Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia robót
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Rozpoczęte w 2017 r. prace prowadzone na zamku dotyczą przede wszystkim skrzydła gotyckiego – głównego skrzydła zamku, a także elementów murów obwodowych dziedzińca. Omówiono przyjęte rozwiązanie projektowe w zakresie architektury i konstrukcji, w tym nowej konstrukcji dachu, a także założenia technologii realizacji prac remontowych i rewaloryzacyjnych.
EN
The present form of the castle in Działdowo is a result of centuries of construction process, slow destruction of buildings and gradual restoration. The renovation works at the castle commenced in 2017 was being mainly conducted in the gothic wing, which is the main one of the castle, as well as the peripheral walls of the courtyard. This paper presents the solutions adopted for the architectural and structural design including the new roof structure, as well as the technology applied to realize the renovation and restoration works.
PL
Stalowy maszt „Iglica Wrocławska” został zmontowany w 1948 r. Przedstawiono techniki montażu masztu stosowane zarówno w czasie jego budowy, jak i podczas trzykrotnie przeprowadzonych (w latach 1964, 1979 i 2017) operacji montażowych, polegających na ułożeniu masztu w poziomie do wykonania robót konserwacyjnych i ponownego ustawienia w pionie.
EN
“Iglica Wrocławska” is the needle – like monument with the structure of a steel mast. The assembly techniques used during construction of the structure (1948) as well as during the three renovation projects (1964, 1979, 2017), have been presented. During each of the three projects the mast was folded to the horizontal level than renovated and again erected to the vertical position.
PL
Przedstawiono zagadnienie posadowienia i budowy wysokiego nasypu drogowego na obszarze występowania głębokiego torfowiska. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu wymiarowania pali prefabrykowanych na podstawie wyników sondowań statycznych, próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych, oraz budowie lekkiego nasypu drogowego, z udziałem keramzytu.
EN
The issues related to the construction of a high road embankment within a deep peat area are discussed. Special attention is given to the design of precast driven piles, based on the results of CPTU soundings, as well as static and dynamic load testing results are presented. Also, the design and construction of the high road embankment containing lightweight expanded clay aggregate is discussed.
4
Content available remote Innowacje w mechanizacji procesów technologicznych. Cz.1
EN
Technology and mechanisation of works are two main areas of developments in construction. A series of articles presents the latest achievements in building technology that refer to mechanisation of works. The modernity manifests itself through innovative building machines and equipment, powerful temporary structures, intelligent diagnostic and control devices, automation and robotics involved into various construction works. The authors reviewed the most recent accomplishments of the construction industry that improve efficiency and quality of works, increase safety conditions, expand competitiveness between construction contractors and, thus, elevate building construction techniques.
PL
Budowany w Mozambiku drogowy most Maputo, łączący brzegi Zatoki Maputo, będzie miał najdłuższe przęsło w Afryce. Budowlami towarzyszącymi są estakady dojazdowe, a także drogi i mniejsze mosty południowego regionu tego kraju. Podano dane techniczne oraz opisano najważniejsze problemy projektowe i wykonawcze związane z tym zadaniem.
EN
New road Maputo bridge in Mozambique will connect the banks of Maputo Bay and it will be the bridge with the longest span in this continent. The north and south links, as well new roads and several minor bridges of the southern regions will be associated to the main bridge. The chosen design and construction problems due to this contract are also discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pracy, której celem było ustalenie ekonomicznej zasadności stosowania oraz wpływu na żywotność drzew dwóch metod wykonania instalacji podziemnych: wykopów otwartych i przecisków sterowanych. Porównano koszt zastosowania tych metod w przypadku budowy podziemnej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybno. Wykazano, że realizacja inwestycji metodą tradycyjnych wykopów otwartych obniża wartość drzew. Nie zauważono takiego wpływu w przypadku metody horyzontalnych przewiertów sterowanych. Porównanie symulacji kosztów inwestycji i kosztów pośrednich (dodatkowo towarzyszących danej metodzie) wykazało, że rzeczywisty, rynkowy koszt realizacji metodą bezwykopową (horyzontalnych przewiertów sterowanych) jest o 62 – 68% mniejszy niż metodą wykopów otwartych.
EN
In this paper are presented the results of research in which was compared the economical justification of the traditional methods of excavation and horizontal directional drilling, concerning the value of trees. The evaluation was performed by comparing the costs of engineering infrastructure construction of the two methods in one construction site. It was demonstrated that, when compared to the cost of investment and indirect costs (also accompanying themethod), the actual cost of the excavation method (horizontal directional drilling) is lower about 62 – 68% than the cost of the excavation method. It was also found that the implementation of the investment by traditional open excavation reduces the value of trees. The application of the method of horizontal directional drilling to minimize the negative impact of construction works on the value of trees.
7
Content available remote Tunel Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. Komunikat
PL
Drogowa Trasa Średnicowa przebiega przez silnie zurbanizowany teren na obszarze największych miast Konurbacji Górnośląskiej. Jej zadaniem jest zapewnienie swobodnego ruchu kołowego, łącząc ze sobą centra Katowic, Chorzowa, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Zabrza i Gliwic oraz powiązanie z autostradami A1 i A4. Ideą realizacji DTŚ jest skomunikowanie jej ciągu głównego z lokalnym układem drogowym w każdym z miast, której finalizacją będzie ostatni zbudowanych – odcinek G2 w Gliwicach. Tunel jest częścią DTŚ na odcinku G2. Zlokalizowany jest w ścisłym centrum Gliwic na obszarze częściowo zabytkowym, pełniącym funkcję usługowo-handlową oraz mieszkaniową. Przebiega wzdłuż starego koryta rzeki Kłodnica w sąsiedztwie Gliwickiego Centrum Handlowego oraz pod ul. Zwycięstwa. Jego całkowita długość wynosi 493 m.
EN
The Inter-city expressway runs along the highly urbanized terrain covering the Area of the largest cities of the Upper Silesian Conurbation. Its tasks consists in provision of a free vehicular traffic connecting the city centers of Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze and Gliwice and the connection of this expressway with A1 and A4 highways. The idea behind the implementation of the DTŚ/ inter-city expressway/ rests with the connection of its main course with local road system in each of the cities, which will finalized by its last section under the construction - the G2 section in Gliwice. The tunnel is part of DTS along the G2 section. It is located in the exact center of Gliwice on the area which in part is a historic one, acting as a service-commercial and residential area. It runs along the old Kłodnica river channel in the vicinity of Gliwice Shopping Center Kłodnica and under Zwycięstwa street. Its total length is 493 m.
8
Content available remote Roboty murowe w okresie zimowym
10
Content available remote Stadion Miejski we Wrocławiu
11
Content available remote Stadion Miejski w Krakowie
PL
Most zbudowany w 1871 r. ma cztery sklepienia łukowe ceglano-kamienne. Oceniono stan techniczny mostu. Podano sposób jego remontu oraz zakres i technologię wykonanych robót.
EN
The subject of paper is an arch railway bridge located over lławka River in lława. It is four spans vault system about the brick-stone structure. The object was built in 1871. The basic aim of conducted bridge inspection was examine and determine of technical state of particular its elements i. e. load-carrying system, abutments and piers, railway track (pavement), as well as its equipments (handrail, drainage of cornices, etc.) and slopes, accesses to bridge and other devices. The final conclusions concerned the first of all possibility to allowed this bridge to the normal (or limited) service on load of rolling stock.
PL
Omówiono historyczne znaczenie wartowni nr 1 na Westerplatte, przyczyny, które wymusiły jej przesunięcie, oraz technologię robót zastosowaną podczas przesuwania.
EN
The historical importance of guardhouse No. 1 at Westerplatte, reasons which made moving it a necessity and the technology of work adopted to move the building, are all discussed in the paper.
PL
Przedstawiono problemy związane z adaptacją obiektów czasowo wyłączonych z eksploatacji. Podano przykład wzmocnienia ścian osłonowych znajdująacych się w stanie awaryjnym. Wskazano na zagrożenie bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz fakt nieprzestrzegania przepisów w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.
EN
The problems connected with renovation processes of out of exploitation building structures were presented. The conceptions of modernizing works which make it possible to exploit the exemplifying building were presented. Authors described the reinforcement of external walls, existing in the failure state. The conclusion of the work indicate that owners of building structures disrespect standards.
PL
Estakadę w postaci dwóch oddylatowanych podłużnie żelbetowych dwudziestoprzęsłowych konstrukcji zbudowano w latach 1974-1978. Przedstawiono zakres i sposób wykonania robót remontowych, obejmujących naprawę odwodnienia, uszczelnienie koryt ściekowych w chodnikach, uzupełnienie ubytków betonu w konstrukcji, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz naprawę filarów i schodów.
EN
Escapade in the shape of two separated oblong RC with twenty spans were built in the years 1974-1978. The sphere and technique performance of restoration works, ranged repairing drain, insulation of draining traughs, insulation in the pavements, supplementing concrete cavities in the structure, executions and safeguarding of anticorrosion, repairing of pillars and stairs.
PL
Przedstawiono podstawowe problemy związane z realizacją dwóch stacji metra w Warszawie, wykonanych w obudowie ze ścian szczelinowych. Omówiono technologię wykonania stacji metodą stropową.
EN
The article presents the main problems connected with the construction of the two underground stations in Warsaw which were built within diaphragm walls. Station construction method with the use of roof support technology is discussed.
PL
Projektowanie i budowa obwałowań rzek są zadaniami interdyscyplinarnymi. Zagadnienia te wykorzystują osiągnięcia melioracji, budownictwa wodnego, inżynierii lądowej oraz budownictwa lądowego w zakresie budowli ziemnych. Wprowadzona w życie w 2001 roku ustawa "O odpadach" oraz przynależne jej przepisy wykonawcze skłaniają producentów odpadów do efektywnego ich przetworzenia. Koszt transportu, składowania i utylizacji gruzu budowlanego przewyższa koszt pokruszenia gruzu, czyli koszt wyprodukowania z gruzu materiału budowlanego, przydatnego do wbudowania. Do niedawna pokruszony gruz budowlany stosowano w kraju niemal wyłącznie na podbudowy placów manewrowych, parkingowych bądź dróg o niewielkim obciążeniu pojazdami. W pracy przedstawiono propozycję metodyki projektowania watów przeciwpowodziowych z zastosowaniem pokruszonego gruzu betonowego i ceglanego wraz z propozycją technologii robót. Przedstawiono także wyniki obliczeń wykonanych dla obwałowania fragmentu rzeki Bystrzycy.
EN
Application of building wastes to construction of the flood bank has been discussed. Some statistics concerning the construction wastes in Poland are presented in the paper. Basic technical properties of some construction wastes are shown. Some results of the application of crushed concrete rubbles into the flood bank repair design done by authors, have been presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.