Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symposium
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono historię dotychczasowych edycji Sympozjum Historia Elektryki. Pierwsze Sympozjum zostało zorganizowane w Gdańsku z inicjatywy Centralnej Komisji Historycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Było okazją do spotkania osób interesujących się historią z wyższych uczelni technicznych i przemysłu, ale również zajmujących się historią zawodowo. Sukces pierwszego spotkania spowodował, że stała się to cykliczna impreza, organizowana przez różne ośrodki: Szczecin (2016), Wrocław (20 17), Kraków (2018). Przedstawiono również krótkie omówienie tematyki referatów prezentowanych w ramach dotychczasowych konferencji.
EN
In the article the history of the previous editions of the Electrics History Symposium is presented. The first Symposium was organized in Gdańsk at the initiative of the Association of Polish Electrical Engineers, Central Committee of History. It was an opportunity for people from technical universities, industry and also professional historians interested in history to meet in person. The success of the first meeting resulted in it becoming a periodical event, organized by various centres: Szczecin (2016), Wrocław (2017), Kraków (2018). There is also a short overview. of the topics presented in the previous conferences.
3
Content available Współczesne problemy hydrogeologii 2015
PL
W dniach 20–23 października 2015 r. w Ustce odbyło się XVII Sympozjum Współczesne problemy hydrogeologii (WPH), które zostało zorganizowane przez Politechnikę Gdańską we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym i Uniwersytetem Gdańskim. Partnerami tego przedsięwzięcia byli International Association of Hydrogeologists i Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich.
EN
On 20-23 October 2015, the 17 th Symposium XVII on Current Problems of Hydrogeology was held, organized by Gdańsk University of Technology in cooperation with the Polish geological Institute - National research Institute and the University of Gdańsk. The partners to this event were the International Association of Hydrogeologists and the Association of Polish Hydrogeologists.
4
Content available remote Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2016
PL
Głównym przesłaniem Szkoły Górnictwa Odkrywkowego jest przekazywanie najnowszej wiedzy dotyczącej praktycznych zagadnień górnictwa odkrywkowego oraz wymiana doświadczeń w celu wypracowania tzw. dobrych praktyk w górnictwie.
EN
The main message of the School of Opencast Mining is to disseminate the latest knowledge on practical aspects of opencast mining and exchange of experience in order to develop good practices within the mining industry.
PL
7–8 kwietnia 2016 r. w Warszawie po raz drugi odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych GeoSym 2016. Sympozjum zostało zorganizowane przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach obchodów jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.
7
Content available Współczesne problemy geologii inżynierskiej
PL
Od 15 do 17 października 2014 r. w Lublinie ponad 150 geologów inżynierskich, geotechników, projektantów i inwestorów wymieniło się doświadczeniami z realizacji najnowszych inwestycji budowlanych w Polsce, w tym drogowych i energetycznych.
EN
Over 150 engineering geologists, geotechnics specialists, designers and investors who met on October 15-17, 2014 in Lublin shared their experience from the latest construction projects in Poland, including road and power generation and transmission projects.
PL
Przedstawiono w ogólnym zarysie przebieg postępu naukowego i technicznego w dziedzinie maszyn elektrycznych w Polsce i niektórych krajach europejskich na podstawie prezentowanych referatów podczas sympozjów maszyn elektrycznych w latach 1965-2014.
EN
The paper presents an outline of the science and technology progress in the field of electric machines in Poland and some European countries - on the basis of papers presented during symposiums on electric machines being held in 1965-2014 years.
PL
Już po raz 24. odbyło się drezdeńskie sympozjum na temat projektowania, budowy, napraw, modernizacji oraz utrzymania obiektów mostowych. Zasadnicza część seminarium miała miejsce 11 marca, natomiast dzień wcześniej (10 marca) odbyła się gala wręczenia niemieckich nagród mostowych.
10
Content available remote Rys historyczny pięćdziesięciu sympozjów maszyn elektrycznych
PL
W opracowaniu obejmującym przedział czasu od czerwca 1965 r. do końca czerwca 2014 r. przedstawiono w ogólnym zarysie przebieg postępu naukowego i technicznego w dziedzinie maszyn elektrycznych w Polsce i w niektórych krajach europejskich. Postęp był przedstawiany za pośrednictwem referatów wygłaszanych corocznie na sympozjach. W pierwszych latach określonego wyżej pięćdziesięciolecia, sympozja miały charakter naukowych spotkań uczestników krajowych, zaś w dalszych latach nabrały charakteru naukowych imprez międzynarodowych. W sympozjach znaczącą ilość czasu poświęcano również imprezom humanizującym, wzbogacającym problemy naukowe i techniczne przeżyciami artystycznymi i duchowymi. Sprawy te znalazły również swoje odbicie w prezentowanym opracowaniu.
EN
The presented publication highlights scientific and technical progress in the area of electric al machines between June 1965 and 2014 in Poland and other European countries. The progress has been show in the individual presentations of participants of yearly symposiums. During the years, symposiums have changed their character from single nation scientific gatherings to international events. Recently the organisers enriched symposiums by adding additional events of an artistic or spiritual nature. Those events will be further discussed in this publication.
PL
Ogólnopolskie Seminarium Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów, jest organizowane przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W trakcie corocznych spotkań uczestniczą w nim zarówno specjaliści jak i pasjonaci, zajmujący się historycznym i technicznym rozwojem motoryzacji, rekonstrukcją oraz konserwacją pojazdów zabytkowych. W Sympozjum uczestniczą także grupy rekonstrukcyjne wzbogacające coroczne spotkania licznymi pokazami. Organizowane wystawy i prezentacje historyczne przyciągają rzesze miłośników starych pojazdów, militariów oraz studentów. Uczestnicy cenią Sympozjum za możliwość osobistego zaznajomienia się z budową zabytkowych pojazdów, poznania dokumentacji technicznych oraz możliwością porozmawiania z konstruktorami. W ciągu sześciu edycji Sympozjum uczestnicy mogli podziwiać eksponaty unikatowe w skali krajowej jak i międzynarodowej m.in. samochód Rambler E Runabout - najstarszy zarejestrowany pojazd w Polsce. W artykule w syntetyczny sposób przedstawiono historię Sympozjum, podsumowano wygłoszone referaty oraz liczne prezentacje plakatowe oraz dokonano przeglądu eksponowanych pojazdów.
EN
Poland-Wide Symposium Historical Overview of Automobile Design is organized by the Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering, Warsaw University of Technology. Every year Symposium gathers both, experts and enthusiasts, who deal with the historical and technological development of the automotive industry, reconstruction and maintenance of classic vehicles. Also many historical reconstruction groups grace the Symposium annually. Organized exhibitions and historical presentations attract many enthusiasts of classic vehicles, military automobiles and students. Participants of the Symposium appreciate the opportunity to get familiar with the construction of automobiles, possess knowledge about technical documentation and the ability to exchange experience with experienced designers. Within six editions Symposium participants were able to enjoy exhibits that are nationally and internationally unique, including E Rambler Runabout - the oldest registered car in Poland. This paper presents a synthetic history of the Symposium, summarizes the papers delivered and numerous poster presentations and lists most of the exposed vehicles.
12
Content available remote Akcja Katolicka Diecezji Płockiej
PL
W artykule przedstawiono działalność Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej. Celem organizacji jest wzmacnianie formacji chrześcijańskiej katolików, między innymi poprzez: pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego, kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym oraz angażowanie się w formacje dzieci i młodzieży. Zadania te nabierają znaczenia w obliczu kryzysu ekonomicznego, którego przyczyny, co nie budzi kontrowersji, mają wymiar etyczny. Jednym z kierunków tych działań jest popularyzacja tych nurtów myśli ekonomicznej, które cechuje antropocentryczne podejście do problemów gospodarczych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem katolickiej nauki społecznej.
EN
In the article, the activity of the ”Akcja Katolicka Diecezji Płockiej’’ has been presented. The aim of the organization is the strengthening of the formation of christian catholic’s by: intensification of religious, moral, intellectual and cultural life, education of catholic activists and preparing them to be active in social, economic, cultural and political surroundings as well as to commit themselves to the youths organizations all those tasks gain on importance in time of economic crisis, with its roots – doubtfully – of ethical character. One of those activities is popularization of those economic thoughts, which are of anthropocentric approach towards economic and social problems, with the stress on catholic social teaching.
PL
Sympozjum Nawierzchnie i izolacje na obiektach inżynieryjnych betonowych i stalowych. Konsekwencje i możliwości działań zostało zorganizowane przez firmę BLL Sp. z o.o. z Gdyni, pod patronatem naukowym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Odbyło się 12 maja 2011 r. i było imprezą towarzyszącą XVII Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 2011.
14
Content available Geotechnika - Geotechnics 2010
PL
XIV Międzynarodowe Sympozjum Geotechnika-Geotechnics 2010, zorganizowane pod honorowym patronatem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka oraz rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja Karbownika, odbyło się w dniach 19-22 października 2010 r. w Ustroniu-Zawodziu.
15
Content available remote Geotechnika - Geotechnics 2008
PL
Krótka relacja z XIII Międzynarodowego Sympozjum "Geotechnika - Geotechnics 2008", które odbyło się w dniach 14-17 października 2008 r. w Ustroniu-Zawodziu.
EN
From 29th May till 1st June, in Wilga near Warsaw, there was held an annual Symposium on Web Engineering and Advanced Applications of Photonic and Electronic Systems. The Symposium was held this year for the first time under the auspices of a newly established Photonics Society of Poland PSP [www.photonics.pl] and cooperating organizations - Polish Committee of Optoelectronics PKOpto, Association of Polish Electrical Engineers SEP [www. sep.org.pl] and Section of Optoelectronics, Committee of Electronics and Telecommunications KEiT, Polish Academy of Sciences PAN [keit .pan .pi]. The Symposium is held twice a year: during the last week of May in Wilga and during the next to the last weekend of January in Warsaw. This year Symposium is the eleventh meeting in Wilga Resort owned by Warsaw University of Technology. The first Symposium of this series was organized at the Faculty of Electronics and Information Technologies of WUT eleven years ago in January 1998. The second was held in Wilga in May 1998. The Wilga Symposia were organized under the wings of IEEE Poland Section, IEEE Region 8 Student Activities and SPIE Poland Chapter (transferred to Photonics Society of Poland in 2008). For several years, the Wilga Symposia have been international.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.