Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 251

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teledetekcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Zarządzanie zielenią miejską, w tym zielenią wysoką, jest obligatoryjnym zadaniem władz miejskich wynikającym z obowiązujących aktów prawnych. Wymaga ono pełnej wiedzy o rozmieszczeniu drzew w przestrzeni miasta, ich zróżnicowaniu taksonomicznym oraz kondycji zdrowotnej, z uwzględnieniem ciągłych zmian wynikających m.in. z naturalnych procesów wzrostu i zamierania drzew, realizacji prac pielęgnacyjnych i nasadzeń, planowanych i nieplanowanych wycinek.
PL
Zrównoważone zarządzanie zielenią miejską wymaga pełnej wiedzy o kondycji zdrowotnej drzew. Zdobycie takiej wiedzy dla całego miasta jest jednak dużym wyzwaniem.
PL
Z Justyną Glusman, Dyrektorką Koordynatorką ds. Żrównoważonego Rozwoju i Zieleni w Urzedzie m.st. Warszawy rozmawiają Łukasz Sławik, Dyrektor Działu teledetekcji Środowiska, MGGP Aero dr hab. Dominik Kopeć, Lider zespołu badań i rozwoju Działu Teledetekcji Środowiska, MGGP Aero.
PL
Przeprowadzone badania miały na celu opracowanie bazy danych jednostek krajobrazowych na potrzeby audytu krajobrazowego z wykorzystaniem technologii GIS i danych teledetekcyjnych. W artykule opisano podstawowe informacje i uregulowania prawne dotyczące audytu krajobrazowego w Polsce, jako punkt wyjścia do założeń i przeprowadzenia części doświadczalnej. Zastosowanie technologii GIS w audycie krajobrazowym nie jest już zagadnieniem nowym, ale wraz z opisanymi przykładami delimitacji regionów fizycznogeograficznych i wykorzystania w nich danych przestrzennych posłużyła również w tym eksperymencie do identyfikacji krajobrazów. W opracowaniu mapy jednostek krajobrazowych wykorzystano model zrealizowany w oprogramowaniu ArcGIS i zaimplementowany w aplikacji Model Builder. Zaprojektowany model automatycznie tworzy wstępne granice jednostek z wykorzystaniem odpowiednio dobranych narzędzi analiz przestrzennych. Proces automatyzacji nie mógł jednak całkowicie zastąpić pracy specjalisty, dlatego pewne etapy pracy wykonano manualnie. Weryfikacja w oparciu o zdjęcia satelitarne i lotnicze pozwoliła opracować ostateczną postać jednostek krajobrazowych. Sam model skutecznie ułatwił zaprojektowanie wstępnej wersji wydzieleń oraz skrócił czas pracy manualnej. Opracowana mapa zawiera 30 jednostek krajobrazowych na poziomie mikroregionów na obszarze testowym – gminy Zwoleń. Technologia GIS wraz z odpowiednio dobranymi zbiorami danych przestrzennych pozwala na określenie jednostek krajobrazowych potrzebnych do opracowania audytu krajobrazowego. Aby to było możliwe, przede wszystkim należy właściwie analizować i przetworzyć dostępne zbiory danych przestrzennych oraz wykorzystać specjalistyczną wiedzę do weryfikacji. Opracowany model może być wykorzystany w innych regionach Polski w gminach o podobnym charakterze.
EN
The purpose of this study was to develop a database of landscape units for the needs of landscape auditing using GIS technology and remote sensing data. It describes basic information and legal regulations regarding landscape auditing in Poland. The use of GIS in landscape audit was presented together with examples of methodology of delimitation of physio-geographic regions and the use of spatial data. Methodology of using topographical databases and satellite images for identifying and assessing landscapes was also described. In developing the map of landscape units, a model implemented in ArcGIS software and Model Builder application was used. The designed model automatically creates initial unit limits using appropriately selected tools and GIS algorithms. The automation process, however, could not completely replace the work of a specialist, so certain stages of work were carried out manually. The verification based on satellite and aerial images allowed analysis and assessment of landscape units. The model itself effectively facilitated the design of the initial map as a sketch and shortened the amount of manual work. The developed map contains 30 landscape units at the level of micro-regions in the test area - Zwoleń commune. GIS technology allows to determine the landscape units needed to develop a landscape audit. To make this possible, it is necessary to properly analyze and process the available spatial data sets using GIS technology and to use specialist knowledge for verification. The developed model can be used in other regions of Poland, in communities with similar landscape typology.
PL
Celem badań jest ocena możliwości realizacji klasyfikacji nadzorowanej z wykorzystaniem obrazów (komponentów) uzyskiwanych w wyniku przetworzenia oryginalnych obrazów Sentinel-2A za pomocą metody głównych składowych (PCA). Klasyfikację wykonano w ośmiu wariantach, z wykorzystaniem algorytmów najmniejszej odległości (MD, Minimum Distance) oraz największego prawdopodobieństwa (ML, Maximum Likelihood), przy czym zastosowano oryginalne kanały 2, 3, 4, 8 Sentinel-2A oraz różną liczbę komponentów. Wyniki klasyfikacji oceniono poprzez porównanie z danymi o pokryciu terenu według Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB). Przeprowadzenie klasyfikacji na ograniczonej do dwóch liczbie komponentów uzyskanych w procedurze PCA tylko nieznacznie zmieniło wyniki w porównaniu do klasyfikacji na oryginalnych, nieprzetworzonych kanałach Sentinel-2A. Najbardziej zbliżone do danych EGiB rezultaty uzyskano stosując klasyfikację ML kanałów oryginalnych, nieprzetworzonych lub używając wszystkich komponentów PCA. Podjęta próba porównania pokrycia terenu ustalonego za pomocą klasyfikacji obrazów satelitarnych z klasami pokrycia, które zostały wyodrębnione z mapy EGiB wykazała, że przetworzenie mapy z postaci wektorowej na rastrową wpływa istotnie na uzyskiwane wyniki.
EN
The aim of the research is to assess the feasibility of supervised classification using images (components) obtained through processing the original Sentinel-2A images by means of the principal component method (PCA). The classification was performed in eight variants, using the algorithms of the minimum distance (MD) and the maximum likelihood (ML), with the original channels 2, 3, 4, 8 of Sentinel-2A and a various number of components. The results of the classification were assessed by comparing them to the land coverage data of Land and Buildings Register (Ewidencja Gruntów i Budynków – EGiB). Performing the classification on a number of PCA components limited to two only slightly altered the results compared to the classification on the original, raw Sentinel-2A channels. The results most similar to the EGiB data were obtained using the ML classification of the original channels, i.e. raw channels or using all PCA components. The attempt to compare the land coverage established by the classification of satellite images to the coverage classes that were extracted from the EGiB map revealed that processing the map from vector to raster form significantly influences the obtained results.
PL
Początki teledetekcji satelitarnej sięgają lat 50. ubiegłego wieku. Od tego czasu zarówno jakość, jak i rozdzielczości przestrzenna, radiometryczna oraz spektralna pozyskiwanych zobrazowań satelitarnych uległy istotnemu polepszeniu. Współczesne sensory optyczne pozwalają na otrzymanie zobrazowań wielospektralnych (pięć lub więcej kanałów spektralnych) z rozdzielczością kilku metrów w odstępie czasowym kilku dni. Pozyskiwanie danych w wielu zakresach spektralnych dało podstawy do stworzenia nowego narzędzia do oceny komponentów środowiska przyrodniczego jakim jest indeks środowiskowy. Do chwili obecnej opracowanych zostało wiele indeksów przeznaczonych między innymi do oceny kondycji pokrywy roślinnej oraz gleb, szacowania zawartości wody w środowisku przyrodniczym, analiz geologicznych oraz krajobrazowych. Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację zastosowania wybranych indeksów w monitoringu środowiska przyrodniczego na obszarach pogórniczych w Polsce i na świecie, które ze względu na swe rozległe powierzchnie stanowią prawdziwe wyzwanie dla klasycznych, naziemnych technik pomiaru. Publikacja prezentuje szerokie spektrum możliwych zastosowań powstałych do chwili obecnej indeksów środowiskowych, wskazuje na indeksy najczęściej wybierane oraz zobrazowania, które wykorzystane zostały do ich opracowania. Niniejszy artykuł przedstawia zestawienie i podsumowanie badań prowadzonych w latach 2010-2019 w obszarach pogórniczych, dotyczących wykorzystania wysokorozdzielczych, satelitarnych zobrazowań wielospektralnych na potrzeby analizy zmian komponentów środowiska naturalnego.
EN
The dawn of remote sensing dates back to the ’50s of the previous century. Since that time quality and resolution (spatial, radiometric and spectral) of satellite images have vitally improved. Modern optical sensors allow to obtain hyperspectral imaging (five or more spectral channels) with several meters resolution within a few days. Data collected in many spectral ranges provided the basis of a new tool measuring the components of the natural environment, namely the environmental indices. Up to the present there were a lot of indices devised, mainly used to assess the condition of vegetation cover and soil, evaluate water content in the environment as well as for geological and landscape analyses. The aim of this study is to present the employment of selected indices in the environmental monitoring on post-mining areas both in Poland and worldwide, which vast surfaces are the challenge for classic, ground-based measuring techniques. The paper describes a wide range of possible applications of the environmental indices developed so far and points the most popular indices with the images used in order to obtain them. Study results summarize the research conducted between 2010 and 2019 on post-mining areas concerning the employment of high-resolution hyperspectral imaging for the purpose of analysing changes in the components of the natural environment.
PL
Rozwój satelitarnych technologii obserwacji powierzchni ziemi stwarza możliwości wdrożenia nowoczesnych narzędzi monitoringu jakości wód powierzchniowych. W niniejszym artkule zaprezentowano wyniki badań, których celem było opracowanie zautomatyzowanej metody pomiaru eutrofizacji wód śródlądowych. Przeanalizowano zalety i ograniczenia przedmiotowej technologii oraz oceniono potencjalne możliwości jej wykorzystania. Podstawowym wskaźnikiem stanu troficznego wód powierzchniowych jest koncentracja chlorofilu-a w wodzie. W ramach przeprowadzonych badań uzyskano silny związek pomiędzy wartościami koncentracji chlorofilu-a określonych na podstawie standardowych metod pomiarowych, a wartościami tego parametru obliczonymi na podstawie satelitarnych danych spektralnych. Przedstawiono także funkcjonalności opracowanego oprogramowania pozwalającego na automatyczny pomiaru eutrofizacji wód śródlądowych za pomocą teledetekcji. Pomimo szeregu ograniczeń technologii, wykazano wysoki potencjał aplikacyjny przedmiotowego rozwiązania.
EN
The development of satellite technologies for observing the earth’s surface creates the possibility of implementing modern tools for surface waters quality monitoring. This article presents the results of the research aimed at developing an automated method for assessment of the eutrophication of inland waters. The advantages and limitations of the technology were analyzed and the potential possibilities of its application were described. The basic indicator of the trophic state of surface waters is the concentration of chlorophyll-a in the water. As result of the research, a strong relationship was obtained between the chlorophyll-a concentration values determined on the basis of standard measurement methods, and the chlorophyll-a values calculated on the basis of satellite spectral data. The functionalities of the developed software for automated measuring eutrophication of inland water using temote sensing were also presented. Despite a number of limitations of the technology, high application potential of the solution has been demonstrated.
EN
Traditional methods of mineral exploration are mainly based on very expensive drilling and seismic methods. The proposed approach assumes the preliminary recognition of prospecting areas using satellite remote sensing methods. Maps of mineral groups created using Landsat 8 images can narrow the search area, thereby reducing the costs of geological exploration during mineral prospecting. This study focuses on the identification of mineralized zones located in the southeastern part of Europe (Kosovo, area of Selac) where hydrothermal mineralization and alterations can be found. The article describes all the stages of research, from collecting in-situ rock samples, obtaining spectral characteristics with laboratory measurements, preprocessing and analysis of satellite images, to the validation of results through field reconnaissance in detail. The authors introduce a curve-index fitting technique to determine the degree of similarity of a rock sample to a given pixel of satellite imagery. A comparison of the reflectance of rock samples against surface reflectance obtained from satellite images allows the places where the related type of rock can be found to be determined. Finally, the results were compared with geological and mineral maps to confirm the effectiveness of the method. It was shown that the free multispectral data obtained by the Landsat 8 satellite, even with a resolution of 30 meters, can be considered as a valuable source of information that helps narrow down the exploration areas.
PL
Tradycyjne metody poszukiwania surowców mineralnych opierają się głównie na bardzo kosztownych metodach, takich jak wiercenia oraz metody sejsmiczne. Proponowane przez autorów podejście zakłada wstępne rozpoznanie obszarów perspektywicznych z wykorzystaniem metod teledetekcji satelitarnej. Mapy grup minerałów stworzone przy użyciu zobrazowań dostarczonych przez satelitę Landsat 8 mogą zawęzić obszar poszukiwań, a przez to doprowadzić do redukcji kosztów rozpoznania geologicznego podczas poszukiwania surowców mineralnych. Niniejsze badanie skupia się na identyfikacji stref zmineralizowanych znajdujących się w południowo-wschodniej Europie (Kosowo, rejon Selac) gdzie znajdują się mineralizacje hydrotermalne oraz strefy alteracji. Artykuł opisuje szczegółowo wszystkie etapy badań, od pozyskania próbek terenowych, badań laboratoryjnych mających na celu pozyskanie charakterystyk spektralnych, przez wstępne przetwarzanie oraz analizę zobrazowań satelitarnych do walidacji wyników poprzez rozpoznanie terenowe. Autorzy przedstawili technikę wykorzystującą wskaźnik dopasowania krzywej pozwalający na określenie stopnia podobieństwa próbki do piksela zobrazowania satelitarnego. Porównanie współczynnika odbicia dla próbek względem współczynnika odbicia zarejestrowanego przez satelitę pozwala na określenie miejsc, gdzie mogą występować określone typy skał. W celu określenia skuteczności metody wyniki zostały porównane z mapami geologicznymi. Wykazano, że darmowe dane multispektralne dostarczone przez satelitę Landsat 8, nawet z rozdzielczością 30 m, mogą stanowić cenne źródło informacji, które pozwala na zawężenie obszaru poszukiwań.
EN
The aim of this study is to select the appropriate sites for the designation of future industrial zones in the province of Constantine, Algeria, using a geographic information system (GIS) and Remote Sensing, including the appropriate technical and environmental requirements. The identification of appropriate sites for the establishment of new industrial zones in alignment with a planning process based on a set of socio-economic and environmental information and instructions has become a key problem for planners. The factors involved in the selection of sites are classified into two categories (exclusion factors and appreciation factors) to be able to identify the most appropriate areas for future industrial facilities in the province in question.
EN
The Samaipata project concerns one of Bolivia’s most important monuments – El Fuerte de Samaipata, a UNESCO World Heritage Site. This paper describes the origin of the project, the reasons behind starting it, and its main goals. In addition, the documentation, surveying and analytical methods used in the project are briefly described.
PL
Przedstawiany projekt Samaipata dotyczył jednego z najważniejszych zabytków Boliwii – El Fuerte de Samaipata, prekolumbijskiego stanowiska archeologicznego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W artykule opisano genezę projektu, powody podjęcia tematu oraz jego główne cele. Ponadto w skrócie opisano zastosowane w projekcie metody dokumentacyjno-pomiarowe i analityczne.
12
Content available remote Geospatial data processing characteristics for environmental monitoring tasks
EN
This paper explores the specifics of working with geospatial data when making decisions about the current environmental status of objects based on Earth space monitoring data. The expediency of sharing statistical data, Earth remote sensing data, and contact measurements is displayed. An analysis of the specifics of this approach to solving the problems of complex processing of multi-temporal a priori data obtained by various shooting equipment was carried out. The existing methods for combining such data are analyzed and possible options for reducing temporary resources and reducing requirements for information resources when working with large volumes of information are considered. It is appropriate to use the method of hierarchical partitioning of multi-temporal image data or images of the analyzed areas obtained at the same time, but from different satellites taking into account the specifics of the shooting equipment and subject to their correspondence to the given a priori geospatial information. One of the criteria for hierarchical partitioning is the identification of areas of greatest correspondence with a priori data with their geographical reference in satellite imagery to reduce the localization time of the corresponding zones throughout the analyzed image array. The economic application effect of this method is substantiated by reducing the computational complexity of costly pattern matching processes, as well as performance improvement of change determination algorithms in topological and geometric characteristics of these objects. An algorithm is shown for detecting changes in heterogeneity in images based on the result of overlay operations with time-differentiated satellite imagery. To confirm the adequacy of the proposed method, the results of its practical implementation are shown on the Ukraine-Poland border area. A comparative analysis of the obtained results with real data is carried out.
EN
A comprehensive approach to assessing the current ecological status of the Poland-Ukraine border areas has been considered, identifying possible negative effects associated with river water pollution. The main environmental impact factors that are directly related to the negative effects of anthropogenic load on the changing ecological status of the border areas and adjacent terrain have been identified. Particular attention was paid to the pollution monitoring data analysis of the Ukrainian part of the Western Bug basin. Using the space monitoring results, pollution sources that were not recorded in the official reports were identified. Their negative impact on the change of quality of life within the border areas was assessed. The integration specificities of heterogeneous time-differentiated ecosystem monitoring data were considered. The integration expediency of interdisciplinary joint analysis methods of decryption data and field observations for making operational decisions to prevent negative consequences of possible changes in the ecological status is shown. Modelling was utilized to determine the estimated contamination time of the river systems of Western Bug and Vistula from the Ukraine territory. The tendency of further changes in the ecological status of the analyzed areas has been ascertained, including the assessment of possible negative consequences.
EN
Satellite remote sensing and geographical information system (GIS) have been used successfully to monitor and assess the land use and land cover (LULC) dynamics and their impacts on people and the environment. LULC change detection is essential for studying spatiotemporal conditions and for proposing better future planning and development options. The current research analyzes the detection of spatiotemporal variability of spate irrigation systems using remote sensing and GIS in the Khirthar National Range, Sindh Province of Pakistan. We use Landsat images to study the dynamics of LULC using ArcGIS software and categorize fve major LULC types. We obtain secondary data related to precipitation and crop yield from the provincial department of revenue. The maximum likelihood supervised classifcation (MLSC) procedure, augmented with secondary data, reveals a signifcant increase of 86.25% in settlements, 83.85% in spate irrigation systems, and 65% in vegetation, and a substantial negative trend of 39.50% in water bodies and 20% in barren land during the period from 2013 to 2018. Our study highlights an increase in settlements due to the infow of local population for better means of living and an increase in spate irrigation systems, which indicates the water conservation practices for land cultivation and human purpose lead to the shrinkage of water bodies. The confusion matrix using Google Earth data to rectify modeled (classifed) data, which showed an overall accuracy of 82.8%–92%, and the Kappa coefcient estimated at 0.80–0.90 shows the satisfactory results of the LULC classifcation. The study suggests the need to increase water storage potential with the appropriate water conservation techniques to enhance the spate irrigation system in the hilly tracts for sustainable develop‑ ments, which mitigates drought impact and reduces migration rate by providing more opportunities through agricultural activities in the study area.
PL
Zieleń jest nieodłącznym elementem krajobrazu miejskiego. W kontekście postępujących zmian klimatu i coraz większego narażenia miast na ich skutki, zielona infrastruktura może się okazać jednym z najważniejszych rozwiązań problemu miejskich wysp ciepła, lokalnych podtopień czy zanieczyszczenia powietrza. Lecz aby właściwie zarządzać zielenią, należy najpierw ją poznać – zinwentaryzować, by wiedzieć, jakimi zasobami dysponuje miasto.
PL
We współczesnym świecie tereny miejskie są najszybciej rozwijającym się i najbardziej przekształcanym fragmentem powierzchni Ziemi. Miasta zajmują coraz większą powierzchnię, zaś w ich granicach wartość terenów dynamicznie wzrasta. Zarządzający miastami w Polsce, na potrzeby statystyk, sporządzają zestawienia wielkości powierzchni różnych kategorii terenów, uwzględniając także obszary zajęte przez parki, lasy miejskie czy zieleńce. W praktyce statystyki te mają za zadanie pokazać, przynajmniej częściowo, m.in. w jakim stopniu miasto jest „naturalne” i „zielone”. Jednak oficjalne dane dotyczące terenów zieleni nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji, gdyż nie uwzględnia się w nich bardzo dobrze rozwiniętej roślinności towarzyszącej terenom spełniającym inne funkcje lub tej nie zarządzanej przez jednostki publiczne. Artykuł przedstawia wyniki analiz mających na celu wyznaczenie rzeczywistej wielkości zasobów roślinności znajdującej się w ścisłym centrum Łodzi, bez względu na ich funkcje czy przeznaczenie. W pracy wykorzystano dane satelitarne oraz chmurę punktów LiDAR, dzięki czemu wyniki przedstawiają wartości niezależne od tych zawartych w oficjalnych bazach danych przestrzennych. W celu przedstawienia nierównomierności zasobów na analizowanym obszarze posłużono się podziałem miasta na kwartały ulic oraz na regularną siatkę kwadratów. Dodatkowo podzielono zieleń ze względu na dostępność, którą rozumiemy jako możliwość swobodnego wejścia na teren pokryty roślinnością i przebywania w nim. Wyróżniliśmy zieleń dostępną dla wszystkich mieszkańców (czyli taką, wśród której można przebywać bez żadnych dodatkowych obostrzeń, należy tu np. zieleń przyuliczna, parki, zieleńce) oraz o dostępie ograniczonym, tj. znajdującą się w podwórkach i innych terenach zamkniętych. Na potrzeby analiz wyliczono powierzchnię terenów pokrytych roślinnością oraz kubaturę roślinności. Wyniki analiz zestawiono na kartogramach. W analizowanym fragmencie miasta roślinność zajmuje 679681,6 m2 , co stanowi 17% powierzchni, a jej kubatura wynosi 5994219 m3 . Na 1 mieszkańca przypada 17,46 m2 powierzchni pokrytej roślinnością oraz 153,99 m3 przestrzeni zajętej przez roślinność. 45% powierzchni oraz 48% objętości roślinności można uznać za ogólnodostępną. Przestrzenne rozmieszczenie roślinności oraz mieszkańców jest bardzo nierównomierne, co powoduje dużą zmienność wartości wskaźników powierzchniowych i objętościowych, wyznaczonych zarówno w kwartałach miasta, jak i w regularnej siatce.
EN
In the modern world, urban areas are the fastest growing and most transformed fragment of the Earth’s surface. Cities occupy a larger and larger area, while within their borders the value of land increases very dynamically. For the needs of statistics, city managers in Poland draw up coverage of areas, including areas occupied by city parks, urban forests and green areas. In practice these statistics are created to show, at least partly, among others, how much is the city “natural” and “green”. Those values turn out to be underestimated, because they do not include very well developed vegetation accompanying other functions or that not managed by public entities. An important problem is also the availability of land covered by greenery for city residents. The article presents the results of analyses consisting in determining the actual amount of greenery located in the very centre of Łódź. The article uses satellite data and LiDAR point cloud, thanks to which the results present values independent of those contained in official spatial databases. In order to present the unevenness of resources in the analysed area, the division into street quarters and also a regular grid of squares was used. In addition, the greenery was divided due to the availability, which we understand as the possibility of free entry to the area covered with vegetation and being in it. Urban vegetation was divided into available to all residents and limited access for immediate residents, i.e. located in courtyards and other enclosed areas. For the purposes of analysis, the area of vegetation covered and its cubature were calculated. The results of the analyses are compiled on cartograms. In the analysed fragment of the city, vegetation covers 679681.6 m2 , which is 17% of the area, and its volume reaches 5994219 m3 . There is 17.46 m2 of vegetation and 153.99 m3 of space occupied by vegetation per capita. 45% of the area and 48% of the vegetation volume can be considered generally available. The spatial distribution of vegetation and inhabitants is very uneven, which causes a large variation in the value of surface and volume indicators in both city quarters and in the regular grid.
PL
Żyjemy w epoce, która nieubłaganie przenosi naszą codzienność w równoległy świat wirtualny i przekształca prawdziwe życie w jego cyfrowy odpowiednik. Dzięki technologicznym innowacjom i ciągłemu rozwojowi technik: pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji przestrzennej możliwe stało się również tworzenie: wysokorozdzielczych, wielowymiarowych, cyfrowych obrazów naszej planety [10]. Idea Digital Earth (cyfrowej Ziemi) szybko się rozwija, a efekty jej realizacji wykorzystuje się obecnie w wielu dziedzinach ludzkiej aktywności. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń idei cyfrowej Ziemi, które określone zostały w 1998 roku przez Al. Gore – wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki [7], wybranych czynników wpływających na obecny stan jej realizacji, przewidywanych kierunków dalszego rozwoju oraz potencjalnych możliwości wykorzystania w przyszłości doświadczeń zdobytych podczas jej wprowadzania w życie.
EN
We live in an age that inexorably moves our everyday life into a virtual world and transforms real life into its digital equivalent. Thanks to technological innovations and continuous development of techniques (acquisition, storage, processing, and presentation of spatial information), it is now possible to create high-resolution, multidimensional digital images of our planet [9]. The Digital Earth concept is rapidly expanding and its applications are used in many fields of human activity. This paper presents the basic assumptions of the Digital Earth concept, which were defined in 1998 by Al Gore, Vice President of the United States of America [6]; selected factors affecting the current state of its implementation; predicted directions of further development; and potential use of the experience gained during its implementation.
EN
When using remote sensing we can achieve not only high and good quality yields but also lower pollution of natural environment and substantial reduction of production costs. Some satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with plants designated for feeding purposes as well. Besides that it can contribute to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during field work, providing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops’ level measurement, monitoring of animals and monitoring of farm machinery work.
PL
Dzięki zastosowaniu teledetekcji możemy osiągnąć nie tylko wysokie i dobre plony, ale także mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego i znaczne obniżenie kosztów produkcji. Niektóre systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, a także roślinach przeznaczonych do celów żywieniowych. Poza tym może przyczynić się do rozwoju rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, monitorowanie biomasy i plonów, pobieranie próbek gleby, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, pomiar wielkości upraw polowych, monitorowanie zwierząt, monitorowanie gospodarstwa oraz pracy maszyn.
EN
Land use/land cover changes (LULCC) at Adei watershed (Ethiopia) over a period of 23 years (1986–2009) has been analysed from LANDSAT imagery and ancillary data. The patterns (magnitude and direction) of LULCC were quantified and the final land use/land cover maps were produced after a supervised classification with appropriate post-processing. Image analysis results revealed that the study area has undergone substantial LULCC, primarily a shift from natural cover into managed agro-systems, which is apparently attributed to the increasing both human and livestock pressure. Over the 23 years, the aerial coverage of forest and grass lands declined by 8.5% and 4.3%, respectively. On the other hand, agricultural and shrub lands expanded by 9.1% and 3.7%, respectively. This shows that most of the previously covered by forest and grass lands are mostly shifted to the rapidly expanding farm land use classes. The findings of this study suggested that the rate of LULCC over the study period, particularly deforestation due to the expansion of farmland need to be given due attention to maintain the stability and sustainability of the ecosystem.
PL
Zmiany użytkowania i sposobu pokrycia terenu w zlewni Adei (Etiopia) analizowano w ciągu 23 lat (1986–2009) z użyciem obrazów LANDSAT i dodatkowych danych. Oceniono ilościowo schemat zmian (wielkość i kierunek) oraz wykonano mapy użytkowania i pokrycia terenu po odpowiednim przetworzeniu danych. Analiza obrazów ujawniła, że badany obszar podlegał znaczącym zmianom – głównie od naturalnego pokrycia do gospodarczych agrosystemów, co wynikało z rosnącej presji ze strony człowieka i zwierząt gospodarskich. W ciągu 23 lat powierzchnie leśne i trawiaste zmalały odpowiednio o 8,5 i 4,3%, a powierzchnie użytkowane rolniczo i tereny zakrzaczone powiększyły się odpowiednio o 9,1 i 3,7%. Oznacza to, że tereny uprzednio zajmowane przez lasy i systemy trawiaste zostały zajęte przez tereny rolnicze. Przeprowadzone badania sugerują, że należy zwrócić szczególną uwagę na szybkie zmiany pokrycia powierzchni terenu, aby utrzymać stabilność i trwałość ekosystemu.
EN
Results of research of the identification of flooding as a result of groundwater table fluctuations on the example of the valley of the River Vistula, with the use of multi-spectral Sentinel-2 images from the years 2017-2018 are presented. An analysis of indexes of water use, calculated on the basis of green, red and shortwave infrared (SWIR) bands, for extraction of water objects and flooded areas was carried out. Based on the analyses conducted, a mapping method was developed, using three water indexes (MNDWI Modified Normalised Difference Water Index, NDTI Normalised Difference Index and NDPI Normalised Difference Pond Index). Results show that the 10 metre false colour composite RNDTIGNDPIBMNDWI obtained significantly improved submerged extractions more than did individual water indexes. Moreover, the 10-m-images of MNDWI and NDPI, obtained by the sharpening High Pass Filter (HPF), may represent more detailed spatial information on floods than the 20-m-MNDWI and NDPI, obtained from original images.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.