Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia chemiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem projektu było opracowanie nowoczesnej tecghnologii recyklingu telefonów komórkowych oraz płyt PCB pochodzących z zużytych laptopów i serwerów.
PL
Przemysł spożywczy zajmuje się wytwarzaniem produktów i półproduktów przeznaczonych do spożycia i jest bardzo prężnie rozwijającym się działem gospodarki. Przedsiębiorstwa te charakteryzują się jednak znacznym rozproszeniem i rozdrobnieniem, co ma istotny wpływ na wielkość emitowanych zanieczyszczeń, m.in. ścieków. W artykule zawarto fragment przeglądu nowoczesnych metod oczyszczania ścieków w przemyśle spożywczym i przedstawiono możliwe rozwiązania wynikające ze zmieniających się i coraz bardziej restrykcyjnych przepisów wodnoprawnych. Przedstawiono też definicję ścieków pochodzących z przemysłu mięsnego i ich charakterystykę oraz omówiono sposoby ich oczyszczania za pomocą metod mechanicznych, chemicznych i biologicznych.
EN
Food industry deals with the manufacture of products and semi-products, intended for consumption; it is very dynamically developing sector of economy. The involved enterprises are, however characterized, by a considerable scattering and disintegration what has a significant effect on the level of emitted contamination, including wastes. The present paper contains a fragment of a review of modern methods for waste water treatment in food industry; the possible solutions, resulting from the changing and more and more restrictive water-legal regulations, have been presented. The definition of the wastes, coming from the meat industry and their characteristics has been also included. The methods for their treatment, using mechanical, chemical and biological methods were discussed.
EN
The physicochemical foundations are being developed to form propellants using the loading method. The advantages of this method include the possibility of achieving a greater packing density of the particulates, no requirement for the use of costly equipment, and the absence of mechanical operations that could pose a risk of fire or explosion. The determined values were dimensions, helium and bulk density, closed pore content, (the content of intergranular spacing and open pore), and the thermal stability of ammonium perchlorate (AP) granules originating from various sources. The obtained materials differed in terms of size, sphericity, bulk density, closed pore density, (the content of intergranular spacing and open pore). The granulate having the greatest sphericity and bulk density was determined based on tests. The measurements, sphericity and density of aluminium dust originating from various sources were established. The pot life of the prepolymer cross-linking agent (diisocyanate) system was specified. Cross-linking agents with a pot life exceeding 3 hours at a temperature of 70ºC were selected. Based on the tests, materials were selected for the formation of heterogeneous rocket propellants using the loading method. The propellant samples created using the loading method were characterised in terms of their physicochemical parameters.
PL
Opracowano podstawy fizykochemiczne do formowania paliw metodą zasypową. Zaletami metody zasypowej jest możliwość uzyskania największej gęstości upakowania cząstek stałych, nie wymaga stosowania kosztownych urządzeń oraz nie przeprowadza się operacji mechanicznych, które stwarzają zagrożenie pożarowo-wybuchowe. Określono wymiary, gęstość helową i nasypową, zawartość porów zamkniętych oraz wolnych przestrzeni międzyziarnowych i porów otwartych, stabilność termiczną granulowanego chloranu(VII) amonu (AP) pochodzącego z różnych źródeł. Pozyskane materiały różniły się pod względem wymiarów, kulistości, gęstości nasypowej oraz zawartości porów zamkniętych oraz wolnych przestrzeni międzyziarnowych i porów otwartych. Na podstawie badań wytypowano granulat o największej kulistości i gęstości nasypowej. Przeprowadzono pomiary wymiarów, kulistości i gęstości dla pyłu aluminiowego pochodzącego z różnych źródeł. Określono czas życia technologicznego dla układów prepolimer+środek sieciujący (diizocyjanian). Wytypowano środki sieciujące, których czasy życia technologicznego wynosiły powyżej 3,0 h w temperaturze 70ºC. Na podstawie przeprowadzonych badań wytypowano materiały, które stosowano w formowaniu heterogenicznych paliw rakietowych metodą zasypową. Otrzymane próbki paliw metodą zasypową scharakteryzowano pod względem parametrów fizykochemicznych.
PL
Przedstawiono sytuację prawną, dane liczbowe i problemy kształcenia na kierunku Technologia chemiczna w polskich uczelniach. Zaprezentowano historię podstaw prawnych kształcenia oraz ich stan obecny. Zgromadzono dane statystyczne dotyczące absolwentów i studentów oraz przeanalizowano tok studiów. Przedstawiono szereg pytań dotyczących kształcenia do rozważenia przez środowisko akademickie i stowarzyszenia zawodowe.
EN
Legal situation, data in figures and issues concerning education in the filed of Chemical Engineering at Polish universities. The history of legal basis of the education and its current status are presented. The statistics concerning the graduates and students are gathered and the course of study is analysed. Several issues concerning the education are presented to be considered by the academia and Professional associations.
12
Content available remote Nowe metody kształcenia studentów na kierunku Technologia Chemiczna
PL
Nauczanie na odległość (distance education) to rodzaj edukacji, która nie wymaga bezpośrednich (osobistych) spotkań nauczyciela ze studentami. W ostatnich latach, w wielu polskich uczelniach daje się zauważyć przenikanie tych metod do tradycyjnego procesu kształcenia studentów. Połączenie tych dwóch form edukacji (tradycyjnej i ”na odległość”) nosi nazwę blended learning i z powodzeniem może być stosowane do wspomagania procesu kształcenia studentów na kierunkach technicznych. W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania platformy edukacyjnej e-chemia.pl do wspomagania kształcenia studentów na kierunku Technologia Chemiczna.
EN
Traditional vs. distance education and blended learning advantages in teaching Chem Technology are discussed.
PL
Odczynniki chemiczne stanowią nieodłączną część chemii stosowanej (chemii analitycznej, organicznej, nieorganicznej oraz technologii chemicznej). Można je podzielić ze względu na stopień czystości oraz przeznaczenie. W pracy opisano podział odczynników chemicznych oraz podano przykłady informacji zawartych na etykietach.
EN
Chemical reagents are inherent part of applied chemistry (analytical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry and chemistry technology). They can be divided according to degree of purity and application. The division of chemical reagents and examples of data from labels has been describes.
16
Content available remote Techniczno-ekonomiczna ocena procesu i instalacji w technologii chemicznej
PL
Przedstawiono w sformalizowanym ujęciu systemowym J. Dietrycha [1] metodę oceny technologii chemicznej i instalacji realizującej proces za pomocą zhierarchizowanych kryteriów technicznych i ekonomicznych. W przedstawionej metodzie kryterium ekonomiczne jest kryterium ostatecznej oceny. Metoda ma charakter i zastosowanie uniwersalne i pozwala zminimalizować lukę informacyjną przy podejmowaniu decyzji w szczególności inwestycyjnych. Przedstawiono jej zastosowanie do oceny procesu produkcji nitrocelulozy w trzech różnych instalacjach.
EN
A method of the techno-economic-effectiveness evaluation of chemical process and installation is presented by systemic approach of J. Dietrych. The proper hierarchy of technical and economical criterions is given, where the economical criterion is the last and crucial. The method has a universal character and allows minimizing the information gap in the decision process, especially in case of investment. As an example of application is given a process and production installation for nitration of cellulose and stabilisation of nitro-cellulose, the product for explosives, adhesives, paints and varnishes.
PL
Przedstawiono główne kierunki rozwojowe badań technologicznych oraz zadań techniczno-organizacyjnych wynikających z zasad zrównoważonego rozwoju przy restrukturyzacji przemysłu chemicznego. Wykazano potrzebę działań integracyjnych dla uzyskania przez różne instalacje standardów emisyjnych najlepszych dostępnych technologii, uwzględnienia zasad europejskiej polityki w obrocie i stosowaniu chemikaliów oraz uwzględniania procedury oceny cyklu życia produktu w projektowaniu technologicznym.
EN
The paper presents the main development trends of technological studies and technical . management tasks resulting form Sustainable Development policy when restructurization of domestic chemical industry. The need of integrative activities was shown to be necessary to achieve emission standards according to BAT-the Best Available Techniques for the new plants, with the consideration of regulation of EC policy in trade and application of chemicals and taking into account the procedure of LCA-Life Analysis of product in technological design.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.