Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 313

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system informatyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
This manuscript was dedicated to the IT logistics and operation support system of technical facilities in the military. At the beginning, there was a brief description of the integrated ZWSI RON IT system’s genesis and a characterization of the basic functions of the aforementioned system. The advantages of the IT system have been highlighted, which facilitates the process of controlling the logistics and the operation of technical facilities. Attention was also drawn to the key issues related to the analysis of primary operational characteristics, such as readiness, weapon reliability and military equipment. In the end, a proposal to solve the identified operational problems was submitted by formulating the assumptions for a modern IT system for the Polish Armed Forces.
PL
W pracy przedstawiono problematykę informatycznego wsparcia logistyki i eksploatacji obiektów technicznych w wojsku. Na początku przedstawiono genezę zintegrowanego systemu informatycznego ZWSI RON i scharakteryzowano jego podstawowe funkcje. Wyeksponowano zalety tego systemu informatycznego, które usprawniają zarządzanie logistyką i eksploatacją obiektów technicznych. Następnie zwrócono uwagę na kluczowe problemy związane z analizą podstawowych właściwości eksploatacyjnych, jakimi są gotowość i niezawodność uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Na końcu, przedstawiono propozycję rozwiązania wskazanych problemów eksploatacyjnych, formułując założenia nowoczesnego systemu informatycznego dla Sił Zbrojnych.
3
Content available Zarządzanie budową
PL
W 2019 r. budownictwo czekają kolejne wyzwania. Inwestorzy zapowiadają wzrost liczby zamówień, jednak wykonawcy obawiają się braku odpowiednio wykwalifi kowanych pracowników przy jednoczesnym wzroście płac i cen surowców. Jak zatem poprawić skuteczność prowadzenia inwestycji budowlanych? Z pewnością warto pomyśleć o optymalizacji rozwiązań projektowych oraz poprawie efektywności pracy przez wykorzystanie oprogramowania, systemów informatycznych czy dronów, które w znaczący sposób mogą usprawnić organizację pracy na budowie.
4
Content available remote Bezpieczeństwo informacji w logistycznym systemie informatycznym klasy CRM
PL
Praca dotyczy bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemie informatycznym CRM, a celem jest scharakteryzowanie istoty oraz podstaw funkcjonowania systemu informatycznego CRM, z uwzględnieniem zasad bezpiecznego zarządzania informacjami zgromadzonymi w CRM. W rezultacie zaprezentowanej analizy wykazano, że CRM to kompleksowe rozwiązanie pozwalające usprawnić procesy zarządzania informacją w firmie. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji to najważniejszy warunek wdrożenia i funkcjonowania systemu klasy CRM. W procesie kreowania takiego bezpieczeństwa ważny udział przypada ustawodawcy, który sformułował pewne minimalne standardy ochrony informacji w systemach informatycznych.
EN
The work concerns the security of information processed in the CRM IT system. The aim is to characterize the role and basis of the CRM information system, including the principles of information security management in CRM, which is a comprehensive solution of information management. Ensuring information security is the most important condition for the implementation and functioning of the CRM class system. The legislator formulated minimum standards of information protection in IT systems, which also applies to CRM.
PL
W artykule zostały opisane główne procesy eksploatacyjne realizowane podczas obsługi statków powietrznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania urządzeń mobilnych do rejestracji danych serwisowych. Uwzględniono cechy systemu eksploatacji statków powietrznych funkcjonującego w lotnictwie wojskowym. Przedstawiono system mobilny jako uzupełnienie stacjonarnych systemów wsparcia eksploatacji statków powietrznych i rozszerzenie ich możliwości o szczegółowe dane ewidencjonowane za pomocą nowych rozwiązań technicznych. Wykazano, że przy właściwej konfiguracji specjalistycznego oprogramowania uwzględniającego cechy indywidualne typów statków powietrznych, przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych jesteśmy w stanie, w sposób ciągły, zasilać bazę danych oraz przeprowadzać standardowe lub indywidualne analizy zagrożeń bezpieczeństwa eksploatacji. Na podstawie tych danych Użytkownik jest w stanie zautomatyzować procesy w zakresie działań profilaktycznych realizowanych w obrębie organizacji wykorzystujących te same typy statków powietrznych.
EN
In the article there were described main processes of operational faze of aircraft conducted during services. The description particularly focuses on the use of mobile devices for registering data from services. There were considered the attributes of the system of operational faze of military aircraft. A mobile system was described as addition to stationary systems for supporting operational faze of aircraft and upgrade by detailed data collected with the use of the new technology. It is demonstrated that we are able to provide constantly data to data base and conduct standard and specific analyses of a threat for safety of operational faze having a proper configuration of specialistic software which takes into account individual features of the type of an aircraft and with the use of mobile devices. A user can automate processes of preventive treatment within organisation using the same type of aircraft based on this data.
PL
Motoryzacja rozwija się m.in. dzięki stosowaniu nowoczesnych systemów informatycznych. Z tego też powodu w pracy przeanalizowano ich wpływ na eksploatację pojazdów osobowych rozpoczynając od charakterystyki systemów, przeprowadzeniu stosowanych badań a skończywszy na wyciągnięciu wniosków.
EN
Automotive industry is growing thanks to the use of modern technologies. The impact of vehicle operation on the environment and safety is significant. Controlling the vehicle's work by IT systems reduces the negative effects on the environment and improves the safety of road users. It depends mainly on the decisions made by drivers, while IT systems help them take them right.
PL
W artykule przedstawiono metody detekcji błędów w czasie pracy systemu informatycznego. Wskazano, że techniki unikania błędów powinny być wspomagane przez narzędzia sprzętowe i programowe. W pracy zaproponowano strategię tolerowania błędów w czasie pracy systemu informatycznego. Opisano w jaki sposób identyfikuje się obszary problemowe oraz jak na ich podstawie określić można cele związane z ograniczeniem występowania błędów.
EN
This article presents methods of detecting errors in computer science systems during their work. It shows, that techniques of avoiding errors should be supported by program tools and processing equipment. Article offers : strategy of tolerating errors in computer science systems, describes how to find problematic areas and suggest how to define targets, that could eliminate appearing errors.
PL
Artykuł koncentruje się na kwestiach dotyczących korzyści wdrożenia systemu informatycznego na przykłądzie branży kurierskiej. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie konieczności stosowania rozwiązań informatycznych wspomagających obsługę skomplikowanych usług branży KEP, a także analiza korzyści wynikających z jego zastosowania na przykładzie polskich oddziałów firmy kurierskiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że na etapie wprowadzania systemu ERP i jego wdrażania w podmiocie badań sprawdzana była funkcjonalność, jak i błędy kontrolne – 78% respondentów potwierdziło, że czynności te są wykonywane systematycznie w firmie. Wraz ze wdrażaniem systemu ERP starano się jak najbardziej zachować wysoką jakość realizacji działań, zgodnie z normami zarządzania jakością, występowanie tego typu działań potwierdza 59% badanych. Przeważają następujące formy zastosowania ERP: tworzenie statystyk sprzedaży – 35% oraz kalkulowanie cen sprzedaży – 34%. Wprowadzony system ERP jest przydatny według 72% pracowników firmy kurierskiej
EN
The article focuses on issues regarding the benefits of implementing an IT system on the courier industry. The aim of this paper is to show the need of the use of IT solutions supporting the complex services of the KEP branch, as well as to analyze the benefits resulting from its use on the example of Polish branches of a courier company. The research shows that at the stage of implementing the ERP system in the research subject, functionality and control errors were checked. On the basis of the conducted research we can say that 78% of respondents confirmed that these activities are performed systematically in the company. Along with the implementation of the ERP system, efforts were made to maintain the highest quality of implementation of activities. In accordance with quality management standards, the presence of such activities is confirmed by 59% of respondents. The following forms of ERP application prevail: creation of sales statistics – 35% and calculation of sales prices – 34%. The introduced ERP system is useful according to 72% of employees of the courier company.
PL
Ze względu na przytłaczającą obecność systemów informatycznych i komputerów w każdym aspekcie naszego życia i coraz łatwiejszy dostęp do zaawansowanych technologii oprogramowania i sprzętu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa informacji i komputerów występuje w dzisiejszych czasach na porządku dziennym.
PL
Czas ucieka, rewolucja przemysłowa 4.0 stoi u drzwi. Zapytają Państwo co to ma wspólnego z utrzymaniem ruchu? Ano bardzo wiele - współczesne urządzenia technologiczne generują terabajty danych, które mogłyby się przydać, pozwolić na optymalizację organizacji pracy i kosztów. Nie mamy jednak ani pomysłu, ani narzędzi, ani środków, aby przetworzyć te dane w informację. Nie unikniemy jednak tych wyzwań, a wykorzystanie polskiego, innowacyjnego rozwiązania – AMAGE Maintenance Master może skutecznie otworzyć nam drzwi do nowej jakości w zarządzaniu procesami utrzymania ruchu.
EN
This paper focuses on the determination of effectiveness of the implemented system ZWSI RON in an analysis of the vehicles operation process in the army. With this end in view, a questionnaire-based diagnostic survey was conducted on staff members of the technical services of the Polish Army logistics units. The survey research results analysis shows that 90% of the respondents do not use the basic PM (Plant Maintenance) module of the ZWSI RON system to manage the operation of military vehicles. One should consider a modification of the mentioned system, i.e. creating new modules and new relations between individual modules of the system, using SAP system structure solutions.
PL
Tematem publikacji jest określenie efektywności wdrożonego systemu informatycznego ZWSI RON w analizie procesu eksploatacji pojazdów w wojsku. W tym celu przeprowadzono badania metodą sondażu diagnostycznego, z zastosowaniem techniki badań ankietowych, przy wykorzystaniu osób funkcyjnych zatrudnionych w służbach technicznych struktur logistycznych Wojska Polskiego. Analiza uzyskanych wyników badań ankietowych dowodzi, że 90% respondentów nie wykorzystuje podstawowego modułu PM (ang. Plant Maintenance) systemu ZWSI RON do zarządzania eksploatacją pojazdów wojskowych. Powinna zostać rozważona modyfikacja wspomnianego systemu, polegającą na stworzeniu nowych modułów oraz nowych relacji pomiędzy jego poszczególnymi modułami, wykorzystując rozwiązania architektury systemu SAP.
PL
W ramach trwających przekształceń logistyki wojskowej w XXI wieku, ważnym elementem moderni-zacji Polskich Sił Zbrojnych jest proces informatyzacji logistyki wojskowej, dla której posiadanie narzędzi infor-matycznych ma kluczowe znaczenie w osiągnięciu zdolności do zapewnienia widzialności zasobów wojskowych. Celem artykułu jest ukazanie działań podejmowanych w resorcie obrony narodowej w zakresie automatycznej identyfikacji, gromadzenia i przesyłania informacji o zasobach i usługach logistycznych oraz ich lokalizacji pod kątem kodyfikacji i integracji danych na wszystkich szczeblach organizacyjnych wojska.
EN
As part of the ongoing transformations in military logistics in the 21st century, an important element of the modernization of the Polish Armed Forces has been the process of IT logistics, for which IT tools are of paramount importance, including the ability to ensure the visibility and tracking of military assets at all stages of their movement during peace, threats and wars. Achieving this is possible by providing the ability to codify, auto-matically identify and exchange information on the origin, quantity, quality, and location of logistical resources of the military.
PL
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem systemu plan9000.Omówiono na przykładzie proces definiowania maszyn lub urządzeń w systemie.
EN
The article presents a proposal to use IT systems supporting enterprise management using the Plan 9000 system. An example of the process of defining machines or devices in the system is discussed.
EN
The article deals with the problems, disadvantages and advantages of using adaptive learning systems in interactive monitoring and assessment of knowledge. Methodical and technical aspects of interactive monitoring and assessment of knowledge based on the adaptive learning system are defined. The schemes of the algorithms based on which the learning process with simultaneous interactive monitoring and assessment of knowledge is realized is offered. Recommendations on the use of software products for the implementation of interactive monitoring and assessment of knowledge based on an adaptive learning system are proposed.
PL
W artykule omówiono problemy, wady i zalety stosowania adaptacyjnych systemów nauczenia w interaktywnym monitorowaniu i ocenie wiedzy. Określono metodyczne i techniczne aspekty interaktywnego monitorowania i oceny wiedzy w oparciu o adaptacyjny system nauczenia. Zaproponowano schematy algorytmów, na podstawie których realizowany jest proces nauczenia z jednoczesnym interaktywnym monitorowaniem i oceną wiedzy. Proponuje się zalecenia dotyczące wykorzystania oprogramowania do wdrażania interaktywnego monitorowania i oceny wiedzy w oparciu o adaptacyjnej systemie nauczenia.
PL
W artykule omówiono znacznie systemów telematycznych i informatycznych, wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami transportowymi. Przedstawiono zakres funkcjonalny przykładowych systemów, dostępnych na polskim rynku.
EN
The article explains the importance of telematic and information systems, supporting the management of transport companies. Ranges of functionality of different systems available on Polish market are presented.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań dotyczących oceny wdrożenia systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Badania zostały przeprowadzone w ramach pracy magisterskiej, w przedsiębiorstwach działających na terenie powiatu poznańskiego. Celem publikacji jest wskazanie, które systemy informatyczne są stosowane w przedsiębiorstwach, oraz przedstawienie zalet i wad wdrożenia oprogramowania, a także barier występujących podczas implementacji rozwiązań informatycznych.
EN
The article presents selected results of research on the evaluation of information systems’ implementation in enterprises. The research was conducted as part of a master's thesis and refers to companies operating in the district of Poznan. The aim of the publication is to identify which information systems are used in enterprises, the advantages and disadvantages associated with the implementation of software and identify barriers associated with the implementation of solutions.
PL
Funkcjonalność systemów informatycznych ERP pozwala objąć wszystkie obszary aktywności przedsiębiorstwa wspomaganiem. Stanowi to podstawę doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem oraz osiągania efektywności w realizacji potrzeb otoczenia. Modele procesów, przedstawione w publikacji, maja na celu lepsze wykorzystanie funkcjonalności systemów informatycznych ERP we wspomaganiu przedsiębiorstwa na przykładzie obsługi klienta. Modele procesów utworzone zostały z zastosowaniem analizy strukturalnej w modelowaniu procesów biznesowych.
EN
The functionality of ERP systems allows you to cover all areas of the company's support activities. This is the basis for improving the management of the company and achieving efficiency in meeting the needs of the environment. Process models, presented in the publication, aim to make better use of the functionality of ERP systems in supporting the company on the example of customer service. Process models were created using structural analysis in business process modeling.
PL
Reklamy w pasie drogowym stanowią nieodłączny element współczesnej architektury miejskiej. W zależności od treści przekazu, sposobu umiejscowienia oraz rodzaju podświetlenia, mogą one w różnym stopniu przyczynić się do rozproszenia uwagi osoby kierującej pojazdem. Ze względu na brak jednolitych przepisów prawnych regulujących standardy budowy oraz umieszczania reklam w obrębie drogi, oszacowanie wpływu reklamy na komfort kierowcy jest skomplikowane. Jednym z zadań projektu ROADVERT jest budowa narzędzia informatycznego, za pomocą którego można byłoby przeprowadzić kompleksową analizę technicznych aspektów reklam. Artykuł przedstawia zagadnienia związane z wybranymi etapami procesu projektowania takiego narzędzia. Wyodrębniono kategorie parametrów reklamy, jak np. aspekty treściowe, parametry oświetleniowe, lokalizacja reklamy w pasie drogowym, aspekty prawne etc. Opracowano i przedstawiono propozycję klasyfikacji reklam ze względu na poszczególne kryteria. Sformułowano wymagania funkcjonalne oraz techniczne do systemu. Zaproponowano obiektowy informatyczny model systemu, strukturę bazy danych oraz podstawowe elementy interfejsu użytkownika.
EN
Roadside advertising is an integrated part of modern urban architecture. They can disturb the attention of the vehicle driver depending on the content, the location, and the type of backlighting. Estimating the advertising impact on driver comfort is complicated due to lack of uniform legislation regulating construction standards and principles of ad placement near the road. One of the tasks of the ROADVERT project is to build an IT tool for a comprehensive analysis of the advertising technical aspects. This paper presents issues related to the selected stages of the IT tool design process. The categories of advertising parameters have been separated, such as lighting parameters, location of the advertisement in the lane, legislation aspects, etc. A proposal for advertisements classification depends on different criteria was developed and presented. The functional and technical requirements for the system have been formulated. An object-oriented IT system model and graph database structure were proposed.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.