Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 95

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tkanina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Nylon fibres are commonly used in blends with elastane. One of the problems encountered in the printing of nylon/elastane blend fabrics is the necessity of long steaming times for fixation, which causes an increase in energy consumption. In this study, the possibility of printing polyamide fabrics with 1:2 metal complex dyes for short steaming times was investigated. For this aim, laboratory and sample scale trials were performed to develop a method of chemically modifying fibres so that polyamide fabrics can be printed in short steaming times. Based on the results obtained in both trials, it was noticed that the steaming time for fixation could be reduced from 30 minutes to 15 minutes by printing with 1:2 metal complex dyes without causing a loss of printing yield and without affecting the fastness adversly in case of applying cationisation pretreatment with a modified quaternary polyalkylamine compound based product.
PL
Włókna nylonowe są powszechnie stosowane w mieszankach z elastanem. Jednym z problemów napotykanych przy drukowaniu tkanin z mieszanki nylon/elastan są długie czasy parowania podczas drukowania, które powodują wzrost zużycia energii. W pracy zbadano możliwość drukowania na tkaninach poliamidowych barwnikami metalokompleksowymi 1:2 dla krótkich czasów parowania. W tym celu przeprowadzono próby laboratoryjne i produkcyjne. Opracowano metodę modyfikacji chemicznej włókien, tak aby tkaniny poliamidowe mogły być drukowane w krótkim czasie parowania. Na podstawie wyników uzyskanych w obu próbach zauważono, że czas naparowywania, utrwalania można skrócić z 30 do 15 minut. Pożądany efekt uzyskano drukując z użyciem barwników metalokompleksowych 1:2 z zastosowaniem obróbki wstępnej kationizacyjnej produktem na bazie modyfikowanego czwartorzędowego związku polialkiloaminy. Skrócenie czasu parowania nie powoduje utraty wydajności drukowania i nie ma negatywnego wpływu na trwałość druku.
2
EN
In recent years, individual protection has attracted much attention in the area of personal safety, especially stab resistant clothing. Nowadays, fabrics of high performance fibre are often used in stab-resistant clothing. Therefore, in this paper ultra-high molecular weight polyethylene(UHMWPE) fibre fabrics were used to explore their distribution of boron carbide(B4C) particles. The effect of different processing techniques on stab resistance was discussed. Finally, it was found that when the particle dimension was 5 microns, the coating thickness 100 microns, the coating temperature 64 °C and the particle and binder ratio 2:3, the stab-resistance performance of the fabrics was best. The stab resistance of multi-layer fabrics was also discussed, and it was found that the relationship between energy absorber and the number of layers was changed by hard particles.
PL
W ostatnich latach ochrona indywidualna przyciągnęła wiele uwagi w zakresie bezpieczeństwa osobistego, zwłaszcza w przypadku odzieży odpornej na przebicie. W dzisiejszych czasach tkaniny z wysokowydajnych włókien są często stosowane w odzieży odpornej na przebicie. Dlatego w artykule wykorzystano tkaniny z włókien polietylenowych o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) do zbadania ich rozkładu cząstek węglika boru (B4C). Omówiono wpływ różnych technik przetwarzania na odporność na przebicie. Stwierdzono, że w przypadku wymiaru cząstek równemu 5 mikronom, grubości powłoki 100 mikronów, temperaturze powlekania 64 °C i stosunku cząstek i spoiwa 2:3, odporność na przebicie tkanin była najlepsza. Omówiono również odporność na przebicie tkanin wielowarstwowych i stwierdzono, że zależność między pochłoniętą energią a liczbą warstw uległa zmianie przez twarde cząstki.
EN
The application of natural dyes is increasing each year due to their environmental friendliness and easy application on cellulose fibers. In this study, the natural dye from the Mexican marigold flower was extracted using a Soxhlet extraction apparatus. The extracted natural dye was applied on lyocell fabric with five different metallic salts using pre-mordanting and post-mordanting methods. It was observed that different color shade depth was achieved with different fixing agents. The color shade depth (K/S) washing fastness, light fastness, rubbing fastness, perspiration, and Fourier transform infrared (FTIR) test results of all dyed samples were excellent in both pre- and post-mordanting methods. There was no significant difference in the results between post- and pre-mordanting fixation methods. However, the results showed that mordant ferrous sulfate had higher K/S value as compared to all other mordants. The dye extracted from marigold flower showed good dyeing efficiency with mordant to excellent colorfastness tests. FTIR results showed that there was no structural change in lyocell fabrics, before and after dyeing processes. Thus, a natural dye extracted from marigold flower has shown good colorfastness properties without damaging its fiber structure.
EN
The main aspect of this research was to predict the drape parameters and describe clearly the drape phenomenon using fuzzy logic method. Forecasting features allow manufacturers to save time and improve their productivity. The bending rigidity, (in warp, weft, and skew direction), shear rigidity, and weight of fabric samples were used as the key input variables for the model, whereas drape coefficient, drape distance ratio, folds depth index, and node number were used as output/response variables. The results show that changing the values of fabric parameters significantly affected the fabric drape and a representative correlation values were found between the experimental values and those calculated by the fuzzy system.
5
Content available remote A New Approach to Evaluate Fabric Hand Based on Three-Dimensional Drape Model
EN
Fabric quality and performance is assessed subjectively by the customer using an important and complex phenomenon of fabric hand. Objectively, it is evaluated with complicated and expensive instruments, such as Kawabata Evaluation System for Fabrics (KES-F) and Fabric Assurance with Simple Testing (FAST). The present research explores a non-touch objective approach, i.e., three-dimensional (3D) drape model to estimate fabric hand. Fabric hand prediction was testified on different commercial fabrics spanning a wide range of areal weight, thickness, yarn count, and fabric density. Fabric objective ranks based on drape indicators using principal component analysis (PCA) were compared with subjective ranks of fabric hand. Additionally, fabric drape is evaluated three dimensionally and a new drape indicator drape height (DH) is proposed. The cosine similarity results have proved fabric drape as an objective alternate to fabric hand.
EN
This paper deals with the impact of fabric density on fabric thickness change when samples are subjected to uniaxial tensile forces in the weft direction. During stretching, fabric thickness changes depending on the value of the tensile force. In an effort to be as precise as possible in measuring fabric dynamic thickness changes and the area on which the tensile force acts, a new measuring apparatus was designed and constructed. This measuring apparatus allows the simultaneous measurement of fabric dynamic thickness, related tensile axial forces and extension. Measurements of the fabric dynamic thickness, breaking force and breaking extension during the stretching process were carried out on five samples of cotton woven fabric with a constant warp density and different weft densities in the same structural plain weave. Based on the experimentally obtained values, the paper presents diagrams of the relationship between dynamic changes in fabric thickness in relation to the tensile force and extension. The research presented in this paper shows that an increase in the tensile force increases fabric thickness for all weft densities. Also, the out-of-plane woven fabric ratio was calculated as a relation between the relative thickness strain and relative axial strain. The characteristic curve shows this ratio.
PL
W artykule określono wpływ gęstości wątku na zmianę grubości tkaniny podczas oddziaływania jednoosiowych sił rozciągających w kierunku wątku. Podczas rozciągania grubość tkaniny zmienia się w zależności od wartości siły rozciągającej. Aby pomiar dynamicznych zmian grubości tkaniny i obszaru, na który działa siła rozciągająca był jak najbardziej precyzyjny zaprojektowano i zbudowano nowy aparat pomiarowy. Zaprezentowane urządzenie pomiarowe umożliwia jednoczesny pomiar grubości dynamicznej tkaniny oraz powiązanych sił osiowych i rozciągania. Pomiary grubości dynamicznej tkaniny, siły zrywającej i rozciągania przy zerwaniu podczas procesu rozciągania przeprowadzono na pięciu próbkach tkanin bawełnianych o stałej gęstości osnowy, różnych gęstościach wątku i tym samym strukturalnym splocie płóciennym. Na podstawie uzyskanych eksperymentalnie wartości w pracy przedstawiono schematy zależności między dynamicznymi zmianami grubości tkaniny w stosunku do siły rozciągającej i rozciągania. Badania przedstawione w artykule pokazały, że wzrost siły rozciągającej zwiększa grubość tkaniny dla wszystkich gęstości wątku. Obliczono również stosunek tkaniny w płaszczyźnie jako stosunek między odkształceniem względnej grubości a względnym odkształceniem osiowym.
7
EN
The main parameters of tensile tests for fabrics and yarns are the breaking force and the elongation at break. The aim of this investigation was to find the relation between the tensile properties of yarns and woven fabrics for different natural raw materials. Manmade bamboo, natural single flax, blended plied flax and natural silk yarns, plied combed cotton yarns, blended plied cotton, and polyester yarns were used for the research. The warp of almost all fabrics, except of one fabric, was from flax. This fabric was woven using blended flax and silk yarns in the warp. Weft yarns were more various – yarns of one kind were used in the weft for certain fabrics; yarns of two kinds were used in 1:1 repeats in other fabrics. It was established that the breaking force for both woven fabrics and yarns increases when the elongation at break increases. The relationships between the tensile parameters of yarns and woven fabrics were established. The results showed weak dependence between the tensile parameters of yarns and fabrics because the coefficients of determination of the dependences are small.
EN
The embroidery process is one of the means of joining textile materials into a system, which is widely applied in the creation of products of special destinations. The development of the functionality of embroidery systems is indissoluble from high-quality requirements for the accuracy of the form of the element. In the embroidery process, the system of textile materials experiences various dynamic loads, multiple stretching, and crushing; therefore, the geometrical parameters of the embroidery element change. The objective of this paper was to analyze the widths of the different square-form closed-circuit embroidery elements and also to perform their analysis with the purpose to evaluate the embroidery accuracy of the embroidered elements. Test samples were prepared in the form of square-form closed-circuit embroidery elements of five different contour widths: 6 mm, 10 mm, 14 mm, 18 mm, and 22 mm. During the investigation, it has been determined that in most cases the contour widths of the five closed-circuit square-form embroidery elements were obtained, smaller than the size of the digitally designed element.
EN
This chapter reviews the research on antibacterial functionalization of textiles with inorganic nanoparticles (Ag, MgO, Al2O3) by the sonochemical method. Sonochemistry is one of the most efficient techniques for the synthesis of nanosized materials, wherein ultrasonic waves in the frequency range of 20 kHz to 1 MHz serve as a driving force for chemical reactions. Sonochemical reactions are dependent on acoustic cavitation: the formation, growth, and explosive collapse of bubbles in irradiated liquids. Extreme conditions are developed when the bubbles collapse (temperature >5000 K, pressure >1000 atm, and cooling rates >109 K/sec), resulting in the breaking and forming of chemical bonds. The deposition of nanoparticles on the surface of natural and synthetic yarns and fabrics (wool, cotton, nylon, polyester) may be achieved using ultrasound irradiation. This process produces a uniform coating of nanoparticles on the textile surface with different functional groups. The coating can be performed by an in situ process, where the nanoparticles are formed and immediately propelled to the surface of the fabric. This approach was demonstrated with nanosilver. Alternatively, the sonochemical process can be used as a "throwing stone" technique, where previously synthesized nanoparticles are sonicated in the presence of the fabric. This process was shown with MgO and Al2O3 nanoparticles, which were propelled to the surface by microjets and adhered strongly to the textile without any additional binder. This phenomenon was explained because of the local melting of the substrate due to the high rate and temperature of nanoparticles propelled at the solid surface by sonochemical microjets. The activity of the fabric finishing with antibacterial nanoparticles was tested against Gram-negative and Gram-positive bacteria cultures. A significant bactericidal effect was demonstrated in both cases, even at a low concentration, below 1 wt.% of nanoparticles in the fabric.
PL
Dokonano przeglądu badań nad funkcjonalizacją antybakteryjną wyrobów włókienniczych nanocząsteczkami nieorganicznymi (Ag, MgO, Al2O3 ) metodą sonochemiczną. Sonochemia jest jedną z najskuteczniejszych technik syntezy nanomateriałów, w której fale ultradźwiękowe w zakresie częstotliwości od 20 kHz do 1 MHz służą jako siła napędowa dla reakcji chemicznych. Reakcje sonochemiczne są zależne od kawitacji akustycznej: powstawania, wzrostu i wybuchowego rozpadu pęcherzyków w napromieniowanych cieczach. Ekstremalne warunki powstają, gdy pęcherzyki zapadają się (temperatura > 5000 K, ciśnienie > 1000 atm, szybkość chłodzenia > 109 K/s), powodując pękanie i tworzenie wiązań chemicznych. Osadzanie nanocząsteczek na powierzchni przędz i tkanin naturalnych i syntetycznych (wełna, bawełna, nylon, poliester) można uzyskać za pomocą napromieniowania ultradźwiękowego. W tym procesie uzyskuje się jednolitą powłokę nanocząsteczek na powierzchni tkaniny z różnymi grupami funkcyjnymi. Powłokę można prowadzić w procesie in situ, w którym nanocząsteczki są formowane i natychmiast wyrzucane na powierzchnię tkaniny. To podejście zostało wykazane z nanosrebrem. Alternatywnie, proces sonochemiczny może być stosowany jako technika „rzucania kamieniami”, w którym wcześniej zsyntetyzowane nanocząsteczki są sonikowane w obecności tkaniny. Proces ten został przedstawiony za pomocą nanocząsteczek MgO i Al2O3, które zostały wyrzucone na powierzchnię za pomocą mikrodysz i silnie przylegały do tkaniny bez dodatkowego spoiwa. Zjawisko to tłumaczy się miejscowym topnieniem podłoża z powodu wysokiej szybkości i temperatury nanocząsteczek wyrzucanych na powierzchnię stałą przez sonochemiczne mikrodysze. Aktywność tkaniny wykończonej nanocząsteczkami przeciwbakteryjnymi badano na kulturach bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich. Znaczące działanie bakteriobójcze wykazano w obu przypadkach, nawet w niskim stężeniu, poniżej 1% wag. nanocząsteczek w tkaninie.
EN
The recognition of woven fabric repeat by conventional techniques is labour intensive. In general, woven fabric repeat identification is accomplished automatically by employing complex algorithms and techniques. These algorithms may, however, occasionally fail, especially when dealing with high complexity texture patterns, structures, figures and colours. Optical coherence tomography (OCT) has the capability of taking high resolution images via contactless measurements. In this paper we apply the spectral domain optical coherence tomography imaging technique for identifying striped woven fabric repeat automatically. OCT scans corresponding to four different fabrics, from which the weave matrixes were recognised, are reported in this study. Automatic identification of weave patterns of striped fabrics was accomplished non-destructively by employing optical coherence tomography.
PL
Rozpoznanie powtórzenia tkaniny za pomocą konwencjonalnych technik jest pracochłonne. Ogólnie rzecz biorąc, identyfikacja powtórzenia tkaniny jest przeprowadzana automatycznie przez zastosowanie złożonych algorytmów i technik. Algorytmy te mogą jednak czasami zawieść, szczególnie w przypadku bardzo złożonych wzorów tekstur, struktur, figur i kolorów. Optyczna tomografia koherencyjna (OCT) ma zdolność wykonywania zdjęć o wysokiej rozdzielczości za pomocą pomiarów bezstykowych. W artykule zastosowano technikę obrazowania optycznego tomografii koherencji spektralnej do automatycznego rozpoznawania powtórzeń tkanin w paski. W badaniu przedstawiono skany OCT odpowiadające czterem różnym materiałom, z których rozpoznano matryce splotu. Automatyczna identyfikacja wzorów splotów tkanin w paski została przeprowadzona w sposób niedestrukcyjny dzięki zastosowaniu optycznej tomografii koherencyjnej.
EN
The influence of weave on woven fabric tear strength is analysed in this paper. Brierlay’s factor Fm, Milašius’ factor P and P’ and modification ofparameter P made by the authors (P’weft) were used in the investigations presented. Woven fabrics of 100 % viscose multifilament yarn manufactured from the same yarns and with the same density but with seven different weaves (plain weave, weft rib 2/2, warp rib 2/2, twill 2/2, twill 3/1, basket weave 2/2 and 4 healds sateen) were used for the investigations. It was stated that the well-known weave parameters of Brierley Fm and Milašius P and P’ cannot be used for the prediction of the tear strength of all kinds of weaves without any limitations. All parameters presented can be used for the strength prediction of a weave when they are divided into two groups – a rib-based group andtwill-based group. Prediction of the tear strength for rib-based weaves in the weft has to be carried out usingparameter P’weft , where the influence of parameters P1 and P is varied.
PL
W artykule omówiono wpływ splotu na wytrzymałość na rozdarcie tkanin. W przedstawionych badaniach wykorzystano współczynnik FmBrierlay’a, współczynnik P i P’ Milašius’a oraz modyfikację parametru P dokonaną przez autorów (P'weft). Do badań zostały wykorzystane tkaniny z przędzy wielowłókienkowej 100% wiskozowej, wytworzone z tej samej przędzy i o tej samej gęstości, ale różnymi splotami. Stwierdzono, że znane parametry splotu Brierley’a Fm i Milašius’a P i P' nie mogą być wykorzystywane bez ograniczeń do przewidywania siły rozrywania wszelkiego rodzaju splotów. Poszczególne parametry mogą być wykorzystane do prognozowania siły splotu w stosunku do konkretnych rodzajów splotów.
EN
The paper investigates the influence of fabric structure variations and finishing on the thermal properties of woven fabrics for a tailored garment. Four distinctive pairs of fabrics were investigated, where the weft density, weft yarn count or type and finishing were varied within the fabrics in each pair. Several thermal properties such as conductivity, diffusivity, absorptivity, resistance, the ratio of maximal and stationary heat flow density and the stationary heat flow density were measured using an Alambeta device. The results obtained showed that variation of the weft yarn count and finishing have a significant effect on several thermal properties. Increasing the weft count increased the thermal conductivity, absorptivity, resistance and the ratio of maximal and stationary heat flow density. The application of oilproof and waterproof finishing affected thermal diffusivity, thermal absorptivity and thermal resistance. Milled finishing contributed to increasing the thermal resistance.
PL
W pracy przedstawiono wpływ zmian struktury tkaniny i wykańczania na właściwości termiczne tkanin dla odzieży wykonywanej na zamówienie. Zbadano cztery pary tkanin, w których gęstość wątku, liczność wątku lub jego rodzaj i wykończenie zmieniały się w tkaninach w każdej parze. Za pomocą urządzenia Alambeta dokonano pomiarów właściwości cieplnych, takich jak: przewodność, dyfuzyjność, chłonność, rezystancja, stosunek maksymalnej i stacjonarnej gęstości strumienia ciepła i stacjonarną gęstość strumienia ciepła. Uzyskane wyniki pokazały, że zmiana liczności i wykończenia wątku ma znaczny wpływ na kilka właściwości termicznych. Zwiększenie liczby wątków zwiększyło przewodność cieplną, chłonność, opór i stosunek maksymalnej i stacjonarnej gęstości strumienia ciepła. Zastosowanie olejoodpornego i wodoodpornego wykończenia wpłynęło na dyfuzyjność cieplną, chłonność cieplną i odporność termiczną. Natomiast proces spilśniania przyczynił się do zwiększenia oporu cieplnego tkanin.
EN
In the smart textile field the combination of textile and metallic materials is rising. In order to conduct electricity in textile, different methods are used. This paper deals with a new measuring method to determine the lateral thermal conductivity of a textile fabric. The technique starts by measuring the temperature distribution on the fabric using a thermographic camera. In addition to that, the method outlined in this paper will also allow to determine the change in thermal conductivity when an electric conducting layer has been screen printed on a textile fabric.
PL
W dziedzinie inteligentnych tkanin wzrasta znaczenie połączeń materiałów tekstylnych i metalicznych. W celu przewodzenia energii elektrycznej w tkaninie stosuje się różne metody. W pracy zaprezentowano nową metodę pomiaru w celu określenia bocznej przewodności cieplnej tkaniny tekstylnej. Technika ta oparta jest na pomiarze rozkładu temperatury na tkaninie za pomocą kamery termograficznej. Oprócz tego, metoda opisana w pracy pozwala również na określenie zmiany przewodności cieplnej, gdy warstwa przewodząca prąd elektryczny zostanie wydrukowana na tkaninie.
EN
Noise is frequently unnoticed, but it is one of the causes of unhealth for human beings reducing people’s quality of life. There are many materials that can be considered as acoustic absorbents. Textiles can be used to both improve the acoustic quality of and to decorate the room where they have been placed. In this study, we used some fabrics with 15, 20 and 30 ends/cm and 15, 20 and 30 picks/cm. The acoustic absorption coefficient was measured when the fabric was added as a resistive layer on top of a nonwoven made of polyester fiber. Results evidence that these fabrics can be efficiently used to modify the acoustic absorption of the nonwoven. Sound absorption coefficients measured via the impedance tube method show that these modifications occur. The results show how it is possible to improve the acoustic characteristics of a simple nonwoven to obtain sound absorption coefficients close to values of 1 at different frequencies by choosing a fabric with the appropriate combination of warp and weft count.
EN
This paper presents the experimental and numerical analysis of the potential of a braided fabric for flexor tendon repair. Numerical models of tubular braided fabrics were generated using a python script interface and imported into ABAQUS® while Flexor tendon models were represented as silicone rubber rods. Experimental tests and Finite Element Modelling (FEM) of the flexor tendon repair was undertaken by deploying two tendon ends from opposite sides of a tubular braided fabric. This was done such that the tendon ends meet at the midpoint within the fabric. The tendons were tightly held to emulate a realistic repaired tendon. A displacement driven uniaxial loading was induced on the tendon-fabric assembly sufficient to cause a 2mm gap between the tendon ends. Numerical analysis of the repair potential of a braided fabric in tendon repair was done by analyzing selected fabric parameters that were crucial in tendon repair applications. The results show that changing the parameters of the braided fabrics significantly affected the potential of the fabrics during tendon repair.
16
Content available remote Analysis Possibilities of Controlled Transport of Moisture in Woven Fabrics
EN
The article is focused on testing of selected properties of linear and planar textiles from modified cotton yarns. In this article, the influence of woven fabric construction on wettability and possibilities of detection of moisture in the woven fabric is analyzed. Improving the physiological and hygienic properties for woven fabrics can be achieved with a specially designed textile structure in combination with a permanent surface finish of sub-set of yarns. Inserting of hydrophilic and hydrophobic set of threads in the woven structure makes possible controlled water transport. Controlled transport of water ensures good clothing comfort. Using such woven fabric, accumulation of water on the skin does not occur during the process of thermoregulation of the human body. The properties and behavior of the designed fabric will be determined by surface finishing of the warp and weft yarns (sub-set of yarns), which are supporting elements of the fabric.
PL
Przeprowadzono ocenę porównawczą właściwości fizycznych i użytkowych tkanin i dzianin wytworzonych z przędz obrączkowych, rotorowych i przędz pneumatycznych air-jet nowej generacji. Analizowano wygląd gotowych wyrobów, odporność na zmechacenie (pilling) i odporność na ścieranie, zdolność pochłaniania wilgoci i odporność na pranie, skłonność do wydzielania pyłu włókiennego, skurcz tkaniny po praniu, a także trwałość barwy tkaniny po praniu. W drugiej części artykułu zaprezentowano liczne przykłady zastosowań wyrobów włókienniczych wytworzonych z przędz pneumatycznych air-jet VORTEX. Stwierdzono, że wymienione przędze mogą być wykorzystywane, zarówno do wyposażenia gospodarstw domowych, jak również produkcji wszelakiego rodzaju odzieży.
EN
A comparative assessment of the physical and functional properties of fabrics and knitted fabrics produced from classic ring spun yarns, rotor yarns and new generation of air-jet VORTEX yarns. The appearance of finished products, pilling and abrasion resistance, moisture absorption and washing resistance, tendency to produce fiber dust, shrinkage of fabric after washing, and color fastness after washing were analyzed. The second part of the paper presents numerous examples of textile applications made from air-jet VORTEX spun yarns. It has been found that these yarns can be used for both home furnishings and the production of all kinds of clothing.
PL
Praca ma charakter edukacyjny i stanowi przegląd zagadnień podejmowanych w ramach Technicznych Aspektów Modelowania Tkaniny kluczowych dla pracy projektanta. To omówienie aktualnych sposobów pracy z materiałem, pozwalających na kreowanie eksperymentalnych i nowatorskich rozwiązań, a także wybór technik manipulacji, jak również niekonwencjonalnych metod pracy z tworzywem, pokazujący dynamikę działań w obrębie wzornictwa, ze szczególnym ukierunkowaniem na projektowanie tkaniny. Część pierwsza zawiera opis podstawowych zagadnień związanych z tkaniną, podejmowanych w ramach Technicznych Aspektów Modelowania w ramach edukacji projektowej. Część druga jest natomiast ukierunkowana na opis procesu projektowego na studiach wzorniczych, którego celem jest osiągnięcie nietypowych i nowatorskich rozwiązań w zakresie pracy z miękką, tkaną materią.
EN
This article is a didactic presentation. It covers selected topics in the field of education in the area of design. The aim of this article is to present technical issues dealt with as part of the program implemented in the laboratory and the whole range of possibilities of modeling soft fabrics which are useful in a designer’s work as well as main problems concerning technical aspects of Fabric Modeling (Part I), the process of design and selected novelties from the respective field (Part II). This article presents a review of issues connected with Technical Aspects of Fabric Modeling which are of key importance for a designer. It includes discussion of current methods for working with a fabric in order to create experimental and innovative solutions. It contains selection of handling techniques as well as unconventional methods of working with a material highlighting dynamics of activities in the field of industrial design, with special emphasis on fabric design.
EN
The 3D simulation of fabrics is an interesting issue in many fields, such as computer engineering, textile engineering, cloth design and so on. Several methods have been presented for fabric simulation. The mass spring model, a typical physically-based method, is one of the methods for fabric simulation which is widely considered by researchers due to rapid simulation and being more consistent with reality. The aim of this paper is the optimization of mass spring parameters in the simulation of the drape behaviour of knitted fabric using the Imperialist Competitive Algorithm. First a mass spring model is proposed to simulate the drape behavior of knitted fabric. Then in order to reduce the error value between the simulated and actual result (reducing the simulation error value), parameters of the mass spring model such as the stiffness coefficient, damping coefficient, elongation rate, topology and natural length of the spring are optimized using the Imperialist Competitive Algorithm (ICA). The ICA parameters are specified using the Taguchi Design of Experiment. Finally fabrics drape shapes are simulated in other situations and compared with their actual results to validate the model parameters. Results show that the optimized model is able to predict the drape behavior of knitted fabric with an error value of 2.4 percent.
PL
Celem niniejszej pracy jest optymalizacja parametrów masowo-sprężystych w symulacji układalności struktur dzianych przy wykorzystaniu imperialistycznego algorytmu konkurencji. Zaproponowano model mas i sprężyn symulujących zachowanie dzianin. Następnie, dla polepszenia korelacji pomiędzy strukturami teoretycznymi a rzeczywistymi, określone parametry modelu, takie jak: współczynnik sztywności, współczynnik tłumienia, wydłużenie, topologia i naturalna długości sprężyny zoptymalizowano posługując się imperialistycznym algorytmem konkurencji (ICA). Parametry określono przy użyciu planowania eksperymentu metodą Taguchi. Przedstawiono i porównano symulacje układalności z rzeczywistą układalnością dzianin. Stwierdzono, że opracowany model pozwala na przewidywanie układalności dzianin z dokładnością do 2,4%.
EN
In this paper, the feasibility of applying ultrasonic technology to quantitative analysis of cotton and polyester blended fabrics by the chemical dissolution method is explored. Four varieties of blends with different cotton contents were employed and dissolved in sulfuric acid solution with ultrasound assistance. Although three different frequencies: 20, 28 and 40 kHz were adopted, the experimental results indicate that there is no difference between them. For some fabrics that cannot be untwisted into yarns, ultrasonic technology has good experimental results while only needing a fabric form prepared from a small, long strip. By comparison with the traditional mechanical oscillation method stated in ISO 1833-11:2006, the more meaningful role of ultrasonic lies in the fact that the experimental time and usage of solvent can be reduced by half, which is in agreement with resource savings and environmental protection. Broadly speaking, the study demonstrated that ultrasound assisted chemical dissolution for the quantitative analysis of cotton and polyester blended fabric is feasible.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania technologii ultradźwiękowej do ilościowej analizy tkanin bawełnianych i poliestrowych metodą rozpuszczania chemicznego. Zastosowano cztery rodzaje mieszanek o różnej zawartości bawełny i rozpuszczono w roztworze kwasu siarkowego przy pomocy ultradźwięków. Mimo że przyjęto trzy różne częstotliwości: 20, 28 i 40 kHz, wyniki eksperymentalne wykazały, że nie ma między nimi różnic. W przypadku niektórych tkanin, które nie mogą być rozdzielone w tradycyjny sposób, technologia ultradźwiękowa ma dobre wyniki eksperymentalne. W porównaniu z tradycyjną metodą, określoną w normie ISO 1833-11: 2006, metoda z zastosowaniem ultradźwięków pozwala na skrócenie czasu procesu i zmniejszenie zużycia rozpuszczalnika o połowę, co jest istotne z punktu widzenia oszczędności zasobów i ochrony środowiska. W badaniu wykazano,że możliwe jest wykorzystanie ultradźwięków wspomaganych rozpuszczaniem chemicznym w celu ilościowej analizy tkanin bawełnianych i poliestrowych.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.