Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 265

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transportation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
1
Content available remote Tunel w Świnoujściu już w budowie
EN
Background: Among all the processes in the supply chain, transport is one of the most complex and most expensive. While planning the transportation process, one needs to consider various factors, among others the exclusionary constraints imposed on selected suppliers, products or mean of transport. Although several papers can be found where the authors discuss the problem of exclusionary constraints, it is very difficult to find one concerning the empirical research in this area. Our work tries to fill this gap. The main goal and contribution of this article is the analysis of significance and importance of various exclusions in transport present in the real life. Methods: We present the results of a quantitative research performed on a random sample of 300 logistics services providers in Poland, concerning the exclusionary constraints in transportation. Results: The research confirmes that the exclusion factors are an important part of activity of the companies transporting goods. Although the distributions of the frequencies are different, depending on the factor, one may observe that every factor was noticed by a significant fraction of companies. The analysis of the potential dependencies between the variables show that the importance and frequency of the factors is rather independent from the company’s features. Our study contributes to the theories and practices of logistics enterprises. Conclusions: This study extends earlier research on exclusionary constraints with using empirical studies. In the future work we will use the results of the quantitative research to develop mathematical models of the transportation problems and we want to prepare more effective methods of planning the deliveries.
PL
Wstęp: Spośród wszystkich procesów w łańcuchu dostaw, transport jest jednym z najbardziej złożonych i najdroższych. Planując proces transportu, należy wziąć pod uwagę różne czynniki, m.in. ograniczenia wykluczające nałożone na wybranych dostawców, produkty czy środki transportu. Chociaż są artykuły, w których autorzy omawiają problem ograniczeń wykluczających, to nie ma tych dotyczących badań empirycznych. Nasza praca stara się wypełnić tę lukę. Głównym celem tego artykułu jest analiza znaczenia i wagi różnych wykluczeń w transporcie obecnych w praktyce gospodarczej. Metody: Przedstawiamy wyniki badania metodą ilościową przeprowadzonego na losowej próbie 300 dostawców usług logistycznych w Polsce, dotyczącego ograniczeń wykluczających w transporcie. Wyniki: Badania potwierdzają, że warunki wykluczające stanowią ważną część działalności firm zajmujących się transportem towarów. Chociaż rozkłady częstości są różne, w zależności od czynnika, można zauważyć, że każdy został zauważony przez znaczną część respondentów. Analiza potencjalnych zależności pomiędzy zmiennymi pokazuje, że znaczenie i częstotliwość czynników jest raczej niezależna od cech przedsiębiorstwa. Nasze badanie stanowi wkład w teorię i praktykę przedsiębiorstw logistycznych. Wnioski: Badanie to stanowi rozszerzenie wcześniejszych badań nad ograniczeniami wykluczającymi z wykorzystaniem badań empirycznych. W przyszłych pracach wykorzystamy wyniki badań ilościowych do opracowania modeli matematycznych problemów transportowych i chcemy przygotować bardziej efektywne metody planowania dostaw.
EN
In Lagos state, the relationship between urbanization and motorization is unbalanced because the present transportation interventions of the state do not commensurate with her growing population and migration rate. However, the state cannot be said to be totally insensitive to these challenges as witnessed in her renewed effort by providing suitable public transportation system with a dedicated lane and the expansion of other modes of transport such as rail and inland water transport. Through content analysis, this research examined the present situation of Lagos state public transport system with her prevailing population size, sustainable urban mobility approach and the future of public transport in Lagos State in line with global practices. The study reviewed the Lagos state non-motorized transport policy and the impact thus far. It was revealed that unless certain strategic decisions and policies are made, the state will continue to experience the current traffic congestion on her roads as well as increased vehicular pollution and waste of resources. Also, for Lagos state to attain her acclaimed position of a 21st century economy, she must as a matter of policy initiate and implement interventions that align with the principle of urban mobility where cycling, walking, high capacity buses operation is effectively operational and open up of other modes of transportation in the state. It was further recommended that the Lagos state government should take a bold step as recently done in the restriction of motorcycles and tricycles operation on certain routes within the state, hence, initiating interventions that will best enhance public transportation, improve habitable environment and safety of lives and properties in the state.
4
Content available remote Past, present and future development of West African railways
EN
In view of the crucial role, railways have played historically inland transportation, the West African region still endure to provide an efficient transport system. While road transport has been almost the exclusive predominant transportation mode in the region, the railway is now showing a global comeback. In the absence of a new phase of modernization at the international standard, it is unavoidable that the high demand for mobility of its increasing population and the full exploitation of its natural resource endowment will be constrained. This study presents the past, present, and future developments of the railway sector. The first section includes the brief historical development of the railways, the determinants choices of their location, and the influential parameters for their construction. The second section deals with the present state of the railway infrastructure, operational performance, and railway sector institutions. The last section provides some recent investment in the key construction projects at a national level.
PL
Odpady budowlane i rozbiórkowe [OBR] szacuje się na jedną trzecią wszystkich odpadów wytwarzanych w Unii Europejskiej, a objętościowo jest ich najwięcej. Materiały obojętne: beton, cegły, płytki i ceramika, stanowią największą część odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Odpady te można wykorzystać jako surowce wtórne do produkcji piasku i kruszyw. Rynek takich piasków i kruszyw jest jednak złożony i zależny od wielu czynników. Ulega on licznym zmianom w zależności od regionu, nawet w tym samym kraju. Na potrzeby tego artykułu, w pięciu krajach Europy północno-zachodniej: Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburga i Holandii przeprowadzono ilościową analizę wytwarzanych odpadów, w której wzięto pod uwagę następujące czynniki: ilość wytwarzanych odpadów w tym rozbiórkowych, produkcję piasków i kruszyw z recyklingu oraz produkcję piasków i kruszyw naturalnych. Ponieważ rynek produktów z recyklingu wiąże się również z kosztami transportu – głównie transportu drogowego, to w analizie uwzględniono również dane dotyczące rozmieszczenia zakładów przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ilości kamieniołomów wydobywających surowce naturalne, położenia składowisk oraz opłaty za składowanie. Analiza obejmuje również przepisy i wymagania krajowe lub regionalne. Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że rynek piasków i kruszyw z recyklingu jest bardziej rozwinięty w Holandii i w regionie flamandzkim niż w innych badanych regionach.
EN
The Construction and Demolition Wastes [C&DW] are estimated at one-third of the total wastes generated in the European Union and represent the main flux in volume. Inert materials, e.g. concrete, bricks, tiles and ceramics constitute the largest fraction of construction and demolition wastes. These wastes can be recovered as secondary raw materials after a recycling process, resulting in the production of recycled sands and aggregates. The market for recycled sands and aggregates is, however, complex and sensitive. It can be affected by many parameters and may be very variable from one region to another, even in the same country. A quantitative analysis of the market is carried out in five North West European countries: Belgium, France, Germany, Luxembourg, and the Netherlands. For achieving this analysis, attention is paid to the following data/parameters: generation of inert construction and demolition wastes, production of recycled sands and aggregates and production of natural sands and aggregates. Since the market of recycled products is also governed by transportation costs, mainly transported by road, the study has also compiled data on the density of recycling plants for construction and demolition wastes, the density of pits and quarries extracting natural materials, the density of inert landfills and taxes applied for C&DW landfilling. National/regional legislation and requirements are also included in the analysis. Based on the compiled data and objective reasons, it is observed that the market of recycled sands and aggregates is more developed and more suitable in the Netherlands and in Flanders [North of Belgium] than in the other investigated countries/regions.
EN
In recent years, the UBAC has seen severe traffic congestion, resulting in various environmental and traffic problems at the university and its environs. This congestion was due to the significant expansions in buildings andan increase in the number of colleges in addition to the extensive use of private transport modes by students and university employees. This research was an attempt to find a solution for transportation problems in the UBAC, through studying the current transportation system inside the campus, and then suggesting alternatives to enhance the situation in the Campus and its environs as well. The study solutions focused on replacing the current diesel buses with battery-electric buses and restricting some of the private cars toward the Campus. This study supposes this transformation will reduce the CO2 emissions by (54%) in the morning peak hours and by (64%) in the afternoon peak hours, enhance the Passenger Car Unit (PCU) by (31%) in the morning peak hours and by (41%) in the afternoon peak hours, and will improve parking capacity by 114% inside the campus.
PL
W artykule dokonana została analiza kierunków rozwoju Katowickiego Węzła Kolejowego jako elementu Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Katowice, zgodnie z Rozporządzeniem UE 1315/2013, są jednym z 8 węzłów miejskich sieci TEN-T tworzących szkielet systemu kolejowego w Polsce. Krajowy system jest ważną częścią europejskiego systemu kolejowego ze względu na duży polski potencjał demograficzny i gospodarczy ale także z racji szczególnego położenia Polski na skrzyżowaniu głównych szlaków transportowych Europy. System węzłów miejskich sieci TEN-T odzwierciedla system powiązań społeczno-gospodarczych pomiędzy regionami ale także jest katalizatorem dla dalszego rozwoju systemów transportowych, zwłaszcza w obliczu kształtowania się nowych powiązań gospodarczych w skali globalnej. Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów sieci TEN-T mają działania w kierunku budowy optymalnej funkcjonalnie struktury tych węzłów, wśród których znajduje się Węzeł Katowicki, jako integratorów wewnętrznych regionów, które one obsługują. W założeniach koncepcji TEN-T społeczności lokalne dzięki węzłom TEN-T mają uzyskać dostęp do nowoczesnej sieci transportowej i zdyskontować go dla rozwoju regionalnego.
EN
The article analyses the development of the Katowice Railway Node as part of the Trans-European Transport Network (TEN-T). In accordance with EU Regulation 1315/2013, Katowice is one of the 8 urban nodes of the TEN-T network forming the backbone of the railway system in Poland. The national system is an important part of the European railway system due to the large Polish demographic and economic potential but also because of the special location of Poland at the intersection of major European transport routes. The urban node system of the TEN-T network reflects the system of socio-economic links between regions, but it is also a catalyst for the further development of transport systems, especially in the face of shaping new economic connections on a global scale. The key to achieving the goals of the TEN-T network are activities towards building a functionally optimal structure of these nodes, including the Katowice Node, as integrators of the internal regions they service. In the assumptions of the TEN-T concept, local communities, thanks to TEN-T nodes, are to gain access to the modern transport network and discount it for regional development.
8
Content available Transport – an Instrument for Globalization
EN
Transport is generally an instrument for globalization. It is not possible to use transport as an instrument for de-globalization. For compensating the negative effects of globalization on regional and local markets, a world-wide sustainable development process is to be started. This is an idea propagated by United Nations since the publishing of the Brundtland-Report. Sustainability has three components: the social, the ecological and the economic sustainability. Economic sustainability is realized when the (transport) enterprises make no profits and setting the prices is following a price-wage-rule. This rule postulates that the price and wage have to be equal. However, transport can also set incentives for social and ecological sustainability. Transport is no instrument for de-globalization, but an important instrument for compensating the negative effects of globalization. The measures which transport policy has to realize sustainability are not new, but we need to a new world-wide concept for transport policy. We have to accept, that the world is one economic area and not more than two hundred areas. We need only one set of economic rules and not over hundred different sets of rules.
9
PL
Transport żywych zwierząt podlega licznym i bardzo rygorystycznym wymaganiom technicznym i prawnym. Dla zwierząt transport może być źródłem stresu i urazów dlatego też na każdym etapie transportu należy zwierzęciu zapewnić dobrostan. W artykule przedstawiono i opisano najważniejsze regulacje prawne dotyczące transportu zwierząt rzeźnych obowiązujące w Unii Europejskiej i w Polsce. W drugiej części artykułu zostały scharakteryzowane wymagania techniczne dla środków transportujących zwierzęta rzeźne.
EN
The transport of live animals is subject to numerous and very strict technical and legal requirements. For animals, transport can be a source of stress and injuries and therefore animal welfare should be ensured at every stage of transport. The article presents and describes the most important legal regulations regarding the transportation of slaughter in the European Union and in Poland. In the second part of the article, technical requirements for means of transport slaughter animals were characterized.
EN
Transport strategy in European Union supports public transport against individual transport. The reason is using of public transport is possible to fulfil all the goals of the EU strategy in the field of road safety. The paper deals with the issue of supporting public passenger transport and it is integration with the aim of ensuring the sustainable mobility of population. The aim of this paper is to identify the importance of public passenger transport and define method for creating effective integrated transport systems. The paper points to the importance of public passenger transport and the reasons why the population prefers cars. Based on the analysis, it is arguable that public passenger transport without mutual integration is not capable enough to compete with individual motoring. Contribution proposes the process integration of public passenger transport as a key elements in increasing road safety. Contribution confirms the hypothesis that the integration of public passenger transport and achieving a higher use of public passenger transport of population can contribute to improving of road safety.
11
Content available Working time of a Polish professional driver
EN
According to the Central Statistical Office in Poland, for the last 10 years (2009 - 2018), the number of trucks has increased by as much as 25%. More than 6 million trucks drive in the European Union, and Poland, followed by Italy, boasts of the largest fleet (over one million trucks) . For some time, freight transportation companies have been signaling the problem of lack of staff. The Polish Road Transport Inspectorate and the National Labor Inspectorate supervise the transportation sector. All issues related to drivers’ working time are law-regulated. The main objective of introducing regulations on drivers’ working time is to improve road safety and drivers’ working conditions. The top-down imposition of break and rest periods prevents drivers’ fatigue and serves to regenerate forces. Fatigue reduces psychomotor skills, and the speed of reaction is particularly important in this profession. The practical goal of this article is to show how drivers perceive these problems, this scientific problem but in a different approach was also presented in the works. The analyzed results come from research conducted by the authors of the article. The research was conducted in the form of a multidirectional survey, 100 people (professional trucks drivers) answered each question. Each of them declared that they are a driver and work in Poland. The study was conducted in December 2018.
12
Content available remote Środki techniczne wspomagające ochronę portów lotniczych
PL
Porty lotnicze to złożone obiekty wymagające zastosowania wielu specyficznych systemów ochrony, w których mamy do czynienia z takimi aspektami ochrony jak ochrona obwodowa (perymetryczna), ochrona obiektów oraz kompleksowa ochrona operacji lotniczych przed aktami bezprawnej ingerencji. Służby Ochrony Lotniska stoją więc przed wieloma wyzwaniami we wszystkich tych obszarach, a co za tym idzie potrzebują dobrego wsparcia technicznego, które obejmuje m.in. monitoring wizyjny, systemy kontroli dostępu, detekcji itp. Pracownicy ochrony mają coraz więcej nowych wyzwań związanych z udoskonaleniem przez potencjalnych napastników metod popełniania przestępstw czy nowymi formami przeprowadzania zamachów terrorystycznych. Ważnym zatem staje się wsparcie systemów ochrony fizycznej dobrymi systemami ochrony technicznej, które wspomogą i uszczelnią ochronę lotnisk. Celem artykułu jest ukazanie zmian w rozwoju niektórych rozwiązań technicznych stosowanych w ochronie obiektów.
EN
Airports are complex objects requiring numerous specific security systems. To provide airport security, we have to deal with different security aspects like perimeter protection (compliant transition), protection of facilities and the comprehensive protection of air operations against acts of unlawful interference. Airport security services face many challenges in all these areas, thus modern technology such as video surveillance, access control systems, detection, etc. is necessary to support their operations. For the security officers there are more and more new challenges related to the fact that potential attackers improve the methods of committing crimes or new forms of terrorist attacks arise. Therefore, it is crucial for physical protection systems to be supported by reliable technical protection systems that will seal and strengthen airport security. The aim of the article is to show the changes in the development of some technical solutions used in the airport facilities protection.
EN
The paper deals with an introduction to and examination of selected issues relating to Tsarist transportation administration structures, since their establishment in 1809, practically their governance was ended by Count Carl von Toll at the beginning of the 1840s. The main topics analysed here concern matters of the internal division of the whole of the administrative transportation network and its changes made by the main ministry, as well as some control and budgetary (or rather accounting problems) associated with transportation laws.
PL
Katastrofa sterowca LZ-129 Hindenburg podczas cumowania na lotnisku w Lakehurst, NJ (USA) 6 maja 1937 r. była nadzwyczaj spektakularnym przykładem tragicznych skutków niezachowania warunków bezpieczeństwa przy wykorzystywaniu wodoru. Obecnie wodór stosowany jest w wielu gałęziach przemysłu i wraca również do zastosowań transportowych – jako gaz roboczy w ogniwach paliwowych zasilających w energię elektryczną silniki samochodów osobowych, autobusów, a nawet pociągów (jak Alstom Coradia iLint). W artykule przypomniano podstawowe informacje dotyczące właściwości wodoru, przedstawiono dane statystyczne jeżeli chodzi o zdarzenia niebezpieczne z udziałem wodoru i ich analizę. Celem artykułu jest wskazanie zagrożeń związanych z obecnością zbiornika gazowego wodoru w pojeździe samochodowym – zarówno w przypadku transportu tego gazu do odbiorcy, jak i w sytuacji, gdy samochód jest napędzany energią elektryczną pochodzącą z ogniwa paliwowego.
EN
The LZ-129 Hindenburg airship disaster during moorings at Lakehurst, NJ (USA) on May 6, 1937 was an extremely spectacular example of the tragic consequences of not maintaining safety conditions when using hydrogen. Currently, hydrogen is used in many branches of industry and also returns to transport applications – as a working gas in fuel cells that supply electricity to engine of a passenger car, bus and even a train (such as Alstom Coradia iLint). The presented article recalls basic information about the properties of hydrogen, provides statistical data on dangerous events involving hydrogen as well as their analysis. The purpose of the article is to indicate the hazards associated with the presence of a hydrogen gas tank in a vehicle – both in case of transporting this gas to the recipient, as well as in the situation where the car is driven by the electricity from the fuel cell.
PL
Pomimo występowania obszernej literatury dotyczącej zarządzaniem dokonaniami transportowymi wciąż wiele przedsiębiorstw z niej nie korzysta bądź czyni to tylko w niewielkim stopniu. Przyczyną powyższego stanu może być brak prezentowanych w literaturze, dopasowanych do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw, praktycznych i gotowych do zastosowania rozwiązań. Mając powyższe na uwadze, jako cel artykułu przyjęto zaprojektowanie praktycznego modelu wskaźników niezbędnych do pomiaru dokonań transportowych w przedsiębiorstwach z branży dystrybucji zlecających transport na zewnątrz. Dokonano tego za pomocą krytycznej analizy literatury, przeprowadzonych wywiadów indywidualnych oraz doświadczenia autora związanego z zarządzaniem w obszarze logistyki.
EN
Despite the presence of wide literature on performance management yet many companies either do not use it or use it only in insignificant extent. The reason behind aforementioned might be a lack of presentation in the literature, of suitable solutions for specific companies, that are practical and ready for application. With respect to above, the aim of the article is to design, practical in use, model of performance indicators, as to measure transportation performance management in distribution companies that outsource transportation activities. The following was achieved through critical literature review, undertaken individual interviews and author’s practical experience in logistic management.
EN
Nowadays, transport companies operate in a constantly changing environment and are exposed to various risks. One of the main problems of the carriers is the difficulty in obtaining payment for the provided services. The purpose of this article is to assess the scale of debt recovery problem in the Polish transport companies. The publication characterizes main reasons of the occurrence of delays in payments and describes the most effective methods of debt recovery. The article provides us with the results of the research conducted on a group of 50 randomly selected Polish transport companies. The paper is also based on the author's own work experience in the transport company.
17
Content available remote Polish city as perceived by a US grown urban planner
EN
This article describes the differences in perception of urban space, functional relations and needs of the inhabitants, observed in Polish cities and compared to American cities, focusing on the current approach to new development in Kraków and Phoenix in Arizona. The article particularly articulates such problems as transit and parking in view of the city’s functionality as well as their ecological and esthetic impact.
PL
W artykule opisano różnice w interpretacji przestrzeni miejskiej, funkcjonowania miasta i potrzeb mieszkańców, które mogą być zaobserwowane w miastach polskich i miastach amerykańskich. Różnice te nakreślone zostały przede wszystkim na podstawie Krakowa oraz Phoenix w Arizonie z naciskiem na problemy komunikacji i miejsc parkingowych oraz wpływu ekologicznego i estetycznego tych dwóch aspektów funkcjonowania miasta.
18
Content available remote Assessment of the traffic noise reduction when using tramway screening
EN
The aim of the conducted research was to assess the effectiveness of the applied solutions for reducing traffic noise, using the tramline in Bydgoszcz (the largest new tramline in Poland in the last 25 years) as an example. The research of traffic noise was carried out during both the execution of the investment in 2014 and the assembly of noise barriers in 2015, as well as after launching tram traffic in 2016. Measurements of the intensity and type structure of road traffic were made. The results of on-site measurements were compared to the standard permissible values of traffic noise and also to guidelines about the scale of traffic noise nuisance, which were developed by the National Institute of Hygiene. The effectiveness of the used acoustic barriers and their impact on the acoustic comfort for users of the road environment, mainly residents of multi-family buildings, were verified. Based on the carried out measurements, a high efficiency of the applied acoustic barriers, which caused a reduction of sound level by approximately 10 dB(A) was proved.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena efektywności zastosowanych rozwiązań ograniczenia hałasu komunikacyjnego na przykładzie linii tramwajowej w Bydgoszczy (największej nowobudowanej linii tramwajowej w Polsce w okresie ostatnich 25 lat). Badania hałasu komunikacyjnego wykonano w trakcie realizacji inwestycji w 2014 roku, podczas montażu ekranów w 2015 roku, a także po uruchomieniu ruchu tramwajowego w 2016 roku. Wykonano pomiary natężenia i struktury rodzajowej ruchu drogowego. Wyniki pomiarów terenowych odniesiono do normowych wartości dopuszczalnych hałasu komunikacyjnego, a także wytycznych dotyczących skali uciążliwości hałasu komunikacyjnego opracowanych przez Państwowy Zakład Higieny. Dokonano sprawdzenia skuteczności zastosowanych ekranów akustycznych i ich wpływu na komfort akustyczny użytkowników otoczenia drogi, głównie mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono wysoką skuteczność zastosowanych ekranów akustycznych, które spowodowały redukcję poziomu dźwięku o około 10 dB(A).
PL
Problem segregacji odpadów szczególnie w aspekcie wymogów Unii Europejskiej nabiera szczególnego znaczenia. W ostatnich latach w Polsce powstało szereg aktów prawnych dotyczących segregacji, utylizacji oraz recyklingu odpadów. W pracy omówiono sposoby katalogowania odpadów oraz plan gospodarowania odpadmi.
EN
The problem of waste segregation, in particular the aspect of requirements of the European Union, is important. Last years in Poland there have been drawn up many legal acts concerning segregation and recycling of waste. In order to facilitate presentation of the process of recovery, utilization and segregation of waste in accordance with the law, there was conducted the analysis on the basis of a small enterprise dealing with secondary raw materials’ recycling, such as waste paper, LDPE and PE foil, and PP and PS plastic company.
20
Content available Układy napędowe ciągników manewrowych
PL
W artykule opisano i porównano układy napędowe ciągników manewrowych przemieszczających się po podwieszonej trasie jednoszynowej. Przedstawiono podział ciągników na poszczególne grupy ze względu na sposób zasilania, rodzaj zasilania, rodzaj napędu oraz rodzaj współpracy koła napędowego z szyną jezdną.
EN
Driving systems for manoeuvring drivetrains moving along a suspended monorail are described and compared. Classification of drivetrains into groups due to supply type and method, type of a drive, as well as type of cooperation of driving wheel with a rail is presented.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.