Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 349

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal conductivity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Celem pracy był projekt i budowa laboratoryjnego stanowiska pomiarowego do wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła otulin izolacyjnych o pierścieniowym polu przekroju poprzecznego i określonej długości. Jest to szczególnie istotne zagadnienie w przypadku rurociągów ciepłowniczych, gdzie izolacja cieplna odgrywa znaczącą rolę przy poprawnej pracy instalacji. Pomiar współczynnika przewodzenia ciepła otulin izolacyjnych na zbudowanym stanowisku badawczym bazuje na metodzie rurowej, która polega na rozwiązaniu równania różniczkowego ustalonego przewodzenia ciepła w przegrodzie walcowej o nieskończonej długości. Stanowisko zostało wyposażone w dwie sekcje pomiarowe, na których możliwy jest jednoczesny pomiar dwóch różnych próbek badanych izolacji. Wykonano wstępne pomiary cieplne różnych materiałów izolacyjnych na każdej sekcji osobno oraz na obydwu sekcjach uruchomionych jednocześnie. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów była możliwa weryfikacja poprawności budowy i działania stanowiska pomiarowego, jak również walidacja zastosowanej metody pomiarowej. Wykonano również pomiary temperatury za pomocą kamery termowizyjnej, dzięki czemu możliwe było ustalenie rozkładu temperatur na sekcjach pomiarowych. Otrzymane wartości współczynnika przewodzenia ciepła badanych materiałów izolacyjnych porównano z wartościami katalogowymi tych materiałów oraz dokonano analizy możliwych rozbieżności wyników.
PL
W pracy przedstawiono dane eksperymentalne dotyczące wpływu dodatku mikrosfer na wytrzymałość oraz przewodnictwo cieplne gipsu budowlanego. Zastosowano dodatek w ilości 5%, 10% oraz 15% masowych w stosunku do masy suchego proszku gipsowego. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że zastosowanie mikrosfer zmniejsza w znaczącym stopniu wartości współczynnika przewodzenia ciepła kompozytów gipsowych. Jednocześnie sprawdzono wpływ dodatku na wytrzymałość modyfikowanego gipsu na ściskanie oraz zginanie. Zaobserwowano spadek odporności kompozytu na działanie siły ściskającej oraz zginającej.
EN
The paper presents experimental data on the impact of the addition of microspheres on the strength and thermal conductivity of building gypsum. An amount of 5%, 10% and 15% by mass of the dry gypsum powder was used. The results obtained show that the use of microspheres significantly reduces the value of the thermal conductivity of gypsum composites. At the same time, the influence of the additive on the strength of the modified plaster on compression and bending was tested. A decrease in the composite's resistance to compressive and bending forces was observed.
EN
Rice Husk (RH) is an agricultural waste which is produced in huge amounts from the milling process of paddy rice. Rice Husk Ash (RHA) is a by-product material obtained from the combustion of rice husk. The amorphous silica-rich RHA (84-90 wt%) has a wide range of applications. This research focused on the possibility of utilizing RHA in the process of developing a mortar with low thermal conductivity to enhance the thermal comfort in concrete and masonry buildings. The thermal conductivity of mortar was determined by Lee’s Disc method, and the results were compared to the data for conventional mortar as well as commercial thermal insulation materials. The results indicate a significant reduction in thermal conductivity in the mortar developed with RHA
PL
Łuska ryżowa (Rice Husk, RH) jest odpadem rolniczym, który jest produkowany w ogromnych ilościach w procesie mielenia ryżu niełuskanego. Popiół z łuski ryżowej (Ryż Husk Ash – RHA) jest produktem ubocznym uzyskiwanym w procesie spalania łuski ryżowej. Bogaty w krzemionkę amorficzną RHA (84-90 % mas.) ma wiele zastosowań. Badania te skupiały się na możliwości wykorzystania RHA w procesie opracowywania zaprawy o niskiej przewodności cieplnej w celu zwiększenia komfortu cieplnego w budownictwie betonowym i murowym. Przewodność cieplną zaprawy określono metodą Lee's Disc, a wyniki porównano z danymi dla zaprawy konwencjonalnej oraz handlowych materiałów termoizolacyjnych. Wyniki wskazują na znaczne obniżenie przewodności cieplnej w zaprawie opracowanej przy użyciu RHA.
4
Content available remote Application of Silica Aerogel in Composites Protecting Against Thermal Radiation
EN
Aerogels are characterized by excellent insulation properties and a good resistance to high and low temperatures. The objective of this study was to investigate the effects of silica aerogel on thermal properties of textile–polymer composites. Aerogel was applied in protective clothing fabric to improve its heat resistance. The composites were produced by coating a fabric made of meta-aramid (polyamide–imide) yarns with a dispersion of polychloroprene latex and synthetic resins or an acrylic–styrene dispersion with aerogel (100–700 μm particle size). The composites were subjected to thermal radiation (20 kW/m2) and their thermal properties were determined by thermogravimetry/derivative thermogravimetry (TG/DTG). Scanning electron microscopy/X-ray energy dispersive spectroscopy (SEM/EDS) was used to characterize the microstructure and study the elemental composition of materials. The thermal conductivity and resistance of composites were measured with an Alambeta apparatus. The tests indicated an increase in resistance to thermal radiation by approximately 15–25%. In TG/DTG analysis, the initial temperature for an unmodified fabric was 423.3°C. After modification, it decreased to 361.8° and 365.3°C for composites with 7 and 14% of aerogel, respectively. SEM images revealed a reduction in aerogel particle size.
EN
In this study, we investigated the effect of Fe addition (0, 0.25, 0.50 and 0.75 wt.%) on the microstructure, mechanical properties and electrical conductivity of as-cast and as-extruded Al-RE alloys. As the Fe element increased by 0 and 0.75wt.%, the phase fraction increased to 5.05, 5.76, 7.14 and 7.38 %. The increased intermetallic compound increased the driving force for recrystallization and grain refinement. The electrical conductivity of Al-1.0 wt.%RE alloy with Fe addition decreased to 60.29, 60.15, 59.58 and 59.13 % IACS. With an increase in the Fe content from 0 to 0.75 wt.% the ultimate tensile strength (UTS) of the alloy increased from 74.3 to 77.5 MPa. As the mechanical properties increase compared to the reduction of the electrical conductivity due to Fe element addition, it is considered to be suitable for fields requiring high electrical conductivity and strength.
PL
W pracy przeanalizowano wpływ składu kompozytu wapienno konopnego na kluczowe właściwości mechaniczne i fizyczne. Artykuł zawiera wyniki badań wytrzymałości na ściskanie, paroprzepuszczalności oraz przewodności cieplnej kompozytu w zależności od składu mieszanek. Mieszanki różniły się miedzy sobą składem spoiwa oraz proporcjami spoiwa do paździerzy konopnych. Uzyskane wyniki porównano z wynikami z innej literatury naukowej. Na tej podstawie sformułowano wnioski, że skład spoiwa ma drugorzędne znaczenie na analizowane właściwości fizyczne i mechaniczne kompozytu wapienno konopnego. W toku badań i analiz wyników wykazano, że kluczowy wpływ na właściwości kompozytu wapienno konopnego ma jego gęstość. Wykazano również, na zależy ona od proporcji spoiwa do kruszywa. Rodzaj zastosowanego spoiwa ma drugorzędne znaczenie dla właściwości materiału. Z tego powodu zaleca się stosować spoiwa jak najbardziej ekologiczne, takie jak metakaolin, aby wpływ materiału na środowisko był jak najniższy.
EN
The following work analyzes the effect of the composition of a hemp-lime composite on key mechanical and physical properties. The article contains results from testing the compressive strength, vapor permeability, and thermal conductivity of the composite, depending on the composition of the mix. The mixes differed from each other in binder composition and in the proportion of binder to hemp shives. The obtained results were compared with the results from other scientific literature. Based on this, conclusions were drawn that the binder composition is of secondary importance for the analyzed physical and mechanical properties of the hemp-lime composite. The main property that determines the values of the thermal conductivity coefficient as well as the compression strength is the density of the material, which depends on the proportion of binder to aggregate and the level of compaction of the mix. The value of the diffusion resistance coefficient of the analyzed material was very low regardless of the composition of the composite.
EN
The work presents results of research on the influence of micro materials on the thermal conductivity λ of gypsum. In the research, cellulose-based polymer and aerogel were used as the modifying micro materials. For the purpose of measuring the thermal conductivity, a non-stationary method was used based on the “hot wire method”. A very precise set of devices for measuring and recording the temperature of the heating wire was used. In the presented solution, a single measurement took only one minute. Measurements were recorded with the help of a computer measuring system, with a sampling time of 0.01s. During the 60-second-long test, 6000 measurements of the heating wire temperature were collected.A decrease of the thermal conductivity and density of hardened gypsum with added micro materials was observed due to modifications of the structure of the final product. Experimental values of the thermal conductivity of the gypsum specimens with the addition of polymer and aerogel were respectively over 23% and 6% lower than the non-modified gypsum specimen.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów przewodności cieplnej λ czystego gipsu, a także jego modyfikacji mikrododatkami takimi jak: polimer (hydroksymetylo etylo celuloza - HEMC) i aerożel. Dodatkowo zbadano zmiany struktury modyfikowanych materiałów. Badania przewodności cieplnej oparte są na zaprojektowanym i nowatorskim stanowisku pomiarowym wykorzystującym metodę "gorącego drutu". Czas trwania pomiaru przewodności cieplnej za pomocą komercyjnych urządzeń doświadczalnych mieści się w zakresie 0,5÷4 h, tymczasem w prezentowanych badaniach pojedynczy pomiar trwał minutę. Wyniki uzyskiwane podczas pomiaru rejestrowano za pomocą komputerowego systemu pomiarowego, z czasem próbkowania wynoszącym 0,01s. Podczas 60-sekundowego testu zebrano 6000 pomiarów temperatury drutu grzejnego.
EN
In this paper, nanofluids were prepared based on gold nanorods in basic fluid, water, by single-stage chemical reduction and in different volume fractions and the used gold nanorods were synthesized by seed-mediated growth method in different dimensional ratios. The properties of the prepared nanoparticles, including crystalline size, aspect ratio, surface properties, nanoparticle purity, shape and morphology of nanostructures were investigated using x-ray diffraction, UV-vis spectroscopy, FT-IR, and transmitted electron microscopy. The effect of changing parameters of Nano rod dimensions, changes in Nano rod volume fraction in water and also the effect of temperature on the nanofluid thermal conductivity coefficient were investigated using transient hot wire method. The results showed that reducing the aspect ratio, increasing the volume fraction and increasing the temperature increase the thermal conductivity. In fact, results show that an increase in the nanorods aspect ratio with a constant volume fraction of 1:50 of gold in water nanorod and at room temperature leads to a decrease in the thermal conductivity of the nanofluid. Also, increasing the two parameters of volume fraction and temperature significantly increases the thermal conductivity coefficient.
9
Content available remote Wyznaczanie przewodności cieplnej ciał stałych na podstawie normy ASTM D 5470
PL
W artykule przedstawiono procedurę wyznaczania przewodności cieplnej ciał stałych w oparciu o wytyczne normy ASTM D 5470, stosując oryginalne stanowisko badawcze własnej konstrukcji. W prezentowanym eksperymencie materiałem do badań była stal austenityczna odporna na korozję gatunku X5CrNi18-10 (EN 1.4301). Na podstawie zarejestrowanych wartości temperatury w stanie ustalonym oraz wyznaczonego strumienia ciepła obliczono przewodność cieplną badanego materiału.
EN
This paper presents the procedure for the determination of the thermal conductivity of solids according to the ASTM D 5470 standard, using an original self-designed apparatus. This method is mainly applied for measuring thermal contact resistance and the thermal conductivity of thermal interface materials (TIMs). In the presented experiment, the specimens were made of the AISI 304 (EN 1.4301) austenitic stainless steel. From the recorded temperature values in steady-state heat transfer conditions and determined heat flux, the thermal conductivity of the tested material was calculated.
10
Content available remote Tworzywa silikatowe o ulepszonych właściwościach cieplnych: Część I
PL
Wyroby wapienno-piaskowe, produkowane z wykorzystaniem tradycyjnych surowców mineralnych w postaci piasku kwarcowego i wapna palonego, odznaczają się wieloma cennymi zaletami. Jednocześnie obok korzystnych cech wytrzymałościowych oraz należytej trwałości, posiadają również mniej korzystne właściwości. Przykładem tego są ich właściwości cieplne, przejawiające się w relatywnie dużej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ, która zwykle zawiera się w przedziale 0,9-1,0 W/(m•K). Z tej przyczyny tego typu materiałów budowlanych nie możemy używać do wykonywania ścian jednowarstwowych w obiektach budowlanych, gdyż dla takiej przegrody nie uzyskamy wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła U. Zatem każde rozwiązanie technologiczne, prowadzące nawet do najmniejszej poprawy właściwości cieplnych wyrobów wapienno-piaskowych, jest bardzo interesujące, gdyż przynosi wymierne korzyści związane z obniżeniem kosztów eksploatacji obiektów z nich wykonanych. W związku z powyższym podjęto badania laboratoryjne zmierzające do uzyskania wyrobów silikatowych o ulepszonych właściwościach cieplnych. Zgodnie z przyjętą koncepcją badań efekt taki zakłada się osiągnąć poprzez częściową lub całkowitą substytucję tradycyjnego wypełniacza mineralnego w postaci piasku kwarcowego materiałem lekkim, odznaczającym się wysoką porowatością. Racjonalnym czynnikiem przemawiającym za przyjęciem takiego właśnie rozwiązania jest modyfikacja mikrostruktury tworzywa silikatowego szczególnie w zakresie mikroporowatości. Przykładem takiego surowca jest pył perlitowy powstający jako odpad w procesie produkcji perlitu ekspandowanego. Oceny efektywności wykorzystania tego materiału we wskazanym kierunku dokonano w oparciu o wynik analizy porównawczej obejmującej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ zasadniczo dwóch rodzajów tworzyw, tj. tworzywa referencyjnego uzyskanego z tradycyjnej mieszaniny surowcowej oraz serii tworzyw eksperymentalnych otrzymanych w oparciu o odpadowy pył perlitowy, pochodzący z różnych źródeł. Charakterystykę uzyskanych tworzyw autoklawizowanych uzupełniają również wyniki badań ich podstawowych cech użytkowych oraz struktury i mikrostruktury, przeprowadzonych metodami XRD oraz SEM + EDAX.
EN
Sand-lime products, produced using traditional mineral raw materials in the form of quartz sand and burt lime, have many valuable advantages. At the same time, in addition to their favourable strength characteristics and proper durability, they also have less favourable properties. An example of this are their thermal properties, manifested in a relatively large value of the thermal conductivity coefficient λ, which is usually in the range of 0.9-1.0 W/(m∙K). For this reason, this type of building materials cannot be used to make single-layer walls in buildings, because for such a partition the required value of the heat transfer coefficient U cannot be thus achieved. Therefore, any technological solution, leading to even the slightest improvement in the thermal properties of sand-lime products, is very interesting because it brings measurable benefits associated with reducing the operating costs of objects made from them. Therefore, laboratory tests were undertaken to obtain silicate products with improved thermal properties. According to the adopted research concept, this effect is assumed to be achieved through partial or complete substitution of traditional mineral filler in the form of quartz sand with light material, characterized by high porosity. A rational factor in favour of such a solution is the modification of the silicate material microstructure, especially in terms of microporosity. An example of such a raw material is perlite dust generated as waste in the production of expanded perlite. The assessment of the effectiveness of using this material in the indicated direction was made based on the result of a comparative analysis covering the values of the thermal conductivity coefficient λ of essentially two types of materials, i.e. a reference material obtained from a traditional raw material mixture and a series of experimental materials obtained on the basis of waste perlite dust from various sources. The characteristics of the obtained autoclaved materials are also complemented by the results of tests of their basic functional features as well as structure and microstructure, carried out by the XRD and SEM + EDAX methods.
PL
Kompozyt konopno-wapienny stosowany głównie jako materiał wypełniająco-izolacyjny charakteryzuje się niewielką wytrzymałością mechaniczną, małymi współczynnikami przewodzenia ciepła oraz oporu dyfuzyjnego i walorami ekologicznymi. Współczynnik przewodzenia ciepła kompozytu zawiera się w przedziale 0,06 ÷ 0,15 W/(m•K), w zależności od jego odmiany, przy czym w przypadku typowej aplikacji na ściany jego wartość wynosi zazwyczaj 0,1 W/(m•K). W artykule zaprezentowano wyniki badań współczynnika przewodzenia ciepła kompozytów o różnej gęstości będącej efektem różnego stopnia zagęszczenia mieszanki, a także zróżnicowanego składu spoiwa i różnej proporcji komponentów. Otrzymane wyniki są porównywalne z wynikami innych badań i potwierdzają dobrą izolacyjność cieplną tego materiału.
EN
The hemp-lime composite, used mainly as an filling and insulating material, is characterized by low mechanical strength, low thermal conductivity, low diffusion resistance coefficient and high ecological value. The thermal conductivity of the composite is in the range from about 0,06 to about 0,15 W/(m•K) for its different variations, wherein its value of the composites for typical wall applications varies around 0,1 W/(m•K). In this study, the results of thermal conductivity tests are presented of the composites with different densities resulting from varying degrees of compression of the mix, made with the use of differential composition of the binder and with different proportions of component. The obtained results are in the range of results from comparable studies and prove good properties of the material in the terms of its thermal insulation.
12
EN
The development of innovative materials aiming to achieve energy savings is a main focus in the building technology sector. In this regard, aerogel-enhanced products are often indicated as promising materials for achieving high thermal resistance in the building envelope. This paper aims to review the current state of the art of the aerogel-enhanced opaque systems. Cement-based products are reviewed as well as aerogel-enhanced renders and plasters. The focuses moves also on aerogel-enhanced blankets, which are among the most promising superinsulating systems. Comparative thermal characterization tests of several aerogel-enhanced blankets confirm their superior performance with a thermal conductivity as low as 0.010 W/(mK). Finally, future research challenges for making aerogel-enhanced products more common in buildings are presented.
PL
Jednym z głównych celów obecnie opracowanych innowacyjnych materiałów jest uzyskanie oszczędności energii. W związku z tym, produkty wzbogacone aerożelem są wskazywane jako obiecujące materiały, pozwalające na osiągnięcie dużego oporu termicznego zewnętrznych przegród budynków. W artykule dokonano przeglądu obecnie stosowanych systemów izolacyjnych przegród nieprzezroczystych wzbogaconych aerożelem. Zaprezentowano przegląd materiałów na bazie cementu, a także ulepszone przy użyciu aerożelu materiały wykończeniowe. Skupiono się też na ulepszonych przy użyciu aerożelu matach izolacyjnych, które należą do najbardziej obiecujących systemów superizolacji. Porównawcze badania charakterystyki termicznej kilku mat wzbogaconych aerożelem potwierdzają ich doskonałe właściwości i przewodność cieplną wynoszącą ok. 0,010 W/(mK). Na zakończenie zaprezentowano wyzwania badawcze związane z upowszechnieniem w budownictwie produktów wzbogaconych aerożelem.
EN
The article deals with the issue of the scale of the scale on the heating elements of mobile steam generators (puus), which are widely used in the oil and gas industry for the deparaffination of wells, pipelines, oil and gas and other equipment with a high-pressure and low pressure steam, as well as for other domestic and industrial needs. Since the operation of steam generating units takes place in the field at a far distance from the main bases of their dislocation (storage and accounting), which leads to the forced consumption of physically and chemically unprepared feed water. Usually it is underground natural spring water, water from the year, lakes, ponds, etc. The work of steam generating units on untreated water leads to the formation of scum, which causes excessive fuel consumption and the operation of the boiler of the steam generator due to the burning of the coil. However, even during the work on prepared cooking water on the walls of the conformed scale, which reduces the efficiency of its work and requires periodic removal with acid treatment in 48-72 hours of installations. Operators, often themselves create conditions for the formation of thick layers of scale and significant fuel overrun to obtain the required amount of steam, compared with the regulatory data regulated instructions for the technical operation of installations. The article analyzes the influence of the thickness of the scale of the scale on the heat losses of the boiler and the influence of the scale of the scale on fuel overload by a mobile steam generator. The mathematical dependence of excess fuel consumption on the thickness of the scale of the scale is obtained. It has been shown that the occurrence of scale causes not only economic but also environmental problems. It is analyzed the effect of scum on fuel consumption by mobile steam generator units (STU) in the article. The methods of removal which aim to fuel economy are offered.
EN
The article presents the results of research of thermophysical peculiarities obtaining volumetric amorphous structures in metals and alloys. This technology differs mainly the realization internal heat removal by means of local heat sink (inoculator). A mathematical model of melting inoculator in melts for optimizing the process of obtaining massive amorphous structures, which allows to reduce time of experimental research and material resources to create massive amorphous structures. Mathematical modeling of processes heat and mass transfer inoculator in melts allows you to identify peculiarities of the technological process, and establish influence inoculator on the degree of amorphization melt. The results provide an effective assessment of the intensity of heat transfer during the casting process, which makes it possible to estimate and predict the ability of alloys to the amorphization of the structure.
EN
Phase change materials (PCMs) are widely used in numerous engineering fields because of their good heat storage properties and high latent heat of fusion. However, a big group of them has low thermal conductivity and diffusivity, which poses a problem when it comes to effective and relatively fast heat transfer and accumulation. Therefore, their use is limited to systems that do not need to be heated or cooled rapidly. That is why they are used as thermal energy storage systems in both large scale in power plants and smaller scale in residential facilities. Although, if PCMs are meant to play an important role in electronics cooling, heat dissipation, or temperature stabilization in places where the access to cooling water is limited, such as electric automotive industry or hybrid aviation, a number of modifications and improvements needs to be introduced. Investigation whether additional materials of better thermal properties will affect the thermal properties of PCM is therefore of a big interest. An example of such material is diamond powder, which is a popular additive used in abradants. Its thermal diffusivity and conductivity is significantly higher than for a pure PCM. The article presents the results of an analysis of the effect of diamond powder on thermal conductivity and diffusivity of phase change materials in the case of octadecane.
EN
The purpose of this work was to examine the effect of diamond powder on the thermal properties of phase change materials on the example of octadecane. The experiment involved mixing of diamond powder with a specific granulation with the aforementioned representative of the alkanes group. Two different grain sizes were used: 50 and 250 micrometres. The change of specific heat, latent heat of phase change and degree of supercoiling in newly formed mixtures was compared to the pure forms of the phase-change materials used. Initial mixing with a glass-stirring rod showed strong stratification for each granulation due to the low viscosity of the mixture and too large differences between component densities. It was decided to add amorphous silicon dioxide to the mixtures, which increases density of the mixture. The optimal percentage of amorphous silicon dioxide was estimated experimentally. Measurements of thermal parameters were carried out using DSC technology. The results of the tests of specific heat and latent phase transition heat showed that with the increasing content of diamond, the specific heat of the mixture decreases almost twice, and the latent heat can decrease by up to three times. The effect of diamond powder on reducing the degree of supercoiling of the mixture was also observed. An important observation was that the mixture with higher granulation of diamond powder had greater tendency for sedimentation. This method could be used to increase thermal conductivity and diffusivity of phase change materials and make them viable for use in systems that require cooling at high rate or temperature stabilization, such as control systems in electronic vehicles or aviation industry and at the same time decrease the degree of supercoiling which could increase the efficiency of system.
EN
This study explores the effect of direct incorporation of different ratios of naphthalene with soil into the concrete used in Mafraq-Jordan on the thermal conductivity of concrete mixtures. The methodology involved testing 72 concrete cube samples. The basic samples were prepared only from a mixture of water, silica sand, and cement without additives. The additives of local soil and naphthalene of different ratios: 2.5%, 5%, 7%, 10% and 15%, were added to the tested samples. The samples were classified into two groups in terms of size and dimensions; 36 cubes with 5×5×5 cm were tested only for thermal conductivity, and 36 cubes with 3×3×3 cm were tested for compressive strength and thermal conductivity. All samples were tested after 28 days of casting, according to the concrete standards. The results show that adding naphthalene and soil to the cementitious mixtures substantially decreases the thermal conductivity of concrete elements. A reasonable reduction in thermal conductivity was achieved compared with the basic case samples. However, the compressive strength of samples remained within the acceptable values from the stand point of structural engineering. This enhancement in the thermal properties of concrete can be applied in building systems as concrete blocks used in internal and external walls.
PL
W pracy przedstawiono wyniki kompleksowych badań właściwości termofizycznych staliwa 30MCDB64-M oraz 30NSCDV86-M w stanie odlewanym, w tym przewodnictwo temperaturowe, przewodność cieplną, ciepło właściwe, rozszerzalność cieplną oraz zmianę gęstości w funkcji temperatury. Pomiary przewodnictwa temperaturowego wykonano za pomocą Laserowej Analizy Impulsowej (LFA) w zakresie temperatury 25−1000°C. Badania kalorymetryczne w temperaturze od 25°C do 1300°C przeprowadzono metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC), podczas gdy zmiany rozszerzalności cieplnej, współczynnika rozszerzalności cieplnej oraz pomiar zmiany gęstości w funkcji temperatury wyznaczono metodą dylatometryczną (DIL) w zakresie temperatury od 25°C do 900°C. Zmianę przewodności cieplnej w funkcji temperatury wyznaczono za pomocą algorytmów matematycznych oprogramowania Netzsch LFA Analysis 4.8.5.
EN
This paper presents the results of complex investigations into the thermophysical properties of 30MCDB64-M and 30NSCDV86-M cast steel, including temperature conductivity, thermal conductivity, specific heat, thermal expansion and the change of density in the function of temperature. Measurements of temperature conductivity were performed using Laser Flash Analysis (LFA) in the temperature range 25−1000°C. Calorimetric investigations at temperatures from 25°C to 1300°C were performed by Differential Scanning Calorimetry (DSC), while changes in thermal expansion, thermal expansion coefficient and the measurement of density change in the temperature function were determined by the dilatometric method (DIL) in the temperature range from 25°C to 900°C. Changes in thermal conductivity in the temperature function were determined using mathematical algorithms of the Netzsch LFA Analysis 4.8.5 software.
EN
Purpose: The purpose of the present study was to demonstrate the procedure for determining the thermal conductivity of a solid material with relatively high thermal conductivity, using an original self-designed apparatus. Design/methodology/approach: The thermal conductivity measurements have been performed according to the ASTM D5470 standard. The thermal conductivity was calculated from the recorded temperature values in steady-state heat transfer conditions and determined heat flux. Findings: It has been found from the obtained experimental results that the applied standard test method, which was initially introduced for thermal conductivity measurements of thermal interface materials (TIMs), is also suitable for materials with high thermal conductivity, giving reliable results. Research limitations/implications: The ASTM D5470 standard test method for measurement of thermal conductivity usually gives poor results for high conductive materials having thermal conductivity above 100 W/mK, due to problems with measuring heat flux and temperature drop across the investigated sample with reasonably high accuracy. Practical implications: The results obtained for the tested material show that the presented standard test method can also be used for materials with high thermal conductivity, which is of importance either for the industrial or laboratory applications. Originality/value: The thermal conductivity measurements have been carried out using an original self-designed apparatus, which was developed for testing broad range of engineering materials with high accuracy.
PL
Badano przewodność cieplną betonów bez domieszki i z domieszką napowietrzającą dozowaną w ilości 0; 0,8; 1,1; 1,4% masy cementu. Betony różniły się rodzajem zastosowanego kruszywa: kamiennego, keramzytowego i popiołoporytowego. Stwierdzono, że w celu poprawy właściwości cieplnych betonu, z którego ma być wykonana przegroda, należy zastosować odpowiednio dobrane kruszywo lekkie oraz dodatkowo wprowadzić domieszkę napowietrzającą w ilości zależnej od właściwości danej mieszanki.
EN
The research covers thermal conductivity of concretes without and with air-entraining admixture used in proportions: 0, 0.8, 1.1, and 1.4% of cement weight. The concretes differed in terms of the aggregate used: stone, expanded clay and sintered fly ash. It was concluded that, in order to improve the thermal properties of the concrete used for construction of the partition, the following needs to be applied: properly selected light aggregate and additional aeration admixture introduced according to particular features of a chosen mixture.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.