Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surówka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wyłożenia ogniotrwałe kadzi do transportu surówki z użyciem materiałów ASC.
PL
Artykuł porusza problem trwałości wymurówki kadzi zalewowej, w której prowadzi się proces odsiarczania surówki. Dokonano przeglądu konstrukcji wyłożeń ogniotrwałych oraz materiałów, które były zastosowane w różnych strefach wyłożenia. Szczególną uwagę poświęcono użyciu materiałów ASC w strefie żużlu. Przedstawione są osiągnięcia w próbach przemysłowych w zakresie trwałości wyłożenia kadzi.
EN
The problem of durability of linings of pig iron ladles, in which the desulphurization process proceeded, is raised. A survey is given of the refractory lining constructions and the materials used in different zones of the lining. The special attention has been paid to the usage of ASC materials in the slag zone. Achievements in industrial tests on durability of the ladle lining are presented.
2
Content available remote Refractory linings of pig iron transfer ladles
EN
The paper gives a review of refractory lining designs and materials to be used in pig iron transfer ladles according to experience from different shops. Particular attention is given to the effects of incorporation of the ladle desulphurisation process on a service life of the ladles. The article presents specific physical properties (resistance to corrosion, penetration) of iron ladle lining. The obtained results are compared with the field service durability of ladle linings.
PL
W artykule dokonano przeglądu konstrukcji wyłożeń ogniotrwałych oraz materiałów, które zgodnie z doświadczeniami innych zakładów powinny być stosowane w kadziach do transportu surówki. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi, jaki wprowadzenie procesu odsiarczania w kadzi wywiera na jej trwałość. Artykuł przedstawia konkretne własności fizyczne (odporność na korozję, przenikanie) wyłożenia kadzi surówkowej. Uzyskane wyniki weryfikowane są w próbach przemysłowych w zakresie trwałości wyłożenia kadzi.
PL
Proces wielkopiecowy jest znany i rozwijany od setek lat ale dotychczas nie jest w pełni rozpoznany. Szybki rozwój w ostatnich latach technik komputerowych umożliwił znaczący postęp w zakresie wyjaśniania niektórych mechanizmów procesów zachodzących w wielkim piecu. Spowodowało to znaczne zautomatyzowanie procesu oraz zastosowanie w dość szerokim zakresie metod komputerowego sterowania pracą wielkiego pieca. Mimo to wiele poglądów dotyczących natury fizykochemicznej mechanizmów procesów zachodzących w wielkim piecu ma charakter hipotetyczny. Hipotezy te sprawiają, że wielkopiecownicy w niektórych przypadkach nie zawsze poprawnie reagują na zachowanie wielkiego pieca, a zastosowane w algorytmach systemu komputerowego sterowania modele, nie pracują właściwie. W artykule opisano problemy związane z wprowadzeniem przed laty produkcji surówki niskokrzemowej. Wskazują one, że pomimo znaczącego udziału technik komputerowych w systemie sterowania procesem konieczne jest kontynuowanie fizykalnych badań mechanizmów procesów w wielkim piecu.
EN
The blast furnace process is known and developed for hundreds of years, but it is not fully recognized so far. Fast development of the computer techniques in last years enabled remarkable progress in range of explaining some mechanisms of the process, which takes place in the blast furnace. It resulted in significant automation of the process and also application - in quite wide range - methods of the computer control over blast furnace’s work. Still many views, which applies to physical and chemical nature of the processes’ mechanisms, which takes place in blast furnace have hypothetical nature. Those hypotheses in some cases make, that blast furnace’s workers not always react correctly to behaviour of the blast furnace and models used in computer controlling system algorithms, are not working properly. This article describes problems, that applies to initiation of the low siliceous pig iron pro The blast furnace process is known and developed for hundreds of years, but it is not fully recognized so far. Fast development of the computer techniques in last years enabled remarkable progress in range of explaining some mechanisms of the process, which takes place in the blast furnace. It resulted in significant automation of the process and also application - in quite wide range - methods of the computer control over blast furnace’s work. Still many views, which applies to physical and chemical nature of the processes’ mechanisms, which takes place in blast furnace have hypothetical nature. Those hypotheses in some cases make, that blast furnace’s workers not always react correctly to behaviour of the blast furnace and models used in computer controlling system algorithms, are not working properly. This article describes problems, that applies to initiation of the low siliceous pig iron production in the past. This indicate, that despite great share of the computer techniques in process control system , it is necessary to continue physical researches of the mechanisms in blast furnace process.
4
Content available remote Odsírenie v priebehu výroby ocele
EN
The modern metallurgy of iron and steel is first of all oriented in quality improvement, effectiveness and competitiveness of its production. Generally speaking, sulphur is considered a harmful element for steel quality, reason why all the technological steps are being taken in order to eliminate it from the metal bath. Molten systems of inorganic oxides forming a slag phase, form already during their genesis a complex heterogeneous system with many multiple reactions in the forming phase alone, and then subsequently individual components separately and in different combinations enter the interactions with other phases. Metallurgical slag qualities must be defined by the whole complex of physico-chemical characteristics, such as an oxidative ability, optical basicity, sulphide capacity up to slag fl uidity, its surface tension etc. The understanding of regulation of basic physico-chemical qualities of molten metals and slag depending on a chemical structure and a temperature has its importance at the level of the metallurgical process control. Presented paper deals with the possibilities how to exploit the sulphidic capacity for the desulphurisation evaluation in course of the metal reafi ning in the oxygen converter, and the during ladle treatment based on the set of the operational data. The thermodynamic model describes the slag/metal equilibria between O, and S in the molten steel and CaO, Al2O3, SiO2, FeO, MnO and S in the slag. If the oxygen activity, the activity coefficient of sulphur and the sulphide capacity at a given instant and a given position are known, the sulphur partition ratio can be evaluated at that position. The integral part of the work is the process of the pig iron desulphurisation. Magnesium has a high chemical affinity for sulphur and unlike other desulphurising reagents, dissolves in the iron-carbon melt with the result that its reaction with sulphur is homogeneous.
EN
In the last decades, scrap quality got worse and scrap contamination with undesirable elements increased accordingly. Consequently the use of scrap substitutes such as Cold / Hot DRI or HBI, Hot Metal and pig iron became more and more important in electric steelmaking. Not only scrap quality, but also limited scrap availability, which increases the scrap prices worldwide, pushes the new EAF installations in the direction of high percentage melting of above mentioned substitutes in the EAF. In order to cover this market request, Siemens VAI MT developed such a flexible and high productive EAF which uses up to 40% of hot metal. As an example, we want to show the 180t EAF which is installed in the steel plant of MMK in Magnitogorsk / RUSSIA. Additionally, some technical data from the new 70t EAF in the steel plant Chengdu Iron & Steel Co. in Chengdu / PRC which is currently in the installation and commissioning phase, are presented. As example for the use of up to 100% Cold and Hot DRI, the results of the new EAF at HADEED / Kingdom of Saudi-Arabia will be presented, whereas the Hot DRI is fed to the EAF directly from the DRI plant. Finally, it will be given an outlook on the future development of this trend by showing some upcoming EAF installations of Siemens VAI MT for ESISCO / Egypt and Al Atoun Steel / Kingdom of Saudi-Arabia.
PL
W ostatnich dekadach, widoczna jest stale pogarszająca się jakość złomu, oraz wzrost ilości niepożądanych zanieczyszczeń w złomie. W związku z tym zastąpienie złomu substytutami typu zimne/gorące DRI lub HBI, ciekły metal i surówka będzie odgrywało coraz większe znaczenie w produkcji stali w piecach elektrycznych. Nie tylko jakość złomu, ale także zwiększa- jąca się jego niedostępność na rynku, powodująca wzrost światowych cen zmusza do instalowania nowych pieców mających możliwość większego udziału we wsadzie substytutów złomu. Aby podążać za rynkowymi trendami, firma Siemens VAI MT opracowała niezwykle elastyczny i bardzo wydajny EAF, w którym można zastosować w roli wsadu do 40% ciekłego metalu. Jako przykład zaprezentowano 180t piec łukowy, uru- chomiony w stalowni MMK w Magnitogorsku (Rosja). Dodatkowo przedstawiono pewne dane techniczne 70t pieca łukowego, który aktualnie jest oddawany do użytku w stalowni Chengdu Iron & Steel Co. w Chengdu (Chiny). Jako przykład zastosowania 100% zimnego i gorącego DRI jako wsadu przedstawiono osiągnięcia nowego pieca łukowego w stalowni HADEED (Arabia Saudyjska) gdzie gorące DRI jest bezpośrednio ładowane do pieca. Na zakończenie przedstawiono perspektywy dalszego rozwoju tej technologii na przykładzie najnowszych instalacji Siemensa: VAI MT dla ESISCO (Egipt) i Al Atoun Steel (Arabia Saudyjska).
PL
W artykule przedstawiono analizę termodynamiczną przemian związków tytanu w strefach ciekłych wielkiego pieca. Określono zasięg reakcji oraz strefy temperaturowe tworzenia się wybranych związków, takich jak: TiC, TiN oraz metalicznego Ti. Wykonana analiza dostarczyła ciekawych spostrzeżeń na temat zależności pomiędzy występowaniem związków tytanu w określonych przedziałach temperatur. Płyną z niej cenne wnioski do projektowania planowanych badań laboratoryjnych w ramach projektu badawczego.
EN
The thermodynamic analysis of titanium compounds transformations in liquid zones of the blastfurnace were presented in the article. The range of the reaction and temperature zones of forming chosen compounds, such as: TiC, TiN and Ti were determined. The executed analysis supplied interesting observations in the topic of dependences between existing of titanium compounds in specified intervals of temperatures. Valuable conclusions are following from that analysis for planning laboratory tests in the range of research project.
PL
W artykule dokonano przeglądu struktury generowanych materiałów odpadowych w hutnictwie żelaza i stali i sposobów ich zagospodarowania w drugiej połowie XX wieku. Przedstawiono niektóre przyszłościowe trendy w tym zakresie, w tym ograniczenie emisji CO2, biorąc pod uwagę perspektywę produkcji żelaza i stali do końca XXI wieku.
EN
In the paper an overview concerning the main waste materials generated in iron and steel industry over the second half of the XX century is presented. Some future trends, taking into account the worldwide prospects of iron and steel production up to 2100 year and factors that favour the waste materials to be limited including CO2 emission are described.
PL
Przedstawiono wyniki modelowych badań wpływu wprowadzania drobnoziarnistych sortymentów koksu na przewiewność wsadu wielkopiecowego i wyniki badań reakcyjności wobec CO2 w wysokich temperaturach różnych sortymentów koksu, do stosowania w wielkim piecu, przy produkcji surówek odlewniczych. Przeprowadzono przemysłowe próby wytwarzania surówki odlewniczej w wielkim piecu, na wsadzie z udziałem drobnoziarnistych sortymentów koksu (orzech II, groszek) i opracowano warunki techniczno-technologiczne ich zastosowania jako zamienników części koksu wielkopiecowego bez pogorszenia warunków redukcji krzemu oraz pracy wielkiego pieca.
EN
Result are presented of model studies of the effects of small size coke fractions on blast furnace charge permeability and measurements of high-temperature reactivity toward CO2 of various fractions of coke used for production of foundry pig irons. Industrial-scale trials were carried out in a foundry pig iron blast furnace using various proportions of 40-20 and 20-10 mm coke fractions. Technical conditions for use of such coke fractions as substitutes for standard blast furnace coke without adverse effects on reduction of silicon and furnace operation were formulated.
PL
W artykule przedstawiono kierunki rozwoju procesów produkcji surówki w świecie, zmierzające do obniżenia kosztów jej wytwarzania poprzez obniżenie jednostkowego zużycia surowców i mediów, stosowanych w tych procesach. Na podstawie wyników analizy porównawczej wskaźników technologicznych w hutnictwie światowym oraz identyfikacji aktualnego stanu rozwoju procesu wytwarzania surówki w hutnictwie krajowym określono możliwości i kierunki optymalizacji kosztów wytwarzania surówki w warunkach krajowego hutnictwa.
EN
A world wide review of developments in production of hot metal with special reference to reduction of production costs by lowering unit consumption of raw materials and utilities. A comparison of world production indicators and current status of blast furnace technology in Poland was used to estimate prospects and directions of cost optimisation in production of hot metal in this country.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.