Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 946

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  temperature
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
EN
This paper is devoted to the development of an effective system for monitoring the technical condition of the axle boxes of rolling stock. To this end, the possibility of solving problems of fault diagnostics based on the theory of fuzzy sets is considered. This allows one note such difficult-to-formalise factors as experience and intuition of a highly qualified expert specialist. It showed that an expert system-based monitoring approach allows evaluation of the technical condition of the axle boxes, characterised by internal and external operating uncertainty. It also proposed the use of parameters such as vibration and noise for comprehensive monitoring of the technical condition of axle box units together with temperature. Furthermore, the combination of these diagnostic parameters and expert system’s possibility to receive all necessary information about the condition of the most critical components of the axle boxes in real-time and analyse the changes in their operational parameters was explored. The stages of modelling an expert system in the Fuzzy Logic Toolbox package of the MATLAB computing environment are presented.
EN
The friction brakes convert a significant part of a vehicle’s kinetic energy into thermal energy. Some of its parts is distributed to the places around the brakes, and another part is accumulated in several vehicle components. This article is focused on the measurement of temperature increase of selected vehicle components during re-deceleration. These components include brake discs, brake pads, calliper, wheel rim and tire side in the area of its bead and tread. The measurements were performed during the repeated braking of a fully-loaded vehicle according to ECE Regulation No 13 - type I.
EN
The paper presents numerical calculations of polymer sliding bearings during their operation at low temperatures. Calculations of the frictional moment and the contact area were performed for bearing pans made of PA and PEEK. In the numerical model, the influence of temperature on the mechanical properties (modulus of longitudinal elasticity) and tribological properties (coefficient of friction) were taken into account. The diversified influence of the temperature and thickness of the polymer bearing pans was demonstrated with regards to elements made of different polymer materials. At low temperatures (up to T = -50°C), a different (depending on the used polymer) influence of mechanical and tribological properties on the resistance to motion was found. The ABAQUS calculation package and the finite element method (FEM) were used in the calculations
PL
W pracy przedstawiono obliczenia numeryczne polimerowych łożysk ślizgowych podczas pracy w niskiej temperaturze. Obliczenia momentu tarcia oraz powierzchni styku wykonano dla panewek wykonanych z PA i PEEK. W modelu numerycznym uwzględniono wpływ temperatury na własności mechaniczne (moduł sprężystości podłużnej) oraz właściwości tribologiczne (współczynnika tarcia). Wykazano zróżnicowany wpływ temperatury oraz grubości panewki polimerowej dla elementów wykonanych z różnych materiałów polimerowych. W niskiej temperaturze (do T = -50°C) stwierdzono zróżnicowany (w zależności od zastosowanego polimeru) wpływ cech mechanicznych i tribologicznych na opory ruchu. Do obliczeń z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES) wykorzystano pakiet ABAQUS do obliczeń.
EN
The article presents the methodology of conducting research on temperature distribution in the cutting zone for orthogonal turning without the use of a cooling liquid. AISI 321 austenitic steel was chosen as the workpiece material to be tested, while TNMA160408 carbide inserts, with a flat rake face made of H10F carbide, were chosen as the cutting edges. The research used infrared imaging, which still poses many research problems. The author's own method of calibration of the measurement chain is also presented. In addition, the most common causes of inaccuracies in thermovision measurements of cutting temperatures are discussed. The obtained temperature distribution maps were related to the average contact temperature determined by the method of natural thermocouple – chips/rake face.
5
Content available remote Chemiczne konsekwencje pochodzenia i przechowywania miodu
PL
Przeprowadzono badania zawartości 5-hydroksymetylo-2-furfuralu (HMF) w miodach pozyskanych z różnych krajów w 2017 i 2020 r. Miody z 2017 r. przechowywano w temp. 23–31°C przez 3 lata, podczas których uległy one rozwarstwieniu. Surowiec pozyskany w 2020 r. przechowywano w temp. 23–26°C. Miody pozyskane wiosną 2020 r. charakteryzowały się nieznacznie większą zawartością HMF w porównaniu z miodami pozyskanymi latem tego roku. Temperatura ogrzewania surowców podczas produkcji ziołomiodu wytworzonego wiosną wpłynęła na ponad dwukrotnie większą zawartość HMF. Wśród miodów pozyskanych w 2017 r. i przechowywanych do jesieni 2020 r. odnotowano istotnie najmniejszą zawartość HMF w miodzie polskiego pochodzenia, a istotnie większe ilości HMF oznaczono w miodach będących mieszaniną produktów pochodzących z UE oraz spoza UE.
EN
The content of 5-hydroxymethyl-2-furfural (HMF) was detd. in 10 natural honeys by using the reflectometric method with test strips. Honeys collected from Polish apiaries in 2020 showed a low HMF content, not exceeding 5.38 mg/kg while the value increased to 89 mg/kg in honeys collected in 2017. The HMF content in com. honeys from EU and non-EU collected in 2017 was 97–280 mg/kg. The content of HMF in honey may be a good indicator of its quality.
6
Content available remote Condition analysis of electrical machines by thermovision
EN
This article deals with problems of prophylactic measurement and condition of electrical machines using thermovision diagnostics. It examines the basic principles and uses non-contact temperature measurement. The knowledge of the problems of diagnostic of electrical machines in service without disassembly enables us to use more efficient thermo-diagnostic methods and to localize the failures that determine the quality of electrical wiring and equipment. The degradation of insulation materials due to temperature puts increased demands on precise knowledge of the thermal conditions in a given electrical machine. In the article are presented thermovision experimental measurements on asynchronous motor, transfer power transformer 242 kV and high-voltage generator 220 MW. Except for analysis of failures of listed power devices, thermovision technology was also used for checking of electric machines and devices for detecting of the temperature on the pick-up systems and excitation systems of generators, power parts of electric machines, detecting of the temperature differences on the semiconductor valves in individual parallel branches of equipment.
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie termowizji do profilaktyki i diagnostyki maszyn elektrycznych. Metoda pozwala na ocenę stanu uzwojeń I wykrywanie błędów bez przerywania pracy urządzenia. Badano silnik asynchroniczny, transformator I generator.
EN
Changes in the surface topography of polymeric materials can be analyzed to find the correspondence between observed surface features and specific external factors that might also influence physical and functional properties of the investigated material. In this work, atomic force microscopy (AFM) measurements were carried out to investigate the thermal changes in the surface topography as well as in the inner structure of the low density polyethylene (LDPE) samples subjected to 10 recirculations (rLDPE). For better assessment, fractal analysis and AFM results were additionally compared to DSC tests results.
PL
Analiza zmian topografii powierzchni materiałów polimerowych pozwala wyznaczyć zależności między obserwowanymi cechami powierzchni a określonymi czynnikami zewnętrznymi, które mogą wpływać na właściwości fizyczne i funkcjonalne badanego materiału. W niniejszej pracy metodą mikroskopii sił atomowych (AFM) oceniano zmiany termiczne topografii powierzchni, a także wewnętrznej struktury próbek polietylenu małej gęstości (LDPE) poddanych 10-krotnej recyrkulacji (rLDPE). Wyniki AFM i analizy fraktalnej porównywano z wynikami badań metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC).
8
EN
The article presents the methodology of thermal imaging tests of a disc brake of a DB Link III rail vehicle performed in field conditions. The test methodology was developed on the example of the above-mentioned vehicle, and the temperature distribution of the brake disc during braking was measured. In the article, particular attention was paid to the configuration of the thermal imaging camera to the actual conditions occurring during the test. It is important because due to the rotating brake disc, it is difficult to verify the temperature value with another contact type measuring device. In exceptional cases, temperature measurement with the use of thermocouples is used, but it requires an extensive additional measuring system, which will significantly extend the time of preparing the vehicle for testing and increase its costs. Although the temperature is measured indirectly with the thermal imager, the correct configuration of the camera settings to the real conditions may affect the measurement error by several percent.
PL
W artykule zaprezentowano metodykę badań termowizyjnych hamulca tarczowego pojazdu szynowego DB Link III w warunkach poligonowych. Na przykładzie wspomnianego pojazdu opracowano metodykę badań oraz przeprowadzono pomiar rozkładu temperatury tarczy hamulcowej w czasie hamowania. W artykule szczególną uwagę zwrócono na konfigurację kamery termowizyjnej do rzeczywistych warunków występujących podczas badania. Jest to istotne, gdyż ze względu na obracającą się tarczę hamulcową, utrudniona jest weryfikacja wartości temperatury innym stykowym przyrządem pomiarowym. W wyjątkowych sytuacjach stosuje się pomiar temperatury z zastosowaniem termopar, jednak wymaga to rozbudowanego dodatkowego układu pomiarowego, co znacząco wydłuży czas przygotowania obiektu do badań i zwiększy jego koszty. Mimo, że kamerą termowizyjną dokonuje się pomiaru temperatury w sposób pośredni, prawidłowa konfiguracja ustawień kamery do warunków rzeczywistych, może wpłynąć na kilku procentowy błąd pomiaru.
EN
Although submicron (nano)-bubbles (NBs) have been broadly used in the laboratory flotation processes, the role of critical factors in their generation is not adequately explored in the literature. The present study investigates the effect of six key factors on generating submicron-sized bubbles and its application to coarse-sized quartz flotation. Interaction of influential factors is highlighted, which was generally overlooked in previous studies. These parameters i.e. frother type (MIBC and A65), frother dosage (50-130 mg/L), air flow rate (0.1-0.4 L/min), pressure in Venturi tube (250-400 kPa), liquid temperature (22-42 °C) and pH (6-10) were evaluated through software based statistical fractional factorial design. The size distribution of NBs produced by the principle of hydrodynamic cavitation was measured using a laser particle size analyzer (LPSA), and Sauter mean bubble diameter (d32) was considered as the response of experimental design. Batch flotation experiments were performed with and without the A65 and MIBC-NBs. The results of experimental design showed that relative intensity of the main factors followed the order of air flow rate>temperature>frother type as the most effective parameters on the bubble size. It was revealed that the lowest air flow rate (0.1 L/min) produced the smallest bubbles. Meanwhile, the d32 decreased as the liquid temperature increased, and the bubble size strongly was related to the frother type and its concentration. Indeed, with changing frother from MIBC to A65, the reduction in mean bubble size was two-fold. Interaction of frother type with its dosage, air flow rate and pressure were statistically recognized significant on the mean bubble size, which was confirmed by p-values. Finally, flotation recovery of quartz particles improved ca. 22% in the presence of NBs compared to the conventional flotation.
EN
The continuous monitoring of 222Rn activity concentration, CO2 concentration, and microclimatologic parameters (internal air temperature and relative humidity) in the Važecká Cave (Northern Slovakia) is being carried out at three monitoring stations, namely, Gallery, Lake Hall, and Entrance Hall. Radon activity concentration and CO2 concentration exhibited a clear annual variation. The daily average of radon concentration ranged 1300–27 700 Bq/m3 at the Lake Hall station and 3600–42 200 Bq/m3 at the Gallery station. Radon reached its maximum in the summer months, from June to September. The annual maximum of CO2 concentration is registered approximately one month later than radon maximum. The annual variation of radon and CO2 is controlled by the seasonal change of ventilation regime associated with the seasonal variation of the difference between the temperature measured inside the cave and the atmospheric temperature.
PL
W artykule przedstawiono wpływ minimalnej i maksymalnej temperatury otoczenia deklarowanej przez producenta na pracę urządzeń zabezpieczających w reduktorach średniego ciśnienia o przepustowości do 60 m3 /h. Opisano zasadę działania reduktorów średniego ciśnienia, które służą do obniżania ciśnienia roboczego od 10 kPa do 0,5 MPa na wejściu do ciśnienia wyjściowego na poziomie 1,3 kPa lub 2,0 kPa w zależności od wymaganego ciśnienia gazu w instalacji. Scharakteryzowano metody badawcze, które zostały wybrane w celu sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających w minimalnej i maksymalnej temperaturze otoczenia. Opisano również wymagania w stosunku do urządzeń zabezpieczających. Przedstawiono fabryczne nastawy oraz temperatury robocze reduktorów średniego ciśnienia wytypowanych do badań. Na wybranych próbkach przeprowadzono badania trwałościowe w minimalnej i maksymalnej temperaturze otoczenia. Po każdym badaniu trwałości dokonano sprawdzenia urządzeń zabezpieczających, tj.: zaworu upustowego, który powinien zadziałać w zakresie ciśnień: – 2,2±0,4 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 1,3 kPa, – 3,3±0,5 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 2,0 kPa; zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia, które powinno zadziałać w zakresie ciśnień: – 3,2±0,4 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 1,3 kPa, – 4,5±0,5 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 2,0 kPa; zabezpieczenia przed spadkiem ciśnienia, które powinno zadziałać w zakresie ciśnień: – 0,8±0,3 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 1,3 kPa, – 1,3±0,3 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 2,0 kPa; oraz sprawdzono szczelność wewnętrzną i ciśnienie zamknięcia, którego wartość powinna być ≤ 2,5 kPa o ciśnieniu wyjściowym 2,0 kPa. Badania laboratoryjne wykonano na stanowisku do badań reduktorów średniego ciśnienia w Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów w INiG – PIB. Po badaniach przedstawiono i omówiono wyniki.
EN
This article presents the experimental results of the impact of the minimum and maximum ambient temperature declared by the manufacturer on the operation of safety devices in medium pressure regulators with a capacity of up to 60 m3 /h. The article describes the principle of operation of medium pressure regulators that are used to reduce the pressure in the device from 10 kPa to 0.5 MPa at the inlet to the outlet pressure of 1.3 kPa or 2.0 kPa depending on the value of gas pressure in installation. Selected testing methods aimed at checking the operation of safety devices at the minimum and maximum ambient temperatures have been characterized. The requirements for safety devices, as well as factory settings and the working temperature of medium pressure regulators selected for testing are described. Durability tests at minimum and maximum ambient temperature were carried out on selected samples. After each period of durability testing, safety devices have been checked, i.e.:  the bleed valve which should operate in the pressure range: – 2.2±0.4 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 1.3 kPa, – 3.3±0.5 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 2.0 kPa; protection against pressure increase, which should work in the pressure range: – 3.2±0.4 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 1.3 kPa, – 4.5±0.5 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 2.0 kPa; protection against pressure drop that should work in the pressure range – 0.8±0.3 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 1.3 kPa, – 1.3±0.3 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 2.0 kPa; and internal tightness and closing pressure (the value of which should be ≤ 2.5 kPa for a regulator with an outlet pressure of 2.0 kPa) were checked. The laboratory tests were carried out on a test stand for medium pressure regulators in the Laboratory of Research Fittings and Operational Techniques for Pipelines at INiG – PIB. The results obtained in the tests were presented and discussed.
12
Content available remote Funkcja dojrzałości betonu w praktyce
EN
The aim of this study is to develop an analytical model to determine temperature and thermal stresses distributions in a single plate clutch during the slipping phase. Proposed expressions enable calculation of temperature and thermal stresses on the contact surface as well as at any depth inside the friction material and at any instant during the slipping period. It was investigated how the maximum temperature on the friction surface varies with the thickness of the friction facings of the clutch disc and the intensity of convective cooling.
EN
One of the main errors in the machining accuracy of machine tools is the displacement through thermal induced deformation. Modern design and construction methods aim to optimize the heat flow in the machine to achieve minimum displacement. To enable a further improvement it is essential to know the displacement state of the complete machine structure. However, most measurement methods that are used to capture the influence of a thermal load only measure the displacement of the TCP or individual axes. This paper presents a methodology to capture the complex spatial displacement condition of a state of the art machine tool in one measuring cycle using a multichannel laser interferometer. It describes the development of the measurement model as well as the measurement setup in the workspace of the machine. With measurements according to the presented procedure, it is possible to uncover weak points in the structure of a machine tool and to derive warm-up and cooling strategies.
15
Content available remote Analiza warunków przechowywania zbiorów w archiwach
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiednich warunków środowiskowych w archiwach i magazynach zbiorów archiwalnych. Zwrócono uwagę na dwie metody ich określania: normy konserwatorskie i analizę klimatu historycznego. Omówiono fizyko-chemiczne i biologiczne zagrożenia dla zbiorów i występujące rodzaje uszkodzeń. Przedstawiono zalecane normatywne wartości parametrów powietrza (temperatura, wilgotność względna), dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach bibliotek i w archiwach oraz wymagania dotyczące natężenia światła.
EN
The article discusses issues related to the formation of appropriate environmental conditions in archives and storage room of archival collections. Attention was drawn to two methods of determining them: conservation standards and analysis of the historical climate. Physico-chemical and biological threats to the archival collections and the types of damage were discussed. Recommended normative values of air parameters (temperature, relative humidity), allowable concentrations of air pollutants in library rooms and archives, as well as requirements for light intensity, were presented.
EN
Socio-economic changes generate the need for the rationalization of economic processes. The risk of failure to achieve the appropriate recycling level by Poland in 2020 required by the EU gives rise to the necessity of the analysis and improvement of processes carried out in the framework of the waste management system. The municipal waste collection comprising transport processes to the indicated locations and processes of waste collection from waste collection points (WCP) has a significant influence on the achieved recycling level. Therefore, the authors attempted to assess the municipal waste collection process in Wrocław. The assessment was carried out based on irregularities in notifications related to waste collection sent by the residents of Wrocław to a company managing the waste collection. The application of the indicator of notifications per resident and the indicator of notifications per WCP as well as carrying out the analysis of time dependences of notifications number enabled the authors to identify the areas in Wrocław characterized by a high intensity of notifications and the reasons for this phenomenon.
PL
W artykule opisano podstawowe parametry życiowe człowieka takich jak: tętno, temperatura ciała, poziom napięcia mięśniowego, oddech i ciśnienie krwi. W artykule przedstawiono schemat blokowy oraz ideowy systemu monitorującego parametry życiowe wraz z algorytmem oprogramowania urządzenia. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów.
EN
The article describes basic human life parameters such as: heart rate, body temperature, muscle tension, breathing and blood pressure. The article presents a block diagram and electrical diagram system for monitoring vital parameters along with the device software algorithm. Sample measurement results are presented.
EN
The paper presents some important results obtained in the thesis performed by mr. Alex Dąbrowski. Basic scientific goal of this paper is to study the negative effect of high temperature on the performance of a photovoltaic power generator and to investigate the influence of cooling on the overall efficiency of the system. The first part covers issues such as benefits, limitations and costs of the technology, and underlines the importance of proper optimization of such systems. The relation between temperature and efficiency is described in great detail, complete with a mathematical model of its theoretical behavior. In order to investigate this relation in practice, a dedicated measurement system was designed and implemented. Tests of the system were used to compare real and theoretical characteristics of photovoltaic panels efficiency, especially in relation to temperature influence on operating characteristics.
PL
Niniejszy artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej zrealizowanej przez Alexa Dąbrowskiego, której głównym celem pracy było zbadanie negatywnego wpływu wysokiej temperatury na pracę panelu fotowoltaicznego oraz zbadanie wpływu chłodzenia na ogólną sprawność systemu. W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy działania paneli fotowoltaicznych, obejmujące korzyści, ograniczenia i koszty technologii. Omówiono wyjaśnienie zasady działania, budowy i właściwości ogniw fotowoltaicznych, a także czynników wpływających na ich działanie. W celu praktycznego zbadania tej zależności zaprojektowano i wdrożono dedykowany system pomiarowy. Badania układu pozwoliły na porównanie charakterystyk rzeczywistych z teoretycznymi, umożliwiając sformułowanie wniosków, zwłaszcza w zakresie wpływu temperatury na efektywność przetwarzania energii w omawianych układach.
PL
Sztuczne sieci neuronowe stanowią obszerny zbiór zagadnień, które mogą być użyte w wielu dziedzinach nauki. Bardzo popularnym ich zastosowaniem jest przetwarzanie i kategoryzacja obrazów. W artykule tym opisano w jaki sposób wykonano i przebadano praktyczną realizację klasyfikatora obiektów z użyciem tychże sieci. Opisany został problem klasycznego detektora obiektów, który następnie posłużył do przygotowania bazy treningowej, ale również jako składowa ostatecznej implementacji algorytmu. Przedstawiono również w jaki sposób przygotowane zostały dane treningowe użyte do wyszkolenia sieci oraz w jaki sposób została wybrana architektury sieci neuronowej. W ostatniej części przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań. Wskazano zaobserwowane wady i zalety takiego podejścia do rozwiązania problemu.
EN
Neural networks are very broad research issue, they find their way into many fields of science. Probably their most popular implementation is met in image processing and classification. This paper describes how to practically implement such classifier based on neural networks. First part describes classical object detector, used later to build a training data set, but also as a part of final product used to process images. Paper describes how aforementioned data set was prepared and how architecture of neural network has been chosen. In the last part there are result of run tests, as well as pros and cons of such solution to the problem.
EN
In this paper, we analyze the influence of the temperature of growth of epitaxial layers during their growth. Conditions are formulated under which the homogeneity of the properties of the epitaxial layers increases. An analytical approach for the analysis of mass and heat transfer is proposed, allowing at the same time to take into account changes in the parameters of processes both in space and in time, as well as nonlinearity of these processes.
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.