Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 343

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system sterowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Rosnące koszty energii elektrycznej oraz szeroka dostępność odnawialnych źródeł energii, wzmacniają trend decentralizacji wytwarzania energii i powstawania małych, autonomicznych systemów elektroenergetycznych, czyli mikrosieci. Pojawienie się technologii magazynowania energii elektrycznej zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo i stabilność pracy takich układów. Niezawodność pracy mikrosieci pozwala na realizację różnych strategii biznesowych. Dla obliczeń efektu ekonomicznego w konfiguracji mikrosieci niezbędne jest uwzględnienie dwutowarowej istoty rynku sektora elektroenergetycznego składającego się z rynku energii elektrycznej i rynku mocy. Oba rynki posiadają odmienne uwarunkowania strumieni przychodów i kosztów, co ma również swoje odniesienie do kluczowych parametrów zasobów energetycznych mikrosieci. Dodatkowe korzyści z wykorzystania mikrosieci będzie można uzyskać po utworzeniu rynku usług systemowych oferowanych przez OSD dla użytkowników końcowych. W artykule przedstawiono wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne związane z realizacją instalacji mikrosieci.
EN
Rising electricity costs, wide availability of renewable energy sources and digital technologies strengthen the trend of decentralization of energy generation and creation of small, autonomous power systems - microgrids. The commercialization of electricity storage technology certainly increases the safety and stability of microgrid systems. The reliability of microgrid operations allows for the implementation of various business strategies. For the calculation of economic effect in the microgrid configuration, it is necessary to take into account the two-tier nature of the electricity sector market consisting of the electricity market and the power capacity market. Both markets have different determinants of revenue streams and costs, which also relates to the key parameters of energy assets contained in microgrid system. Additional benefits from the use of microgrid will be obtained after creating the market of system services offered by DSO companies to end users. The article presents selected technical and economic aspects related to the implementation of micro-network installations.
PL
Artykuł opracowano na podstawie referatów Janusza Węgrzyna, Artura Groszewskiego oraz Krzysztofa Niemca, wygłoszonych podczas seminarium firmy Valmet (patrz PP 12/2019 s. 744-746). Tematem seminarium były zagadnienia dotyczące stosowanych rozwiązań, systemów i narzędzi zapewniających bezpieczeństwo systemu Valmet DNA przed atakami cybernetycznymi. Ryzyko obniżenia bądź utraty produkcji staje się większe bez zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, które chronią przemysłowe systemy sterowania i sieci kontroli procesów technologicznych.
3
EN
In this paper two examples, of a different nature, are presented to demonstrate, basing upon the author’s experience from the past, that the control engineer facing a design problem must think in broad terms, be careful when design supporting tools are used and do not neglect theory related to the considered design problem.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono dwa przykłady o różnym charakterze, dla wykazania, w oparciu o doświadczenie autora, że inżynier systemów sterowania napotykający problem projektowy musi myśleć nieszablonowo, stosować roztropnie narzędzia wspomagające projektowanie i nie może zaniedbywać teorii związanej z rozważanym problemem projektowym.
4
Content available remote Strefa kompetencji automatyka
PL
Urządzenia przemysłowe z dnia na dzień stają się coraz szybsze, prostsze w konfiguracji oraz posiadają coraz większą liczbę zaawansowanych funkcji. Rozwój technologii z kolei stawia coraz większe wymagania, a w związku z większymi możliwościami urządzeń sterujących oczekuje się, iż dodatkowe informacje będą przez nie przechwytywane i wyświetlane na przykład na panelach operatorskich lub systemach SCADA. W celu oprogramowania urządzeń takich, jak sterowniki PLC, wymagany jest znacznie szerszy zakres wiedzy niż do tej pory. Omawiany temat dotyczy zarówno automatyków i programistów działów integratorskich, jak i działów utrzymania ruchu wdrażających modyfikacje na istniejących instalacjach.
PL
Na początku roku 2017 na Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej wykonano modernizację systemu sterowania napowietrzaniem reaktorów biologicznych. Jak sprawdza się to rozwiązanie po trzech latach eksploatacji?
PL
W okresie od 2017 do 2019 Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe HYDRO-POMP Sp. z o.o. Łódź zrealizowało modyfikację 4 z 7 sześciostopniowych sprężarek przepływowych typu 6RMY56, zasilających sieć sprężonego powietrza w Elektrowni Bełchatów.
PL
W artykule omówiono wybrane kwestie dotyczące bezpieczeństwa i zasilania maszyn i urządzeń.
EN
The article discusses selected issues concerning the safety and power supply of machines and devices.
EN
The paper represents laboratory bench to analyse a system of automated control with a fuzzy controller. The laboratory bench consists of a thermal object, and software and hardware complex involving logic controller VIPA System 200 V as well as HMI / SCADA system Zenon Supervisor 7.0. The thermal object is described with the help of the second-order differential equation using “current value within the power converter of electric heater-air temperature inside a thermal object” control channel. Coefficients of the differential equation depend upon location of a dampener and upon rotation frequency of a centrifugal fan. Control error (ie deviation between the specified temperature value within the thermal object and its current value), and derivative of the error, represented in the form of linguistic variables involving five triangular terms and two trapezoidal (extreme) ones have been used as the input values of the fuzzy controller. Output value of the fuzzy controller is the electric power supplied to the electric heater and assuming seven specified values. Selection of the specific value of electric power depends upon knowledge base being a finite set of rules of fuzzy sets falling into line with the applied linguistic variables. To implement such a system of automated control with a fuzzy controller, original software has been developed making it possible to analyze a process of thermal object heating with the use of human-computer interface. Interaction algorithm of certain program elements has been described. Experimental results, concerning the thermal object transfer from different initial conditions to terminal ones, have been demonstrated. A dependence of mean-square error of the controlled value upon the control period has been demonstrated.
PL
W celu osiągnięcia efektywnej pracy instalacji HVAC, oprócz prawidłowego doboru i montażu urządzeń technologicznych, trzeba zadbać o odpowiedni system sterowania. O tym, czy dany system sterujący spełnia swoje podstawowe funkcje decydują: jego dopasowanie do instalacji oraz odpowiednie nastawienie algorytmów i parametrów regulacji.
PL
W niniejszym artykule rozważony został problem sterowania dwukołowym robotem balansującym. Celem zaprezentowanych prac było zaprojektowanie systemu sterowania tego typu obiektem z wykorzystaniem metod nowoczesnej teorii sterowania. W ramach syntezy, bazując na wyprowadzonym w oparciu o zasady dynamiki Newtona modelu, dobrana została struktura systemu sterowania w postaci regulatora wykorzystującego sprzężenie zwrotne od stanu oraz sprzężenie w przód od zadanej wartości prędkości liniowej robota. Dobór wzmocnień regulatora w sprzężeniu od stanu wykonano z wykorzystaniem technologii sterowania optymalnego z kwadratowym wskaźnikiem jakości. Ponadto, z uwagi na niedostateczną jakość pomiarów używanych w sterowaniu, opracowano dyskretny filtr Kalmana. Jakość opracowanego rozwiązania została przetestowana, przede wszystkim symulacyjnie, w środowisku Matlab/Simulink. Zawarte rozważania agregują wiedzę umożliwiającą zaprojektowanie systemu sterowania obiektami tej klasy, co może być użyteczne szczególnie w różnych aplikacjach inżynierskich.
EN
A two-wheeled balancing robot is one type of structures based on the principle of a mobile inverted pendulum. The main aim of controlling a balancing robot is to stabilise it at the upper equilibrium point and to enable its movement with the set speed. In this paper, a synthesis of a balancing robot control system has been given. Within its framework, based on the model using Newton's laws, a feedforward state-feedback control system structure has been designed. The controller parameter values have been computed using optimisation tools. More specifically, the linear-quadratic regulator (LQR) has been designed. Moreover, due to the insufficient quality of measurements used in the control system, a linear discrete Kalman filter has been developed. The complete control system has been implemented and tested in the Matlab/Simulink environment.
PL
Systemy sterowania ruchem kolejowym (srk) pełnią ważną rolę w zapewnieniu bezpiecznego przemieszczania się osób i przewozu ładunków. Dlatego też muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, rozumianego jako brak niedopuszczalnego ryzyka. W automatyce kolejowej aktualnie przeważa stosowanie technologii dedykowanych, co wynika z konieczności zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Jednak coraz częściej można spotkać się z tendencją budowania systemów srk w oparciu o standardowe technologie określane mianem commercial off-the-shelf (COTS). Przykładem takiego podejścia może być wykorzystanie specjalizowanych elementów sterowania należących do rodziny produktów HIMA. Zakłada się, że sterowniki COTS, które są sprzedawane w dużych ilościach jako komponenty standardowe i stosowane w różnych sektorach przemysłu, będą również coraz częściej stosowane w systemach związanych z bezpieczeństwem, w tym również w systemach srk.
EN
Railway traffic control systems play an important role in ensuring the safe movement of persons and goods. They must therefore meet high safety requirements, understood as the absence of unacceptable risks. In railway automation, the use of dedicated technologies prevails at present - that comes from the need to guarantee an adequate level of safety. However, more and more often one can observe a tendency to build railway traffic control systems based on standard technologies called “commercial off-the-shelf” (COTS). An example of such approach is the use of special control elements belonging to the HIMA product family. It is assumed that COTS controllers, which are sold in large quantities as standard components and used in various industrial sectors, will also be increasingly used in safety-related systems, including railway traffic control systems.
12
Content available Inteligentny budynek. System LCN
PL
[LCN został stworzony przez niemieckiego inżyniera (obecnie profesora) Eberharda Issendorffa w 1992 r. Założeniem było skonstruowanie systemu sterowania optymalizowanego pod kątem sterowania budynkami, ponieważ w owym czasie do tego celu używano głównie systemów przemysłowych. Główną ideą była możliwość wykorzystania standardowego okablowania przy stosunkowo dużej prędkości przesyłania sygnałów. W założeniach bardzo duży nacisk położono na intuicyjny interfejs, co umożliwiłoby specjaliście łatwiejsze sterowanie budynkiem. Dopóki konkurencja w tym obszarze działania będzie duża, powinny być widoczne efekty w postaci atrakcyjnych cen, co jest szczególnie istotne w kontekście kosztów początkowych i dalszego utrzymania.]
PL
Tematyka eksploatacji pokładów cienkich jest obecnie jednym z głównych obszarów zainteresowań producentów oraz użytkowników zmechanizowanych kompleksów ścianowych. Wynika to z faktu, iż niezależnie od szeregu czynników górniczo-geologicznych, które w różnym stopniu mogą wpływać na możliwości techniczne prowadzenia ścian niskich, kwestia wzrostu koncentracji wydobycia z pokładów cienkich jest powiązana przede wszystkim z konstrukcją odpowiednio przystosowanych do ekstremalnie trudnych warunków maszyn zmechanizowanego kompleksu ścianowego. Szczególnie istotną rolę w tego typu warunkach eksploatacyjnych odgrywają cechy konstrukcyjne obudów zmechanizowanych. W artykule przedstawiono projekt nowej sekcji obudowy zmechanizowanej do pokładów cienkich oraz wyniki badań stanowiskowych z jej udziałem. Prace badawcze w tym zakresie zostały zrealizowane w ramach projektu pt. „Prace studialne i badawcze nad opracowaniem zmechanizowanej obudowy nowego typu do pokładów cienkich” dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
15
Content available Rehabilitation robot for upper limbs
EN
In an aging society, injuries and diseases are the causes of the dysfunction of motor structures. Recovering the required efficiency of the motor structures, in addition to immediate medical help, usually requires a tedious and long-term rehabilitation process. In the classic approach, rehabilitation is conducted and carried out by a rehabilitator, whose work consists in selecting appropriate types of exercises to limit dysfunction and then physical work, consisting in performing the appropriate exercises with a rehabilitated limb. This paper presents the process of creating a rehabilitation robot at the Institute of Technology and Medical Equipment in Zabrze, which, in the future, can relieve the physiotherapist from performing physical work, while providing a diagnostic tool, thanks to data obtained from robot sensors. An objective and rapid estimation of the patient’s limb abilities can be valuable information that can be used to assess the progress of rehabilitation. Information about the progress of rehabilitation along with an attractive training scenario, in the form of 3D games, can be an important factor motivating the patient to long-term and laborious rehabilitation exercises.
PL
Starzejące się społeczeństwo, doznane urazy, przebyte choroby są źródłem dysfunkcji narządów ruchu. Odzyskanie wymaganej sprawności narządów ruchu, oprócz doraźnej pomocy medycznej, zazwyczaj wymaga żmudnego i długotrwałego procesu rehabilitacji. W klasycznym podejściu, rehabilitację prowadzi i realizuje rehabilitant, którego praca polega na dobraniu odpowiednich do dysfunkcji typów ćwiczeń, a następnie pracy fizycznej, polegającej na wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń rehabilitowaną kończyną. Niniejsza praca prezentuje proces powstawania robota rehabilitacyjnego w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu, który w przyszłości może odciążyć rehabilitanta od wykonywania fizycznej pracy, jednocześnie dając mu narzędzie diagnostyczne dzięki danym uzyskanym z czujników robota. Obiektywna i szybka ocena możliwości kończyny pacjenta może być cenną informacją, którą będzie można wykorzystać do oceny postępów rehabilitacji. Informacja o postępach rehabilitacji wraz z atrakcyjnym scenariuszem treningowym w postaci gier 3D może stanowić istotny czynnik motywujący pacjenta do długoczasowych i żmudnych ćwiczeń rehabilitacyjnych.
EN
The work presents the construction and the description of the operation of a test rig for the preliminary treatment of water and wastewater and testing the filtration and separation properties of non-woven depth filters. The stand was equipped with a control system for the initial filtration of water and wastewater as well as to investigate the filtration and separation properties of non-woven depth filters. The stand was adjusted to work in semi-real conditions for further use in industrial plants.
PL
W pracy przedstawiono budowę oraz opis działania instalacji do wstępnego oczyszczania wód i ścieków oraz badania właściwości filtracyjno-separacyjnych włókninowych filtrów wgłębnych. W ramach przeprowadzonych prac opracowano system pomiarowo-sterujący umożliwiający automatyzację procesu wstępnej filtracji wód i ścieków oraz badania właściwości filtracyjno-separacyjnych włókninowych filtrów wgłębnych. Zmodernizowane stanowisko poddano weryfikacji podczas jego pracy w warunkach semirzeczywistych. W ten sposób zautomatyzowana instalacja jest przygotowana do bezpośredniego wykorzystania na potrzeby przemysłowe.
EN
A diagnostic and control system for a turbine is presented. The influence of the turbine controller on regulation processes in the power system is described. Measured quantities have been characterized and methods for detecting errors have been determined. The paper presents the application of fuzzy neural networks (fuzzy-NNs) for diagnosing sensor faults in the control systems of a steam turbine. The structure of the fuzzy-NN model and the model’s method of learning, based on measurement data, are presented. Fuzzy-NNs are used to detect faults procedures. The fuzzy-NN models are created and verified.
PL
Przedstawiono system diagnostyki dla układu sterowania turbiny parowej. Opisano procesy regulacji w systemie elektroenergetycznym oraz strukturę układu regulacji turbiny kondensacyjnej w układzie bloku energetycznego. Mierzone wielkości zostały scharakteryzowane wraz z metodami wykrywania uszkodzeń dla poszczególnych wielkości. W pracy przedstawiono zastosowanie rozmytych sieci neuronowych do detekcji uszkodzeń torów pomiarowych Przedstawiono strukturę modelu rozmytego i metodę uczenia modelu na podstawie danych pomiarowych. Zaprezentowano przykład zastosowania modelu FNN i zweryfikowano jego działanie na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych.
EN
Pneumatic-hydraulic drive was tested with use methods found in planning experiments book. The research object was impact of control parameters for duration of compression and decompression gas in pneumatic-hydraulic converter. Collected data will be used for identification of real object and compare its behaviour with simulation model.
PL
Pneumatyczno-hydrauliczną jednostkę napędową przetestowano z wykorzystaniem metod planowania eksperymentu. Badano wpływ parametrów sterowania na czas trwania sprężania i rozprężania gazu w pneumatyczno-hydraulicznym konwerterze. Zebrane dane posłużą do identyfikacji obiektu rzeczywistego i porównanie procesów do modelu symulacyjnego.
PL
Konsekwencją stosowania w systemach sterowania techniki komputerowej jest przeniesienie obciążenia funkcjonalnego z węzłów mechanicznych na składniki intelektualne (elektronika, komputery). Sformułowanie wymagań, modelowanie struktury i architektury oprogramowania, należą do trudnych problemów projektowania komputerowych systemów sterowania. Jest to szczególnie istotne w dobie zintegrowanego wytwarzania. Do najbardziej popularnych narzędzi modelowania struktury i zachowania systemów komputerowych należy język UML (Unified Modeling Language). W artykule przedstawiono modelowanie struktury oprogramowania sterującego zrobotyzowanym modułem technologicznym – ZMT (ang. robotic technological module – RTM) z użyciem języka UML. Jest to pierwszy etap projektowania oprogramowania systemów komputerowych do których należy system sterowania ZTM.
EN
The consequence of using computer control systems is the transfer of functional load from mechanical nodes to intellectual components (electronics, computers). Formulating requirements, modeling the structure and architecture of software are among the difficult problems of designing computer control systems. This is particularly important in the era of integrated production. UML (Unified Modeling Language) is the most popular tool for modeling the structure and behavior of computer systems. The article presents the modeling of the software structure controlling the robotic technological module (ZMT) (statics) using the UML language. This is the first stage of designing software for computer systems to which the ZTM control system belongs.
PL
Artykuł przedstawia powody, dla których są stosowane systemy sterowania oświetleniem ulicznym, oraz przegląd dostępnych na rynku rozwiązań. Określa też trendy rozwoju systemów zarządzania infrastrukturą zewnętrzną obejmującą między innymi sterowanie oświetleniem.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.