Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 294

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system zarządzania jakością
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
The article presents the issues that arise in the establishment and actual activation of Quality Policies. The first part of the article describes the essence of the Quality Policy and its implications for the structure, functioning and effectiveness of the enterprise management system in the area of quality. It also describes selected factors that mainly determine the Quality Policy, and includes the results of research carried out in 2015-2019 among 166 industrial enterprises operating in Poland. The aim of the research was to assess the actual Quality Policy put in place in each enterprise. The data was obtained on the basis of a survey conducted among persons representing middle management. The article contains the results of research on the assessment of selected aspects of the Quality Policy in the area of enterprise improvement. Statistical analysis of the research results allowed an assessment of the level of focus on improvement of enterprises and to compare the results in groups of enterprises with different employment levels and various degrees of independence in determining and implementing Quality Policy.
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) concept is focused on understanding and managing the impacts a company has on the world around it and doing so as a part of core business activities. The common practice of most organizations is to implement a quality management system (mostly according to ISO 9001), and then implement other management systems. Companies in the Czech Republic have the possibility of certification of CSR via the Czech standard CSN 01 0391:2013 which corresponds to the structure and requirements of other ISO standards. The article analyses common elements of both standards. The output is a proposal of the process of parallel implementation of these two management systems into a newly established organization.
3
Content available System Zarządzania Jakością w OUP w Warszawie
PL
Tematem artykułu jest wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie.
EN
The subject of the article is implementation and maintenance of the Quality Management System in Regional Assay Office in Warsaw.
PL
Od 2015 roku, kiedy nowelizacja normy ISO 9001 została opublikowana przedsiębiorstwa miały 3 lata okresu przejściowego na dostosowanie się do nowych wymagań. Pomimo obowiązywania już normy oraz wprowadzenia zmian w systemach zarządzania jakością w organizacjach, w tym w szczególności w dokumentacji, pojawia się szereg pytań odnośnie równic występujących pomiędzy poszczególnymi wydaniami norm. Często jest to spowodowane publikacjami, które wydają się być aktualne np. z lat 2015 czy 2016, ale bazują jeszcze na poprzedniej wersji normy. W artykule tym uporządkowano tę wiedzę i przedstawiono ją w sposób zwięzły i zrozumiały. Zmiany w nowej normie widoczne są głównie poprzez zmniejszenie wymagań dotyczących dokumentacji, co przyczyniło się do odbiurokratyzowania sytemu zarządzania jakością. Inną istotną zmianą jest zwiększenie obowiązków kierownictwa organizacji, od którego wymaga się szczególnego zaangażowania w tworzenie systemu zarządzania. Nowelizacja normy ISO 9001 zdecydowanie była koniecznością wynikającą z braku przejrzystości oraz niejasnej interpretacji wymogów w poprzedniej wersji.
EN
Since 2015, when the amendment of the ISO 9001 standard was published, enterprises had a 3-year transition period to adapt to new requirements. Despite the already existing standard and the introduction of changes in quality management systems in organizations, in particular in the documentation, a number of questions arise regarding the equations occurring between individual editions of standards. This is often caused by publications that seem to be up-to-date, eg from 2015 or 2016, but are based on the previous version of the standard. This article has organized this knowledge and presented it in a concise and understandable way. Changes in the new standard are visible mainly due to the reduction of documentation requirements, which has contributed to the de-bureaucratization of the quality management system. Another important change is the increase in the responsibilities of the organization's management, which requires special involvement in the creation of a management system. The amendment to the ISO 9001 standard was definitely a necessity resulting from the lack of transparency and the unclear interpretation of the requirements in the previous version.
PL
System Zarządzania Jakością (SZJ) w ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA został ustanowiony, udokumentowany i wprowadzony do stosowania już 1996 roku. Artykuł opisuje ewolucję systemu w ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA na przestrzeni 23 lat i wskazuje korzyści, jakie firma osiąga dzięki jego stosowaniu. Największej jego transformacji dokonano w 2017 roku dostosowując procesy funkcjonujące w firmie do wymagań zapisów normy ISO PN-EN 9001:2015. Artykuł przedstawia, jak wprowadzony system uwzględnia dbałość firmy o przestrzeganie zasad i wymogów zachowania bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych (RODO).
EN
Quality Management System (SZJ) in ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA was established, documented and introduced for use already in the year 1996. Described is the system evolution in ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA during the last 23 years and shown are benefits achieved by the company thanks to its use. The biggest transformation of the system was made in 2017 in the way of adaptation of processes functioning in the company to the provisions of the standard ISO PN-EN 9001:2015. Presented is how the introduced system takes into consideration the carefulness with which the company follows the rules and requirements of retaining information safety with special respect to personal data protection (RODO).
EN
The study deals with strategic management of organisations in conformity with quality management system requirements. The aim of the paper is to point out factors with impact on strategic performance of organisations, taking into account strategic concepts of its management. The implementation of a quality management system is a strategic decision that can improve the organization's overall performance. Results of the questionnaire survey focused on identification of industrial enterprises readiness to implement the ISO 9001:2015 are presented in the paper. Survey was also focused on strategic management of the organisations. The survey results recovered implemented strategic tools for performance management in industrial enterprises in the Slovak Republic. There is also described further continued research focussed on correlation between the factors impacting performance of organizations and strategic management tool s in conformity with quality management system.
7
Content available The history of ISO 9001 series up to ISO 9001:2000
EN
Nowadays ISO 9001 standards are highly widespread in the business world. Many international organization use it in its everyday business practice to standardize and manage their business processes. This paper concentrate on the history of ISO 9001 standard. There is an description of first two versions on the mentioned standards – ISO 9001:1994 and ISO:2000. The aim of the paper is to analyze first years of the ISO 9001 systems from its beginning up to ISO 9001:2000 version of the standards.
8
Content available The history of ISO 9001 series past 2000
EN
Nowadays ISO 9001 standards are highly widespread in the business world. Many international organization use it in its everyday business practice to standardize and manage their business processes. This paper concentrate on the history of ISO 9001 standard. There is an description of first two versions on the mentioned standards – ISO 9001:2008 and ISO:2015. The aim of the paper is to analyze this to standards especially the differences between them.
PL
Artykuł koncentruje się na problematyce skuteczności systemów zarządzania jakością. Celem publikacji jest wykorzystanie rachunku zdań rozmytych do analizy porównawczej systemów zarządzania jakością dwóch organizacji z branży obróbki metali. Dwie organizacje do badań zostały wybrane na podstawie doboru celowego - ich szczegółowa charakterystyka jest przedstawiona w publikacji. Następnie stosując rachunek zdań rozmytych dokonano porównania badanych organizacji w zakresie założonych kryteriów. We wnioskach dokonano analizy różnic występujących w zakresie skuteczności badanych systemów zarządzania jakością.
EN
The article focuses on the issue of the effectiveness of quality management systems. The aim of the publication is to use the fuzzy-logic analysis for comparative analysis of quality management systems of two organizations from the metal processing industry. Two organizations for research were selected on the basis of purposeful selection - their detailed characteristics are presented in the publication. Then, using the fuzzy sentences analysis, a comparison of the surveyed organizations with regard to the assumed criteria was made. In the conclusions we analyzed the differences in the effectiveness of the quality management systems under examination.
PL
Artykuł koncentruje się na problematyce skuteczności metod, technik i narzędzi zarządzania jakością. Celem niniejszej publikacji jest analiza skuteczności metod, narzędzi i technik zarządzania jakością w branży obróbki metali przy wykorzystaniu metody analizy eksperckiej. W publikacji przedstawiono wyniki badań eksperckich dotyczących omawianego zakresu. Zaprezentowano sposób doboru ekspertów a następnie dokonano szczegółowej analizy narzędzi, metod i technik zarządzania jakością z punktu widzenia ich przydatności w branży obróbki metali. Dla poszczególnych instrumentów określono który z nich jest skuteczny. Dla poszczególnych instrumentów określono również współczynniki konkordancji ekspertów.
EN
The article focuses on the issue of the effectiveness of quality methods, techniques and tools. The aim of this publication is to analyze the effectiveness of quality management methods, tools and techniques in the metalworking industry using the expert analysis method. The publication presents the results of expert analysis on the discussed topic. The method of selection of experts was presented and then a detailed analysis of tools, methods and techniques of quality management from the point of view of their suitability in the metal processing industry was made. For each instrument we analyze which one is effective. The expert concordance coefficients have also been calculated for individual instruments.
PL
Artykuł koncentruje się na problematyce dotyczącej przedstawienia narzędzia do pomiaru poziomu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży obróbki metali. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie propozycji kryteriów, które można wykorzystać w celu oceny skuteczności systemu zarządzania jakością w branży obróbki metali. W publikacji zaprezentowano najważniejsze kryteria oceny skuteczności systemów zarządzania jakością w tej branży. Uwzględniono pięć głównych grup czynników: zdolność organizacji do poznania potrzeb klienta, zdolność organizacji do zarządzania procesami, wiedza i zdolność do jej pozyskania, zdolność do zmiany i realizacji celów oraz zdolność do kreowania i utrzymania wzajemnie korzystnych relacji z dostawcami. W dalszej części publikacji zaprezentowano najważniejsze technologiczne determinanty jakości w branży obróbki metali.
EN
The article focuses on the issue of presenting a tool for measuring the level of quality management in companies in the metalworking industry. The purpose of this publication is to present proposals for criteria that can be used to assess the effectiveness of the quality management system in the metalworking industry. The publication presents the most important criteria for assessing the effectiveness of quality management systems in this industry. Five main groups of factors were taken into account: the organization's ability to understand the client's needs, the organization's ability to manage processes, knowledge and ability to acquire it, the ability to change and achieve goals, and the ability to create and maintain mutually beneficial relationships with suppliers. The next part of the publication presents the most important technological determinants of quality in the metal processing industry.
PL
Prezentowana publikacja prezentuje zagadnienia związane z problematyką determinantów jakości w branży przedsiębiorstw obróbki metali.. Celem publikacji jest 9 identyfikacja najważniejszych, kluczowych determinant jakości, jakie występują w przedsiębiorstwach działających w branży metalowej. Dodatkowo, wychodząc od zidentyfikowanych determinant zaprezentowano najważniejsze kryteria oceny skuteczności systemów zarządzania jakością dla przedsiębiorstw działających w tej branży.
EN
This publication presents issues related to the problems of quality determinants in the metalworking industry. The aim of the publication is to identify the most important, key determinants of quality that exist in enterprises operating in the metal industry. Additionally, starting from the identified determinants, the most important criteria for assessing the effectiveness of quality management systems for enterprises operating in this industry were presented.
13
Content available Food quality and safety in the brewing industry
EN
The article presents the importance of economic and social responsibility of the brewing industry, pointing to the aspect of synergy related to the brewing industry in the processes of economic development (creation of many jobs in the agricultural sector, retail trade and gastronomy), stimulating specific areas of local and regional development. The principles of organization and supervision of food quality and safety in beer brewing as well as the importance of implementing management systems in the activity of brewing industry companies were presented.
PL
Norma PN-EN ISO 9001:2015 spowodowała proces wdrożenia nowych wymagań dla systemu zarządzania jakością. Celem publikacji jest przedstawienie wyników badań dotyczących oceny stopnia zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 podczas auditów jednostki certyfikującej. Podstawą badań empirycznych w podmiotach leczniczych są analizy raportów z auditów zewnętrznych. W sposób syntetyczny przedstawiono zmiany wynikające z nowego wydania normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz wnioski z badań empirycznych w obszarze występujących niezgodności, obserwacji oraz potencjałów doskonalenia systemu zarządzania jakością. W podsumowaniu wskazano na skuteczny proces implementacji nowej normy zakończony rekomendacją do wydania certyfikatu.
EN
The PN-EN ISO 9001:2015 standard resulted in the process of implementing new requirements for the quality management system. The aim of the paper is to present the results of research into the evaluation of a degree of compliance with the requirements of the PN-EN ISO 9001:2015 standard during audits in the certification body. The basis of empirical research in medical entities is the analysis of external audit reports. Changes arising from the new edition of the PN-EN ISO 9001:2015 standard and conclusions from empirical research in the area of non-compliance, observations and the potentials of improvement in the quality management system are presented in a synthetic way. The conclusion points to an effective process of the new standard implementation, ending with a recommendation to issue a certificate.
PL
Zmienna sytuacja na globalnym rynku motoryzacyjnym skłania producentów samochodów i ich dostawców do poszukiwania efektywnych metod i narzędzi wspierających procesy zarządzania. Jednym z nich jest rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Artykuł charakteryzuje studium przypadku w zakresie badania i analizy kosztów jakości przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej oraz prezentuje przykład modelu kosztów jakości. Model zbudowany jest w ujęciu procesowym i może być stosowany jako narzędzie decyzyjne przez menedżera zarządzania jakością, inżyniera jakości i menedżera produkcji na poziomie operacyjnym.
EN
The variable situation in the global automotive market encourages car manufacturers and their suppliers to seek effective methods and tools to support management processes. One of them is quality cost accounting and management accounting. The article presents a case study in the field of research and analysis of the quality costs of a company from the automotive industry. It also offers a model of quality costs. The model is built in terms of processes approach and can be used as a tool for the decision-making quality manager, the quality engineer and the production manager at the operational level.
16
PL
Zarządzanie jakością usług budowlanych jest ważnym elementem procesu inwestycyjnego. Na jakość robót w budownictwie ma wpływ wiele czynników, zarówno aspekt materiałowy, jak i osobowy. W artykule opisano proces montażu fasad aluminiowo-szklanych oraz dokonano przeglądu czynników wpływających na jakość wykonania ściany osłonowej. Celem artykułu jest przedstawienie przykładowych, możliwych sposobów kontroli i odbioru prawidłowego wykonania fasady aluminiowo-szklanej.
EN
Quality of construction services Management is an important element of the investment process. The quality of works in construction is affected by many factors, both the material and personal aspects. The paper describes the assembly process of aluminum and glass facades and reviews the factors affecting the quality of the curtain wall. The aim of the authors is to present examples of possible ways to control and receive the correct implementation of the aluminum-glass facade.
EN
This study aimed to explore the potential impact of the Lean Manufacturing methodology on the implementation and functioning of the BRC Standard for Packaging. The study highlighted many issues where the Lean Manufacturing concept supports and opposes the BRC Standard for Packaging. A framework for the coexistence of both approaches was determined. The study was of a conceptual nature; it adopted an analytical approach. The approach was based on in-depth consideration of each requirement in the BRC Standard for Packaging s and an assessment of the coherence with the Lean Manufacturing methodology. As a result, many conclusions, clues and challenges were found. The article indicates several areas, in which Lean Manufacturing supports the BRC Standard for Packaging, attributing a special positive role to Lean Tools & Techniques. Also, it indicates six areas, in which the BRC Standard for Packaging contradicts the Lean Manufacturing approach. A comprehensive analysis of the coexistence of both management systems allows a better understanding of challenges while implementing both of them in an organisation. The presented concept of the coexistence of both systems is valuable for management.
EN
The principal objective of the research was to determine the influence exerted by the implementation of standard quality management systems on the improvement of selected logistics processes in small and medium-sized enterprises, which operate in the textile industry. Empirical research was carried out by the authors in the year 2017 on a group of small and medium-sized enterprises that operate in the textile industry in Poland and Slovakia. The research involved 33 organizations (20 Polish, and 13 Slovak ones). The research process and the analysis of the acquired results made it possible to address the research questions posed and to state, among others, that standardized quality management systems exert a relatively large influence on perfecting selected subsystems and logistic processes in the researched organizations.
EN
In the chapter were put through examination stages of the manufacturing process of the unit package in the enterprise from printing branch. In analysis focused on the identification of disagreements appearing during the production. For determining the structure of the disagreement of unit package a Pareto-Lorenz diagram was used. Classification of causes of the disagreement was carried out with using the FMEA method. In analysis of received results was focused on methods of quality improving of packages in connecting with the Deming cycle, PDCA and the SDCA cycle of the standardization in the purpose of fulfilling requirements of the customer.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.