Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 278

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szkody górnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
Przedmiotem artykułu jest podsumowanie eksploatacji górniczej pod śródmieściem Bytomia, jej zakresu, deformacji, a także ich skutków spowodowanych eksploatacją wielokrotną – wielopokładową i prowadzoną w długim okresie czasu. Była to największa eksploatacja w Polsce, a może na świecie, pod terenem zabudowanym – pod dużym miastem. Największa w sensie wydobytego węgla kamiennego i czasu jej prowadzenia. Wykazano, że narastanie deformacji, spowodowanej eksploatacją wielokrotną i w długim okresie czasu, było możliwe pod zwartą zabudową miejską, choć musiały jej towarzyszyć uszkodzenia, a także wyburzanie budynków. W szczególności porównano określone obliczeniowo na podstawie odkształceń poziomych kategorie terenu górniczego, uwzględniając ich narastanie w czasie (deformacje czasowo-ekstremalne) oraz ich redukcję, uwzględniając relaksację odkształceń poziomych.
EN
The subject of the article is a summary of the range and deformation of mining exploitation under the Bytom downtown, and the effects of multiple, multi - seam exploitation which was carried out over a long period of time. It was the largest exploitation under the big city in Poland, under built - up area and probably in the world. It was the largest because there was the largest extraction and it lasted the longest. It was proved that the deformation increase caused by the multiple and long - lasting exploitation was possible under compact urban buildings, although damage and demolition of buildings occurred. In particular computationally defined categories of mining areas were compared based on horizontal strains, taking into account their increase in time and their reduction, calculating the so - called relaxed horizontal strains.
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania geologiczne i górnicze mające istotne znaczenie dla ochrony powierzchni spowodowane eksploatacją z zawałem stropu pod obiektami parafii ewangelicko-augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach. Następnie opisano syntetycznie deformacje prognozowane i pomierzone. W drugiej części artykułu przedstawiono obiekty, które zrektyfikowano oraz zrewitalizowano do stanu z przed eksploatacji górniczej. Jest to wzorowy przykład naprawy uszkodzonych obiektów po zakończeniu eksploatacji górniczej w terenie, gdzie wystąpiły duże deformacje powierzchni.
EN
The article presents geology and mining conditions which are important for ground surface protection caused by mining exploitation with caving under structures of Lutheran parish in Bytom – Miechowice. Next predicted and measured deformations were short described. Structures were presented in the second part of the article which were rectified and restored to the state before mining exploitation. It is model example of repairing damaged structures after mining exploitation in the area where great ground surface deformation occurred.
PL
W artykule przedstawiono przykłady trzech obiektów mostowych: mostu drogowego, mostu kolejowego oraz wiaduktu kolejowego, w których zastosowano nietypowe zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej. Opisano schematy statyczne zastosowanych układów oraz zasady pracy poszczególnych elementów zabezpieczeń konstrukcji. Omówiono wady i zalety takich rozwiązań.
EN
The paper presents examples of three bridge structures: a road bridge, a railway bridge and a railway viaduct, in which atypical protections for mining exploitation were used. Static diagrams of the systems used and the principles of operation of individual structural protection elements were described. The pros and cons of such solutions were discussed.
PL
Prawidłowo zaprojektowany budynek na tereny objęte wpływami górniczymi wymaga, oprócz obciążeń ogólnych, zwanych powszechnie normowymi, uwzględnienia także oddziaływań górniczych, zarówno w obliczeniach, jak i przy konstruowaniu obiektu. Nakłady poniesione na wzmocnienie konstrukcji z tytułu przejmowania oddziaływań górniczych mogą być następnie rekompensowane przez przedsiębiorcę górniczego. W przypadkach łagodnych wpływów górniczych można je w obliczeniach pominąć, nie rezygnując jednak z odpowiedniego wzmocnienia konstrukcji. W artykule rozważane są sztywne budynki jednorodzinne o niedużych wymiarach w planie, wykonane z betonu lub drobnowymiarowych elementów murowych, względnie podobne budynki o innym przeznaczeniu. Zachodzi pytanie, jak należy podejść do konstruowania budynków jednorodzinnych, w projektowaniu których nie są wykonywane obliczenia wpływu oddziaływań górniczych, by jednocześnie zaprojektowane wzmocnienie zostało uznane za prawidłowe i możliwe do zrekompensowania przez przedsiębiorcę. W praktyce budynki jednorodzinne posadawiane na terenach objętych wpływami górniczymi w zdecydowanej większości projektuje się bez wykonywania obliczeń uwzględniających te wpływy, szczególnie w przypadkach, gdy są one niewielkie. W artykule przeanalizowano istniejące wymagania i wytyczne dotyczące projektowania obiektów na terenach górniczych, odnosząc je do budynków jednorodzinnych, by następnie poddać je ocenie pod kątem przysługującej rekompensaty za poniesione nakłady z tytułu zabezpieczenia obiektu na oddziaływania górnicze.
EN
A properly designed building for areas affected by mining requires, in addition to general loads, to take into account mining impacts, both in the calculations and in the construction of the object. Expenditures incurred for strengthening the structure due to taking over mining impacts may then be compensated by the mining entrepreneur. In cases of mild mining influences, they can be omitted in the calculations, without giving up the appropriate reinforcement of the structure. The paper considers rigid single-family buildings with small dimensions in the plan, made of concrete or small-sized masonry elements, or similar buildings for other purposes. The question arises as to how to approach the construction of single-family buildings, in the design of which no calculations of the impact of mining impacts are carried out, so that the designed reinforcement is considered correct and can be compensated by the entrepreneur. In practice, single-family buildings erected in areas affected by mining influence, in the vast majority, are designed without calculations taking into account these inflows, especially in cases where the inflows are small. The paper examines the existing requirements and guidelines for the design of objects in mining areas, referring them to single-family buildings, and then evaluates them in terms of the compensation for the expenses incurred for securing the facility for mining impacts.
PL
W artykule dokonano oceny uszkodzeń zewnętrznej elewacji budynku, spowodowanych podziemną eksploatacją górniczą z wykorzystaniem technologii UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle). Jako obiekt badań wybrano Kościół pod wezwaniem Św. Krzyża, zlokalizowany przy ulicy Frenzla w Bytomiu. W rejonie Kościoła prowadzona była wieloletnia eksploatacja węgla kamiennego. W celu oceny aktualnego stanu zewnętrznej elewacji przeprowadzono nalot bezzałogowym statkiem powietrznym. Wykonano serię zdjęć frontu budynku. Do opracowania metrycznej fotomapy elewacji wykorzystano oprogramowanie CAD (ang. Computer Aided Design) z nakładką Geolisp. Procedura umożliwiła inwentaryzację i kategoryzację uszkodzeń.
EN
The article performer evaluation of damage to the building’s external façade caused by mining exploitation using UAV (Unmanned Aerial Vehicle) technology. The church which is located at Frenzla Street in Bytom was chosen for the study. In the area of the church was carried out coal mining for many years. To assess the current condition of the external facade was using a unmanned aerial vehicle. A series of photos of the front of the building were taken. CAD (Computer Aided Design) software with Geolisp overlay was used to develop a metric photomap. The procedure allowed inventories and categorization of damage.
PL
W Polsce przy projektowaniu, budowie, przebudowie sieci gazowych stosuje się regulacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640). Jako materiały do budowy gazociągów rozporządzenie dopuszcza do stosowania stal i polietylen. Polietylen może być wykorzystywany do budowy gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 1,0 MPa. Budowa gazociągów powyżej tego ciśnienia realizowana jest więc wyłącznie z rur stalowych. W zakresie ciśnień do 1,6 MPa włącznie można by zastosować rury z poliamidu PA 12. Wymagania dla systemów rurociągów budowanych z poliamidu PA określone są w normach z serii ISO 16486 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing. Normy te nie podają wytycznych postępowania w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji gazociągów zlokalizowanych na terenach szkód górniczych. Niniejszy artykuł poświęcono ocenie możliwości stosowania rur z poliamidu PA 12 do budowy gazociągów na terenach szkód górniczych. W artykule przedstawiono opracowaną metodykę badań, uwzględniającą odkształcenia terenu występujące na terenach szkód górniczych powodujące naprężenia wzdłużne i zginające. Metodyka ta pozwala ocenić wpływ obciążeń i oddziaływań na wytrzymałość rurociągów z poliamidu PA 12. Uzyskane w trakcie badań wyniki ciśnienia przy granicy plastyczności p (Re) porównano z wynikami otrzymanymi dla próbek niepoddanych zginaniu. Wyniki badań potwierdziły, że rury PA 12 oraz ich połączenia zgrzewane elektrooporowo i połączenia mechaniczne (PA/STAL) nie wykazały obniżenia wytrzymałości rur poddanych odkształceniom wzdłużnym i zginającym. Potwierdza to, że istnieje możliwość ich wykorzystania do budowy gazociągów na terenach szkód górniczych do IV kategorii terenów górniczych. Natomiast w przypadku ewentualnego stosowania połączeń zgrzewanych doczołowo konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie dalszych badań i analiz mających na celu potwierdzenie ich wytrzymałości na działanie sił osiowych. Wykorzystanie w Polsce systemów rurowych z poliamidu do przesyłania gazu wymaga wprowadzenia zmian w prawie. Przeprowadzone w ramach pracy badania i uzyskane wyniki mogą stanowić kolejny krok do wprowadzenia nowych regulacji prawnych.
EN
In Poland, when designing, constructing and reconstructing gas networks, the regulations contained in the Regulation of the Minister of Economy of 26 April 2013 on technical conditions to be met by gas networks and their location apply (Journal of Laws 2013 item 640). The regulation regarding the materials used for the construction of gas pipelines allows for steel and polyethylene. Polyethylene can be used to build gas pipelines with a maximum working pressure of 1.0 MPa MOP. Construction of gas pipelines above this pressure is therefore carried out exclusively using steel pipes. In the pressure range up to and including 1.6 MPa, polyamide PA 12 pipes can be used. Requirements for piping systems built of PA polyamide are specified in the standards of the ISO 16486 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing. These standards do not provide guidelines for the design, construction and operation of gas pipelines located in mining damage areas. This article is devoted to the assessment of the possibility of using polyamide PA12 pipes for the construction of gas pipelines in mining damage areas. The article pre- sents a developed research methodology that takes into account ground deformations occurring in mining damage areas causing longitudinal and bending stresses. The developed test methodology allows to assess the influence of loads and impacts on the strength of pipelines made of polyamide PA12. The pressure results obtained during the test at the yield point p (Re) were compared with the results obtained for the samples not subjected to bending. The results obtained from the conducted tests confirmed that PA12 pipes and their electrofusion welded joints and mechanical joints (PA/STAL) did not show a decrease in the strength of pipes subjected to longitudinal and bending deformations. This confirms that their use for the construction of gas pipelines in mining damage areas, in mining areas up to category IV, is possible. If it is possible to use butt-welded joints, it is necessary to conduct further tests and analyses to confirm their resistance to axial forces. The use of polyamide piping systems for gas transmission in Poland requires changes in the law. The research and results obtained as part of the work may constitute another step towards the introduction of new legal regulations.
PL
W oparciu o dane dotyczące poszczególnych gałęzi górnictwa w artykule przedstawiono – w ujęciu statystycznym i analitycznym – problematykę naprawy szkód powodowanych ruchem zakładów górniczych w 2018 r.
EN
In 2018, in all sectors of mining, the amount of PLN 372,527.6 was spent in total for the repair of damage caused by the operation of mining plants and preventive measures taken against the results of exploitation of minerals. 6,485 facilities were subject to repair. Preventive measures were applied in 1,009 facilities (PLN 54,903.4 spent). Among all branches of the mining industry, hard coal mining industry spends by far the largest amount of funds for repairing damage every year. In 2018, the amount of PLN 322,918.4 was spent on this purpose. Brown coal mines and non-ferrous metal ore mines incurred more significant expenditure (PLN 26,086.1 thousand and PLN 22,540.7 thousand, respectively). In all Polish mining, nearly half of the costs involved repairing damage by natural restitution. Such expenditure amounted to PLN 168,511.5 thousand. Most of those funds were allocated for the repairs of residential buildings (PLN 52,402.7 thousand), then by the repairs of roads, streets and Bridges (PLN 26,446.7 thousand in total) and repairs of railway structures and equipment (PLN 18,839.9 thousand). Financial liabilities of the mines in terms of various compensations amounted to PLN 126,300.4 thousand in 2018. In this category of cost, the largest amounts were allocated for one-off compensations for building structures (PLN 59,584.0 thousand). As in the previous years, settlements were the vast majority of the formal basis for repairing damage. In 2018, 11,999 settlement agreements were concluded, while common courts delivered final and binding judgements in 226 cases.
PL
W związku z planowaną eksploatacją górniczą zaszła konieczność sprawdzenia stanu technicznego mostu oraz jego odporności na wpływy górnicze. Podczas wizji lokalnej okazało się, że w związku z dotychczasową eksploatacją górniczą obiekt znalazł się w stanie przedawaryjnym, co umknęło uwadze sporządzającego rutynowe, przewidziane prawem budowlanym przeglądy okresowe. W artykule przeanalizowano przyczyny powstania nieprawidłowości oraz zaproponowano sposób wykonania naprawy, będący jednocześnie zabezpieczeniem profilaktycznym przed wpływami górniczymi. We wnioskach wskazano na konieczność objęcia obiektów mostowych zlokalizowanych na terenach górniczych opieką specjalisty z dziedziny budownictwa na terenach górniczych, zarówno przed podjęciem eksploatacji górniczej, jak i w trakcie ujawniania się jej wpływów.
EN
In connection with the planned mining exploitation, it was necessary to check the technical condition of the bridge and its resistance to mining influences. During the local inspection, it turned out that due to the current mining exploitation, the analyzed bridge was in a pre-emergency state, what has not been perceived by the person making routine periodic inspections provided for by the construction law. In the article the reasons of the occurrence of irregularities and proposed a method of performing the repair have been analyzed. The proposed reparation is also a preventive protection for mining influences. The conclusions pointed to the necessity to cover bridge objects located in mining areas with the supervision of a specialist in the field of construction in mining areas both before mining and during the disclosure of its impact.
9
Content available remote Threats of flooding of selected mining areas – repair measures
EN
Terrain surface subsidence observed in mining areas results in the flattening of riverbeds and their embankments. This leads to increasingly deep erosion and siltation of riverbeds and surface currents, which causes the emergence of permanent overflow lands. This paper presents hydro – engineering solutions applied in the areas of the mining activity of JSW S.A., which serve the purpose of repairing and eliminating mining damage in the existing infrastructure. The presented repair measures make it possible to eliminate the threat of flooding in mining areas.
PL
Występujące w obszarach górniczych osiadania terenu powodują obniżenia koryt rzek i ich obwałowań. W następstwie dochodzi do zwiększonej erozji dennej lub do zamuleń koryt rzecznych i cieków powierzchniowych, co powoduje powstawanie trwałych zalewisk. W artykule przedstawiono rozwiązania hydrotechniczne stosowane w rejonach działalności górniczej JSW S.A., które służą do naprawy oraz likwidacji szkód górniczych w istniejącej infrastrukturze. Przedmiotowe działania naprawcze pozwalają na wyeliminowanie zagrożenia podtopieniem terenu górniczego.
EN
This paper investigates the influence of extraction on the surface in the area of the Pszczynka river. The mining-enhanced terrain subsidence hitherto observed has also resulted in the subsidence of the riverbed and its embankment. Some geotechnical solutions are proposed, including the reconstruction and repair of damage to the existing infrastructure. Such measures should facilitate a proper flow of water in the riverbed which is similar to a natural flow.
PL
W artykule przedstawiono wpływ dotychczasowej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w rejonie rzeki Pszczynki. Występujące osiadania terenu spowodowały obniżenia koryta rzeki i jej obwałowań. Zaproponowano rozwiązania geotechniczne polegające na wykonaniu przebudowy i naprawy szkód w istniejącej infrastrukturze. Podjęte działania pozwalają na prawidłowy przepływ wody w korycie rzeki zbliżony do naturalnego.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analizy pomierzonych deformacji powierzchni terenu górniczego w rejonie wpływów bardzo intensywnej, wieloletniej i wielopokładowej eksploatacji prowadzonej przez kopalnie „X” i „Y” w „Polu K”. Analiza ta wykazała, że wpływy w warunkach bardzo silnie zdeformowanego górotworu nie różnią się zasadniczo od wpływów obserwowanych w warunkach mniej intensywnej eksploatacji górniczej. Cechuje je jednak nieco większy niż w innych rejonach GZW współczynnik zmienności analizowanych wskaźników deformacji.
EN
The article presents the results of the analysis of measured deformations of the surface of the mining area in the region of the impact of very intense, long-term and multi-seam exploitation conducted by the "X" and “Y” mines in the field “K”. This analysis showed that the impacts in conditions of a very strongly deformed rock mass do not differ significantly from the impacts observed in conditions of less intensive mining exploitation. However, they are characterized by a slightly higher coefficient of variability of analyzed deformation indices than in other regions of USCB.
PL
W artykule przedstawiono syntetycznie uwarunkowania ochrony zabudowy dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej, gdzie od lat prowadzona jest eksploatacja górnicza. Scharakteryzowano warunki geologiczne, dokonaną i projektowaną eksploatację ostatniego pokładu 414/2 oraz pomierzone deformacje powierzchni. W szczególności przedstawiono uszkodzenia oraz podjęte naprawy i zabezpieczenia budynku kościoła, który wielokrotnie był poddawany wpływom eksploatacji górniczej. Budynek kościoła będzie kotwiony, a sklepienia zostaną zabezpieczone nowatorskim rozwiązaniem chronionym patentem pt. Łukowa podpora wzmacniająca konstrukcje budowli.
EN
This paper presents synthetically the conditions for the protection of buildings in the Wirek district in Ruda Śląska, where mining has been carried out for years. The geological conditions, the accomplished and planned exploitation of the last coal seam no. 414/2 and the measured surface deformations were characterized. In particular, damages and repairs and protection of the church building were presented, which was repeatedly subject to mining exploitation. The church building will be anchored and the vaults will be secured with an innovative solution protected by a patent titled An arch support that strengthens building structures.
PL
Bezzałogowe statki powietrzne, nazywane potocznie dronami, od kilku lat znajdują coraz szersze zastosowanie w sferze cywilnej, w tym także w budownictwie. Dron umożliwia inwentaryzację i kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych, do których jest utrudniony dostęp lub części obiektów, niewidocznych lub słabo widocznych z poziomu terenu. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania drona do modelowania 3D obiektów budowlanych. Zdjęcia obiektów wykonane z drona i opracowane na ich podstawie modele 3D pozwalają na dokładne udokumentowanie stanu technicznego wszystkich zewnętrznych elementów konstrukcji i wykończenia badanych obiektów. Przedstawiono zasady i wymagania dotyczące prowadzenia prac badawczych przy użyciu drona. Przedstawiono także możliwości programu Agisoft Photoscan Professional, który został wykorzystany do budowy modeli badanych obiektów budowlanych oraz ocenę dokładności zastosowanej metody modelowania w porównaniu do skanowania laserowego.
EN
Unmanned Aerial Vehicles, commonly known as drones, have been increasingly used in the civil sphere, including the construction industry, for a few years now. They make the stocktaking of building objects and undertaking a comprehensive survey of technical standards much more accessible, especially regarding the parts of the buildings with difficult access or those, which are not visible from the ground level. The article presents examples of using a drone for 3D modeling of building objects. Photographs of objects made by drone and 3D models developed on their basis allow obtaining accurate documentation of the technical condition of all external elements of the construction and finishing of the examined objects. There have also been presented the rules and requirements for conducting research works using a drone. Moreover, the article describes the capabilities of the Agisoft Photoscan Professional software, which was used to build models of examined buildings and an assessment of the accuracy of the modeling method compared to laser scanning.
PL
W artykule przedstawiono sposób określania procentowego rzeczywistego zużycia budynku mieszkalnego(Zr) uszkodzonego drganiami gruntu powstałymi w wyniku urabiania skał strzelaniem. Na podstawie sposobu „średnioważonego stopnia zużycia technicznego poszczególnych elementów” obliczane jest rzeczywiste zużycie budynku. Następnie z podanej literaturowej zależności obliczane jest zużycie naturalne budynku. Odejmując od rzeczywistego procentowego zużycia budynku, naturalne procentowe( Zn) zużycie budynku otrzymuje się przyśpieszone zużycie procentowe budynku (Zb). Opisano dwa przykłady zastosowania tego sposobu w praktyce.
EN
The article presents a way of objectively determining the percentage of actual consumption of a residential building (Zr) damaged by ground vibrations generated during rock mining by shooting. It is based on the fact that we calculate the actual consumption of a building by means of a method known from the literature of „average weighted technical wear of individual elements”. Then, from the functional relationship we calculate the natural consumption of the building. The natural (Zn) percentage of building consumption is subtracted from the actual percentage of building consumption and the percentage of building consumption (Zb) caused by the vibrations of the ground during rock mining by blasting is obtained.
PL
W artykule przedstawiono poparty przykładami przegląd procedur likwidacji zakładów górniczych. W zakresie tym funkcjonują dwa odmienne instrumenty prawne. Pierwszy z nich to plan likwidacji zakładu, w którym przedsiębiorca górniczy musi przedstawić dowody spełnienia warunków zakończenia działalności górniczej oraz eliminacji zagrożeń i przedłożyć go nadzorowi górniczemu do zatwierdzenia. Drugi instrument sprowadza się do ogłoszenia przez organ nadzoru górniczego zakończenia nadzoru, gdy tylko stwierdzi on, że zostały spełnione określone warunki.
EN
The finishing of mining operations is regulated by two different instruments. In the final operation plan, the mining contractor must present all measures to close operations, eliminate mining hazards and submit them to the relevant mining authority for testing and approval. The end of the mining supervision, on the other hand, occurs by law, if the necessary conditions are met. The mining authority has to examine and establish this. In the article is given an overview of the procedures, explained by examples.
PL
Problem zabezpieczenia zlikwidowanych kopalń podziemnych, których rodowód często sięga nawet XV w., jest zagadnieniem aktualnym i ważnym z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Regulacje prawne w tym względzie nakładają na przedstawicieli Saksońskiego Wyższego Urzędu Górniczego zadania nadzorowania i kontroli takich obiektów. Artykuł opisuje procedury postępowania w przypadku zaistnienia szkód pochodzenia górniczego spowodowanych przez obiekty historycznego górnictwa. Jednocześnie wskazuje możliwe źródła finansowania działań na rzecz zabezpieczenia, profilaktyki oraz rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych.
EN
The rich history of mining in Saxony is now reflected in many places in the form of subsidences, permeations, or damage to the infrastructure. The issue of protecting closed-down underground mines, which were even established in as early as the 15th century, is, therefore, still current and important from the point of view of ensuring public safety. The Saxon Mining Office, a specialised office, is responsible for resolving such issues, as well as for the supervision and inspection of facilities. According to legal regulations, the Saxon Mining Office receives information about a given event. Then the Office makes a comprehensive assessment of the event and classifies it in terms of how it should be processed. For cases where it is necessary to ensure an immediate protection of a facility valued up to EUR 10,000, a non-tender procedure is launched as part of the so-called "emergency intervention". In other cases, a tender procedure is launched, as a result of which companies specialised in the removal of long-term effects of historical mining are selected. In both cases, the Saxon Mining Office is responsible for protecting such facilities effectively. For these tasks to be completed, financial resources obtained from: the national budget, the 2013 flood aid fund, and the European Regional Development Fund: "Prevention of historical mining risks" are allocated. The procedure for the removal of damage is illustrated using a subsidence of the Alter Kunstschacht shaft in the König Augustus Erbstollen mine in Halsbrücke.
17
Content available remote Research Progress on Prediction of Mining Subsidence in China
EN
The study of mining subsidence in China started in 1950s, which learned from the successful experience of the former Soviet Union, Poland, Germany and other countries. Over the past 60 years, remarkable progress has been made in subsidence prediction methods and control techniques. This paper introduces Chinese research situation of subsidence prediction methods, models, parameters and so on. The research methods of subsidence prediction under special geological mining conditions such as steep seam, thick soil layer and mountainous terrain are expounded. The research progress on prediction method of movement and deformation under subcritical mining and residual displacement are introduced. The research results provide the theoretical and technical support for the successful application of coal mining under buildings, railways, and waterbodies in China.
18
Content available remote Relacje profesora Stanisława Knothego z Głównym Instytutem Górnictwa
PL
Przedstawiono związki Profesora Stanisława Knothe, które zaczęły się rozwijać już pod koniec lat 40. XX wieku, praktycznie wraz z powstaniem w 1945 roku Głównego Instytutu Górnictwa. W latach 60. i 70. były one szczególnie intensywne, co wiązało się z członkostwem Profesora w Komitecie Naukowym dla Ośrodka Techniki Górniczej oraz członkostwem w Radzie Naukowej Instytutu przez dwie kadencje (lata 1973-1978). Profesor Stanisław Knothe wniósł wówczas duże zasługi dla rozwoju kadry naukowej Instytutu, będąc członkiem i także przewodniczącym różnego rodzaju komisji powoływanych w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora, prowadzonych przez Radę Naukową. Szereg z nich dotyczy problematyki wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię i wykorzystuje teorię Knothego-Budryka. Dla wielu pracowników Instytutu Profesor Stanisław Knothe był nie tylko mentorem w kwestiach naukowych, ale także przyjacielem.
EN
With the transfer of coal mining strategy and the continuous improvement of mining technology and equipment, the high-intensity mining of thick coal seam has become an important development direction of China’s coal mining technology. High-intensity mining would cause worse strata and surface movement and deformation and environment effects than general geological and mining conditions due to its geological and mining factors. According to analyzing the status and definition of high-intensity mining in China’s coalmines, the main characteristics of high-intensity mining in thick coal seam were systematically studied from aspects of geological and mining conditions, panel sizes, technical equipment, face advance speed, production and efficiency, ratio of depth to thickness, overburden strata and ground surface destruction. Based on the theory of green mining, the main indexes and evaluation system of high-intensity mining had been established from the aspects of geological and mining factors and mining damage factors. Meanwhile, the analytic hierarchy process (AHP) was used to analyze the mining damage factors. The results demonstrate that geological and mining factors and mining damage factors are important parts of high-intensity mining of thick coal seam. Moreover, mining damage factors are an important characteristic that cannot be ignored in high-intensity mining of thick coal seam, and it can be used to determine whether the longwall mining face of coal mine is high-intensity mining, or judge and analyze the damage to buildings, overburden strata, ground surface and ecological environment. The research results provide theoretical and technical basis for safe and efficient green production, mining damage and protection in coalmine.
20
Content available remote Challenges in German subsidence research – retrospectives and perspectives
EN
Due to the fact of a multilateral underground use, mining subsidence relocates more and more from mining to other issues, like post-mining topics, storage or geothermal utilization. This and the infl uence of the energy policy is why the situation in Germany also describes a transition from active to abandoned mining. Many PhD-theses with different subjects were written within the last 20 years. Every single one with a different topic but all with the same issue: Mining subsidence and its effects and challenges. These challenges start with the research regarding geological and hydrogeological conditions, which is the basis for calculations like the angle of draw or predictions of subsidence due to water table drawdown. Furthermore, the research investigates issues like risk-management and fi nancial planning. One of these issues are post-mining calculations and another for example potential hazards of storage or the use of geothermal energy. This paper outlines an overview of German Mining and its consequences due to subsidence. It deals with an overview of the circumstances relating to hard coal mining, lignite mining the use of geothermal energy, gas and opportunities regarding underground storage. Basically it describes the essential steps of processing of mining subsidence, starting with monitoring to forecast and up to safety measures. With a glance back to the applied research of the prior two decades, we compare given forecasts with experiences already gained. Even though mining decreases, ground control does not.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.