Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia oczyszczania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ technologii oczyszczania ścieków na ich potencjał eutrofizujący
PL
Dane statystyczne na temat jakości wód powierzchniowych w okresie 2000-2015 zarówno w Polsce, jak i krajach Unii Europejskiej są alarmujące. Średnio mniej niż 50% jednolitych części wód w Europie i mniej niż 35% jednolitych części wód w Polsce osiągnęła nadrzędny cel Ramowej dyrektywy Wodnej – dobrego stanu wód. Bez względu na ogromne inwestycji w zakresie budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych stan wód pozostawia wiele do życzenia, a eutrofizacja pozostaje priorytetowym problemem we wszystkich krajach. Wspólną cechą, która charakteryzuje ostatnie zmiany w prawo-dawstwie różnych państw jest zaostrzenie wymagań dotyczących oczyszczonych ścieków komunalnych w związku z pogarszającym się stanem wód powierzchniowych. Te statystyki wskazują, że nadal istnieją duże luki w zakresie ustalania standardów jakości ścieków oczyszczonych i warunków ich wprowadzenia do środowiska, uzasadnionych ekologicznie i ekonomicznie w oparciu o wiedzę i znajomość mechanizmów procesów przebiegających w odbiornikach. W państwach unijnych graniczne wartości ustalone są przeważnie na stężenia azotu ogólnego i fosforu ogólnego, rzadko normowane na inne formy tych pierwiastków w ściekach oczyszczonych. Jednak najbardziej niebezpiecznymi formami substancji biogennych potęgujących proces eutrofizacji, są ich bioprzyswajalne, tj. mineralne formy i ich udział w ściekach oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika. Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu technologii oczyszczania ścieków na strukturę zawartości różnych form azotu i fosforu w ściekach oczyszczonych w celu ustalenia ich potencjału eutrofizującego poprzez udział bioprzyswajalnych form substancji biogennych. Badaniom poddano ścieki oczyszczone w nowoczesnych oczyszczalniach „Viikinmaki” w Helsinkach (Finlandia) i „Kujawy” w Krakowie.
EN
The statistics on surface water quality in the period 2000-2015, in Poland and European Union are alarming. On average, less than 50% of water bodies in Europe and not less than 35% in Poland reached the primary aim of Water Framework Directive - good water status. Regard-less of the fact that huge investments in the construction and modernization of wastewater treatment plants water status has not improved enough and eutrophication remains a priority issue in all countries. A common feature that characterizes the recent changes in the legislation of different countries are tightening requirements for treated wastewater treatment due to deteriorating surface water quality. These statistics indicate that there are still large gaps in the setting of quality standards for effluent and the conditions of their discharge, environmentally and economically reasonable based on the knowledge and understanding the mechanisms of processes occurring in wastewater receivers. In EU countries limits are set mostly on the concentration of total nitrogen and total phosphorus. Rarely there are standardized other forms of these elements in the treated wastewater. However, the most dangerous form of nutrient intensifying the process of eutrophication, are their bioavailable mineral forms and their share in treated wastewater discharged into receiver. The aim of the study is to analyse the impact of wastewater treatment technology on the structure of the contents of different forms of nitrogen and phosphorus in treated wastewater in order to determine their eutrophication potential conditioned by the content of bioavailable forms of nutrients. The analysis concerned treated wastewater in modern wastewater treatment plants "Viikinmaki" in Helsinki (Finland) and "Kujawy" in Cracow.
PL
Celem artykułu jest ocena efektywności pracy Oczyszczalni Ścieków w Będzinie na podstawie wskaźników tlenowych i biogennych w wybranym miesiącu zimowym (marzec) w latach 2005 - 2008. Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że najwyższy procent redukcji spośród analizowanych wskaźników dotyczy azotu amonowego (96,4%) oraz BZT5 (96,2%). Oczyszczalnia spełnia wymagania standardów emisyjnych, z wyjątkiem przekroczeń w 2007 roku dopuszczalnych stężeń azotu ogólnego. Oczyszczalnia radzi sobie najgorzej z jego usuwaniem (82,4% redukcji zanieczyszczeń), co może być spowodowane brakiem użytkowania osadników wstępnych w normalnym ciągu technologicznym lub pogarszającym się stanem technicznym urządzeń, służących do oczyszczania (brak modernizacji oczyszczalni od roku 1996).
EN
The main aim of the article is to estimate the work effectiveness of the Water Treatment Plant in Będzin which is based on the oxygen and biogenic indicators in one of the winter months (March) in 2005 - 2008. As a result of the chemical analysis it is claimed that ammonium nitrogen and BOD are the indicators removed to a largest degree. The Water Treatment Plant complies with the requirements of the emission standards with one exception in 2007 of the total nitrogen and it has the lowest reduction of this indicator (82,4%) as it can be caused by the lack of usage of the pre - sedimentation tank in a normal process line or because of the deterioration of the quality of appliances which serve to sewage treatment (the last modernization was in 1996).
PL
W artykule opisano bardzo szeroko stosowaną i prostą w wykonaniu metodę oczyszczania ścieków osadem czynnym. Parametry do projektowania komór osadu czynnego można wyznaczyć poprzez badania laboratoryjne. Pozwalają one dokładnie określić parametry potrzebne do projektowania technologii osadu czynnego w skali technicznej. Przeprowadzenie takich badań jest niezbędne zwłaszcza w przypadku specyficznych ścieków przemysłowych, np.z przemysłu spożywczego, które stwarzają wiele problemów przy zastosowaniu klasycznych metod i eksploatacji typowych urządzeń.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.