Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tlen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Poddano analizie wpływ warunków topnienia metodą TIG w atmosferach Ar+2%N2 i Ar+2%N2+0,2%O2 oraz zawartości tlenu w spoiwach na kinetykę absorpcji azotu przez spoiwa typu Fe-C-Mn. Proces badano w połączeniu z innymi zjawiskami występującymi w stopionych spoiwach. Absorpcja azotu przez topione łukowo spoiwa typu Fe-C-Mn została opisana kinetyczna reakcja I rzędu, dzieląca całkowitą powierzchnię stopionej próbki na obszar oddziaływania łuku elektrycznego i obszar kontaktu z chłodniejszym gazem osłonowym. Na podstawie tego modelu wyznaczono zależne od czasu zmiany zawartości azotu, a także współczynniki transportu masy i szybkości absorpcji azotu w różnych warunkach topnienia. Wykazano, że warunki absorpcji azotu przez topione łukowo spoiwa typu Fe-C-Mn różnią się znacznie od mechanizmu sugerowanego dla czystego Fe i rozwiązań w systemie Fe-O. Reakcja odtleniania węglem zachodząca w wysokich temperaturach jest czynnikiem ograniczającym absorpcje azotu przez topione łukowo spoiwa typu Fe-C-Mn. Wzrost szybkości absorpcji azotu i zawartości azotu, wynikający ze zmniejszenia prądu topnienia, związany jest ze zmniejszeniem intensywności odtleniania węglem i intensywności parowania manganu, a także z powstawaniem ciekłych tlenków, które zmniejszają desorpcję azotu z obszarów niepoddanych oddziaływaniu łuku elektrycznego.
PL
W artykule opisano podstawy teoretyczne budowy i zasady działania ogniw paliwowych ze szczególnym uwzględnieniem ogniw typu PEM. Następnie przedstawiono opis stanowiska oraz wyniki badań ogniwa paliwowego firmy Horizon, których celem było wykreślenie podstawowych jego charakterystyk. Analizie podano pojedyncze ogniwo pod różnymi wartościami obciążenia, jak również ułożono prosty stos ogniw paliwowych połączony szeregowo i równolegle. Wyznaczono charakterystyki mocy w funkcji czasu oraz charakterystyki prądowo-napięciowe. Przed każdym pomiarem wykonano elektrolizę wody demineralizowanej a analizie podano jej czas oraz poziomy gazów zarówno przed jak i po obciążeniu ogniwa.
EN
First part of the article describes the theoretical foundations of fuel cells, with particular reference to PEM cells. Then there is a description of research of the Horizon Fuel Cell. The purpose of this research was to performance main characteristics of the fuel cell. The analysis concerns a single fuel cell in various load values and a simple stack of fuel cells connected in series and in parallel. Determineted were power characteristics as a function of time and current-voltage. Before each measurement was made electrolysis of water and we showed gas levels before and after loading the cell.
PL
Badania toksyczności tlenu hiperbarycznego prowadzono na królikach za pomocą określania indeksu opsoninowego. Badanie przeprowadzono na 15-u zwierzętach, u których przed poddaniem hiperbarii tlenowej zbadano indeks opsoninowy. Następnie poddano je godzinnej ekspozycji na tlen hiperbaryczny o nadciśnieniach 1,8 , 2,4 i 3,1 atm w grupach po 5 zwierząt. Po ekspozycji indeks opsoninowy badano ponownie po 1, 2 i 10 dobach. Równolegle badano obraz morfologiczny krwi. Stwierdzono istotne statystycznie podwyższenie indeksu w pierwszych dwóch dobach po ekspozycji, niezależne od wartości nadciśnienia tlenu. W 10 dobie wartość indeksu zbliżała się do wyjściowej.
EN
Hyperbaric oxygen toxicity studies were conducted on rabbits using the opsonic index determination.The study was conducted on 15 animals that had opsonin index examined prior to hyperbaric oxygen exposure. They were then subjected to an hourly exposure to hyperbaric oxygen with overpressure values of 1.8, 2.4 and 3.1 atm in groups of 5 animals. After the exposure, the opsonium index was re-examined upon the lapse of 1, 2 and 10 days. Parallelly, the morphological image of the blood was examined.There was a statistically significant increase in the index in the first two days after exposure, independent of the value of oxygen overpressure. On the 10th day, the index value approached the initial one.
PL
Jednym ze sposobów zagospodarowania osadów ściekowych może być ich zgazowywanie po wcześniejszej toryfikacji. W pracy przedstawiono wyniki symulacji procesu zgazowania karbonizatu uzyskanego podczas toryfikacji osadu ściekowego. Modelowanie procesu zgazowywania karbonizatu przeprowadzono w zakresie temperatury od 973 K do 1473 K, przy zastosowaniu powietrza jako czynnika zgazowującego. W każdej z temperatur przeprowadzono dziesięć symulacji, podczas których zmieniano wartość stosunku molowego tlenu do węgla (O/C). Uzyskane wyniki wykazały, że karbonizat otrzymany w procesie toryfikacji osadu ściekowego przez 60 min w temperaturze 533°K pozwolił na uzyskanie w temperaturze zgazowywania 973 K i przy stosunku molowym O/C=0,1 gazu syntezowego o największej wartości ciepła spalania (16,44 MJ/m3). Przeprowadzona analiza regresji wielokrotnej pozwoliła określić wpływ parametrów technologicznych (temperatura, stężenie czynnika zgazowującego) na uzyskane wartości ciepła spalania i wartości opałowej otrzymanego gazy syntezowego. Wykazano, że zmienną wpływającą w istotny sposób na proces zgazowania karbonizatu było stężenie czynnika zgazowującego, przy czym wraz z jego wzrostem następowało pogorszenie właściwości paliwowych gazu syntezowego. Parametrem technologicznym wpływającym nieistotnie na ten proces okazała się temperatura zgazowywania karbonizatu, ponieważ wraz z jej wzrostem nie odnotowano większych zmian w kaloryczności uzyskiwanego gazu syntezowego.
EN
One of the methods of sewage sludge management may be its gasification with prior torrefaction. Simulation results of gasification of the carbonized sewage sludge obtained in the process of torrefaction were presented. Modeling of the carbonized sludge gasification process was performed in temperatures ranging from 973 K to 1473 K with air applied as a gasifying agent. Ten simulations were performed at each temperature, during which the molar ratio of oxygen to carbon (O/C) was varied. The results showed that the carbonized sludge obtained by torrefaction for 60 min at 533 K allowed for production of syngas with the highest heating value (16.44 MJ/m3) at gasification temperature of 973 K and the molar ratio O/C=0.1. Multiple regression analysis allowed for determination of statistical significance of technological parameters (temperature, concentration of gasifying agent) on both the lower heating value (LHV) and the higher heating value (HHV) of syngas produced. The obtained results demonstrated that a variable that significantly influenced the gasification process was the gasification agent concentration. With its increase, the fuel properties of syngas deteriorated. There were no more significant changes in calorific value of the obtained syngas with the increase in temperature, therefore temperature was the technological parameter considered to affect the process in a less significant manner.
5
Content available remote Wpływ tlenu na zużycie ostrza w obróbce skrawaniem
PL
Wysoka temperatura w strefie skrawania sprzyja utlenianiu, które jest jednym z mechanizmów zużycia ostrza obok ścierania, adhezji i dyfuzji. Aby zbadać udział utleniania w zużyciu ostrza, trzeba zbudować komorę zapewniającą kontrolowaną atmosferę otaczającą ostrze.
6
Content available remote Effect of the oxidation on the tribological behaviour of steels
EN
The work presented in this study focus on the application of the method of the plans of experiences (MPE) to the study and the optimization of the quantification of the wear of the steels (XC48, A60) under the effect of a factor of environment in the occurrence Hydrogen. Modeling can draw inspiration from the mathematical models established by the (MPE) in order to analyze more deeply the phenomenon of the wear while taking account of the various relevant factors [1]. The MPE, introduced is a consistent set of tools and methods algèbro-statistics to establish and analyze the relationships in the quantities studied (responses) and their sources of variations (factors) [2]. This analysis may be qualitative: study of “screening" (determination of influential factors) or quantitative: methodology of the surfaces of answers (variation of responses according to the influential factors). In all cases, it has for the purpose of determination of mathematical models approached the answers expressed in terms of the factors. These models are deducted from the values obtained of series of experiments. The definition of these plans of experiences determines the measurable quality of models. The multiple facets of the MPE are then used as the basis for the development of strategy to optimize [3].
EN
The paper presents results of studies of gas concentrations in soil air of the vadose zone (O2, CO2, CH4, H2S, NH3) in natural (alder swamp and dune) and agriculturally modified (plough fields, permanent grassland) environments. Basing on the results of the field measurements dependence of gas exchange between aeration zone and atmosphere can be observed. Limited gas exchange between atmosphere and aeration zone results in increase of CO2 concentration and decrease of O2 content. The processes that regulate the concentrations of CO2 and O2 are: [1] variations of the temperature of the atmosphere and soil, [2] variations of soil moisture, [3] variations of atmospheric pressure. The oxygen concentration in the vadose zone decreases with increasing depth, while the CO2 concentration increases. Analysis of the distribution of gases in the vadose zone against the mean daily temperature shows that the O2 concentration was lower during cooler periods than during warm periods. An increase of soil moisture (e.g., resulting from the precipitation infiltration) is related to the O2 concentration decrease and CO2 concentration increase resulting from unfavourable conditions of gas exchange between soil and the atmosphere.
PL
Przedstawiono koncepcję i instalacje doświadczalne do odwęglania stali w kadzi o dużej pojemności (50 t) z przedmuchiwaniem kąpieli argonem przez hybrydową kształtkę gazoprzepuszczalną w dnie oraz w kadzi o małej pojemności (1 t) z wdmuchiwaniem do ciekłego metalu mieszaniny tlen - argon lancą od góry. Przeprowadzone na tych instalacjach próby doświadczalne wykazały dla pierwszej instalacji zmniejszenie zawartości węgla poniżej 0,02% i fosforu poniżej 0,003%, a w drugiej instalacji, możliwość elastycznego odwęglania kąpieli do zawartości węgla mniejszej niż 0,03%. Przedstawiono technologiczne scenariusze zastosowania zbadanych sposobów odwęglania stali w kadzi.
EN
The article presents the concept and experimental installations for decarburisation of steel in a large capacity ladle (50 t) with blowing the bath with argon through a gas-permeable hybrid fitting and in a small capacity ladle (1 t) with injection of an oxygen – argon mixture with a lance into liquid metal from above. For the first installation, the experimental tests showed a reduction in the carbon content below 0.02% and phosphorus below 0.003%, and in the second installation – the possibility of flexible decarburisation of the bath to a carbon content of less than 0.03%. Technological scenarios of the use of the investigated decarburisation methods of steel in a ladle are presented in the article.
PL
Problem toksyczności tlenu i jego wpływu na układ nerwowy jest zagadnieniem ważnym wobec stosowania tlenu i mieszanin oddechowych w praktyce nurkowej., oraz w świetle uderzającego synergizmu działania tlenu i promieniowania jonizującego. Badania poziomu nadtlenków lipidów wykonywano w mózgu szczurów. Zwierzęta poddawano wyczerpującemu wysiłkowi w komorze ciśnieniowej pod działaniem tlenu przy ciśnieniu od 0-3 atn w okresie 2560 minut. Równolegle przeprowadzano badania na zwierzętach znajdujących się w spoczynku. Po wypreparowaniu mózg homogenizowano i oznaczono nadtlenki lipidów metodą Wollmana z TBA. U zwierząt obciążonych wysiłkiem fizycznym w podanych przedziałach czasu, nie stwierdzono odchyleń w poziomie nadtlenków lipidów, w porównaniu z grupą kontrolną. Wzrost poziomu nadtlenków lipidów stwierdzono u szczurów u których wystąpiły objawy zatrucia tlenowego. Na podstawie powyższych wyników autorzy przypuszczają, że wzrost nadtlenków lipidów mózgu w przypadkach hiperbarii tlenowej należy uznać za daleko posunięty szkodliwy efekt działania tlenu, następujący po uszkodzeniu enzymatycznym oraz zachwianiu obrony antyoksydatywnej komórek. Przy niskich nadciśnieniach tlenu nie stwierdzono odchyleń w poziomie nadtlenków lipidów, w porównaniu z grupą kontrolną.
EN
The problem of oxygen toxicity, and its effect on the nervous system, is an important topic with regard to the application of oxygen and breathing mixes in the pursuit of diving, as well as in the light of the striking synergy between the effects of oxygen and ionising radiation. Studies on the level of lipid peroxides were performed on rat brains. The animals were subjected to exhaustive physical strain in a pressure chamber and oxygen at the pressure between 0-3 atm for the period of 25-60 minutes. Parallel research was conducted on rested animals. Following the dissection, the brain was homogenised and the levels of lipid peroxides were determined using the Wollman method with TBA. In animals subjected to physical effort over the specified time, no deviations in the levels of lipid peroxides were observed in comparison to the control group. An increase in lipid peroxide level was noted in rats manifesting oxygen toxicity symptoms. On the basis of the above findings, the authors presume that the growth of lipid peroxides in the brain in cases subjected to hyperbaric oxygenation should be recognised as a far-reaching harmful effect of oxygen, occurring after enzymatic damage and the violation of cellular antioxidant protection. At low oxygen overpressures, no deviations in the levels of lipid peroxides were noted as compared to the control group.
10
Content available remote Synteza i rozkład ozonu w warunkach wyładowania barierowego w tlenie
PL
Wykazano, że bezpośrednią przyczyną rozkładu ozonu podczas wytwarzania go metodą elektroplazmową jest energia dostarczana do kanałów mikrowyładowań, a więc energia przeznaczona na jego wytworzenie. W zakresie typowych czasów przebywania gazu w ozonatorze rozkład ozonu spowodowany wysoką temperaturą cieczy chłodzącej, a w związku z tym także podwyższoną temperaturą gazu w szczelinie, ma charakter marginalny. Pokazano, że nawet stężony ozon praktycznie nie ulega rozkładowi dopóki nie zachodzą wyładowania.
EN
O2 was converted to O3 in electroplasma at residence time 2.5 s and O3 concn. up to 200 g/m3 to study the reactions of O3 formation and decompn. The gas temp. did not play any substantial role.
EN
The basis od this project was to produce volumetric composites using copper, copper oxide as well as commercial graphene powders and thermally reduced graphene oxide, on which copper oxide (CuO) was deposited by electrochemical bath. The graphene powders were annealed in an oxygen-free atmosphere and underwent Spark Plasma Sintering. The outcome composites were first copper-plated and then using silver solders (AG-Sn) welded to corundum ceramics. We examined the microstructure, physical and thermal properties of the composite itself and also the microstructure and flexural strength of the obtained joints. These studies helped us indicate the effect of carbon and oxygen on the changes of the thermal expansion coefficient in Cu-C-O composites.
PL
Kompozyty objętościowe wykonano stosując proszki miedzi, tlenku miedzi oraz handlowego grafenu i zredukowanego termicznie tlenku grafenu, na których osadzano tlenek miedzi metodą strącania z kąpieli elektrochemicznej. Proszki grafenu poddano obróbce termicznej w atmosferze beztlenowej, a następnie spieczono z nich kształtki stosując technikę SPS (Spark Plasma Sintering). Uzyskane kompozyty spajano z ceramiką korundową za pomocą lutów srebrowych (Ag-Sn). Przed procesem spajania kompozyty poddano procesowi galwanizacji miedzią. Zbadano mikrostrukturę, właściwości fizyczne i cieplne samego kompozytu oraz mikrostrukturę i wytrzymałość uzyskanych złączy. Na podstawie przeprowadzonych badań określono wpływ węgla i tlenu na zmiany współczynnika rozszerzalności cieplnej kompozytów Cu-C-O.
EN
Due to poor ecological status of Lake Starzyc, lake restoration measures were undertaken in 2003 to improve aerobic conditions of near-bottom waters and to decrease phosphorus concentrations. To do this, a winddriven pulverising aerator was installed in the lake. The aim of this study was to analyse variability of oxygen and nitrogen concentrations in lake water near the aerator in the third year of its operation and later on in the three-year-long period of the years 2008–2010. It was found that concentrations of ammonium-nitrogen, nitratenitrogen and dissolved oxygen near the aerator did not differ from those in sites 4 and 5, which evidenced similar abiotic conditions in analysed waters. Higher concentrations of dissolved oxygen and lower concentrations of nitrate-nitrogen were found in the years 2008–2010 than in 2005.
PL
Ze względu na słaby stan ekologiczny jeziora Starzyc podjęto w 2003 r. działania rekultywacyjne, których celem była poprawa stanu natlenienia wód przydennych i obniżenie koncentracji związków fosforu. W tym celu zainstalowano na jeziorze aerator pulweryzacyjny z napędem wietrznym. Celem pracy była analiza zmienności stężenia tlenu i związków azotu w wodzie jeziora Starzyc w sąsiedztwie aeratora pulweryzacyjnego w trzecim roku jego działania (2005) oraz w kolejnych latach w trzyletnim okresie (2008–2010). Ustalono, że stężenie azotu amonowego i azotanowego (V) oraz tlenu rozpuszczonego w wodzie w punkcie w pobliżu aeratora nie różniło się od wartości pomiarów tych wskaźników w punktach 4 i 5, co świadczy o zbliżonych warunkach abiotycznych charakteryzujących badane wody. Stwierdzono większe stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie, a mniejsze stężenie azotu azotanowego (V) w latach 2008–2010 w porównaniu z 2005 r.
EN
Adsorption air separation technologies can be used to generate several hundred tons of oxygen per day. The basis of adsorption technology is the variable absorptive capacity of the adsorbent, which depends on temperature and pressure. The driving force is given by the difference between the actual and the equilibrium concentration of the substance adsorbed on the surface of the adsorbent. There are two main technologies: Pressure Swing Adsorption (PSA) and Temperature Swing Adsorption (TSA). PSA methods require electricity to be supplied to the compressor or vacuum pump while the TSA method involves heating the adsorption bed during the regeneration stage. There are also combinations of these processes. In the case of mixed methods, the adsorption process takes place under elevated pressure, whereas regeneration takes place under vacuum or at elevated temperature. The article presents an economic analysis of oxygen production from air by pressure and temperature adsorption methods. We analyzed the possibility of using waste and cogenerated heat from a power station. We specified the effect of the adsorption technology on purity and pressure of the generated oxygen. We analyzed the possibility of using adsorption air separation methods in various fields of industry and energy sector.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych spalania gazu ziemnego w powietrzu wzbogaconym w tlen w zakresie od 21% do 30%. Badania były realizowane w laboratoryjnej komorze grzewczej wyposażonej w przemysłowy palnik wirowy. Celem badań była analiza wpływu udziału tlenu w utleniaczu podawanym do spalania na emisję zanieczyszczeń (CO2, NOx, CO) i temperaturę w komorze spalania. Potwierdzono, że wzrost zawartości tlenu w powietrzu spalania powoduje podwyższenie temperatury spalania, a tym samym wzrost stężenia tlenków azotu w spalinach.
EN
The paper presents the results of experimental research of natural gas combustion in oxygen enriched atmosphere. The content of oxygen in the air was within the range of 21% to 30%. The research was carried out in a laboratory reheating chamber equipped with industrial swirl burner. The aim of this study was to analyze the influence of oxygen in the oxidant supplied to the combustion on pollutant emissions (CO2, NOx, CO) and temperature in the combustion chamber. It was confirmed that the increase of the oxygen content in the combustion air cause the rise of combustion temperature, thus the concentration of nitrogen oxides in the exhaust gas was also increasing.
EN
Advanced oxidation processes are one of the most effective methods in the treatment of aqueous streams contaminated with hardly-biodegradable organic micropollutants including pharmaceutical substances which are classified as biologically active compounds. The study assessed the impact of the presence of oxygen on the efficiency of photocatalytic oxidation of the psychotropic drug – carbamazepine. The oxygen was supplied to the reaction medium as a mixture of gases present in atmospheric air by means of an aeration pump or in pure form using an oxygen concentrator. The HPLC analysis preceded by solid-phase extraction was used to evaluate the effectiveness of the process. It was demonstrated that the presence of oxygen was an essential factor for the proper conduction of photochemical processes. With the increase of the oxygen concentration the increase in the removal rate of tested psychotropic drug was observed. In addition, the study evaluated the possibility of generation of toxic by-products of the oxidation and reduction of carbamazepine using Microtox® biotest. It was found, that the presence of dissolved oxygen intensified the formation of toxic by-products during the carbamazepine decomposition, which result in higher toxicity of the treated aqueous matrix.
PL
Zaawansowane procesy utleniania należą do jednych z najskuteczniejszych metod oczyszczania strumieni wodnych z trudnobiodegradowanych mikrozanieczyszczeń organicznych, w tym również substancji farmaceutycznych zaliczanych do związków aktywnych biologicznie. W pracy oceniono wpływ obecności tlenu na efektywność fotokatalitycznego utleniania leku psychotropowego – karbamazepiny. Tlen doprowadzano do środowiska reakcji jako mieszaninę gazów za pomocą pompki napowietrzającej lub formie czystej przy użyciu koncentratora tlenu. Do badania skuteczności procesu zastosowano analizę HPLC poprzedzoną ekstrakcją do fazy stałej. Wykazano, że obecność tlenu jest niezbędnym czynnikiem pozwalającym na prawidłowy przebieg procesów fotochemicznych. Wraz ze wzrostem stężenia tlenu obserwowano wzrost stopnia usunięcia leku psychotropowego. Dodatkowo w ramach pracy oceniono możliwość generowania toksycznych ubocznych produktów utleniania i redukcji karbamazepiny przy użyciu biotestu Microtox®. Stwierdzono, że obecność tlenu rozpuszczonego intensyfikuje powstawanie toksycznych produktów ubocznych w trakcie rozkładu karbamazepiny, skutkujących wzrostem toksyczności oczyszczanej matrycy wodnej.
PL
Przeprowadzono numeryczną analizę obliczeniową pola stężenia tlenu w strudze plazmy niskotemperaturowej i w warstwie ochronnej strugi azotu. Struga plazmy służy do natryskiwania powłok ceramicznych na częściach maszyn, a struga azotu zabezpiecza proszek ceramiczny niesiony przez strugę plazmy przed utlenianiem. W pracy zaproponowano model fizyczny, sformułowano model matematyczny jako zagadnienie brzegowe ustalonej dwuwymiarowej dyfuzji z konwekcją wymuszoną w oparciu o dane dwuwymiarowe osiowo-symetryczne pole prędkości strugi plazmy pochodzące z programu Genjeta. Dokonano symulacji numerycznej pola stężenia tlenu w dwóch wariantach: struga plazmy wytwarzana jest w warunkach atmosferycznych i struga plazmy wraz z warstwą ochronną azotu jako gazu ochronnego także wytwarzana jest w warunkach atmosferycznych. Przeanalizowano wyniki obliczeń i sformułowano wnioski.
EN
Numerical anal. of O₂ concn. field in the stream of lowtemp. plasma and the protective layer stream of N₂ was carried out. The plasma spraying was used for prodn. of ceramic coatings on machine parts. The N₂ stream was used for protecting ceramic powder prior to oxidn. Phys. and math. models of fixed 2-dimensional diffusion with forced convection were developed on axially symmetric 2-dimensional velocity field of plasma jets.
17
Content available remote Effect of oxygen on the microstructure of annealed TiAl based alloy
EN
Purpose: The aim of the present work was to investigate the effect of oxygen on the microstructure and Vickers hardness after annealing followed by free air cooling of cast Ti-48Al-2Nb-1Cr-0.2Si (at.%) alloy. Design/methodology/approach: The effect of oxygen on the microstructure of cast intermetallic TiAl-based alloy with nominal composition Ti-48Al-2Nb-1Cr-0.2Si (at.%) was studied after isothermal annealing at temperatures ranging from 1150 to 1320°C followed by free air cooling to room temperature. The samples for annealing were prepared from an ingot with an oxygen content of 400 wt. ppm and from cast turbocharger wheels with two different amounts of oxygen of 1000 and 1800 wt. ppm. Findings: While the microstructure of the alloy with the oxygen content of 400 wt. ppm changes from duplex one composed of lamellar α2+γand single phase γgrains to nearly lamellar with increasing annealing temperature, the microstructure of the annealed samples with oxygen content of 1000 and 1800 wt. ppm remains nearly lamellar within the studied temperature range. Research limitations/implications: The evolution of the Vickers hardness with the annealing temperature is discussed from the point of view of volume fraction of single phase γgrains. The effect of oxygen on the Vickers hardness of studied castings is described. Originality/value: The alloy was studied in the form of cast ingot and centrifugally cast turbocharger wheels with different amounts of oxygen. Alloying with Cr and Nb was selected for better ductility and oxidation resistance of the studied alloy.
PL
Znajomość zawartości tlenu w węglu dostarcza istotnych informacji o materiale, z którego powstał, a także użytecznych informacji, w korelacji z zawartością węgla i wodoru, odnośnie technologicznej przydatności węgla. Zawartość tlenu całkowitego występująca w węglach kamiennych zależy ściśle od stopnia metamorfizmu i w miarę wzrostu stopnia uwęglenia maleje od 17% dla węgli płomiennych do 4-5 % w węglach koksujących i około 2 % w antracytach. W węglach brunatnych zawartość tlenu występuje w zakresie od 15 do 35 %. Powszechnie do oznaczania tlenu całkowitego w węglach wykorzystuje się metodę obliczeniową polegającą na wyliczeniu zawartości tlenu jako różnicy sumy pierwiastków (Wa, Aa, Cta, Ht a, Na, S.C. a) od stu. Dzięki dostępności, jaką oferuje rynek specjalistycznej aparatury laboratoryjnej, możliwe jest bezpośrednie oznaczenie zawartości tlenu w próbkach węgli.
EN
The value of oxygen content in the coal provides important information about the material the coal originated from as well as useful information in correlation with the carbon and hydrogen content on technological suitability of coal. The total oxygen content in hard coals depends strictly on the degree of metamorphism and with the increase of the rank of coal, it decreases from 17% for the flame coals to 4-5% in coking coals and about 2% in the anthracites. The oxygen content in brown coals come up to between 15 and 35%. The commonly used analytical method for the calculation of oxygen content in coals consists in the evaluation of the oxygen content as the difference of the elements sum (Wa, Aa, Cta, Hta, Na, SCa) from one hundred. Thanks to the accessibility to the market of specialized laboratory equipment, it is possible to directly determine the content of oxygen in the coal samples.
EN
Clinical observations and experimental research results prove the toxic effect of oxygen on the respiratory tract both in normo- and hyperbaria. The majority of available studies concern changes in the lung parenchyma, only some of them refer to the impact of hyperbaric oxygen on the respiratory tract. The objective of the study based on an animal model was to provide an evaluation of the effect of overpressure of exhaled oxygen (oxygen hyperbaria) and the time of its duration on morphological changes in the mucous and submucous membranes of the trachea. Oxygen hyperbaria corresponding to the depth of 5 – 7 metres induces temporary motor agitation and increased aggression in rats lasting from 3 to 20 minutes. Further rises of oxygen pressure cause a reduction of the agitation, whereas at the depth of 40 m it results in extreme weakening of the breathing activity and leads to the animals’ death.Growing oxygen hyperbaria causes thickening of both the mucous and submucous membranes of the rats’ trachea accompanied by narrowing of its lumen. The changes are intensified with prolonged duration of hyperbaric oxygen therapy. The most serious morphological changes were observed in the submucous membrane of the trachea. The dominant lesion consisted of an interstitial oedema with the widening of the vascular bed. Progressing hyperbaria caused thickening of the mucous and submucous membranes with a simultaneous reduction of the trachea lumen. Similar tendencies persisted with prolonged duration of hyperbaria.
PL
Obserwacje kliniczne oraz wyniki badań doświadczalnych dowodzą toksycznego działania tlenu na drogi oddechowe zarówno w normo - jak i hiperbarii. Większość dotychczasowych opracowań dotyczy zmian w miąższu płucnym, tylko pojedyncze odnoszą się do wpływu hiperbarii tlenowej na drogi oddechowe. Celem badań własnych na modelu zwierzęcym, była ocena wpływu nadciśnienia tlenu wdychanego (hiperbarii tlenowej) i czasu stosowania tego nadciśnienia na zmiany morfologiczne w błonie śluzowej i włóknistej tchawicy. Hiperbaria tlenowa odpowiadająca głębokości do 5 - 7 metrów wywołuje u szczurów przejściowe, trwające od 3 do 20 minut pobudzenie ruchowe i zwiększenie agresywności. Dalsze zwiększanie ciśnienia tlenu powoduje zmniejszenie ich ruchliwości, a na głębokości do 40 m doprowadza do ekstremalnego osłabienia oddychania i padania zwierząt. Narastanie hiperbarii tlenowej powoduje u szczurów pogrubienie zarówno błony śluzowej jak i włóknistej tchawicy, przy równoczesnym zwężeniu jej światła. Zmiany te narastają wraz z wydłużaniem czasu działania hiperbarii tlenowej. Wśród tych zmian dominował obrzęk śródmiąższowy z poszerzeniem łożyska naczyniowego. W miarę narastania hiperbarii obserwowano pogrubienie błony śluzowej i włóknistej, przy równoczesnym zmniejszaniu się światła tchawicy. Podobne tendencje utrzymywały się wraz z narastaniem czasu działania hiperbarii.
PL
Czysta miedź z uwagi na wysoką konduktywność i przewodność cieplną, a także dobrą plastyczność i związaną z tym możliwość łatwego przetwarzania, stosowana jest m.in. do wytwarzania kabli energetycznych, elektrycznych i telekomunikacyjnych przeznaczonych dla elektrotechniki i elektroniki, w tym także pokrywanych powłokami metalowymi. Oprócz popularnego gatunku Cu-ETP, coraz częściej na te cele stosuje się miedź beztlenową o wysokiej czystości m.in. w gatunku Cu-OFE. W pracy przedstawiono wyniki numerycznego modelowania procesu ciągnienia obu gatunków miedzi, charakteryzujących się zróżnicowaną strukturą wyjściową, a tym samym podatnością do przeróbki plastycznej. Symulacje komputerowe realizowano przy zastosowaniu programu Forge. Otrzymane wyniki badań pozwoliły na określenie wpływu warunków kształtowania na umocnienie materiału oraz zmianę temperatury drutu podczas ciągnienia.
EN
Due to its high electric and thermal conductivity as well as good formability, pure cooper is widely used for production of energetic, electric and telecommunication cables intended for use in electrical engineering and electronics, including metal-coated cables. Besides the popular Cu-ETP grade, the high-purity oxide-free copper (i.a. Cu-OFE grade) is increasingly used for these purposes. In the paper, numerical modelling results of wire drawing are presented. Two mentioned copper grades with different initial microstructure and formability characteristics were considered. FEM simulations were carried out by means of Forge software. The results obtained were used to assess the impact of deformation conditions on material hardening and temperature changes in wire during the drawing process.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.