Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia bezodpadowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problem racjonalnego zagospodarowania osadów posodowych powstających przy produkcji sody w procesie Solvay’a. Przedstawiono przykłady zastosowania techniki e-beam do unieszkodliwiania różnych typów odpadów. Omówiono oczekiwania, jakie wiążą się z zastosowaniem wiązki elektronów energetycznych do procesu koagulacji i odsalania szlamów posodowych. Wskazano na komplikacje towarzyszące prowadzeniu badań w mało znanym obszarze innowacyjnych technologii e-beam.
EN
The problem of rational management of sludge from the production of soda in the Solvay process was presented. The examples of the use of e-beam technology for the disposal of various types of waste were described. The expectations connected with the use of electron beam energy to the process of coagulation and desalination of soda sludge were described. The complications associated with conducting of a research in an alien area of innovative e-beam technologies were pointed out.
PL
Przy promowaniu w projektowaniu architektonicznym "biotechnologii" i "biomateriałów" pojawia się pytanie, na ile we współczesnym, stechnicyzowanym świecie powinniśmy polegać na nowo pozyskiwanych materiałach i surowcach naturalnych (nawet jeśli są to surowce odnawialne i ulegające biodegradacji), a na ile powinniśmy posługiwać się materiałami i surowcami już wytworzonymi, będącymi w obiegu gospodarczym i nadającymi się do ponownego zastosowania?
PL
O prefabrykacji możemy mówić już w związku z budową egipskich piramid i ze stosowaniem zunifikowanych wymiarowo bloków kamiennych lub z pojawieniem się w budownictwie cegły, będącej podstawą do projektowania modularnego. Jednakże na szeroką skalę prefabrykacja pojawia się w związku z realizacją obiektów przemysłowych pod koniec XVIII w.
PL
W fazie projektu architektonicznego dobór technologii i materiałów budowlanych wpływa na strukturę, formę i estetykę obiektu, określa sposób i koszt jego wykonania oraz oddziałuje na środowisko.
PL
Przedstawiono propozycję zagospodarowania niektórych materiałów odpadowych z przemysłu cynkowego. Zaletą proponowanego rozwiązania jest bezodpadowa technologia, w wyniku której powstają interesujące produkty handlowe.
EN
A proposition is presented for management of some waste materials from zinc industry. The advantage of the proposed solution is a waste-free technology, resulting in formation of interesting commercial products.
PL
Ostateczne zagospodarowanie odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków sprawia wciąż wiele trudności i powinno być rozwiązane możliwie szybko. Termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych w procesach spalania czy pirolizy niskotemperaturowej nie pozwala na całkowite zlikwidowanie problemu wynikającego z dużych ilości i charakteru pozostałości po termicznej utylizacji, które kwalifikowane są jako odpady niebezpieczne i muszą być składowane na specjalnych wysypiskach odpadów. Zastosowanie technologii plazmowej do utylizacji odpadów może pozwolić na zlikwidowanie odpadów niebezpiecznych przy zerowej wartości emisji szkodliwych substancji (warunki pełnej pirolizy uniemożliwiają powstawanie dioksyn, furanów Nox w produktach końcowych). Utylizacja plazmowa może być traktowana jako technologia bezodpadowa, gdyż nawet produkty gazowe wytwarzane w procesie mogą być wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej potrzebnej do zasilania reaktora plazmowego. W artykule przedstawiono wstępne próby utylizacji plazmowej odpadów wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków.
EN
Final management of waste material produced in wastewater treatment plants is still a problem. Thermal neutralization of sewage sludge in the processes of combustion or pirolisis at low temperature doesn't solve the problem entirely. The residuals of thermal utilization are qualified as dangerous waste and have to be stored in organised dumping sides. Applying plasma technology allows hazardous waste utilization to provide at zero emission of toxic substances (full piroliza makes dioxins, furans and Nox hardly possible to appear in final products). Plasma technology can be recognized as a low waste technology because even gas products can be be used in electric energy generation for a plasma reactor. In the paper the preliminary tests of plasma technology for waste utilization from the wastewater treatment plant are described.
8
Content available remote Inżynieria ochrony środowiska - stan obecny i perspektywy rozwoju
PL
Przedstawiono genezę powstania inżynierii ochrony środowiska jako dziedziny wiedzy i rolę, jaką w jej rozwoju odegrały inżynieria procesowa i bioinżynieria. Zwrócono uwagę, ze istotą technicznego, a zwłaszcza ekonomicznego powodzenia procesu wytwórczego, prowadzonego w zgodzie z wymaganiami środowiska, jest jak najwcześniejsze uchwycenie poszczególnych strumieni odpadowych przed ich zmieszaniem z innymi. Pomocne są w tym zaawansowane współczesne techniki rozdzielcze, które są warunkiem urzeczywistnienia technologii bezodpadowych lub niskoodpadowych. Dokonano przeglądu najistotniejszych konfliktów antropogennych występujących w poszczególnych komponentach środowiska oraz wskazano najprawdopodobniejsze, zdaniem autora, drogi ich technicznego rozwiązania.
EN
The role of process engineering and bioengineering in the creation of an environmental protection engineering as a new area of knowledge, has been presented and discussed. It has been pointed out that both technological and economic success of any manufacturing process friendly to the environment, is dependent on early, as much as possible, entrapment of each individual stream of by-products to avoid its mixing with other streams. Advanced, contemporary separation techniques could be of a great assistance in completing that task, which appears to be the main condition to perform low- or no-waste processes. Major environmental antropogenic conflicts appearing in each component of the environment, have been listed and discussed in terms of most probable technical solutions allowing to avoid those conflicts.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.