Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1237

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 62 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 62 next fast forward last
1
PL
Przedstawiono wyniki morfologicznych i strukturalnych badań porowatego azotanu(V) amonu (AN-PP) pochodzącego od wytwórców polskich, rosyjskich, francuskich i chińskich. Badania struktury oraz morfologii przeprowadzono, stosując spektroskopię w podczerwieni (IR), dyfrakcję rentgenowską (XRD) oraz skaningową mikroskopię elektronową (SEM). W wyniku badań SEM zaobserwowano występowanie różnic morfologicznych powierzchni kryształów AN-PP, na które miało wpływ pochodzenie azotanu(V) amonu.
EN
Com. NH₄NO₃ samples of increased porosity (AN-PP) made in Poland, Russia, China and France were studied for morphol. and crystallog. by IR spectroscopy, X-ray diffraction and scanning electron microscopy. Differences in crystal structure between tested AN-PP crystals depended on NH₄NO₃ origin.
PL
Wymagania tego cennego miejsca zachęciły nas do potraktowania planowanej hali jako części istniejącego krajobrazu ze wszystkimi jego charakterystycznymi cechami. Widok z alei Focha – poprzez halę w kierunku wzgórza Salwator i kościoła Świętego Zbawiciela – zasugerowały nam formę fasady północnej budynku. Panoramiczne widoki pobliskiego wzgórza wraz z Kopcem Kościuszki są dostrzegalne z wnętrza budynku przez elewację zachodnią. Hol wejściowy, podniesiony o metr ponad poziom chodnika przyległej alei Focha, wychodzi na Błonia, ponad ruch przejeżdżających samochodów. Hala stanowi część tego krajobrazu, wyłaniając się z warstwowego terenu. Łączy poziomy chodnika wzdłuż alei Focha i ścieżki na grobli rzeki Rudawy z parterem i tarasem dachowym. To właśnie na tych wielu powierzchniach – poziomej i pochyłej, zewnętrznej i wewnętrznej –zrealizowaliśmy dane wytyczne funkcjonalne.
EN
The requirements of the precious site encouraged us to treat the planned hall as part of the existing landscape with all its distinctive features. The view from Focha Avenue – across the hall and towards Salwator Hill and the Church of the Holy Saviour – suggested to us the form of the northern facade of the building. The panoramic views of the nearby hill with Kościuszko Mound are visible from the building’s interior through the west elevation. The entrance lobby, lifted a meter higher than the pavement level of the adjacent Focha Avenue, looks out towards the Błonia meadow, above the passing car traffic. The hall forms part of this landscape, emerging right out the layered terrain. It connects the levels of the pavement along Focha Avenue and the path atop the Rudawa river dike with the ground floor and the rooftop terrace. It is on those multiple surfaces – horizontal and inclined, external and internal – where we realized the given functional brief.
3
Content available remote Estimation of the level of greenhouse gas emissions in animal production
EN
The aim of the present paper is to show the level of greenhouse gases’ emission coming from animal production in Poland. The animal production in 2015 was a source of 39.8 % of GHG emissions of which 30.7 % came from intestinal fermentation and 9.1% derived from animal manure. The animal production has also its share in the emissions resulting from the energy consumption in agriculture; therefore, its participation in the total GHG emission is equal to ca. 50%. Factors affecting the level of greenhouse gases’ emissions include: the species, animal breed, performance stage, housing and feeding system and also, the way of natural manure management. The foreign literature review shows the chosen methods of GHG emission measurements. The direct methods such as respiration chambers are expensive and labour-consuming; therefore, the indirect methods have been also presented, e.g. the estimation of methane emissions, produced by the dairy cattle, based upon the fatty acid profile in milk.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie wielkości emisji gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej w Polsce. Produkcja zwierzęca w 2015 r. była źródłem 39,8 % emisji gazów cieplarnianych z polskiego rolnictwa, przy czym 30,7% to fermentacja jelitowa, 9,1% pochodziło z nawozów naturalnych. Produkcja zwierzęca, w ramach zużycia energii w rolnictwie ma także swój udział w emisjach, dlatego łącznie jej udział w całkowitej emisji GHG wynosi około 50%. Do czynników mających wpływ na wielkość emisji gazów cieplarnianych zaliczamy: gatunek, rasę zwierząt, fazę użytkowania, system utrzymania i żywienia a także sposób zagospodarowania nawozów naturalnych. W wyniku przeglądu literatury zagranicznej przedstawiono wybrane metody pomiaru emisji GHG. Metody bezpośrednie, takie jak komory respiracyjne, są drogie i pracochłonne, dlatego przedstawiono także metody pośrednie, np. szacowanie emisji metanu przez krowy mleczne na podstawie profilu kwasów tłuszczowych.
EN
The subject of the research presented in this article are viscoelastic polyurethane foams (VPF) made using a fillers from coffee grounds. The foams were made with varying content of coffee fillers. Foams and fillers were characterized by means of techniques such as infrared spectroscopy, thermogravimetric analysis, differential scanning calorimetry and cone calorimeter. The changes in the microstructure of the foams were analyzed using a scanning electron microscope. Foam properties in the compression test was assessed. As a result, it was concluded that the use filler from coffee grounds causes a significant reduction in compression set of foams after compression by 75% and by 90% of the height of the samples. It was shown that these changes are caused by changes in the chemical structure of the macromolecules of these foams but also in their structure. After addition the filler, all foams have permanent deformations with a value below the permissible limit of 10%. Addition of 20% by mass of filler caused by a decrease in the rate of heat release and the rate of smoke release during foam combustion.
PL
Przedstawiono wyniki badań lepkosprężystych pianek poliuretanowych (VPF) wytworzonych z dodatkiem różnych ilości fusów kawy. Pianki i napełniacz scharakteryzowano z zastosowaniem spektroskopii w podczerwieni, analizy termograwimetrycznej, różnicowej kalorymetrii skaningowej i kalorymetru stożkowego. Zmiany w strukturze pianek obserwowano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej. Oceniono właściwości pianek w próbie ściskania. Stwierdzono, że napełniacz w postaci fusów kawy powoduje zmniejszenie odkształcenia trwałego pianek w próbie ściskania o 75% i zmniejszenie o 90% wysokości próbek, co jest wynikiem zmian w budowie makrocząsteczek pianek i w ich strukturze. Wprowadzenie 20% mas. napełniacza spowodowało zmniejszenie szybkości wydzielania ciepła i dymu w trakcie spalania pianek.
EN
This investigation concerns the synthesis as well as structural and morphological characterizations of pure and Ce-doped ZnO nanorods. The samples were synthesized by simple low-temperature hydrothermal process using respectively NaOH and KOH as caustic bases. The as-synthesized nanorods were characterized in terms of their morphological, structural, compositional and vibrational properties. The sizes of the rods were found to be 1.5 μm to 2 μm in length and 250 nm to 300 nm in diameter. The presence of Ce ions in ZnO (NaOH) favored the agglomeration of the rods to form flower-like nanostructures. EDAX measurements showed Zn rich materials with high oxygen vacancy concentration. XRD results indicated that the synthesized ZnO nanorods possess a pure wurtzite structure with good crystallinity. It has also been found that Ce doping deteriorates the crystalline quality of ZnO (NaOH) and improves that of ZnO (KOH). The insignificant intensities observed in FT-IR signals confirm that the synthesized nanorods are of high purity. The Raman spectroscopy studies showed that Ce ions shift the vibrational modes towards lower frequencies. The peaks related to E2 (high) mode in ZnO (KOH) are relatively intense compared to those of ZnO (NaOH). The peaks are found to be shifted and asymmetrically broadened due to anharmonic effects originating from quantum-phonon-effect confinement.
EN
Glasses composed of ternary components (35 – x)Sb2O3–x Bi2O3–65P2O5 (0 ⩽ x ⩽ 20 mol%) have been prepared and investigated as a potential alternative to lead-free glass for low temperature applications. Their structural properties were studied by Infrared Spectroscopy IR and Differential Thermal Analysis DTA. Results from the IR showed that Sb3+ and Bi3+ were responsible for glass network structure, which was supported by the diversification of density ρ and molar volume Vm with an increasing amount of Bi2O3. Glass transition temperature Tg, thermal stability, and coefficient of thermal expansion increased after substitution of Bi2O3 for Sb2O3 within the range of 0 mol% to 20 mol%. The water durability decreased and then increased; it could be attributed to the corrosion resistant P–O–Sb bonds. A typical sample of 25Sb2O3–10Bi2O3–65P2O5 possesses excellent properties and can be a promising candidate for further applications.
7
Content available remote Plasmonic nanostructures of SnO2:Sb thin film under gamma radiation response
EN
This paper is a part of a natural dye solar cell project. Conductive transparent oxide (CTO) films have been deposited onto preheated glass substrates using a spray pyrolysis technique. The optical, electrical, structural properties as well as thermal annealing and gamma radiation response were studied. The average optical energy gap of doped films for direct allowed and direct forbidden transitions were found to be 3.92 and 3.68 eV, respectively. The plasmon frequency and plasmon energy after doping were found to be 3.48 x 1014 s-1 and 0.23 eV. The negative absorbance of the doped film was observed in UV-Vis range after applying both thermal annealing and ϒ-dose irradiation with 22 kGy. The negative refractive index of the doped film in UV range (220 – 300 nm) is promising for optical applications. The electron mobility μe reached a maximum of 27.4 cm2·V-1·s-1for Sb concentration of 10 %. The corresponding resistivity ρ and sheet resistance Rs reached their minimum values of 1.1 x 10-3 Ω·cm and 35 Ω·sq-1, respectively. The dopant concentration has been increased from 4.13 x 1019 to 2.1 x 1020cm-3. The doped film was found to exhibit three diffraction peaks associated with (2 2 2), (2 0 0), and (2 1 1) reflection planes, of which the peak of (2 2 2) of Sb2O3 and the peak of (2 0 0) were very close.
EN
A suspension of the MacPherson strut type is one of the most frequently used suspension systems in passenger cars. A compact structure is an advantage of this type of suspension. A change to the steering angle and camber as a result of shock absorption is a disadvantage. These changes have an impact on driving safety. This article presents a new solution of the vehicle suspension including its analysis. This suspension possesses the advantages of the MacPherson strut which is a compact and simple structure. In the suspension proposed, the steering angle change being the result of shock absorption has been totally eliminated.
EN
Mobile applications for the iOS platform can be developped using the Swift and Objective-C languages. The article presents a comparison between these languages based on a created mobile game. The structure and performance of these technologies were examined. Based on three devices, languages have been tested. Aspects such as RAM load, time between views, time to save data to the database and time to save data to file were tested as a part of the analysis. Two research hypotheses have been put forward: "Swift has a better performance than Objective-C" and "Swift has a simpler structure than Objective-C". The results obtained confirm that Swift is more efficient than Objective-C. Research into the structure of codes has proven that the newer language has a simpler structure than its predecessor.
PL
Aplikacje mobilne na platformę iOS można wytwarzać z użyciem języków Swift oraz Objective-C. Tematyką artykułu jest porównanie tych języków na przykładzie utworzonej gry mobilnej. Zbadana została struktura i wydajność omawianych technologii. Na przykładzie trzech iPhone’ów, języki zostały poddane testom. W ramach przeprowadzonej analizy wydajnościowej zostały przebadane takie aspekty jak: obciążenie pamięci RAM, czas przejścia pomiędzy widokami, czas zapisu danych do bazy oraz czas zapisu danych do pliku. Zostały postawione dwie hipotezy badawcze: “Język Swift jest wydajniejszy niż język Objective-C” oraz “Język Swift posiada prostszą strukturę niż język Objective-C”. Otrzymane wyniki potwierdzają, że Swift jest wydajniejszy niż Objective-C. Dzięki badaniom struktury kodów udowodniono, że nowszy język posiada prostszą strukturę niż jego poprzednik.
EN
Purpose: of this article is to present the results of tests carried out on the impact of repeated heating on the corrosion resistance of a Co-Cr-W prosthetic alloy. Design/methodology/approach: The study used samples prepared in a manner analogous to the production of a dental prosthesis. The effect of three and six-time heating of the material on its properties such as corrosion resistance, microstructure and material hardness were carried out. Findings: Repeated heating of the chromium-cobalt alloy has no significant effect on the polarization resistance and the potentiodynamic characteristics of the material. The introduction of heating in alloy treatment results in an increase in the hardness of the material, however, the number of annealing cycles does not affect this feature significantly. Samples subjected to different amounts of thermal treatments have different microstructure; it should be assumed that this will change the mechanical properties. Research limitations/implications: Microstructure tests carried out after electrochemical corrosion tests showed changes in the microstructure of samples subjected to subsequent annealing. The tests of material hardness and corrosion did not show any significant differences that may result from differences in structure, therefore further tests characterizing the physical properties of the material will be carried out. Originality/value: The article is a description of preliminary research on the impact of multiple annealing used in dental prosthetics on the properties of metallic material. Further work will be carried out to identify the properties that may be affected by the indicated changes in microstructure.
PL
August Wöhler w latach 1847-1870 we Frankfurcie nad Odrą, na linii kolejowej Frankfurt - Wrocław prowadził badania obciążeń zmęczeniowych osi wagonów i lokomotyw. W związku z mijającą 200. rocznicą urodzin Wöhlera, scharakteryzowano jego pionierskie badania wytrzymałości zmęczeniowej oraz przedstawiono właściwości stali konstrukcyjnych czterech mostów usytuowanych na tej linii kolejowej. Omówiono badania strukturalne stali tych mostów, badania mechaniczne i sformułowano pewne uwagi o stosowaniu stali wysokowęglowej gatunku St 48.
EN
August Wöhler in years 1847-1870 in Frankfurt upon Oder, on the Frankfurt and Wroclaw railway line, carried out fatigue load tests on wagon and locomotive axles. Due to the 200th anniversary of the Wöhler's birth, his pioneer research on fatigue strength is characterized and the properties of structural steels in four bridge located on this railway line are presented as well. Structural tests on steels from these bridges and mechanical tests are discussed. Some remarks are formulated for the development of high carbon steel of grade St 48.
PL
Oszacowano krytyczną prędkość wiatru w zdarzeniu zerwania dachu jednopiętrowego budynku podczas burzy wiatrowej. Obliczono ciężar konstrukcji i pokrycia dachu oraz oszacowano siły połączenia między murłatami i ścianami kolankowymi. Na podstawie porównania tych sił obliczono krytyczną prędkość wiatru, która jest znacznie większa od prędkości wiatru pomierzonych na stacjach meteorologicznych.
EN
The objective of the article is to estimate a critical wind speed in the event of a roof blow-off of a one-story brick building during a wind storm on August 11, 2017. The weight of the structure and roofing was calculated, and the strength of the connection between the rafter plates and knee walls was estimated. Comparison of both of these forces allowed for the calculation of critical wind speed that turned out to be much higher than the measured wind speeds at meteorological stations.
PL
Omówiono możliwości konstruowania rusztów z wzajemnie podpierających się krótkich belek stalowych. Podano wyniki porównawczych analiz statycznych rusztów różniących się morfologią układów belek oraz powierzchnią rusztu. Wykazano, że w niektórych przypadkach ruszty konstruowane w ten sposób nie są mniej efektywne niż ruszty klasyczne, natomiast w odróżnieniu od nich nie wymagają konstruowania sztywnych połączeń belek.
EN
The article concerns the possibility of constructing grillages from reciprocal short steel beams. The results of comparative static analyses of grillages differing in the morphology of beam systems and the size of the grillage are presented. It has been shown that in some cases grillages constructed in this way are not less effective than classic grillages, whereas, unlike them, they do not require rigid beam joints.
PL
Omówiono awarie dwóch zbiorników. Przyczyną awarii było podciśnienie wytworzone wewnątrz zbiornika. Spowodowało ono zaklęśnięcie kopuły dachowej dzwonu (części przemieszczającej się w pionie przy zmianie wypełnienia zbiornika gazem). Omówiono koncepcję i technologię naprawy zbiorników.
EN
The reason of the two mentioned failures was negative pressure which appeared inside the tanks. It caused a deadlocking of a roof dome of the bell (the tank part which moves vertically while filling the tank with gas). The conception and technology of repair of the tanks.
EN
In this paper, the possibility of increasing powder carbon steels properties by activation of carbon diffusion into the iron base during sintering process due to the introduction of the thermally split graphite (TSG), macromolecular compounds (MC) and sodium bicarbonate was investigated. It was found that the introduction of these additives allows obtaining homogeneous structures at a sintering temperature of 100–200 °C lower than that traditionally used for sintering of powder carbon steels. Such structures provide increased mechanical properties of powder carbon steels. The addition ofsodium bicarbonate increases the diffusion rate of carbon into iron at a temperature of 950 C by 1.8 times, at 1000 °C by 1.5 times, and at 1100 °C by 1.2 times.
EN
During archaeological excavations in Nowy Łowicz, Pomerania (Poland), in 1991, burial mound 55 with a woman’s grave was examined, in which numerous fragments of textiles, costume accessories and jewellery had been preserved. The work presents the results of structural and technological analysis of fragments preserved. Based on these, as well as on preserved iconography and analogous archaeological finds, an attempt was made to reconstruct the woman’s clothing from the period to which the grave is dated, i.e. phase B2/C1 of the Roman period. The reconstruction was made by means of computer graphics and includes three elements of clothing: a shirt, dress and short coat, made by identified techniques and partly taking into account the original colours. The work done is particularly important due to the fact that this is the first attempt to reconstruct a woman’s complete clothing worn on the territory of what is now Poland in the above-mentioned period.
PL
Podczas wykopalisk archeologicznych w Nowym Łowiczu na Pomorzu w 1991 roku zbadano kurhan 55 z grobem kobiecym, w którym zachowały się liczne fragmenty tkanin, ozdób i biżuterii. W pracy przedstawiono wyniki analizy strukturalnej i technologicznej zachowanych fragmentów tkanin. Na ich podstawie, a także na podstawie ikonografii i analogicznych znalezisk archeologicznych podjęto próbę zrekonstruowania ubioru kobiecego z okresu, w którym datowany jest grób, tj. fazy B2/C1 okresu rzymskiego. Rekonstrukcja została wykonana za pomocą grafiki komputerowej i obejmuje trzy elementy ubioru: koszulę, suknię i krótki płaszcz, wykonane w zidentyfikowanych technikach i częściowo z uwzględnieniem oryginalnych kolorów. Wykonana praca jest szczególnie ważna, ponieważ była to pierwsza próba rekonstrukcji kompletnego ubioru kobiecego noszonego w okresie rzymskim na terytorium dzisiejszej Polski.
17
Content available Przedawaryjny stan galerii transportowej
PL
W artykule opisano przypadek ukośnej galerii transportowej podającej węgiel do elektrownianego budynku kotłowni. Przed kilku laty stwierdzono, że galeria ta znalazła się w stanie przedawaryjnym. W pierwszej części artykułu podano zasady, jakim powinny odpowiadać tego typu obiekty. W drugiej części przedstawiono opis konstrukcji przedmiotowej galerii, przeanalizowano przyczyny powstania uszkodzeń oraz przedstawiono koncepcję naprawy. Skuteczność podjętych działań naprawczych potwierdziła kilkuletnia bezawaryjna eksploatacja. W końcowej części pracy sformułowano wnioski i zalecenia, które powinny być uwzględniane na etapie projektowania i budowy oraz podczas eksploatacji galerii transportowych w zakładach przemysłowych.
EN
The article describes a case of an oblique transport gallery feeding coal to a power plant boiler house. A few years ago, it was found that the gallery was in an pre-failure condition. In the first part of the article, the rules which such objects should comply with are given. The second part presents a description of the structure of the subjected gallery, analyzes the causes of damage and presents the concept of repair. The effectiveness of the undertaken repair actions was confirmed by several years of failure-free operation. In the final part of the work, conclusions and recommendations were formulated, which should be taken into account at the stage of design and construction and during the operation of transport galleries in industrial plants.
PL
Artykuł prezentuje analizę posadowienia oraz wytyczne do projektu konstrukcji chłodni kominowej w elektrowni konwencjonalnej. Zaprezentowano ogólną charakterystykę konstrukcji, główne założenia projektowe oraz opis warunków gruntowo-wodnych na rozpatrywanym obszarze. Następnie omówiono zakres i główne założenia analizy. Otrzymane na podstawie analizy wyniki prezentują podsumowanie rozważań projektowych związanych z wyborem ostatecznie przyjętego sposobu posadowienia. Ostatecznie uzyskano zoptymalizowany rozkład współczynnika podatności sprężystej podłoża, wraz z przewidywanymi wartościami osiadań po obwodzie fundamentu chłodni kominowej.
EN
The paper presents an analysis regarding the foundation solution as well as provided guidance for structural calculations for a cooling tower of a conventional coal-fired power plant. The characteristic of the structure, its main design assumptions, and description of ground conditions at the site are briefly presented. Then, the scope and main assumptions of the analysis are described. Presented results, based on this analysis, show the summary of design consideration for the optimal foundation solution chosen in the end. Finally, the optimized distribution of modulus of subgrade reaction was obtained, together with predicted settlement, along the circumference of the cooling tower’s foundation.
19
EN
The paper presents test results concerning the service life of fillet welds made in steel S355. In addition, the article discusses the initiation and growth of fatigue cracks in specimens subjected to bending with torsion. The tests were performed in relation to constant stress ratio R = -1 and 0. The results presented in the article take into account the effect of the technological treatment on the service life of the specimens. The tests revealed longer service life of the specimens not subjected to the technological treatment, both when R = -1 and 0.
PL
Przedstawiono wyniki badań trwałości, inicjacji oraz wzrostu pęknięć zmęczeniowych próbek ze stali S355 ze spoinami pachwinowymi, poddanych zginaniu ze skręcaniem. Badania przeprowadzono przy stałej wartości współczynnika asymetrii cyklu R = - 1 oraz 0. Prezentowane wyniki uwzględniają wpływ zabiegu technologicznego na trwałość badanych próbek. Stwierdzono większą trwałość zmęczeniową próbek bez zabiegu technologicznego, zarówno dla R = -1 jak i R = 0.
20
Content available remote The assessment of selected properties of welded joints in high-strength steels
EN
The use of technologically advanced structural materials entails the necessity of adjusting typical welding processes to special requirements resulting from the limited weldability of certain material groups. Difficulties obtaining high-quality joints may be the consequence of deteriorated mechanical properties and structural changes in materials (beyond requirements of related standards). One of the aforementioned materials is steel characterised by a guaranteed yield point of 1300 MPa, where high strength is obtained through the addition of slight amounts of carbide-forming elements and the application of complex heat treatment processes. A heat input during welding may worsen the aforesaid properties not only in the weld but also in the adjacent material. The tests discussed in the article revealed that the crucial area was that heated below a temperature of 600°C, where the hardness of the material decreased from approximately 520 HV to 330 HV.
PL
Wykorzystanie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych niesie za sobą konieczność dostosowania typowych procesów spawalniczych do specjalnych wymagań wynikających z ograniczonej ich spawalności. Trudności w uzyskaniu złączy spawanych o wysokiej jakości mogą być konsekwencją zmniejszonych właściwości mechanicznych lub zmian w strukturze materiału, co wykracza poza wymagania norm przedmiotowych. Przykładem takiej stali jest stal o gwarantowanej granicy plastyczności 1300 MPa, gdzie wysoką wytrzymałość uzyskuje się przez dodatek niewielkich ilości pierwiastków węglikotwórczych i złożonych procesów obróbki cieplnej. Powoduje to, że wprowadzenie ciepła podczas spawania może pogarszać te właściwości nie tylko w samej spoinie, ale i w materiale przyległym. Wykonane badania wykazały, że krytycznym miejscem jest obszar nagrzewany poniżej 600°C, gdzie następuje zmniejszenie twardości materiału z ok. 520 HV do 330 HV.
first rewind previous Strona / 62 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.