na obszarze sztucznej infiltracji przeprowadzono w sieci 11 piezometrów. Wody pierwszego poziomu wodonośnego występują w aluwialnych osadach piaszczystych i zalegają na głębokościach 2–12 m. Roczne pomiary temperatur wód podziemnych w sieci obserwacyjnej na stałej głębokości (3–4 m) wykazały szeroki zakres zmian od 1,5 do 25,9°C. Przedstawiono charakterystyczne i typowe zakresy średnich zmian temperatur w przedziale 9,3–15,6°C zarejestrowane w 2018 r. Na podstawie profilowania termicznego w wybranym punkcie obliczono średnią wartość zasilania, stosując metodykę zaproponowana przez Taniguchiego (1993, 1994). Obliczona wstępnie wartość sztucznego zasilania wynosi 20,19 mm/d i odpowiada wielkości zasobów obliczonych na podstawie modelowania numerycznego.
EN
The main goal of the research is to test the method and the preliminary assessment of the amount of the effective infiltration based on temperature measurement results in a piezometers network surrounded by wells and ponds for the infiltration water intake of the city of Wrocław. The study of temperature variation of the groundwater monitoring network in the area of artificial infiltration was conducted in 11 network observation points. Groundwater in the first shallow aquifer occurs in alluvial sediments at depths exceeding 2–12 m. Annual temperature measurements of the groundwater monitoring network for a constant depth (3–4 m) showed a wide range of changes from 1.5 to 25.9°C. The groundwater shows the typical values of medium temperature changes in the range of 9.3–15.6°C recorded in 2018. On the basis of thermal profiling in a selected point, the average recharge rate has been calculated by applying the method proposed by Taniguchi (1993, 1994). The preliminary calculated value of the groundwater artificial recharge is 20.19 mm/d and corresponds to the value evaluated by numerical modelling.
PL
Artykuł prezentuje efektywność odbioru wody na ujęciu infiltracyjnym dla Bydgoszczy studniami eksploatowanymi, pompami głębinowymi, lewarami i drenażami zbiorczymi. Opisano przebieg eksploatacji i postęp kolmatacji w zależności od konstrukcji studni z pompami, lewarowych i drenaży zbiorczych. Porównano zużycie energii elektrycznej w tych trzech metodach poboru wody infiltracyjnej. Zasięg kolmatacji rejestrowano inspekcjami TV, pomiarami w pompowaniach strefowych i metodami geofizycznymi. Po 9 latach eksploatacji można stwierdzić, że tak zaprojektowany odbiór wody obniżył koszty eksploatacji w zakresie energii i opłat środowiskowych. Obserwacje procesów kolmatacji na filtrach studziennych i odpowiednio projektowane renowacje pozwalają aktualnie utrzymać wydatek jednostkowy studni na poziomie ok. 100% z okresu budowy.
EN
The paper presents the effectiveness of an artificially recharged well field system in Bydgoszcz, consisting of pump and siphon wells plus drains. The course of exploitation and the progress in clogging, depending on the well construction (pump, siphon, or drain wells), is described. Energy consumption for these three water extraction methods are compared. The clogging range was observed by camera inspections, zone pumping tests, and geophysical methods. After nine years of exploitation, it is possible to assume that the designed system saves the energy consumption and environmental charges. Observations of clogging processes and appropriate well rehabilitations enable to maintain nearly 100% of the new well-specific capacity.
PL
W artykule przedstawione zostały metody infiltracyjne oraz ich klasyfikacja. Zaprezentowano zalety oraz problemy pojawiające się podczas eksploatacji takich ujęć. Zwrócono uwagę na rodzaje ujęć infiltracyjnych i czynniki wpływające na ich wysoką skuteczność w oczyszczaniu wody. Przytoczono przykłady ujęć infiltracyjnych działających na terenie Polski.
EN
The article presents infiltration methods of water intakes and their classification. The advantages and problems appearing during the operation of such intakes are presented. Attention is paid to the types of infiltration intakes and factors affecting their high efficiency in water purification. Examples of infiltration water intakes operating in Poland have been cited.
PL
Odległość bariery studni od rzeki oraz parametry techniczne studni na ujęciach infiltracyjnych należy projektować uwzględniając optymalną infiltrację i retencję wód z rzeki oraz długości dróg przepływu. Do badań modelowych wykorzystano barierę 18 studni ujęcia infiltracyjnego w Zawadzie koło Opola, położonego w zlewni Jemielnicy. Wykonany numeryczny model filtracji wód w omawianym rejonie umożliwił wykonanie szeregu symulacji poboru wód uwzględniających zmianę położenia bariery studni, jej wydajności oraz zmianę udziału wód rzecznych w bilansie ujęcia. Analiza poszczególnych symulacji warunków eksploatacji pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje możliwość eksploatacji lepszych jakościowo wód podziemnych.
EN
The distance between production wells and riverbank and well construction has a favorable influence effect on preferred retention times and flow path length. RBF system at Zawada near Opole was used as a case study. The group of 18 vertical wells have been built along riverbank of Jemielnica River. The possible influence of well location on the proportion of riverbank filtrate has been calculated by a simple, fictive groundwater flow models using MODFLOW. The analysis of these fictive groundwater flow models allow to determine impact of RBF scheme at Zawada Waterwork on improving productivity and the quality of pumped water.
6
Content available remote Wpływ uproszczeń modelu numerycznego na symulację odwodnienia budowlanego
PL
Wiele inwestycji budowlanych wymaga przygotowania odwodnienia budowlanego. Najczęstszym sposobem odwodnienia, zwłaszcza rejonów nadbrzeżnych, jest wykorzystanie studni wierconych. Postępowanie takie wymaga zazwyczaj opracowania projektu odwodnienia budowlanego wykopu fundamentowego oraz odprowadzenia wód z odwodnienia w celu uzyskania decyzji wodnoprawnej w trybie ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 (Dz.U. 2005 nr 239, poz. 2019 z późn. zm.). Obecnie do obliczeń najczęściej wykorzystywane są programy komercyjne wykorzystujące metody rozwiązań numerycznych. Wiarygodność obliczeń wynika z przyjętych uproszczeń zarówno w modelu hydrogeologicznym, jak i modelu numerycznym, a także informacji z badań polowych. W pracy dokonano analizy wpływu zmian parametrów siatki obliczeniowej na ewolucję zwierciadła wód gruntowych podczas odwodnienia.
EN
Many building constructions require a building dewatering. Generally drilled wells are used for dewatering in excavation sites localized near the sea shore. According to the Polish Water Law 2001 (D.U. 2005 no. 239, 2019) elaboration of concrete project of dewatering is required. In actual calculation the governing equations are converted into applicable partial differential equations using a finite-difference approach. The credibility of calculations based on the assumed hydrogeological and numerical simplifications. In this paper the impact of grid dimension on groundwater table was studied.
7
Content available remote Analiza pracy ujęcia infiltracyjnego w warunkach suszy hydrologicznej
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych przepływu wody w warstwie wodonośnej ujęcia infiltracyjnego. Do rozwiązania problemu wykorzystano równanie filtracji wody ze swobodnym zwierciadłem wody. W obliczeniach w warunkach nieustalonych warunek początkowy obliczono przy założeniu dopuszczalnej wydajności ujęcia (100 000 m3/d). Jako warunek brzegowy przyjęto funkcję wahania poziomu zwierciadła wody w stawach infiltracyjnych w czasie. Obliczenia wykonano dla okresu 10 dni od momentu odcięcia zasilania ujęcia z Brdy, wynikającego z okresu suszy albo skażenia wody płynącej. W artykule przedstawiono rozwiązanie dla 7 dni, ponieważ dla dłuższego okresu należy wykonać nowy model pracy ujęcia infiltracyjnego.
EN
This paper presents a numerical simulation of groundwater flow in an infiltration intake. Calculations were made in transient conditions using the Modflow program (included in GMS ver. 3.1). The initial conditions of simulation were computed in the steady-state conditions for the admissible exploitation (100 000 m3/day). The boundary conditions were calculated as a time-dependant function of the water level in infiltration basins. As a result, flow balance during hydrological drought is calculated. Numerical calculations were made for a period of 10 days, but only a seven-day period is presented. For a longer period, the numerical model of infiltration intake should be reanalysed.
PL
Funkcjonowanie dróg w sąsiedztwie obiektów realizujących podstawowe cele gospodarki wodnej wymaga zarówno od projektantów, inwestorów, wykonawców oraz zarządców posiadających obiekt w eksploatacji uwzględnienia szeregu ograniczeń głównie skumulowanych wokół prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, szczegółowo zapisanych w szeregu rozporządzeniach. W artykule autor prezentuje rzeczywiste przykłady oceny zagrożeń wybranych zjawisk o naturze hydrologicznej na inwestycje liniowe.
EN
Operation of roads located close to the objects fulfilling aims of water economy demand of investors, constructors and managers to take into account the sets of limitations concerning the building law, the water law, the environment protection law and many other particular regulations. The real examples of threads assessment for events of hydraulic nature towards road investments have been presented.
PL
Ujęcie infiltracyjne dla Wrocławia wykorzystuje wody powierzchniowe Oławy. W celu ujęcia wód podziemnych wykonano 558 studni eksploatacyjnych wzdłuż Oławy i Odry oraz 63 stawy infiltracyjne.W eksploatacji znajduje się 488 studni. Aby obliczyć zasoby wód podziemnych w rejonie ujęcia infiltracyjnego, wykonano „lokalny” oraz „szczegółowy” model numeryczny obejmujący obszary o powierzchni odpowiednio 117 i 40 km2. Całkowite zasoby wodne w rejonie wrocławskiego ujęcia infiltracyjnego, za które uważa się całość możliwych do użytkowania wód podziemnych i wód powierzchniowych, oszacowano na 590 454 m3/d. Naturalne zasoby wód podziemnych w rejonie ujęcia wynoszą 15 894 m3/d i stanowią około 2,7% całkowitych zasobów wodnych ujęcia infiltracyjnego.
EN
The water intake with induced infiltration for the city of Wroc³aw is based on surface waters from the O³awa river. For groundwater capture, 558 wells were constructed along O³awa, Odra and 63 infiltration ponds. Currently, groundwater is captured by 488 wells. For groundwater resources assessment, the “local” and “site” groundwater flow models were developed for the areas of 117 km2 and 40 km2, respectively. The total water resources in the area of the Wroc³aw water intake, regarded as total groundwater and surface water available for use, were estimated at 590 454m3/d. The natural groundwater resources were estimated at 15 894m3/d. It is 2.7% of the total water resources of the water intake.
EN
Infiltration groundwater intake in Kępa Bogumiłowicka exploited by Waterworks Tarnów Ltd, apart from infiltration groundwater intake in Swierczków and surface water intake, determines one of three sources of water-supply for agglomeration of Tarnów. Despite very high compliance to pollutions infiltration from surface, exploited pleistocene aquifer possesses water resources of very high quality. Project assumptions of connection of southern by-pass of Tarnów with projected motorway A4 foresee exit, which will run throughout area of intake. Projected investment is a serious danger for quality of drawn water and thus serious danger for future of intake. Limitation or exclusion from exploitation of infiltration groundwater intake in Kępa Bogumilowicka, can cause appearance of serious water deficiency in agglomeration of Tarnów.
PL
Oceniając wyniki analiz wody, stwierdzono, że w wodzie Warty w latach 1992-2002 następowało stopniowe obniżanie zawartości ołowiu, kadmu, chromu, cynku i miedzi. Procesowi temu odpowiadało obniżenie ich zawartości w wodzie po infiltracji oraz po filtracji pospiesznej. W tym czasie woda z Warty, z wyjątkiem pojedynczych przepadków, spełniała warunki, jakim powinna odpowiadać woda powierzchniowa wykorzystywana do zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia. Występowała jednak wyraźna zależność wzrostu zawartości metali ciężkich w wodzie infiltracyjnej z pojawiającymi się maksimami w wodzie rzecznej. Wykazano, że w niekorzystnych warunkach intensywnej biodegradacji osadów organicznych oraz zanieczyszczenia wody w stawach metalami ciężkimi mogą się one pojawiać w podwyższonych ilościach w wodzie infiltracyjnej. Dotychczas po odżelazianiu i odmanganianiu wody zawartość wszystkich badanych metali odpowiadała standardom sanitarnym. Stwierdzono, że proces ten nie zabezpieczy jednak wymaganej jakości wody oczyszczonej w wypadku wzrostu zawartości metali ciężkich w wodzie poddawanej infiltracji.
EN
Analyses showed that in the time span of 1992-2002 the water of the Warta River was characterized by a progressive decline in the concentrations of heavy metals (lead, cadmium, chromium, zinc and copper). This was concomitant with a decrease of their content in the water after infiltration and after rapid filtration. Over the same period (apart from a few instances), the Warta River water met the demands made on the quality of surface waters that were to be used for municipal supply. There was, however, a clear relation between the rise in the content of heavy metals in the infiltrated water and the occurrence of their maximum values in the riverine water. It was found that, under conditions of enhanced biodegradation of the organic deposit and in the case of pond water contamination with heavy metals, the concentrations of heavy metals in the infiltrated water may increase. So far, following iron and manganese removal, the concentration of any of the investigated heavy metals met the required sanitary standards. The process, however, does not guarantee that the water quality desired will be maintained if the content of heavy metals in the infiltration pond increases.
PL
W pracy przedstawiono przykład praktycznego zastosowania analitycznych metod wyznaczania zmiennego w czasie stężenia zanieczyszczenia wody w studniach ujęcia infiltracyjnego (metody te zostały opisane w artykule pt. "Model matematyczny dopływu zanieczyszczeń z rzeki do ujęcia infiltracyjnego"). Porównano i opisano wyniki otrzymane z numerycznego odpowiednika metod analitycznych dla kilkunastu zestawów zmiennych wejściowych, opartych na przypadku infiltracyjnego ujęcia wód podziemnych, budowanego w gminie Gorzyce (województwo tarnobrzeskie).
EN
Following a brief description of the analytical formulae determining time-dependence of contaminant concentraction in wells within an infiltration intake of groundwater, the paper focuses on a real life appplication of the formulae. The groundwater intake built in Gorzyce (Tarnobrzeg Voivodship) is used as a case study. A series of breakthrough curves the intake is analysed. Dependence of pollution concentration in abstracted water on hydraulic and geometric parameters of the aquifer is discussed.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia analityczne rozwiązanie zagadnienia dopływu zanieczyszczeń z rzeki do studni ujęcia infiltracyjnego. Przedstawiono wyprowadzenie wzorów na czas dopływu zanieczyszczeń z rzeki do studni, tor cząstek w warstwie wodośnej oraz przebieg czasowy stężenia substancji zanieczyszczających w wodzie ujmowanej studni. Rozważono dwie sytuacje hydrogeologiczne występowania wód podziemnych w warstwach wodonośnych - przepływ wody w warstwie o charakterze naporowym oraz w warstwie o charakterze swobodnym.
EN
This article presents an analytical solution to the problem of the pollution of an infiltration intake by contaminants from a river. The derivation of formulae describing the shape of the contaminant particle trajectory in the aquifer, particle travelling time and the time variation of the contaminant concentration in groundwater is given. Analytical breakthrough curves are derived for unconfined and confined groundwater flow situation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.