Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical specification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Polska, stając się członkiem Unii Europejskiej, przyjęła dyrektywy i inne wytyczne prawne obowiązujące producentów i dystrybutorów kierujących wyroby na rynek wspólnoty państw, w tym także na rynek krajowy.
2
Content available remote Miejsce i rola normalizacji w europejskich inicjatywach strategicznych
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu procesów normalizacji na optymalizacje działań strategicznych Unii Europejskiej, ukierunkowanych na rozwój różnych obszarów gospodarczych wspólnoty. W szczególności wyeksponowano potrzebę szerszego wykorzystywania norm,jako jednego z narzędzi innowacyjności i rozwoju. Problem badawczy wyrażononastępującympytaniem: Jaki wpływ ma wykorzystanie norm oraz optymalizacja procesu normalizacyjnego na efektywność przyjętych w ramach Unii Europejskiej strategii politycznych igospodarczych? W trakcieopracowania artykułu wykorzystano następujące metody badawcze: analiza dokumentów, synteza, wnioskowanie oraz narzędzie badawcze, jakim byłykwestionariusze wywiadu. Artykuł składa się ze wstępusygnalizującego podstawyrozważań problemów podjętych w opracowaniu, części głównej dotyczącej ujęcia kontekstu politycznego rozwoju normalizacji europejskiej i jej znaczenia dla bezpieczeństwa produktów, a takżekierunków poprawiających efektywność procesu normalizacyjnego, w kontekście szerszego wykorzystania norm i ich znaczenia dla przyjętych strategii.
EN
The aim of the article is to analyze and assess the impact of standardization processes on optimizing the strategic activities of the European Union, directed at the development of various economic areas of the community. In particular, the need to use standards more widely was highlighted as one of the tools for innovation and development. The research problem was expressed by the following question: What is the impact of the use of standards and the optimization of the standardization process on the effectiveness of the political and economic policies adopted within the European Union? During the development of the article, the following research methods were used: document analysis, synthesis, inference and a research tool, such as intelligence questionnaires. The article consists of an introduction signaling the basics of the problems discussed in the study, the main part regarding the political context of the development of European standardization and its significance for product safety, as well as directions improving the efficiency of the standardization process, in the context of wider use of norms and their significance for adopted strategies.
PL
W artykule zajmowano się przydatnością wykorzystywanych obecnie wskaźników energetycznych do oceny budynków w charakterystykach energetycznych oraz świadectwach energetycznych. Zwrócono również uwagę na trafność wykorzystywania tych wskaźników do formułowania w warunkach technicznych wymagań w zakresie energooszczędności budynków.
EN
The suitability of currently used energy indicators for the assessment of buildings in energy characteristics and energy certificates is discussed in this article. Attention is also paid to the accuracy of these indicators to formulate technical specification for energy efficiency in buildings.
PL
Normy zharmonizowane (hEN), europejskie dokumenty oceny (EAD), Polskie Normy wyrobów (PN) oraz warunki oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego (WO) - to aktualnie podstawowe specyfikacje techniczne wykorzystywane podczas wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na rynku krajowym.
EN
Harmonized standards (hEN), European Assessment Documents (EAD), Polish Product Standards (PN) and conditions for assessing the performance of a construction product (WO) are currently the basic technical specifications used when placing construction products on the domestic market.
PL
Do realizacji zamierzenia budowlanego oprócz projektu budowlanego niezbędne jest określenie wymagań dotyczących materiałów, sposobu realizacji, zasad odbioru itp. Wymagania te podawane są w tzw. specyfikacjach technicznych. Pomocą przy opracowaniu specyfikacji dla określonej inwestycji mogą być publikacje w postaci warunków technicznych wykonania i odbioru. Przykładem takich warunków jest opisana w artykule seria wydawnicza ITB, składająca się z 44 zeszytów WTWiORB.
EN
For the purpose of carrying out a building initiative, aside from the design, it is also imperative to define the requirements referring to the materials, work and handing-off procedures. The aforesaid requirements are contained within so called technical specifications. The specification for the specific investment may be created on the basis of publications taking on a form of technical conditions for execution and handing-off. Such conditions are exemplified by a series of publications issued by the Building Research Institute (ITB), consisting of 44 WTWiORB volumes (Technical Specifications for Execution and Acceptance and Handing-off of The Construction Works).
PL
W artykule uzasadniono potrzebę opracowywania specyfikacji technicznych, określono ich zawartość, a także wskazano rolę, jaką pełnią w procesie budowlanym. Opisano strukturę serii wydawniczej Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącą uogólnione specyfikacje techniczne, oraz przykładowo wskazano ich powiązania z Polskimi Normami.
EN
The article stresses the need to prepare technical specifications, their content, as well as the role that they play in the building process. The structure of the publishing series Technical conditions of executing and receiving building work is described, which is a generalized technical specification. As an example, their relationship with Polish Norms was indicated.
PL
W artykule zwrócono uwagę na potrzebę stosowania uwarunkowań normalizacyjnych z obszaru eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Odniesiono się do najważniejszych aspektów prawnych i organizacyjnych dotyczących stosowania wymagań normalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich związku i wpływu na poprawność funkcjonowania systemu eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Zaakcentowano szczególne znaczenie norm oraz dokumentów standaryzacyjnych NATO, pod kątem ich wykorzystania w obszarze eksploatacji techniki wojskowej. Podkreślono rolę jednostek badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w procesie funkcjonowania i doskonalenia systemu oraz zwrócono uwagę na korzyści płynące z tego rodzaju działalności. Odniesiono się do wybranych aspektów europejskiego podejścia oraz hierarchii stosowania dokumentów normalizacyjnych w eksploatacji techniki wojskowej.
EN
The article deals with a need to apply standardisation environment of using (exploitation) armament and military equipment. The reference is made to the most important legal and organisational aspects concerning needs for applying standardisation requirements and particularly their connection and impact into proper operation of exploitation system for armament and military equipment. Special meaning of NATO standards and standardisation documents used in exploitation of armament and military equipment is stressed. The significance of research and development and implementa-tion institutions in the process of functioning and improvement of the system is highlighted together with real benefits of such approach. There is also made a reference to the European approach and a way of using the standardisation documents in the process of exploitation of military technique.
8
Content available remote Ryzyko związane z modyfikacją drzwi objętych Aprobatami Technicznymi
PL
W artykule przedstawiono najczęściej spotykane modyfikacje drzwi oraz omówiono wpływ takich zmian na właściwości techniczno-użytkowe drzwi. Podano metody badawcze odpowiadające poszczególnym zmianom.
EN
The article presents the most common modifications door. It presents the possible impact of such modifications on technical and utility door properties. Presents test methods corresponding to each change.
PL
Od 1 stycznia 2015 r. zaczął obowiązywać nowy pakiet technicznych specyfikacji interoperacyjności. Do tych dokumentów odwołuje się wiele znowelizowanych w ostatnich latach krajowych ustaw i rozporządzeń. Opisano wybrane grupy parametrów określonych w nowych TSI Infrastruktura, których znaczenie w projektowaniu dróg kolejowych uznano za najistotniejsze.
EN
1.01.2015 a new set of Technical Specifications of Interoperability began to be obligatory. These documents have greater meaning because some national laws and orders, which were amended in last years, include references to them. There were described in short some chosen groups of the technical parameters listed in the new TSI Infrastructure, which are considered to be the most important in the process of railroads’ designing.
12
Content available remote Nadzór nad dokumentami normatywnymi w instytucie badawczym
PL
Artykuł prezentuje rodzaje (wraz z przykładami) wykorzystywanych w instytucie badawczym dokumentów normatywnych. Opisuje sposoby realizacji zapotrzebowania na normy, specyfikacje techniczne oraz kodeksy postępowania. Przedstawia zagadnienia związane z nadzorem nad dokumentami normatywnymi obejmujące aktualizację zbioru norm, kontrolę nad wypożyczaniem dokumentów oraz archiwizację dokumentów nieaktualnych.
EN
The article presents the types (with examples) of the normative documents used at the research institute. It describes methods of meet the demand for standards, technical specifications and codes of conduct. It presents issues related to the supervision over normative documents, including an update of the set of standards, control over the lending of documents and archiving of outdated documents.
EN
In this article selected issues concerning the technical specification for gas turbines are discussed based on the standard of American Petroleum Institute – Gas Turbines for the Petroleum, Chemical and Gas Industry Services – API STANDARD 616 – FIFT EDITION, JANUARY 2011. It is focused on the issues particularly relevant to the gas turbines customers/users and the other selected issues covered by the standard.
PL
W niniejszym artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące specyfikacji technicznej turbin gazowych ujęte w standardzie American Petroleum Institute – Turbiny gazowe stosowane w przemyśle petrochemicznym i gazowym – API STANDARD 616 – piąta edycja ze stycznia 2011. Skoncentrowano się na zagadnieniach szczególnie istotnych dla zamawiających/użytkowników turbin gazowych oraz zasygnalizowano inne wybrane zagadnienia przedstawione w standardzie.
PL
W niniejszym artykule zawarto krótką charakterystykę dokumentów normalizacyjnych z obszaru obronności państwa, stosowanych w przemyśle obronnym. Odniesiono się także do europejskiego podejścia oraz hierarchii stosowania dokumentów normalizacyjnych w procesie zaopatrywania obronnego.
EN
Contained in the following article is a short description of standardization documents from the field of State defence within the defence industry. References have been made to the European approach to the hierarchy of the application of standardization documents in defence procurement.
15
Content available remote Wady betonu architektonicznego w konstrukcji
PL
Szereg parametrów technicznych pojazdów, takich jak dopuszczalna masa całkowita, masa własna, naciski osi, moc silnika, itd. mają istotny wpływ na prawidłowe stosowanie przepisów o przewozie ładunków i osób, przepisach o prawach jazdy, podatkach lokalnych, różnych opłatach, cłach, itd. Specjalne oprogramowanie i bazy danych opracowywane przez Instytut Transportu Samochodowego służą i mogą byś stosowane do prawidłowego wyznaczania danych technicznych pojazdów oraz ich kontroli. Z zastosowaniem heurystycznych technik wyszukiwania z wykorzystaniem opracowanych przez Instytut Transportu Samochodowego baz danych możliwe są różnego rodzaju krzyżowe kontrole danych technicznych pojazdów celem sprawdzenia ich prawidłowości w kontekście obowiązujących przepisów dotyczących różnych sfer prawa materialnego. W pracy przedstawione zostaną możliwości nowatorskich rozwiązań w tym zakresie stosowanych przez administrację samorządową i rządową z wykorzystaniem opracowanych baz danych ITS oraz przykłady zastosowań dla celów badań naukowych. Zostaną przedstawione informatyczne możliwości baz danych, ich struktura i praktyczne zastosowania.
EN
A number of technical parameters of the vehicles, such as maximum gross weigh, vehicles own weight, axle loads, engine power, etc. have a significant impact on the proper application of the regulations on the transport of goods and persons, legislation on driving licenses, local taxes, various fees, duties, etc. Special software and databases compiled by the Motor Transport Institute are used for the correct determination of the technical data of vehicles and their inspection. Using heuristic search techniques to the database developed by the Motor Transport Institute it is possible to conduct different technical data cross-checks of vehicles in order to verify their validity in the context of the existing legislation on various aspects of substantive law. The paper presents the possibilities of innovative solutions in this field, applied by the local and the state government using the databases developed by ITS applications and examples of applications for the purposes of scientific research. The IT possibilities of the databases are presented, their structure and practical use.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia i problemy związane z zastosowaniem materiałów i systemów ochronnych do betonów w aspekcie formalnoprawnym. Błędy i rozbieżne informacje w dokumentach są niejednokrotnie przyczyną wielu problemów. Rozwiązaniem tej sytuacji wydaje się opracowanie nowych specyfikacji technicznych na wyroby do ochrony i napraw betonu.
EN
The issues and problems connected with the application of protective materials and systems designed for concrete from the legal point of view have been presented in the article. Errors and disparate information included in documents are often the cause of many problems. The solution to this problem seems to be the development of new technical specifications for products designed for concrete protection and repair.
19
Content available remote Europejski system normalizacyjny
PL
W niniejszej publikacji referacie opisano analizę doboru podstawowych parametrów lotniczego skanowania laserowego mających wpływ na otrzymanie modeli wysokościowych o założonych, referencyjnych parametrach jakościowych na przykładzie lotniczego skanowania laserowego organizowanego w ramach wypełnienia zaleceń dyrektywy powodziowej w Polsce. Analiza taka legła u podstaw określenia warunków technicznych dla bardzo dużego projektu, którego realizacja nadal trwa. Rozważaniom podlegały nie tylko uwarunkowania techniczne, ale również możliwości organizacyjne i ekonomiczne. Pod uwagę wzięto także zakres prac oraz ograniczenia czasowe na ich realizację, co – przy uwzględnieniu wydajności prac – narzuca organizację prac. Spośród parametrów technicznych, analizie poddano m.in.: gęstość chmury punktów ALS, dokładność georeferencji chmur punktów, warunki meteorologiczne pozyskiwania danych ALS, parametry dokładnościowe produktów pochodnych tj. numerycznych modeli wysokościowych. W tak złożonym projekcie (podział robót na podobszary, wielu wykonawców, kilka produktów końcowych, podział na wiele etapów dostaw) kluczowym jest również odbiór i kontrola jakości, o której efektywności świadczy jej organizacja, zakres i przyjęte kryteria.
EN
The paper analyzes the selection of main parameters of ALS system having an impact on acquisition of digital elevation models described by the assumed and exorbitant qualitative characteristics on the basis of airborne laser scanning project organized as a part of recommendations included in the Floods Directive in Poland. Such an analysis was the basis for determining conditions for a huge project, whose implementation is still ongoing, as well as its organizational and economic possibilities. Another subject for consideration was the scope of the planned works and time limits for their implementation that imposed the schedule of the project with respect to the efficiency of the work. Among the technical characteristics the authors investigated the density of the LiDAR points, georeferencing of point clouds, meteorological conditions during data acquisition and parameters describing the accuracy of the final products, namely digital elevation models, were also investigated. In such a complex project (the division of the whole project for subareas, many contractors, several final products and many stages of delivery product acceptance as well as quality control are key issues, whose effectiveness is proved by good organization, their scope and the adopted criteria.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.