Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 114

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tekstylia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Drugi kwartał roku przyniósł nieoczekiwane zmiany w branży tekstylnej oraz wyrobów medycznych. Zagrożenie chorobą COVID-19 dotknęło niemalże cały świat. W związku z czym polski rynek zareagował dynamicznie na potrzeby konsumenta. W artykule przedstawiono wykaz badań dla masek medycznych według wymagań normy EN 14683:2019+AC, które musi spełnić wytwórca by wprowadzić wyrób medyczny do obrotu.
EN
The second quarter of 2020 showed unexpected changes in the textile and medical devices industry. COVID-19 has affected almost the entire world. Therefore, the Polish market reacted dynamically to the needs of the consumer. The article presents the scope of tests for medical masks according to the requirements of EN 14683:2019+AC, which must be met by the manufacturer to place the medical device on the market.
EN
During archaeological excavations in Nowy Łowicz, Pomerania (Poland), in 1991, burial mound 55 with a woman’s grave was examined, in which numerous fragments of textiles, costume accessories and jewellery had been preserved. The work presents the results of structural and technological analysis of fragments preserved. Based on these, as well as on preserved iconography and analogous archaeological finds, an attempt was made to reconstruct the woman’s clothing from the period to which the grave is dated, i.e. phase B2/C1 of the Roman period. The reconstruction was made by means of computer graphics and includes three elements of clothing: a shirt, dress and short coat, made by identified techniques and partly taking into account the original colours. The work done is particularly important due to the fact that this is the first attempt to reconstruct a woman’s complete clothing worn on the territory of what is now Poland in the above-mentioned period.
PL
Podczas wykopalisk archeologicznych w Nowym Łowiczu na Pomorzu w 1991 roku zbadano kurhan 55 z grobem kobiecym, w którym zachowały się liczne fragmenty tkanin, ozdób i biżuterii. W pracy przedstawiono wyniki analizy strukturalnej i technologicznej zachowanych fragmentów tkanin. Na ich podstawie, a także na podstawie ikonografii i analogicznych znalezisk archeologicznych podjęto próbę zrekonstruowania ubioru kobiecego z okresu, w którym datowany jest grób, tj. fazy B2/C1 okresu rzymskiego. Rekonstrukcja została wykonana za pomocą grafiki komputerowej i obejmuje trzy elementy ubioru: koszulę, suknię i krótki płaszcz, wykonane w zidentyfikowanych technikach i częściowo z uwzględnieniem oryginalnych kolorów. Wykonana praca jest szczególnie ważna, ponieważ była to pierwsza próba rekonstrukcji kompletnego ubioru kobiecego noszonego w okresie rzymskim na terytorium dzisiejszej Polski.
EN
Any textiles intended for outdoor usage, particularly in a hot climate with intense sunlight, must be designed and engineered to provide cooling comfort to the wearer. In the case of apparel, clothing creates a microclimate that helps the body maintain its regular thermoregulatory and physiological activities while offering protection against outdoor exposure to UV rays. It is well known that fabrics that absorb significant amounts of solar radiation become inherently hot and feel uncomfortable. This article presents a review of the fundamental radiation interaction mechanisms of fabrics and discusses the key role that fabric structure plays in fabric radiation absorption to determine how cool or hot a fabric will become when exposed to sunlight. A new parameter called the Solar Absorption Index (SAI) is introduced and can be used to characterise the level of coolness (or hotness) of a fabric exposed to solar radiation. The SAI is calculated directly from the fabric’s temperature, ultimately the main factor in determining fabric ability to stay cool. The discussion presented in this article focuses solely on the interaction between solar radiation and fabrics without considering the effects of convection, conduction or any interdependency with the moisture level in the environment.
PL
Wszelkie tekstylia przeznaczone do użytku na zewnątrz, szczególnie w gorącym klimacie z intensywnym nasłonecznieniem, muszą być zaprojektowane i wykonane tak, aby zapewnić użytkownikowi komfort chłodzenia. Odzież stwarza mikroklimat, który pomaga ciału w utrzymaniu regularnych czynności termoregulacyjnych i fizjologicznych, jednocześnie chroniąc przed działaniem promieni UV na zewnątrz. Powszechnie wiadomo, że tkaniny, które pochłaniają znaczne ilości promieniowania słonecznego, z natury stają się gorące i powodują dyskomfort. W artykule przedstawiono przegląd podstawowych mechanizmów interakcji promieniowania w tkaninach i omówiono kluczową rolę, jaką struktura tkaniny odgrywa w pochłanianiu promieniowania przez tkaninę, aby określić, jak chłodny lub gorący stanie się tkanina wystawiona na działanie promieni słonecznych. Wprowadzono nowy parametr zwany wskaźnikiem absorpcji energii słonecznej (SAI), który można wykorzystać do scharakteryzowania poziomu chłodu (lub gorąca) tkaniny wystawionej na działanie promieniowania słonecznego. Wartość SAI jest obliczana bezpośrednio na podstawie temperatury tkaniny, co jest głównym czynnikiem określającym zdolność tkaniny do utrzymania chłodu. Dyskusja przedstawiona w artykule skupiła się wyłącznie na interakcji pomiędzy promieniowaniem słonecznym a tkaninami bez uwzględnienia skutków konwekcji, przewodzenia czy jakiejkolwiek współzależności z poziomem wilgoci w środowisku.
EN
The research orientation in this paper focuses on the analysis of changes in the competitiveness of the Western Balkan countries’ textile industry in the European Union market. The export orientation of these countries’ manufacturing industries and their long-term linkage to the production and trade flows of European integration processes are part of a broader effort to establish sustainable growth models for these transition economies. For the purpose of complex analysis and measurement of the export competitiveness of one industry of these national economies, methodology based on data on international trade – the Trade Performance Index (TPI) as well as the Revealed Comparative Advantage index (RCA) indicators, using the formula Balas, was used. The results of measuring the export competitiveness of textiles and clothing from the Western Balkan countries to the EU-28 market indicate the continued growth of the market share and the existence of its identified comparative advantages. This leads to the conclusion that there are positive dynamics of change and growing competitiveness of this industry. However, the relatively high level of specialisation of the region for the export of these products and its dominant share in the total exports of individual countries indicates the absence or slowness of structural changes necessary for faster economic growth.
PL
Orientacja badawcza w artykule skoncentrowana była na analizie zmian konkurencyjności przemysłu włókienniczego krajów Bałkanów Zachodnich na rynku Unii Europejskiej. Orientacja eksportowa przemysłu wytwórczego tych krajów i ich długoterminowe powiązanie z przepływami produkcji i handlu procesami integracji europejskiej są częścią szerszych wysiłków na rzecz ustanowienia modeli zrównoważonego wzrostu dla tych gospodarek w okresie transformacji. Do celów kompleksowej analizy i pomiaru konkurencyjności eksportowej jednego przemysłu tych gospodarek krajowych użyto metodologii opartej na danych o handlu międzynarodowym – wskaźnika wydajności handlu (TPI), a także wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej (RCA), z wykorzystaniem formuły Balas. Wyniki pomiaru konkurencyjności eksportowej tekstyliów i odzieży z krajów Bałkanów Zachodnich na rynek UE-28 wskazują na dalszy wzrost udziału w rynku i istnienie zidentyfikowanych przewag komparatywnych. Doprowadziło to do wniosku, że istnieje pozytywna dynamika zmian i rosnąca konkurencyjność tego przemysłu. Jednak stosunkowo wysoki poziom specjalizacji regionu na eksport tych produktów i jego dominujący udział w całości eksportu poszczególnych krajów wskazuje na brak lub powolność zmian strukturalnych niezbędnych do szybszego wzrostu gospodarczego.
EN
Although embroidering technology is generally used to manufacture electronic components, previous works only give the fitting relationship between embroidery parameters and their direct current (DC) resistance. However, to manufacture embroidered electronic components in scale, the relationship between their DC resistance and embroidery parameters must be known in the computer aided embroidery system. This study investigated the effect of embroidery parameters, including stitch spacing, stitch length and embroidery tension, on the DC resistance of embroidery conductive lines using a peripheral needle, and established their equivalent resistance model in terms of the properties of conductive yarns and embroidery parameters. To verify the model, conductive lines with different embroidery parameters were embroidered on polyester nonwoven, and their DC resistance were tested and fitted. The results show that DC resistance can be effectively controlled by adjusting embroidery parameters. The model proposed is verified and can be used to predict the DC resistance of conductive lines with predesigned parameters.
PL
Technologia haftowania jest szeroko stosowana do produkcji elementów elektronicznych, jednakże dotychczas opublikowane prace opisywały jedynie związek pomiędzy parametrami haftu a ich rezystancją prądu stałego (DC). Jednak, aby wyprodukować haftowane elementy elektroniczne musi być znany związek między ich rezystancją prądu stałego a parametrami haftu. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów haftu, w tym odstępu ściegu, długości ściegu i napięcia haftu, na rezystancję linii przewodzących. Ustalono równoważny model rezystancji z uwzględnieniem właściwości przędz przewodzących i parametrów procesu haftowania. Aby zweryfikować model na włókninie poliestrowej wyhaftowano linie przewodzące stosując różne parametry haftu, a następnie zbadano ich rezystancję na prąd stały. Wyniki pokazały, że rezystancję prądu stałego można skutecznie kontrolować poprzez dostosowanie parametrów haftu. Zaproponowany model został zweryfikowany i może być wykorzystany do przewidywania rezystancji prądu stałego linii przewodzących o wstępnie zaprojektowanych parametrach.
EN
This paper presents various constructions of flexible textile humidity resistive sensor prototypes which can be used in textronic clothing applications and can be easily integrated with fabric. They can be also used as sensors applied to sheets in hospitals and nursing homes, as well as in special medical clothing, especially for protecting elderly people. The author describes a method of manufacturing such sensors by three different techniques, such as embroidery, printing and sputtering (PVD). Also presented are electrical properties of the textile sensors under various environmental conditions. The resistance of the sensors was studied in a wide range of humidity, from 30 to 90%, and at temperatures of 30 °C and 40 °C. The author then chose the right type of textile substrate on which the sensors should be made. A microscopic examination of the upper electroconductive layer of the prototype sensors was also conducted. These novel methods of sensor creation for humidity measurement on flexible textile substrates and their comparison could be used for clothing functionalisation.
PL
W artykule przedstawiono różne konstrukcje elastycznych, rezystancyjnych czujników wilgotności, które można wykorzystać w aplikacjach tekstronicznych. Przedstawione sensory cechuje łatwość integracji z wyrobami odzieżowymi. Badane czujniki mogą być stosowane w aplikacjach szpitalnych, domach opieki, a także jako czujniki w specjalnej odzieży medycznej, przeznaczonej w szczególności do ochrony osób starszych. Autor opisał metodę produkcji takich czujników za pomocą trzech różnych technik, takich jak haftowanie, drukowanie i napylanie (PVD). Przedstawił także charakterystyki czujników tekstylnych, zmian rezystancji w funkcji wilgotności, w różnych warunkach otoczenia. Parametry czujników badano w szerokim zakresie wilgotności: 30-90% oraz w temperaturach: 30-40 °C. Autor wybrał dwa rodzaje podłoża tekstylnego, na którym wykonane są czujniki, które według niego będą odpowiednie do zastosowań w tekstronicznych aplikacji odzieżowych. Przedstawił również zdjęcia mikroskopowe warstw elektroprzewodzących prototypowych czujników, badania zmian wilgotności w warunkach laboratoryjnych na stanowisku testowym oraz warstwie pododzieżowej na ochotnikach podczas kontrolowanej próby wysiłkowej.
EN
The textile industry is a significant sector of the Polish economy and is characterized by a strong potential. Its development can be ensured by activities in the areas of finance, technical infrastructure, environmental protection, and demographic conditions. The development of the textile sector is significantly affected by factors such as quality of commune and poviat roads, length of the sewerage network, expenditure on environmental protection, expenditures on innovative activity and on research and development, and costs related to employment and population of working age. The aim of this paper is to determine the attractiveness level of individual Polish regions for the development of the textile sector in relation to five microclimates, which somehow define the most important determinants of the development of this sector of the economy. In order to achieve this aim, the following research methods are used: presentation of statistical data and statistical methods of research. The authors test the research hypothesis that the growth potential of textile industry enterprises is the largest in the most prosperous provinces.
PL
W artykule opisano wpływ modyfikacji powierzchni tkanin poliestrowych z wykorzystaniem wiązki laserowej. Ocenę tendencji do pilingu wykonano w oparciu o analizę obrazów 2D oraz 3D pozyskanych z wykorzystaniem optycznego tomografu koherentnego. Zaobserwowano, pozytywny wpływ obróbki laserowej na zmniejszającą się liczbę poluzowanych pojedynczych nitek wystających ponad powierzchnię tkaniny, a w efekcie końcowym na zmniejszenie powstającego niepożądanego pilingu.
EN
In the article the effect of surface modification of polyester fabrics using a laser beam has been described. Pilling tendency have been assessed based on the analysis of 2D and 3D images obtained from the optical coherence tomography. A positive effect of laser processing has been observed on the decreasing number of loosened single threads protruding above the surface of the fabric and in the result the reduction of the unwanted pilling.
EN
Technological and non-technological innovations represent one of the most important and sustainable sources of competitive advantages for businesses. Industry 4.0, a new fundamental paradigm shift in industrial production and organisational innovation, as new management practices, are important issues for companies as they seek to upgrade their productivity, improve the quality of supply and retain competitiveness. Analysis of technological and non-technological innovations of the textile and apparel industry in Serbia became particularly important in the situation where the Serbian transitional economy opted to alter its growth model. This paper analyses the results of the European Manufacturing Survey conducted in manufacturing industries in a transitional economy – the Republic of Serbia. The current Serbian dataset of 2015 includes 280 observations of Serbian firms of all manufacturing industries. The empirical results indicate that textile and apparel manufacturing companies in Serbia utilise industry 4.0 and organisational innovation concepts on a very low level.
PL
Innowacje technologiczne i nietechnologiczne stanowią jedno z najważniejszych i najbardziej zrównoważonych źródeł przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw. Industry 4.0, nowa fundamentalna zmiana paradygmatu w produkcji przemysłowej i innowacjach organizacyjnych, jako nowe praktyki zarządzania, są ważnymi kwestiami dla firm, które dążą do podniesienia wydajności, poprawy jakości dostaw i utrzymania konkurencyjności. Analiza innowacji technologicznych i nietechnologicznych w przemyśle tekstylnym i odzieżowym w Serbii stała się szczególnie ważna w sytuacji, w której serbska gospodarka przejściowa zdecydowała się zmienić swój model wzrostu. W pracy przedstawiono analizę wyników badań EMS (European Manufacturing Survey) przeprowadzonych w przemyśle wytwórczym w gospodarce przejściowej Serbii. Przedstawiono serbski zestaw danych z 2015 r., który obejmował 280 przykładów serbskich firm ze wszystkich branż produkcyjnych. Wyniki empiryczne wskazały, że firmy produkujące tekstylia i odzież w Serbii wykorzystują koncepcję Industry 4.0 i innowacje organizacyjne na bardzo niskim poziomie.
EN
Defined herein are the two PA-fabrics covering a paraglider wing, with the comparative object being permeable clothing material. The material parameters of textiles are applied in numerical simulations of aerodynamic characteristics using the program ANSYS. The state variable is the pressure within the airfoil profile. The space model of a paraglider wing and plane model of its cross-section in the symmetry plane are analysed. The model was approximated by the coordinates of crucial points and smoothed by the spline-curves. The visualisation of stream filaments shows that it is advisable to cover the wing with the impermeable fabric.
PL
W pracy zdefiniowano dwie tkaniny pokrycia skrzydła paralotni wykonane z poliamidu, obiektem porównawczym był przepuszczalny materiał odzieżowy. Parametry materiałowe tekstyliów zastosowano w symulacjach numerycznych charakterystyk aerodynamicznych z wykorzystaniem programu ANSYS. Zmienną stanu było ciśnienie w profilu skrzydła. Analizie poddano przestrzenny model skrzydła paralotni i płaski model jego przekroju poprzecznego płaszczyzną symetrii. Model został przybliżony przez współrzędne punktów węzłowych i wygładzony za pomocą krzywych typu spline. Wizualizacja strug elementarnych pokazała, że celowe jest pokrywanie skrzydła tkaniną nieprzepuszczalną.
EN
The paper presents studies over the changes in the characteristic impedance of selected type of textile signal lines (TSLs) during mechanical loads. The article describes the construction of tested lines, the measurement method, and statistical analysis of the collected results.
EN
Knowing the reflection, transmission, and absorption properties of the yarns from which the woven fabric is made, prediction of a fabric’s UV-protective properties is simple. Using the geometrical properties of monofilament yarns and fabrics, which were determined optically, and following the cover factor theory, we have determined the areas of fabrics covered with no yarns, only one yarn, and two yarns. From a special selected set of high-module polyethylene terephthalate (PET) monofilament materials (e.g., fabrics), we have elaborated a method for determining the reflection, transmission, and absorption of yarns. By first defining the differently covered areas of fabrics, we were able to use them in a mathematical model for calculating and predicting the UV-protective properties of the fabrics. The calculated and measured values of the UV-protective properties of the selected test fabrics were highly correlated, with a correlation coefficient >0.98.
PL
Niniejsza praca dotyczy wytycznych wydanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wyznaczających standard odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej w odniesieniu do sektora tekstylno – odzieżowego i obuwniczego. Ponadto autorzy wskazują rolę Instytut Przemysłu Skórzanego w rozpowszechnianiu informacji w ramach wdrażania rekomendacji dotyczących należytej staranności, zawartych w Wytycznych OECD, uwzględniając szeroki zakres oddziaływań na środowisko naturalne wskazanych sektorów. Ponadto przedstawiono kierunki wsparcia oferowanego przedsiębiorstwom wzmacniającego ich wiarygodność rynkową oraz zwiększającego konkurencyjność ich wyrobów i technologii.
EN
This paper concerns the OECD due diligence guidance for responsible supply chains in the garment and footwear sector. Moreover, authors indicate the role of the Institute of Leather Industry in knowledge dissemination in a field of responsible supply chains. It is very important to implementing recommendations in a field of due diligence in garment and footwear sector. It is closely related to environmental impact of these sectors. In this paper, authors presented the possibilities of obtaining support for introducing innovations by manufacturers in order to improve their competitiveness.
EN
This article aims to propose and implement an aggregated production planning model to provide optimal strategies in the medium term for a textile company, for which a linear programming model is proposed to minimise total costs associated with labour and inventory levels. The model proposed takes into account characteristics associated with fabric contraction, wastes in the process, the efficiency of new employees, and training requirements. The model is implemented and solved in GAMS, supported on an MSExcel interface, to find the optimal solution, which is to apply a hybrid strategy to the production plan, and also some strategies for improving the production process are generated.
PL
Celem pracy było zaproponowanie i wdrożenie zagregowanego modelu planowania produkcji w celu zapewnienia optymalnych strategii w perspektywie średnioterminowej dla firmy tekstylnej, dla której zaproponowano model programowania liniowego, tak aby zminimalizować całkowite koszty związane z poziomem pracy i poziomem rezerw. Zaproponowany model uwzględnia cechy związane ze skurczem tkaniny, odpadami procesowymi, wydajnością nowych pracowników i wymaganiami szkoleniowymi. W celu znalezienia optymalnego rozwiązania, które polegało na zastosowaniu strategii hybrydowej do planu produkcji, a także generowało pewne strategie usprawniania procesu produkcyjnego wdrożono model GAMS, obsługiwany w interfejsie MSExcel.
15
Content available remote Prediction of Electric Permittivity of Threads in Woven Fabric
EN
In the article, a new method for the estimation of electric permittivity of threads (filaments) was presented. The proposed recursive method is based on the results of computer simulation of 3D model of transmission stripline. This model contains a model of flat fabric having threads, with which electric permittivity should be determined. The described procedure uses the method proposed by Barry to obtain permittivity of flat fabric from the so-called s parameters of the simulated stripline. In the proposed method, the permittivity of the flat fabric obtained from simulation is compared with the measured value of permittivity of real flat fabric in order to estimate the threads’ permittivity. This comparison is needed to obtain the electric permittivity of threads forming this fabric. The article also presents examples of the obtained values of threads’ permittivity and discussion about the accuracy of the method. The presented method will be useful in situations where the knowledge of permittivity of threads is necessary in the conducted research.
16
Content available remote Analysis Possibilities of Controlled Transport of Moisture in Woven Fabrics
EN
The article is focused on testing of selected properties of linear and planar textiles from modified cotton yarns. In this article, the influence of woven fabric construction on wettability and possibilities of detection of moisture in the woven fabric is analyzed. Improving the physiological and hygienic properties for woven fabrics can be achieved with a specially designed textile structure in combination with a permanent surface finish of sub-set of yarns. Inserting of hydrophilic and hydrophobic set of threads in the woven structure makes possible controlled water transport. Controlled transport of water ensures good clothing comfort. Using such woven fabric, accumulation of water on the skin does not occur during the process of thermoregulation of the human body. The properties and behavior of the designed fabric will be determined by surface finishing of the warp and weft yarns (sub-set of yarns), which are supporting elements of the fabric.
PL
Praca ma charakter edukacyjny i stanowi przegląd zagadnień podejmowanych w ramach Technicznych Aspektów Modelowania Tkaniny kluczowych dla pracy projektanta. To omówienie aktualnych sposobów pracy z materiałem, pozwalających na kreowanie eksperymentalnych i nowatorskich rozwiązań, a także wybór technik manipulacji, jak również niekonwencjonalnych metod pracy z tworzywem, pokazujący dynamikę działań w obrębie wzornictwa, ze szczególnym ukierunkowaniem na projektowanie tkaniny. Część pierwsza zawiera opis podstawowych zagadnień związanych z tkaniną, podejmowanych w ramach Technicznych Aspektów Modelowania w ramach edukacji projektowej. Część druga jest natomiast ukierunkowana na opis procesu projektowego na studiach wzorniczych, którego celem jest osiągnięcie nietypowych i nowatorskich rozwiązań w zakresie pracy z miękką, tkaną materią.
EN
This article is a didactic presentation. It covers selected topics in the field of education in the area of design. The aim of this article is to present technical issues dealt with as part of the program implemented in the laboratory and the whole range of possibilities of modeling soft fabrics which are useful in a designer’s work as well as main problems concerning technical aspects of Fabric Modeling (Part I), the process of design and selected novelties from the respective field (Part II). This article presents a review of issues connected with Technical Aspects of Fabric Modeling which are of key importance for a designer. It includes discussion of current methods for working with a fabric in order to create experimental and innovative solutions. It contains selection of handling techniques as well as unconventional methods of working with a material highlighting dynamics of activities in the field of industrial design, with special emphasis on fabric design.
EN
Design methodology makes it possible to plan and organise many different processes to obtain an optimal object. Students taught at the Textile Architecture specialization gain skills in design and technology, and this combination facilitates them to cooperate with industry. Recruitment expectations of companies reveal innovative fields of activity in this area. A new subject – Design Methodology for Corporations becomes a link in the process of teaching which will prepare graduates well for work in the clothing industry. The article shows a path of education of students at the Faculty of Material Technologies and Textile Design extended with the elements of artistic education. It takes up the broad topic of education in clothing design by discussing subsequent stages of education. It discusses a new subject, i.e. Designing for Corporations, which allows for a combination of artistic and technological skills. Finally it indicates potential pathways to multidisciplinary education.
PL
Metodologia projektowania pozwala na planowanie i organizowanie wielu różnych procesów dla uzyskania optymalnego przedmiotu. Studenci kształceni na specjalności architektura ubioru nabywają etapami coraz szerszych umiejętności projektowych i technologicznych, a takie połączenie ułatwia współpracę z przemysłem. Oczekiwania rekrutacyjne firm pokazują innowacyjne pola do działania w tym zakresie. Nowy przedmiot - metodologia projektowania dla korporacji, staje się ogniwem w procesie edukacji, które pozwoli na usprawnienie wdrożenia absolwentów w obecny przemysł odzieżowy.
EN
This study aims to develop a tool to predict the behaviour under a load of textile seams, to enable the selection of materials for specified end uses in the parachute industry. The strength of an assembly is directly dependent on the strengths of the various joints and seams required to make the structure. This study seeks to understand the performance of seams woven into cotton fabrics. A combination of five parameters has been studied here. Two properties, the seam strength and seam efficiency (% ratio of seam strength to fabric strength), are used as performance estimators. Both were found to vary significantly not only with the primary parameters but also with the interactions of primary parameters as well. That is, they change with each of the primary parameters but vary in a different manner when other parameters also change. Multiple regression has been used to construct preliminary predictor equations.
PL
Celem pracy było opracowanie narzędzia do przewidywania zachowania się pod obciążeniem szwów tekstylnych stosowanych w przemyśle spadochronowym. Wytrzymałość spadochronu zależy bezpośrednio od wytrzymałości połączeń i szwów użytych w konstrukcji. Wykonane badania miały na celu sprawdzenie właściwości mechanicznych szwów przy zastosowaniu różnych parametrów szycia tkanin bawełnianych. Zbadano kombinację pięciu parametrów. Jako estymatory wydajności wykorzystano wytrzymałość i wydajność szwów (procentowy stosunek wytrzymałości szwów do wytrzymałości tkaniny). W celu skonstruowania wstępnych równań predykcyjnych zastosowano wielokrotną regresję. Stwierdzono, że zachowanie szwów pod obciążeniem może być zmodyfikowane w szerokim zakresie przez odpowiedni dobór różnych parametrów konstrukcyjnych szwów.
EN
A more detailed understanding of flat textile products’ internal structure opens up new possibilities for research on the application use of voids in the structure of flat textile products, i.e. the arrangement and structure of the channels between threads and voids between fibres. The work presented is a continuation of research on the channels between threads performed by research teams from IW, TUL and Texo Systems. It refers to the study on the structural segmental models of woven fabrics conducted by the late. Prof. J. Szosland. In further works, a product micro-scanning method using structured light was applied, focusing on the study of the inlet diameter of the channels between threads. Analysis of the air permeability test results showed an influence of the size of the channels between threads (approximate volume of the channel, spacing surface area, coefficient of spacings, angle of channel inclination) and parameters of woven fabrics (type of weave, sett of warp and weft or tightness) on this parameter. Creating a spatial model of the channel between threads would enable to estimate the media flows through these materials (air and water vapour permeability, heat resistance) and electromagnetic radiation, e.g. IR, UV. The directions for further research were defined.
PL
Dokładniejsze poznanie struktury wewnętrznej płaskich wyrobów włókienniczych otwiera nowe możliwości badawcze w zakresie aplikacyjnego wykorzystania wolnych przestrzeni w strukturze płaskiego wyrobu włókienniczego tj. rozkładu i budowy kanałów międzynitkowych oraz przestrzeni międzywłókienkowych. Zaprezentowane prace są kontynuacją badań nad kanałami międzynitkowymi przez zespół pracowników Instytutu Włókiennictwa, Politechniki Łódzkiej i firmy Texo Systems i nawiązują do badań nad strukturalnymi modelami modułowymi tkanin przez Śp. prof. J. Szoslanda. W pracach, zastosowano metodę micro skanowania wyrobu z wykorzystaniem światła strukturalnego, koncentrując się na badaniu średnicy wejścia do kanału międzynitkowego. Analiza wyników badań przepuszczalności powietrza wykazała wpływ na ten wskaźnik: wielkości kanałów międzynitkowych (przybliżona objętość kanału, pole prześwitu, współczynnik prześwitów, kąt pochylenia kanału) oraz parametrów tkaniny (rodzaj splotu, liczność osnowy i wątku lub ścisłość oczek). Wyartykułowanie modelu przestrzennego kanału pozwoliłoby oszacować znane przepływy mediów przez te materiały (przepuszczalność powietrza i pary wodnej, opór cieplny) oraz promieniowania elektromagnetyczne np. IR, UV. Określono dalsze kierunki badań.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.