Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy GIS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Aktualnie aplikacje GIS oraz współtworzące je bazy danych w coraz szerszy sposób są sukcesywnie wdrażane oraz wykorzystywane w przedsiębiorstwach wodociągowych nie tylko do ochrony zdrowia i życia konsumentów wody, lecz przede wszystkim w zarządzaniu infrastrukturą sieciową przedsiębiorstwa. Głównymi aspektami mającymi na celu uniknięcie potencjalnych negatywnych skutków w postaci braku dostawy wody, wynikających z funkcjonowania systemu wodociągowego, jest przede wszystkim rozległa znajomość struktury analizowanej sieci, jej poszczególnych obiektów, znajomość aktualnych parametrów pracy sieci, wiedza o stanie technicznym oraz wiedza o zdarzeniach niepożądanych w postaci awarii sieci wodociągowej skutkujące ograniczeniem dostaw wody do konsumenta. Pomocne w tym działaniu mogą być aplikacje GIS współpracujące z innymi systemami komputerowymi np. SCADA, systemem monitoringu czy coraz szerzej stosowanym modelem hydraulicznym sieci. Również istotną funkcją GIS, z punktu widzenia zarówno producenta wody jak i konsumenta, jest możliwość ewidencjonowania awarii sieci wodociągowych. Prowadzenie systematycznej ewidencji awarii przewodów wodociągowych, stanowi cenne źródło wiedzy i informacji dla operatora możliwe do wykorzystania w procesie planowania prac remontowo-naprawczych.
EN
Currently, GIS applications and co-creating data bases are increasingly being successively implemented and used in water supply companies, not only to protect the health and life of water consumers, but also in managing the network infrastructure of the company. The main aspects aimed to avoiding a potential, negative consequents such as lack of water supply, resulting from the operation of the water supply network, are definitely large knowledge about the structure of analyzed network, its par- ticular facilities, knowledge of actual network operation parameters, knowledge about technical conditions of the system and about the undesirable events (failures of water pipes) which may be a result as a restriction of water supply to water consum- er. It is difficult to imagine the operation of a water supply company without proper IT tools. GIS applications can cooperate with other computer systems, eg SCADA, a monitoring system or an increasingly used hydraulic model of the water network. Also an important function of GIS, from the point of view of both the water producer and the consumer, is the ability to record failures of water supply networks. Systematic failure record process, is a valuable source of knowledge and information for the water network operator in planning of renovation process. The main purpose of the article is to present the possibility of expanding the functionality of GIS with the failure record, presenting the advantages resulting from it, practical aspects directly affecting increase safety of water supply to its consumers in a selected water supply company.
2
Content available remote Systemy informacji geoprzestrzennej w zarządzaniu procesami biznesowymi
PL
Systemy Informacji Geoprzestrzennej (GIS), zazwyczaj kojarzone z zastosowaniami kartograficznymi, rozszerzają swój zakres wykorzystania. Internet Rzeczy w połączeniu z formułą otwartych danych zwiększa powszechność i dostępność danych geograficznych. Możliwe więc staje się zwiększenie zakresu zasobów informacyjnych utrzymywanych dotychczas w postaci znakowej. Narzędzia GIS wzbogacają funkcjonalność rozwiązań informatycznych w obszarze zarządzania poprzez coraz szersze wykorzystanie zarówno analiz geoprzestrzennych, jak również własności samych systemów GIS. Artykuł jest próbą pokazania możliwości wykorzystania wymiaru geograficznego dla potrzeb analiz biznesowych.
EN
Geospatial Information Systems, usually associated with cartographic, are expanding their range of use. The Internet of Things combined with the open data formula increases the universality and availability of geographic data, which allows to increase the range of information resources held so far in the alphanumeric form. Thanks to the availability of GIS tools, it becomes possible to enrich the functionality of business management solutions through the increasing use of geospatial analyzes and GIS systems. The article is an attempt to show the possibility of using the geographical dimension for the needs of business analyzes.
PL
Artykuł porusza zagadnienia związane z systemami GIS i możliwościami ich stosowania w dziedzinie technologii energetycznych. Na początek, przybliżono pojęcia związane z danymi przestrzennymi oraz narzędziami GIS. Następnie, na wybranych przykładach, rozważono możliwości stosowania GIS, zwłaszcza w energetyce solarnej i wiatrowej oraz w poszukiwaniu złóż. Wskazano także na zasadność stosowania tego rodzaju narzędzi w zarządzaniu i projektowaniu sieci dystrybucji. Jako studium przypadku, autorzy przybliżyli proces analizy lokalizacji farmy wiatrowej, stanowiący opracowanie obrazujące w sposób konkretny, przydatność omawianej technologii GIS. W podsumowaniu zawarto argumenty, przemawiające za zasadnością stosowania GIS w technologiach energetycznych, co jednocześnie stanowiło cel niniejszego artykułu.
EN
The article raises issues of GIS systems and possibilities of their use in the field of energy technology. At the beginning, the concepts related to spatial data were presented. Then, on selected examples the possibilities of using GIS tools were considered, especially in the solar and wind energy, and in the field of searching for mineral deposits. It was also pointed the rationality to use such tools in management and designing the distribution networks. As a case study, the authors described the process of analyzing the location of the wind farm, which shows in a concrete way, the usefulness of GIS technology. The summary contains arguments for the legitimacy of the use of GIS in energy technologies, which also was the objective of this article.
PL
W publikacji omówiono możliwości systemów GIS jako narzędzia wspomagającego gospodarkę złożami w wybranych etapach ich funkcjonowania tzn. na etapie rozpoznania i udostępniania złoża oraz na etapie zagospodarowania wyrobiska po eksploatacji kopaliny. Na podstawie literatury wykonano charakterystykę procesów związanych z poszczególnymi etapami funkcjonowania złoża, na przykładzie wybranego złoża granitu. Dla każdego z tych procesów wyszczególniono kategorie oddziaływań związanych z działalnością górniczą mających wpływ na poszczególne elementy środowiska oraz na człowieka. Do analiz wykorzystano dane przestrzenne pochodzące z wielu źródeł wskazanych w artykule. W artykule przedstawiono rezultaty analiz uwzględniające jedynie wybrane etapy funkcjonowania złoża granitu.
EN
The publication discusses the possibilities of GIS as a tool to support the deposits management in selected stages of their operation, ie. at the stage of identification and giving access to the deposit and at the stage of establishment of the excavation post mineral exploitation. Based on the available literature, characteristics of the unit processes which were related to the specific stages of functioning of the granite mine was performed. Each of these processes indicated categories of effects related to the mining works impacting the particular elements of environment and on human. In the analyzes we used spatial data from multiple sources mentioned in the article. The article presents the results of analysis taking into account only some stages of the operation granite deposits.
EN
This paper shows possibilities of using GIS packages for creating complete information system about buildings. The building of Faculty of Environmental Engineering and Geodesy was used as an example possibilities of integration data from Department of Geodesy and Cartography with data from architectural stocktaking expanded about attributes and descriptive information. The aim of the work is analysis of possibilities of using this kind of system and available functions for end user.
PL
W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania pakietów GIS w tworzeniu systemów informacji o budynkach. Na przykładzie budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pokazano możliwości wykorzystania i integracji danych przestrzennych pochodzących z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z danymi z inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, danymi branżowymi oraz uzupełnienie tych danych atrybutami i informacjami opisowymi. Praca prezentuje analizę możliwości wykorzystania tak budowanego systemu i dostępnych funkcjonalności dla użytkownika końcowego.
PL
Nowoczesne systemy informatyczne oraz współtworzące je bazy danych w coraz szerszy sposób wykorzystywane są w przedsiębiorstwach wodociągowych nie tylko do ochrony zdrowia i życia konsumentów wody, lecz również w zarządzaniu kapitałem przedsiębiorstw oraz w celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń wynikających z funkcjonowania systemu. Istotnym zamiarem stosowania systemów informatycznych jest ocena i analiza ryzyka zarządzania w przedsiębiorstwie. Zarządzanie ryzykiem wiąże się z funkcjonowaniem całego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) jak i wszystkich podsystemów, które go tworzą, jego operatorów oraz dostępne możliwe środki wykorzystywane w celu osiągnięcia miana ryzyka na poziomie tolerowanym. W pracy odniesiono się do uregulowań prawnych związanych z wdrożeniem na terenie Unii Europejskiej Dyrektywy INSPIRE dotyczącej infrastruktury informacji przestrzennej, wymiernych skutków stosowania systemów informatycznych, a także możliwości wykorzystywania baz danych oraz ich źródeł w ocenach i analizach ryzyka.
EN
Modern information systems, and co-creating the database are more and more widely used in water supply companies, not only to protect the life and health of water consumers, but also businesses and capital management in order to avoid a potential risks arising from the operation of the system. An important intention of using information systems is to assess and analyze risk management in the company. Risk management is associated with operation of the whole system of collective water supply system (SZZW) and all the subsystems that constitute the SZZW, its operators, and the available measures which are used to achieve the risk on tolerable level. In this paper reference was made to the regulatory framework related to the implementation in European Union the INSPIRE Directive, concerning the spatial information infrastructure, measurable effects of using information systems and the ability to use databases and their sources in the assessments and risk analyzes.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane problemy projektowania i integracji komputerowych rozproszonych symulatorów działań bojowych dla potrzeb wspomagania dowodzenia oraz szkoleń dowódczo-sztabowych. Omówione zostały w szczególności zagadnienia wielorozdzielczego zobrazowania mapowego i udostępniania jednolitego obrazu w spójnej przestrzeni modelowanego obszaru działań. Programową platformą integracji oraz wymiany danych jest Runtime Infrastructure standardu High Level Architecture. Podstawowym systemem symulacyjnym jest Złocień, natomiast funkcje graficzne wypełnia zmodyfikowana wersja oprogramowania OpenMap. Rozważania kończy krótki opis eksperymentu, którego celem było badanie wydajności rozwiązania.
EN
The paper presents some aspects of modelling, building and integrating computer distributed combat simulators for Computer Assisted Exercises and decision support. Multiresolution Common Operational Picture is discussed. As an integration platform the HLA Runtime Infrastructure has been chosen. A basic combat simulator called Zlocien plays the main role during exercises. Graphical tasks are accomplished with open-source software OpenMap. The conducted work is concluded with short description of the experiment aimed to quantitative assessment of the proposed solution.
8
Content available Application of GPS to the excavator wheel
EN
For disintegration process control we need a quantity that respects objectively rock-disintegrating tool interaction with the elimination of human factor. From this, basic requirements for the evaluation quantity given below follow: " is available in advance or at the moment of disintegration, " minimises the influence of human factor on the resultant effect, " evaluates objectively the disintegration process. A measure of efficiency of any disintegration process is the consumption of energy usually related to the unit volume of disintegrated rock; on the basis of analysis of done theoretical and practical researches orientated towards the disintegration processes and the verification of objectivity when used in situ (in drilling and tunnelling), at present it is minimised specific volume energy that is the most objective evaluation quantity. This quantity has a general validity for dispersion processes, and thus its use even for the evaluation of diggability on the digging wheel of excavator has a rational basis. In connection with the GIS application for controlling the extracted quantity, an optimal tool is offered for the maximum efficiency of excavation process.
PL
Do sterowania procesem urabiania niezbędne jest posiadanie skojarzonego systemu narzędzi które umożliwiają wyeliminowanie czynnika ludzkiego. Podstawowe wymogi stawiane takiemu rozwiązaniu obejmują: " dostępność z wyprzedzeniem lub w momencie urabiania, " minimalizację wpływu czynnika ludzkiego na rezultat procesu, " obiektywizację oceny procesu urabiania. Miernikiem efektywności procesu urabiania jest zużycie energii odniesione zazwyczaj do jednostki objętości odspojonej (urobionej) skały. Na podstawie przeprowadzonej analizy teoretycznej oraz praktycznych badań zorientowanych na procesy urabiania i weryfikacji obiektywności podczas badań in situ (wiercenie i tunelowanie), stwierdzono, iż zużycie energii jest najbardziej obiektywnym kryterium oceny. Wielkość ta jest wiarygodna - zasadna dla procesów urabiania i stąd jej użycie również dla oceny urabialności dla maszyny wielonaczyniowej ma racjonalne uzasadnienie. W połączeniu z aplikacją klasy GIS służącej do monitorowania urobku, stworzone zostało optymalne narzędzie służące do monitorowania efektywności procesu urabiania.
PL
W pracy przedstawia się koncepcję bazy danych opartej na technologiach tj. GIS (System Informacji Geograficznej), jako źródła wiedzy w konstruowaniu i sterowaniu modelem sieci wodociągowej, a umożliwiających m.in: wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie oraz wizualizację danych geograficznych. Przedstawia się dostępne oprogramowanie do modelowania i monitorowania sieci wodociągowych oraz możliwości tworzenia własnych aplikacji w oparciu o różne platformy specjalistyczne. Proponuje się też uruchomienie systemu monitoringu i sterowania siecią wodociągową miasta Białegostoku z wykorzystaniem łączności radio - modemowej.
EN
The paper presents processes the conception of the data base as source of knowledge of GIS in constructing and steering of water supply model, and enabling: introducing, accumulating, the processing as well as the visualization of geographical data. To pay back attention the accessible software to modeling and the monitoring the water supply system as well as the possibility of creating in support the own applications about different specialist platforms. The subject of studies consists of the water-supply network in Białystok from utilization the radio - modem contact.
PL
W artykule przedstawiono ogólne podstawy symulacji rozwoju urbanistycznego na podstawie modeli komórkowych. Nowa teoria, wykorzystująca aparat matematyczny stworzony do badań i modelowania dynamiki układów nieliniowych, rozszerza również możliwości poznawcze i wykorzystanie systemów GIS w szeroko pojmowanym planowaniu przestrzennym. Jej szybki rozwój w ostatnich latach i niezwykłe osiągnięcia w poznaniu procesów rządzących podstawową dynamiką złożonych systemów emergencyjnych czynią z niej jeden z bardziej istotnych nurtów również we współczesnych badaniach rozwoju urbanistycznego i uzasadniają duże zainteresowanie, jakie wzbudza w wielu ośrodkach naukowych na świecie.
EN
Understanding urban growth process is a fundamental issue both in preparation of development plan and elaboration of sustainable management policy. Structural development of human settlements can be characterized as a complex process with strong feedback. The assumption that very few fundamental laws govern this process has inspired rather notable research in the field of urban growth for the last decade. Cellular automata provide the key to the dynamics of this process and allows modeling that integrates socioeconomic with environmental issue and operates at both micro and macro geographical scales.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.