Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strain gauge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
As increasingly more bicycles are equipped with electrically powered pedal assistance, they can become the solution for the continuous congestion that threatens Europe. Pedal assistance decreases the effort, though cyclists often experience sores that occur at the low back, knees and bottom area. The risk of injuries is predominantly determined by the pedal technique, which is highly dependent of bicycle design, seat type and cycling posture. The optimal cycling technique and the relation to the bicycle characteristics needs to be discovered to create guidelines for bicycle construction and usage. This paper presents the design of a low-cost measurement system to analyse three-dimensional pedal loads in function of the pedal cycle by an instrumented pedal and an absolute encoder fixated on the crank. The pedal proposed is a combination of a unique steel sensor with twelve sensor regions, organized in four full Wheatstone bridges, installed on a standard pedal spindle. The pedals are calibrated with the Global Regression method acquiring a calibration matrix with a standard error percentage of full scale of maximum 0.5%. The instrumented pedal distinguishes itself from state-of-the-art techniques through (i) compatibility: it fits on every conventional bicycle, (ii) compactness: not influencing the cycling kinematics, (iii) broad applicability: it is applicable for in-situ measurements with extreme manoeuvres and (iv) accuracy: it delivers a relative high accuracy in relation to the production precision and production costs.
2
Content available Integrated strain gauge printing in a CFRP structure
EN
Our approach is to integrate printed strain gauges into a structure of laminated carbon fibre reinforced plastics (CFRP). This can provide minimizing disturbances caused by an additional sensor weight. Another point is to reduce the occurrence of pre-damage, as a printed structure is integrated directly into the CFRP. Due to the printing, no additional masses are applied to the CFRP by cables. To this end, the boundary conditions for the print are first explained. Subsequently, the strain gages were printed. For this purpose, studies were carried out regarding the orientation of the strain gage printing direction, the influence of repeated printing, the overlapping during printing and the subsequent lamination in CFRP plates. The sensors are to be used in the structure of the CFRP plate in a machine tool.
3
Content available Design and modeling of an exoskeleton torque sensor
EN
Controlling the upper limb with force feedback requires the continuous measurement of multiple values, so it is necessary to use a specific measuring system. The position of the joints and the torque produced by the drives are the basic feedbacks necessary for control. Measurement of the joint positions does not cause complications, while measurement of the driving torque is much more complex. This article describes the methods of implementing an exoskeleton drive system through a closed loop conduit system based on Bowden cables, and the integration of a torque sensor within the wheel of the exoskeleton. The integration of the sensor within a mechanical part of the construction of the exoskeleton is the main advantage of the developed sensor because it does not affect the dynamics of the exoskeleton. This article presents the process of designing, calibrating and validating the proposed link wheel torque sensor.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie spójnego systemu parasejsmiczno-tensometrycznego do pomiaru wpływów dynamicznych wzbudzanych robotami strzałowymi w zakresie niższych wartości częstotliwości. Przedstawiono opracowaną metodykę pomiaru oraz uzyskane przebiegi drgań i naprężeń w warunkach laboratoryjnych. Na podstawie analiz Matching Pursuit (MP) przeprowadzono badania struktury czasowo-częstotliwościowej, których celem było określenie czasów występowania PPV, maksymalnego naprężenia chwilowego oraz uzyskanych wartości energii dla każdej ze składowych. Na podstawie uzyskanych wyników zaobserwowano zależność pomiędzy przebiegami prędkości drgań a wyznaczonymi naprężeniami w całej dziedzinie czasu. Ponadto, otrzymane rezultaty dla analiz czasowo-częstotliwościowych przeprowadzonych na podstawie zarejestrowanych wartości drgań oraz odkształceń wzbudzonych detonacją materiału wybuchowego w skali laboratoryjnej potwierdziły bezpośrednią zależność pomiędzy PPV a maksymalnymi naprężeniami chwilowymi na każdej ze składowych.
EN
This paper presents the combine ground borne vibration and stress analysis measurement system. The methodology and results of the research were included. A detailed analysis in the time-frequency domain was obtained by the Matching Pursuit (MP) analysis. The MP methodology allowed to determine the occurrence of PPV and the maximum stress energy in time domain on each axis. Based on the obtained results the relation between ground – borne vibration velocity and induced stress in the concrete structure was observed in the whole time domain. Furthermore, the results of the analysis in the time – frequency domain obtained from the measured ground – borne vibration velocity and strains which were induced by blasting works on a laboratory scale, confirmed the direct relation between PPV and maximum stress at each axis.
PL
Analiza okresowych badań skipów i klatek eksploatowanych w szybach jednej z kopalń wykazała że większość zarejestrowanych uszkodzeń elementów nośnych naczyń wydobywczych to pęknięcia o charakterze zmęczeniowym. Celem wyeliminowania przyczyn powstawania uszkodzeń oraz zwiększenia trwałości naczyń wydobywczych, niezbędnym będzie prawdopodobnie wykonanie rekonstrukcji tych fragmentów naczyń, w których uszkodzenia te występują. Aby rekonstrukcja przyniosła oczekiwane rezultaty niezbędne jest poznanie przyczyn będących źródłem powstających pęknięć. Dlatego postanowiono przeprowadzić pomiary, których wyniki umożliwiłyby wyznaczenia wartości obciążeń cięgien, a w dalszej kolejności ocenę ich wytrzymałości i trwałości. Wykonana analiza trwałości zmęczeniowej cięgien naczynia wydobywczego, wskazuje na możliwość rozwoju pęknięć zmęczeniowych w najbardziej wytężonych obszarach konstrukcji, w krótkiej perspektywie czasowej.
EN
Analysis of periodic tests conveyances and cage operated shafts in one of the mines revealed that most of the failures recorded in load-bearing elements in conveyances, is fatigue cracks. In order to eliminate the causes formation of damage and increased durability in conveyances, necessary will probably perform the reconstruction of the fragments conveyances in which the damage they are. To reconstruction brought the expected results, it is necessary to know the reasons being the source of emerging cracks. Therefore it was decided to carry out measurements the results of which allow you to determine the values of loads and a further assessment of their strength and durability. The analysis of fatigue life rods-bearing elements in conveyances it indicates the possibility of the development of fatigue cracks in the most intensive areas of the construction, in the short term.
EN
Paper contains an analysis of the 1st stage compressor blade strain distribution. Boundary conditions analysis was presumed for blade clamped in the fatigue holder. Strain distribution verification was performed for blade fundamental frequency. Numerical method results were verified with experimental (strain gauge) method.
PL
Artykuł przedstawia analizę rozkładu wartości odkształceń łopatki 1. stopnia wirnika sprężarki. Warunki brzegowe dla prowadzonej analizy przyjęto dla przypadku zamocowania łopatki w uchwycie maszyny wytrzymałościowej w próbie zmęczeniowej. Weryfikację rozkładu wartości odkształcenia wykonano dla pierwszej postaci drgań własnych łopatki. Wyniki analizy odkształceń metodą numeryczną weryfikowano w badaniach eksperymentalnych.
EN
A measuring system for investigation of the air flow phenomena in large tubes is presented in this paper. The main goal is to measure and analyze the vibration effect of a sensing element used for air velocity and air stream measurement. It was observed that some vibrations occurred and involved damage effect in the flow sensor. The measuring system is based on the strain gauge technology with the use of a virtual instrument in the laboratory equipment. The presented system allows measuring, identifying and analyzing vibrations of the sensor in time and frequency domains. It was created as a virtual instrument, very easy to implement into the entire control system of the stand. It was found that the load of the sensing element was asymmetric and the mean load value, compared to variable loads, arose from disturbances of the air flow around the sensor. It was observed for the examined velocities of the air stream in the range up to 35 m/s.
8
Content available remote Pomiar momentu obrotowego w warunkach przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono budowę systemu pomiarowego zastosowanego podczas prac badawczych prowadzonych na terenie KGHM Polska Miedź SA przez Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL. Zaprezentowano możliwości zastosowania systemu oraz wyniki rejestracji i pomiarów w oparciu o wybrany przykład. System umożliwia przeprowadzenie pomiaru momentu obrotowego w czasie normalnej pracy układu napędowego. Możliwe jest wyznaczenie charakterystyk obciążenia (wyznaczenie sprawności), rejestracji momentu na wale podczas rozruchu itp. Zastosowany system nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian konstrukcyjnych układu mechanicznego ani nie zakłóca normalnej pracy napędu.
EN
The paper presents the construction of the measurement system used during the research work carried out in the KGHM Polish Copper SA by the Institute of Electrical Machines and Drives KOMEL. The possibilities of application of the system and the results of the registration and measurements based on the selected example are presented. The system allows to measure torque during normal operation of the drive. It is possible to determine the load characteristics (determination of efficiency), registration of the torque on the shaft during start-up, etc. Used system does not involve structural changes of the mechanical system or interfere with the normal operation.
PL
Inteligentne materiały konstrukcyjne umożliwiają kontrolę stanu konstrukcji betonowych przy stosunkowo małych kosztach, zapewniając dużą czułość. W pracy przygotowano kompozyty cementowe zbrojone włóknami stalowymi, a ich badania wykazały, że opór elektryczny próbek betonowych rośnie z czasem hydratacji. Zbadano właściwości czujnika tensometrycznego złożonego z betonu z włóknami stalowymi, a mianowicie współczynnik czujnika [czułość], liniowość oraz granicę odkształcenia. Współczynnik czujnika w przypadku komercyjnych czujników metalowych wynosi K=2, podczas gdy dla kompozytów cementowych zbrojonych włóknami stalowymi współczynnik ten jest bardzo duży i wynosi K=156. Tak więc, czujniki betonowe są bardziej czułe na odkształcenie niż komercyjne metalowe czujniki tensometryczne. Nawet w przypadku zastosowania powtórnych obciążeń przy znacznych poziomach naprężeń, współczynnik czujnika betonowego pozostaje wysoki, co wskazuje na możliwość ich stosowania jako inteligentnych materiałów konstrukcyjnych.
EN
The smart structural materials are enable to health monitoring of concrete with reduced expenses and high sensitivity. In this study, steel fibre concretes were produced and their examination was showing that their electrical resistance is increasing with the curing age. The measurements possibilities of these sensors, which are gage factor (sensitivity), linearity and strain limit were determined. The gage factor of the commercial metal strain gages is K=2 while gage factor of steel fibre concrete was high, equal K=156. Thus, the steel fibre concretes are much more sensitive to strain than commercial metal strain gages. Even after the repeated loading of concrete samples to considerable stress levels, the gag e factor remains high which shows that the cement composite can be used as a smart structural material.
10
Content available Static and Dynamic Tests Performed on a Flat Wagon
EN
Today, a wide range of freight wagons is used by railway operators. During the last century, the gondola wagon was the back bone of each freight railway operator due the versatility of such type of wagon. But in the last years because of intermodal necessity a flat wagons are more often used because a 20', 30' or 40' container with goods can be used on ships between containents, on flat wagons from the seaport to a railway station (on main land) and from the railway station to a hypermarket (or end user) with the help of truck. This paper present some of the tests performed at a four axle flat wagon. Based on testing report the wagon was certified (homologated) and putted in service on Romanian Railways.
PL
Operatorzy kolejowi korzystają z wagonów towarowych różnego typu. W ostatnim stuleciu podstawowym typem taboru kolejowego każdego operatora przewozów towarowych był wagon odkryty, cechujący się wszechstronnością zastosowań. W ostatnich latach, coraz szerszym użyciu są wagony – platformy, które spełniają wymagania transportu intermodalnego. Na takich wagonach w morskim transporcie międzykontynentalnym prze-wozi się dwudziesto, trzydziesto i czterdziesto stopowe kontenery towarowe, które po wyładowaniu w porcie są dostarczane do stacji kolejowych na lądzie i samochodami ciężarowymi do placówek handlowych lub innych odbiorców końcowych. W artykule przedstawiono wyniki badań czteroosiowego wagonu platformy. Na podstawie wyników tych badań wagon był certyfikowany (homologowany) i przekazany do eksploatacji na Koleje Rumuńskie.
EN
This article presents an application of strain gauges in measurements of strain which occurs in charge air cooler during the thermal cycle test. The work shows the main idea of measuring system based on strain gauges and important aspects that should be considered when performing measurement. In this article there has been also presented construction and principle operation of a strain gauge measurement system.
12
Content available remote Multimode polymer optical fiber strain gauge based on speckle correlation
EN
In this paper, we proposed an optical fiber strain gauge where the fiber elongation originates from a spatial change in a random intensity pattern which is measured through a correlation coefficient of two speckle image. The optical scheme and the operation principle of strain gauge based on multimode polymer optical fiber is investigated. The possibility of measuring of the relative strain by processing of speckle patterns at the exit face of multimode fiber is studied theoretically and experimentally. The algorithm of correlation processing of speckle pattern is developed too. The sensing technique presented in this paper is simple, effective and low-cost solutions to the problem of small strain monitoring. The proposed method can be used to structural health-monitoring of the elements of buildings and industrial objects.
PL
Systemy kontrolno-pomiarowe stanowią istotną grupę narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w przemyśle. Prawidłowo dobrane do charakteru procesu pozwalają na wczesne wykrywanie niepożądanych stanów procesu, dzięki czemu możliwe jest np. zapobieganie katastrofom przemysłowym. Nieustanny rozwój tych systemów powoduje, że są one coraz bardziej precyzyjne i efektywne, jednak od dokładności urządzeń często ważniejsze jest zgłębianie stanu wiedzy na temat natury badanych procesów. Na podstawie procesu grawitacyjnego przepływu substancji sypkich opisany został system pomiarowo-kontrolny, w skład którego wchodzą takie narzędzia jak: tensometry, akcelerometry oraz tomograficzne czujniki pojemnościowe. Wstępne wyniki przeprowadzonych eksperymentów potwierdzają skuteczność proponowanego systemu w odniesieniu do monitorowania przemysłowej instalacji przechowywania i rozładowywania materiałów sypkich, znajdującej się w Laboratorium Tomografii Procesowej im. T. Dyakowskiego Instytutu Informatyki Stosowanej.
EN
Monitoring and control systems constitute an important group of diagnostic tools used in the industry. When selected properly, they allow for the early detection of adverse conditions of the process, making it possible to prevent catastrophes. While these systems are becoming more precise and effective it is essential to exploring the state of knowledge about the nature of the processes that are the domains of their proper execution. Based on a process of gravitational flow of solids proposed measuring and control system is described, which includes tools such as strain gauges, accelerometers and capacitance tomography sensors. Preliminary results of conducted tests confirmed the efficiency of the proposed system for the monitoring of an installation for storage and unloading of bulk solids. The flow rig is located in the Tom Dyakowski Process Tomography Lab at the Institute of Applied Computer Science.
14
Content available Local Phenomena During Riveting Process
EN
The paper presents experimental and numerical study of the local phenomena during the riveting process. It is commonly accepted that technological factors of the riveting process has a strong influence on the fatigue life of riveted joints. The authors analysed the papers concerned the experimental researches of the riveting force influence on fatigue life. The magnitude of the life increase caused by the riveting force increase suggests the authors that this is not only the result of beneficial stress system but the change of the joint formation mechanism has taken place. This was an inspiration to undertake more detailed researches of the riveting process. The strain progress during the riveting process has been experimentally investigated for four types of aluminium rivets used in airframes. Measurements confirm very high strains near the driven head. For some types of rivets the reversal strain signal has been recorded. Several FE model has been use to investigate the riveting process. The axisymmetric and solid models were used. The agreement of experimental and numerical results in some cases were good, in other cases the numerical models demand further development. In any calculations, the reversal strain effect has not been obtained, This suggest that it is result of the phenomenon which has not been taken into account in numerical modelling. The working hypothesis has been assumed that during the riveting process adhesive joints (called cold welding) were formed and destroyed during the process, what was the reason of the observed reversal strain signal. The authors are going to continue this investigation.
15
Content available Advanced Magnetic Materials for Aeronautics
EN
In the field of magnetic sensors, magnetic microwires with positive magnetostriction are the materials of the future. Their mechanical and magnetic properties render them ideal materials for applications in aeronautics. A single microwire with a 40 μm diameter and a length of 10 mm is capable of capturing information about tensile stresses, magnetic fields, temperature and distance. This information is carried by a parameter called the Switching Field, HSW, which is specific for different types of microwire. Numerous physical qualities affect the HSW and through sensing of HSW, these qualities may be quantified. (A number of physical qualities affecting HSW can be sensed and quantified by means of a contactless induction method.) What distinguishes the system developed by the present authors from other measuring systems based on magnetic microwires is the positioning of a microwire outside the coil system. Thanks to this improvement it is possible to use microwires embedded directly in the construction material. Small dimensions microwires do not damage the structure of the construction material. The absence of a galvanic connection makes this technology even more interesting compared with traditional forge gauges. Offering the possibility of the simultaneous measuring of four parameters, this technology can be used in a wide range of aviation applications. Measurements of an external magnetic field can be used for the navigation and stabilization of an aerial vehicle. Tensile stress and distance measuring can be helpful to understand some processes occurring under the surface of the construction material and also to perform fatigue monitoring or structure load monitoring. Another big advantage of magnetic microwires is the low price. Just 1 gram of base material is sufficient to prepare about 40 km of microwire. All these features combine to offer us a material ideal for Smart Sensors, possibly available for use in the near future.
EN
The aim of this work was to develop a sensor which could be easily applied to the tested material and integrated with it. Therefore, this paper is focused on the development of the Carbon Nanotube - a polymer strain sensor - which should fulfill such requirements. The development of such a sensor is discussed and the test of its performance are presented. Multiwalled CNTs were mixed with polymer and applied to the materials with use of screen printing. The sensor was tested for different types of loads. Manufacturing technology and sensor test results are presented in this work.
PL
W pracy opisano prototyp czujnika zrealizowany przy użyciu nanorurek węglowych oraz epoksydu. Czujnik został naniesiony na badany materiał (kompozyt włókna szklanego) przy użyciu sitodruku. Struktura sensora (rozłożenie nanorurek w epoksydzie) została zbadana przy użyciu mikroskopu elektronowego. Wykazano, że przy stosunkowo dużych zawartościach procentowych (powyżej 7.5%) nanorurki węglowe tworzą zbite skupiska, przy czym mniejsze zawartości procentowe pozwalają na stosunkowo równomierne rozłożenie nanorurek węglowych w epoksydzie. Dodatkowo czujniki zostały poddane badaniom statycznym jak i dynamicznym. Przy badaniach statycznych miało to na celu zbadania odpowiedzi sensora (czy jest zachowana jego liniowość). Przy obciążeniach dynamicznych celem było sprawdzenie czy dochodzi do uszkodzenia struktury sensora przy stosunkowo dużej ilości cykli obciążeń. Zmiany rezystancji zostały porównane ze zmianami odkształceń badanego materiału (uzyskanymi z maszyny wytrzymałościowej). Otrzymano liniowe odpowiedzi czujników zarówno przy małej jak i dużej liczbie cykli obciążeń.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zależności charakteryzujące moment obrotowy wykorzystywany do napędu maszyn. Wyszczególniono celowość monitorowania jego poziomu w maszynach w aspekcie gospodarki energetycznej w celu obniżenia kosztów, a także zwiększenia efektywności napędu maszyn przy jednoczesnym zachowaniu norm bezpieczeństwa. Przedstawiono i scharakteryzowano metody pomiarowe wykorzystujące techniki bezkontaktowe oraz wyznaczono różnice dzielące je od tradycyjnego podejścia do pomiarów momentu obrotowego.
EN
In this paper depending on the torque used to drive machines. Detailed monitoring of its level of desirability of the machines in the aspect of energy management to reduce costs and drive efficiency while maintaining the machinery safety standards. Presents the measurement methods and characterized using non-contact technique and determination of the differences between them and the traditional approach for measuring torque.
EN
Monitoring of civil engineering structures is an important issue due to a rapid development of the modern building techniques and growing fatigue wear during utilization of bridges, market halls etc. The complexity and diversity of civil engineering structures impose requirements on the measuring system, which are difficult to be satisfied by a single sensor. As a solution, a complex monitoring system, composed of strain gauges as well as magnetic field sensors is being developed. In the paper the comparative study of different measurement techniques allowing for local deformation measurements will be presented. By measuring the changes in magnetic field of analysed steel structure it is possible to obtain the diagnostic information about the type of strain and stress intensity. In the paper the results of magnetic field measurements are compared to the strain gauge measurements obtained on the laboratory truss test stand.
PL
Monitorowanie konstrukcji budowlanych stanowi istotne zagadnienie ze względu na szybki rozwój nowoczesnych technik budowlanych oraz rosnące zużycie eksploatacyjne istniejących mostów, hal targowych itp. Złożoność i różnorodność owych obiektów nakłada na system pomiarowy wysokie wymagania, którym trudno sprostać wykorzystując w systemie czujnik jednego rodzaju. Jako kompleksowe rozwiązanie systemu monitoringu proponuje się układ składający się z tensometrów oraz czujników pola magnetycznego. W artykule przedstawiono analizę porównawczą różnych technik pomiarowych pozwalających na pomiar lokalnych deformacji. Poprzez pomiar zmian w polu magnetycznym analizowanej stalowej konstrukcji możliwe jest uzyskanie informacji diagnostycznej o rodzaju odkształceń oraz intensywności naprężeń. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów pola magnetycznego w porównaniu do pomiarów tensometrycznych, uzyskanych na kratownicy w laboratoryjnym stanowisku badawczym.
PL
Podstawą projektowania przenośników taśmowych są zaawansowane metody obliczeniowe oraz wielowariantowe symulacje różnych stanów pracy. Kluczowym zadaniem projektowym jest wymiarowanie napędu głównego w oparciu wyznaczone opory ruchu przenośnika, Najlepsze oszacowanie oporów ruchu przynoszą metody oporów jednostkowych rozwijane różnych środkach badawczych. Doskonalenie metod obliczeniowych wymaga prowadzenia badań w celu weryfikacji opracowanych zależności. W artykule przedstawiono eksperymentalne metody badań wybranych składowych oporów ruchu przenośnika taśmowego, obejmujące pomiary na stanowisku do badań krążników, pomiary toczącego się wózka z dwoma krążnikami na bieżni wyłożonej taśmą przenośnikową oraz pomiary oporów ruchu pojedynczego zestawu krążnikowego na przenośniku kopalnianym. Uzyskane wyniki pomiarów posłużyły nie tylko do weryfikacji metod obliczeniowych, ale również do porównania krążników z płaszczem stalowym z krążnikami z płaszczem poliuretanowym.
EN
The modern of belt conveyor calculations are based upon the advanced computational methods, mostly multivariate simulations. Dimensioning of a conveyor drive depends on the identification of belt conveyor resistance to motion which can be identified with the biggest accuracy after adopting the exact methods of calculation the components of the main resistance force. The development of these methods requires verification of theoretical algorithms. Various tests of the belt conveyor resistance to motion, from the laboratory individual idler rotational resistance to motion, through the combined idler rotational and indentation resistances with the use of a special test rig up to the in-situ tests of an idler subjected to typical operational conditions have been presented. The obtained results have been used both for the verification of calculation methods and the comparison of idlers with alternative steel or polyurethane coating.
20
Content available remote Ocena zmian grubości filmu olejowego w badaniach tribologicznych
PL
W opracowaniu przedstawiono nową metodę pomiaru bezpośredniego grubości filmu olejowego. W metodzie tej wykorzystano czujniki tensometryczne do rejestracji przesunięć wywołanych zmianą grubości filmu olejowego oraz różnorodnych zakłóceń wynikających z bicia osi, błądzenia osi, błędów kształtu, drgań odkształceń sprężystych układu próbka - przeciwpróbki oraz zmian temperatury. Pokazano jak zostały uwzględnione te zakłócenia w badaniach. Zbadano rozdzielczość pomiarową układu wykorzystując do tego celu rozszerzalność cieplną. Rozdzielczość pomiarową oceniono na poziomie 10nm, a dla wiarygodności otrzymanych wyników przyjęto 100 nm. Taka rozdzielczość (a w tym przypadku dokładność pomiarowa) jest wystarczająca do prowadzenia badań tribologicznych. Pomiar grubości filmu jest prowadzony niezależnie od: zmian prędkości ślizgania przeciwpróbek po obrotowej próbce i zmian wywieranego nacisku jednostkowego z uwzględnieniem geometrii powierzchni i bicia wirującej próbki. Ostateczną weryfikacją zastosowanych rozwiązań są zarejestrowane wyniki eksperymentów gdzie inne parametry potwierdzają, Że obserwowane zmiany grubości filmu występują w korelacji z nimi i że są odpowiedzią na wymuszenia i zjawiska w strefie tarcia.
EN
The purpose of the study is to present a new method of a direct measurement of oil film thickness. The strain sensors are used in the method to register movements caused by the changes of oil film thickness and different interferences. Interferences result from spindle run-out, migration of spindle, shape errors, vibrations, elastic strains of sample - counter-sample (samples) system and temperature changes. There is also presented how these interferences were taken into account during the research. The measurement resolution of the system was examined using thermal expansion in the purpose. The resolution of measurement was assessed as 10 nm, but we assumed 100nm to obtain more reliable results. The resolution of measurement (accuracy in the case) is sufficient to conduct the tribological research. The film thickness measurement is conducted independently from: the sliding speed changes and changes of unit pressure, taking into account surface geometry and spindle run-out. Used solutions are finally verified by recorded results, where another parameters confirm that observed thickness film changes correlate with them and they are a response to inputs and phenomena in the friction zone.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.