Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical state assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Proces zużywania się technicznego każdego obiektu budowlanego ma swój początek już w momencie rozpoczęcia robót budowlanych i będzie miał charakter szybko postępujący, o ile nie zostanie spowolniony m.in. przez systematyczne diagnozowanie stanu technicznego, dopuszczanie tylko do uzasadnionych zmian w jego strukturze oraz reagowanie na wszelkie procesy zachodzące w czasie eksploatacji. To m.in. prawidłowo sporządzone oceny stanu technicznego będą miały bezpośredni wpływ na trwałość, zakres i koszt wykonywania jakichkolwiek prac naprawczo-wzmacniających. Opracowania te powinny precyzyjnie określać przyczyny występujących uszkodzeń, a często zdarza się, że są jedynie ich potwierdzeniem. Ponadto powinny wskazywać na sposoby usuwania wad i/lub zapobiegania ich propagacji. W artykule omówiono problemy związane ze sporządzaniem takich opracowań.
EN
The process of technical wear of each building starts at the moment of commencement of construction works and will be progressive unless it is slowed down by proper care of it, including by systematically diagnosing the technical condition, allowing only justified changes in its structure and reacting to all processes occurring during operation. This includes properly prepared technical condition assessments will have a direct impact on the durability and scope and cost of performing any repair and reinforcement works. From the definition, these studies should precisely determine the causes of shortcomings, and it often happens that they are only a confirmation of the occurrence of a defect or defects. In addition, they should indicate ways of removing defects and/or preventing their propagation in the realities of executive and financial capabilities of today's construction. The article discusses the problems associated with the preparation of such studies.
PL
Bieżący monitoring stanu technicznego zespołów młynowych pozwala na utrzymanie pożądanej jakości pyłu węglowego, jak również na ograniczenia zużycia energii na potrzeby własne. W artykule przedstawiono trzy wskaźniki eksploatacyjne, które mogą służyć do oceny stopnia zużycia elementów mielących młyna węglowego. Są to: jakość przemiału, jednostkowe zużycie energii na przygotowanie pyłu węglowego, a także wysokość warstwy mieliwa pod elementami mielącymi. Poddano analizie wyniki badań młynów typu RP wykonanych w odstępie kilkunastu lat w Elektrowni Opole. Wskazano jak wyżej wymienione wskaźniki wiążą się z czasem pracy elementów mielących. Przedstawiono wnioski co do możliwości oceny stanu technicznego młyna na podstawie monitoringu tych wskaźników.
EN
The current monitoring of coal pulverizers allows to maintain the desired quality of coal dust as well as reduction of energy consumption for own needs. The paper presents three indicators that can be used to assess the degree of installation wear of grinding elements. These indicators are: dust quality, the specific energy consumption for the preparation of coal dust and the height of material layer under grinding rolls. The study analyzed results of mills type RP performed at intervals of several years in the Opole Power Plant. The article presents how these indicators are associated with the working time of grinding components. It presents also some conclusions about the possibility of assessing technical condition of pulverizers based on the monitoring of the indicators.
PL
W związku z planowaną przebudową dworca kolejowego w Katowicach przeprowadzono ocenę stanu technicznego konstrukcji obejmującą między innymi badania zagrożenia korozją zbrojenia kielichowych słupów użytkowanych przez ponad 40 lat. Badania laboratoryjne wykonano na zewnętrznych częściach pobranych z obiektu betonowych rdzeni, które zawierały fragmenty prętów zbrojeniowych. Szybkość korozji zbrojenia przy nienaruszonym kontakcie z otuliną wyznaczono na podstawie pomiarów oporu polaryzacji liniowej i spektroskopii impedancyjnej.
EN
Because of planned conversion of the railway station building in Katowice technical state assessment of the construction including tests of the reinforcement corrosion risk of the goblet columns used over 40 years among other things were carried out. Laboratory tests on the structure cores' outside parts, which cores contained fragments of the reinforcement bars were performed. On the basis of the linear polarisation resistance and the electrochemical impedance spectroscopy measurements, the corrosion rate of the reinforcement with untouched steel-concrete cover interface was determined.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki i wnioski z badań polowych oraz obserwacji z przeglądów dziesięciu drogowych obiektów mostowych wybudowanych w dwóch wyraźnie róźnych okresach czasu, około roku 1950 oraz około roku 1975. W trakcie badań analizowano przebieg w warunkach rzeczywistych oraz zależności między procesami karbonatyzacji, wnikania chlorków a szybkością korozji zbrojenia. Określono również wpływ cech wytrzymałościowych betonu oraz uwarunkowań konstrukcyjnych, eksploatacyjnych i środowiskowych na szybkość korozji zbrojenia w konstrukcjach mostowych.
EN
In-situ test results and observations from site inspections of ten road bridges were presented. These bridges were erected in two significantly different time spans: around year 1950 and around year 1975. Progress of carbonation, chloride ingress and steel corrosion in real conditions and relationships among these processes were analyzed. Concrete compressive strength, applied construction solutions as well as working and environmental conditions were also taken into account.
PL
Przedstawiono metodykę oceny stanu technicznego konstrukcji z betonu poddanej oddziaływaniu temperatur pożarowych obejmującą: określenie charakteru i zakresu uszkodzeń, sposoby identyfikacji właściwości materiałowych betonu konstrukcyjnego i stali zbrojeniowej po pożarze (badania polowe i laboratoryjne), analizę wpływu stwierdzonych uszkodzeń na poziom bezpieczeństwa konstrukcji, a także diagnozę końcową wraz z klasyfikacją uszkodzeń oraz odpowiednie techniki naprawcze.
EN
The paper presents the methodology of technical state estimation for concrete structures subjected to fire actions that includes the following elements: determination of character and scope of damages, methods of identification of material properties for both structural concrete and reinforcing steel (in-situ and laboratory tests) after the fire, analysis of the influence of occurred damages onto safety level of structure as well as the final diagnosis with damages classification and appropriate repair techniques.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.