Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 305

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Transformator to urządzenie służące do przemieszczania energii elektrycznej pomiędzy obwodami. Ponieważ do jego chłodzenia używa się oleju transformatorowego, który jest substancją łatwopalną, w przypadku awarii może być bardzo niebezpieczny. Odpowiedzią na pytanie, czy istnieje skuteczny sposób na zabezpieczenia transformatora, tak aby nie stwarzał zagrożenia - jest Sergi Transformer Protector – najnowocześniejszy system bezpieczeństwa tego typu na rynku.
EN
A transformer is a device used to move electricity between circuits. As transformer oil, which is a flammable, is used to cool it, it can be very dangerous in the event of a failure. Is there an effective way to protect the transformer so that it does not pose a threat? The answer is Sergi Transformer Protector – the most modern safety system of its kind on the market.
PL
Najczęstszą przyczyną uszkodzeń transformatorów są działania dynamiczne występujące w czasie zwarcia ruchowego oraz naprężenia elektryczne występujące przy przepięciach. W czasie zakłóceń ruchowych i przepięć w sieciach elektroenergetycznych zwykle występuje wzrost napięcia powyżej nominalnej wartości oraz wahania częstotliwości. W przypadku nieuziemionego punktu gwiazdowego transformatora może pojawić się napięcie między punktem gwiazdowym a ziemią. Częstą przyczyną uszkodzeń transformatorów są także przeciążenia cieplne występujące w najgorętszych dniach w okresie letnim lub też na skutek uszkodzenia układu chłodzącego.
EN
The most common causes of transformer damage are dynamic actions occurring during a short circuit and electrical stresses occurring at overvoltages. During traffic disturbances and surges in power networks, there is usually a voltage increase above the nominal value and frequency fluctuations. In the case of an ungrounded star point of a transformer, voltage may occur between the star point and earth. A common cause of transformer damage is also thermal overload occurring on the hottest days of the summer or as a result of damage to the cooling system.
EN
Improving the cooling efficiency of power transformer windings with a cross-sectional width of the radial channel less than 3 mm, by improving the geometric parameters of the cooling system while reducing the material consumption of the electric machine is an important area of research. Excess oil pressure in the winding channels increases with increasing serial number of the coil. It was found that with increasing oil velocity at the inlet to the horizontal channel, the values of excess pressure in it increase in quadratic degree. It is established that a lifting force occurs in the oil of the horizontal channel, as evidenced by the increase in excess pressure near the upper boundary of the channel. For the first time, an analytical dependence of the excess oil pressure in the radial channel of the disk winding of the power transformer on the oil flow rate at the inlet to this channel was obtained. The dependences of the excess pressure in horizontal channels with a cross-sectional width of 1 mm on the velocity of oil at the inlet to this channel were obtained, which allows to calculate the speed by which it is possible to organize through circulation of oil in the channel provided that excessive pressure in the channel is prevented. situations. A new mathematical model of interconnected heat exchange and hydrodynamic processes in the disk windings of a power transformer is proposed, which, unlike the existing ones, takes into account the width of the horizontal channel less than 3 mm, which allows to predict the heat distribution in the winding and determine possible locations overheating of coils and premature destruction of insulating materials.
PL
Regulacja napięcia transformatora energetycznego pod obciążeniem pozwala stabilizować napięcie w sieci elektroenergetycznej, tym samym poprawia jakość napięcia u odbiorców energii elektrycznej. Dostawca energii jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej jakości napięcia dla każdego odbiorcy – niezależnie od odległości od punktu zasilania. Parametry napięcia muszą się zawierać w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy. W artykule przedstawiono trzy sposoby regulacji napięcia transformatorów: przełącznikami zaczepów, stycznikami i układem energoelektronicznym. Regulacja napięcia przełącznikami zaczepów jest powszechnie stosowana w transformatorach dużych mocy. Układ stycznikowy przełączania zaczepów został zbudowany na transformatorze 400 kVA i jego niezawodność eksploatacyjne jest weryfikowana. Układy energoelektroniczne regulacji napięcia są na etapie opracowania.
EN
Voltage regulation of a power transformer under load enables stabilisation of a power grid voltage, thereby improving its quality that is very important for electricity consumers. The energy supplier is obliged to ensure an adequate quality of the voltage for every customer regardless of the distance from the feed point.Voltage parametres have to be within the limits described by the binding regulations. Presented are here three ways to regulate transformers voltage: with tap-changers, contactors and a power electronics system. Voltage regulation with tap-changers is widely used in high power transformers. The tap-changer system was built on a 400 kVA transformer and its operational reliability is now under verification. Voltage regulation power electronics systems are under development.
EN
With the needs of social development, the scale of power equipment continues to expand. Among them, the transformer, as the core equipment in the power system, plays a key role in the safe and stable operation of the power system. However, in the field where the field strength is too high, partial breakdown of insulating media, that is the partial discharge occurs, which brings certain threats and damage to the safe operation of the power system. Therefore, this article uses the kurtosis-approximate entropy variational mode decomposition (VMD) partial discharge signal denoising method is used to preprocess the UHF partial discharge signal, through the simulation analysis and the result comparison, the feasibility of the method for denoising the partial signal of the transformer is clarified, designed to improve the safety and reliability of transformer operation.
EN
In the paper is presented experimental analysis and diagnostics of insulating system oil-paper for power transformers. In the first part of the paper is described base theory about measurement and diagnostics insulating part (oil and paper) of transformers. In the other two parts of the paper is presented experimental results of the diagnostic measurement for the transformer 22/0.4 kV at constant temperature. Specifically, in the second part is described measuring time method of insulating diagnostics - return voltage measurement (RVM). This method is used for analysis of condition of paper moisture of high-voltage equipment. In the third part is described measuring method of insulating frequency diagnostics - frequency domain spectroscopy (FDS). This method is used for analysis insulating condition of high-voltage equipment with insulating oil-paper. The both measuring methods are unique in terms of analysis of insulating system of oil power transformers. In comparison with other methods, the RVM and FDS methods it is possible comparison and evaluate the moisture state of the dielectric paper of the power transformer with high reliability and accurate. Their reliability in determining moisture in paper was shown by determining the same result (3.5%) on the same measured transformer.
7
Content available remote Innowacyjna metoda suszenia izolacji celulozowej transformatorów
PL
W pracy przedstawiono przyczyny i skutki obecności wody w izolacji papierowo-olejowej oraz przytoczono wyniki badań zawilgocenia transformatorów dystrybucyjnych. Omówiono podstawowe metody suszenia izolacji transformatorów w miejscu ich zainstalowania. Przeanalizowano wpływ różnych czynników na dynamikę i efektywność suszenia izolacji celulozowej za pomocą innowacyjnej metody wykorzystującej dużą rozpuszczalność wody w estrze syntetycznym.
EN
In the article the causes and effects of moisture presence in oil-paper insulation were described, moreover the results of moisture investigations in distribution transformers were reported. The most important methods of drying transformer insulation at the place of their installation were discussed. The influence of various factors on the dynamics and efficiency of cellulose insulation drying by means of an innovative method based on high water solubility in a synthetic ester was analyzed.
8
Content available remote Analysis of transformer condition by frequency and time methods
EN
Article presents theoretical and experimental analyses of possible mechanical effect of short-circuit currents on the transformer winding by frequency and time methods. The first part of the paper is focused to mechanical influence of radial and axial forces during short-circuit. These dangerous forces cause mechanical stress in transformer. Above analysis shows that it is necessary to know the size of short-circuit current, because it represents a danger for the operation of transformer. Finally, the article presents experimental methods of diagnostics for analysis of the short-circuit forces on transformer winding by frequency method SFRA and time method – impact test.
PL
W artykule przedstawiono teoretyczne i eksperymentalne analizy, w dziedzinie czasu i częstotliwości, mechanicznego wpływu prądów zwarciowych na uzwojenie transformatora. Pierwsza część artykułu koncentruje się na mechanicznym oddziaływaniu sił promieniowych i osiowych podczas zwarcia. Te niebezpieczne dla transformatora siły powodują naprężenia mechaniczne. Przedstawiona analiza pokazuje, że konieczna jest znajomość wartości prądu zwarciowego, ponieważ stanowi on zagrożenie dla pracy transformatora. Artykuł przedstawia eksperymentalne metody diagnostyczne, wykorzystywane do analizy wpływu sił zwarciowych na uzwojenia transformatora, wykorzystujące częstotliwościową metodę SFRA i czasową – test udarowy.
EN
Second generation superconducting wires from which the windings of superconductor transformers are made are highly susceptible to thermal damage. Determining the density of current in individual layers of the 2G HTS wire allows to find out whether the windings of the HTS transformer will be thermally damaged during various operating conditions. The study presents and discusses a substitute diagram of the 2G HTS tape, allowing to calculate the current density in its individual layers both in the superconducting and resistive state of the superconductor layer.
PL
Przewody nadprzewodnikowe drugiej generacji z jakich wykonuje się uzwojenia transformatorów nadprzewodnikowych wykazują dużą podatność na uszkodzenia termiczne. Określenie gęstości prądu w poszczególnych warstwach przewodu HTS 2G pozwala stwierdzić czy uzwojenia transformatora HTS ulegną termicznemu uszkodzeniu w trakcie różnych stanów jego pracy. Przedstawiono i omówiono schemat zastępczy taśmy HTS 2G pozwalający policzyć gęstość prądu w poszczególnych jej warstwach zarówno w stanie nadprzewodzenia jak i rezystywnym warstwy nadprzewodnika.
10
EN
The development momentum of the power industry is pushed by the increasing demands and continuous progress in all sections of the economy. The improvement of the voltage grade of transmission lines is imminent, and the capacity of a single transformer continuously increases, thereby resulting in the serious problem of magnetic leakage, which that can aggravate the stray loss of transformers and the degree of winding deformation. The simulation model of leakage inductance under the different fault states of transformer winding was proposed on the basis of finite element method to reduce the threat to the safe and stable operation of power grids caused by the winding insulation damage from magnetic leakage. ANSOFT software was used to establish the physical model of 800 kVA and 10 kV true distribution transformers, and the leakage inductance values of transformer winding with a three-phase grounding short circuit, a turn-to-turn fault, and an inter-turn fault were analyzed. Finally, the accuracy of the model was verified through the finite element simulation. Results indicate that the leakage inductance of transformer increases by 30% in a three-phase short circuit, the leakage inductance is negatively correlated with the number of fault turns in a turn-to-turn fault, and the leakage inductance has a nonlinear positive correlation with the number of fault turns in an inter-turn fault. The proposed method provides references for the detection and evaluation of transformer operation fault.
PL
W artykule omówiono kwestie ograniczenia strat mocy w transformatorach rozdzielczych.
EN
The article discusses the problem about reducing the power losses in distribution transformers.
EN
This paper is focused application of chosen thermal non-contact and contact methods for quality diagnostics of the transformer windings. In the first part of the paper it examines basic principles and application of non-contact temperature measurement on power transformers by thermovision. The second part is focused on analysis of thermal processes in distribution transformer. In the finally, it is examined experimental measurement on laboratory transformer with task to detect mechanical strength and subsequently short-circuit resistance of its winding. By means of the experimental measurements and following analysis it was showed the practical thermovision and contact thermal measurement by optical detectors for diagnostics of power oil transformers in field mechanical strength of winding material.
13
Content available remote Zastosowanie algorytmów do interpretacji wyników FRA
PL
W artykule przedstawiono porównanie najczęściej spotykanych w literaturze wzorów do interpretacji wyników uzyskanych przy pomiarach metodą analizy odpowiedzi częstotliwościowej stosowanej do diagnostyki transformatorów energetycznych. Kontrolowane deformacje wprowadzone w uzwojenia transformatora oraz wykorzystanie dwóch układów pomiarowych wykazały znaczne różnice w możliwości wykrycia uszkodzeń.
EN
The paper presents a comparison of the most frequently used formulas for interpreting the results obtained with the frequency response analysis method used to diagnose of power transformers. Controlled deformations introduced into windings and the use of two measuring setups showed significant differences in the possibility of detecting damages.
EN
In this work we have analysed the inrush current of superconducting transformers. The value and time of decay of the inrush current depend on the radial and axial dimensions of the high voltage winding. In the case of superconducting transformers, these parameters also depend on the state of the superconductor. Analysis was made on the basis of measurements of the superconducting transformer inrush current of 8 kVA and 13.8 kVA with different winding geometries.
PL
W pracy dokonano analizy prądu włączania transformatorów nadprzewodnikowych. Wartość i czas zaniku prądu włączania zależą od wymiarów promieniowych i osiowych uzwojenia górnego napięcia. W przypadku transformatorów nadprzewodnikowych parametry te istotnie zależą też od stanu w jakim znajduje się nadprzewodnik. Analizy dokonano na podstawie pomiarów prądu włączania transformatorów nadprzewodnikowych o mocach 8,5 kVA i 13,8 kVA o różnej geometrii uzwojeń.
EN
When switching on the HTS transformer, through its windings flows an electric current exceeding the value of the critical current of the superconductor. This current deprives the primary winding of its superconducting property, which can result in the winding’s thermal damage. The temperature reached by the winding during the flow of the inrush current was calculated. For this purpose, measurements of a 13.8 kVA HTS transformer and derived formulae were used.
PL
Przy włączaniu transformatora HTS przez jego uzwojenia przewodzony jest prąd elektryczny o wartości przekraczającej wartość prądu krytycznego nadprzewodnika. Prąd ten powoduje utratę stanu nadprzewodzenia uzwojenia pierwotnego, co może skutkować jego termicznym uszkodzeniem. Obliczono temperaturę jaką osiąga uzwojenie w trakcie przepływu prądu włączania. Posłużono się w tym celu pomiarami transformatora HTS o mocy 13,8 kVA i wyprowadzonymi wzorami.
16
Content available remote Suszenie izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego
PL
Artykuł dotyczy suszenia izolacji celulozowej transformatorów rozdzielczych za pomocą estru syntetycznego. W artykule przedstawiono przyczyny i skutki obecności wody w układzie izolacyjnym transformatora. Opisano również metody wykorzystywane do suszenia transformatorów w miejscu ich zainstalowania. Przedstawiono wyniki badań, które potwierdziły możliwość wykorzystania estru syntetycznego do efektywnego suszenia izolacji celulozowej. Ponadto opisano metodę uzdatniania estru syntetycznego.
EN
The article concerns the drying of distribution transformer’s insulation using synthetic ester. In the article the causes and effects of water presence in transformer insulation were shown. The main methods used for transformer drying “in situ” were also described. The article presents the research results which confirmed the possibility of using of synthetic ester for effective drying of cellulose insulation. Moreover, the method for treatment of synthetic ester was described.
PL
W pracy przedstawiono problematykę zawilgocenia układu izolacyjnego transformatora. Główny nacisk położono na metody suszenia izolacji za pomocą sit molekularnych 3A i 13X. Przedstawiono izotermy sorpcji wody dla tych materiałów. Ponadto przedstawiono wyniki badań potwierdzające możliwość zastosowania wybranych sit molekularnych do efektywnego suszenia oleju mineralnego.
EN
The paper presents the problems of moisture in the transformer insulation system. The main emphasis was put on drying methods of insulation by means of molecular sieves 3A and 13X. The water sorption isotherms for these materials are presented. In addition, the research results confirming the utility of chosen molecular sieves for the effective drying of mineral oil are presented.
EN
Transformers are the main element of the power system. Their reliable operation affects the efficiency of energy supply. Each transformer should be subjected to periodic diagnostic tests. Frequency response analysis (FRA) is a non-destructive diagnostic method that detects deformations in windings. The paper presents research on the influence of the measuring setup on the efficiency of detecting various windings deformations in the transformer, which showed that the capacitive interwinding test setup is more sensitive than standard end-to-end test setup.
PL
Głównym elementem systemu elektroenergetycznego są transformatory. Ich niezawodna praca wpływa na jakość dostaw energii. Każdy transformator powinien być poddawany okresowym badaniom diagnostycznym. Analiza odpowiedzi częstotliwościowej (FRA) jest bezinwazyjną metodą do wykrywania odkształceń uzwojeń. W pracy przedstawiono badania wpływu układu pomiarowego na efektywność wykrywania różnych deformacji uzwojeń w transformatorze. Badania przeprowadzone w układzie międzyuzwojeniowym pojemnościowym wykazują skuteczność wykrywania deformacji lepszą niż w standardowym układzie pomiędzy końcami uzwojenia.
PL
W artykule omówiono kwestie strat mocy w transformatorach rozdzielczych i mocy.
EN
The article discusses problems related to power losses in distribution and power transformers.
EN
The paper describes physical foundations of gases generation in different electroinsulating liquids. The authors reviewed literature concerning the analysis of gases generated in these liquids as a result of discharges of low energy. The main purpose of the research was to compare gases formed in mineral oil, natural ester, and synthetic ester resulting from discharges of high energy, which has not been studied so far. The comparison was done both in terms of gases composition and their concentration. The purpose of the research was to give an answer to the question: which of the analysed liquids ensure higher operation safety if there is a discharge of high energy in the insulating system.
PL
W pracy opisano podstawy fizyczne związane z powstawaniem gazów w różnych cieczach elektroizolacyjnych. Dokonano przeglądu literatury dotyczącego analizy gazów generowanych w tych cieczach w wyniku wyładowań zupełnych. Głównym celem badań było porównanie gazów powstających w oleju mineralnym, estrze naturalnym oraz estrze syntetycznym w wyniku oddziaływania na te ciecze wyładowań zupełnych o bardzo dużej energii, co dotychczas nie było przedmiotem badań. Porównania dokonano zarówno pod kątem składu gazów jak i ich stężenia. Wyniki badań miały przede wszystkim dać odpowiedź na pytanie: która z analizowanych cieczy charakteryzuje się większym bezpieczeństwem eksploatacji w sytuacji wystąpienia w układzie izolacyjnym wysokoenergetycznego wyładowania zupełnego.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.