Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Kamienie polne i żwir jako materiał drogowy w początkach Królestwa Polskiego
PL
W artykule przedstawiono zasady pozyskiwania i składowania materiałów do budowy nawierzchni dróg bitych w pierwszych latach istnienia Królestwa Polskiego. Podane zostały również przykładowe wymiary budowanych dróg, ilości potrzebnych materiałów i ich koszt.
EN
The paper presents the principles of obtaining and storing materials for the construction of the pavement of whipped roads in the first years of the Kingdom of Poland. Examples of dimensions of the roads being built, the amount of materials needed and their cost are also give.
EN
The memorial sculpture of Ukrainian historical cemeteries of the Polish-Ukrainian borderlands was analyzed. The existing state of objects is characterized. Use and preservation of materials – stone wood and metal – from which the typical models of the memorial imagery are executed was investigated. Special attention is paid to the discovery and research of unique samples of the memorial plastics made of different materials which were discovered during field works.
3
Content available remote Historia w kamieniu [Muzeum Historii Polski]
EN
Nowadays, in order to determine whether given rock properties make it useful for specifi c purposes, the material is examined using relevant test equipment. At the times of Jan Michałowicz, any knowledge in this respect was transmitted by the master to his apprentices, based on the master’s experience. The artist used domestic rock raw materials to sculpt monuments commemorating important persons who were his contemporaries. For the petrographic analysis, the authors selected the most distinguishable works of the artist, which he signed or which are most likely to have been sculpted by him. The authors analysed the materials used by the artist to carve specifi c elements of his works, as well as rock raw materials in terms of their historical and contemporary properties. Consequently, the petrographic study allowed to describe the rocks in greater detail, as well as their properties useful for sculpture purposes, and their durability. Artistic qualities helped determine the sources of stones used by Jan Michałowicz during his projects. These include the quarries near Pińczów (limestone), Kunów (sandstone), Bolechowice (marble), Żurawno (alabaster) and initially quarries in Hungary. The discussed works of Jan Michałowicz provide firm grounds for acknowledging the artist as the leading co-founder to Polish Renaissance art.
PL
Niniejszy artykuł podejmuje problem rewaloryzacji terenu wokół zabytkowego kościoła pw. św. Marcina w Grywałdzie. Opisano w nim historię świątyni wraz z udokumentowanymi pracami rewaloryzacyjnymi obiektu oraz jego otoczenia, stan istniejący zespołu oraz wytyczne konserwatorskie do procesu rewaloryzacji zagospodarowania terenu wokół kościoła. Kościół pw. św. Marcina został wzniesiony w wieku XV i jest jednym z najcenniejszych przykładów sakralnego budownictwa drewnianego w Polsce. Sam obiekt w związku z licznymi pracami renowacyjnymi jakie były tutaj prowadzone w wieku XX oraz na początku XXI jest w dobrym stanie technicznym. Natomiast jego otoczenie, na które składa się: kamienny mur ogrodzeniowy, dwie pary filarów tworzących symboliczne bramy w murze ogrodzeniowym, schody terenowe oraz kamienne dojścia do świątyni, jest w złym stanie technicznym i wymagają pilnej interwencji konserwatorskiej. Interwencja ta winna być poprzedzona opracowaniem wytycznych konserwatorskich w postaci programu prac konserwatorskich przy zabytku, a także projektu budowlano-wykonawczego planowanych prac. Proces rewaloryzacji przedmiotowego terenu winien być prowadzony w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, gdyż kościół wraz z otoczeniem jest wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego.
EN
The paper addresses the issues of revalorisation of the area around the historic St. Martin’s in Grywałd. The history of the church with documented revalorization work in the object and its surroundings, the existing state of the complex and conservation guidelines for the revalorization process of the church premises were described here. St. Martin’s church was erected in the 15th century and is one of the most valuable examples of wooden church buildings in Poland. In connection with intensive revalorisation work carried out during the 20th century and the first part of the 21th century, the object itself is in good state of preservation. However, its surroundings which include: the surrounding stone wall, two pairs of columns creating symbolic gates in the surrounding wall, outside stone steps and stone-paved path to the church, are in the poor condition and require urgent conservation intervention. This intervention should be preceded by preparing conservation guidelines in the form of the Program of Conservation Work on the object, as well as a building project of future work. The revalorisation process of the discussed area should be carried out in agreement with the Voivodeship Monument Conservator because the church and its premises are entered into the Lesser Poland Heritage Register.
PL
Jakość krajobrazu antropogenicznego zależy w znacznej mierze od projektantów. Dobre projekty architektoniczne i architektury krajobrazu przyczyniają się do kształtowania przestrzeni estetycznych. Dużą rolę odgrywają tutaj wiedza i umiejętności projektowe, co ma szczególne znaczenie w realizacjach, gdzie stosuje się kamień będący materiałem znanym ze swojej trwałości. W artykule wykazano wagę wiedzy i umiejętności projektanta w zakresie prawidłowego projektowania z użyciem kamienia, a także zaprezentowano innowacyjny projekt edukacyjny łączący wiedzę naukową oraz praktyczną w zakresie projektowania w kamieniu.
EN
The quality of anthropogenic landscape depends largely on designers. Good architectural designs and landscape architecture ones contribute to the shaping of aesthetic space. What plays a major role here is the knowledge and skills of design, which is of particular importance in realizations where stone material is used, which is known for its durability. This article shows the importance of designer’s knowledge and skills as regards proper design in stone and also presents an innovative educational project that combines scientific knowledge and practical skills for the purposes of stone design.
7
Content available remote Procesy technologiczne w produkcji elewacyjnych płyt kamiennych
PL
W artykule przedstawiono główne etapy produkcji płyt kamiennych. Opisane zostały procesy technologiczne związane z wydobyciem bloku skalnego, pozyskaniem płyt oraz obróbką fakturalną i montażem.
EN
The article describes the main stages of stone slabs production. There were presented technological processes of mining rock blocks, stone cutting, polishing and installation.
PL
Wkrótce Lubelszczyzna, Mazowsze i Świętokrzyskie zyskają ważne połączenie drogowe. Rusza kolejny etap budowy mostu w Kamieniu – ponad kilometrowej przeprawy przez Wisłę, która ma w istotny sposób usprawnić poruszanie się pomiędzy centralnymi ośrodkami w Lublinie, Radomiu i Kielcach a pozostałymi obszarami Polski wschodniej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i w ciągu najbliższych czterech miesięcy uda się spiąć oba brzegi Wisły, już od grudnia 2014 r. czas podróży na drugą stronę rzeki ulegnie znacznemu skróceniu – z co najmniej godziny do około trzech minut.
EN
Soon the regions of Lublin, Mazovia and Świętokrzyskie will gain an important road connection. Beginning of the next stage of construction of the bridge in Kamień - over a kilometre-long bridge over the Vistula, which is intended to significantly improve transport between major cities of Lublin, Radom and Kielce and other areas of eastern Poland.
9
Content available remote Modelling of the natural stones degradation in polluted atmosphere
EN
This paper describes the effect of air pollutants on Portland limestone and mathematical models of its degradation in form of dose-response function evaluated as the result of exposure in different areas of Europe. The dose-response function was used to calculate stone damage in the area of selected cities in Poland. Based on examinations carried out in Cracow equations being used for an evaluation of soiling of the limestone surface with particulate matter ere appointed.
PL
Przedstawiono wpływ zanieczyszczeń powietrza na wapień portlandzki i matematyczne modele jego degradacji w postaci funkcji dawka-odpowiedź będących wynikiem ekspozycji na różnych obszarach w Europie. Funkcje te zostały zastosowane do oceny przewidywanych zniszczeń na obszarze kilku miast w Polsce. Na podstawie badań w Krakowie wyznaczono także równania służące do oceny zabrudzenia powierzchni wapieni pyłem zawieszonym.
10
Content available remote Pochodzenie kamienia użytego do budowy wybranych twierdz na Dolnym Śląsku
PL
Materiał skalny budujący mury twierdzy srebrnogórskiej jest bardzo różnorodny, a jego zasadniczą masę stanowią pozyskiwane na miejscu drobnolaminowane gnejsy i łupki łyszczykowe. Wejścia do kazamat oraz obramienia strzelnic i wszelkie narożniki, krawędzie i rynny wykonano z beżowego lub szaro-beżowego piaskowca z Radkowa względnie czerwono zabarwionego piaskowca z Czerwieńczyc. Szczegółowa analiza materiału kamiennego występującego na terenie całego fortu wykazały, że jakkolwiek kolorystycznie jest on do pewnego stopnia zróżnicowany, to jednak pod względem petrograficznym reprezentuje trzy rodzaje skał: granity, gnejsy i piaskowce. Podstawowym budulcem murów są drobnoziarniste granity biotytowe pochodzące z okolic Maciejowic, Malerzowic i Starowic oraz leukogranity i aplogranity z okolic Jarnołtowa, Nadziejowa i Kamiennej Góry. Razem z tymi skałami pozyskiwane i stosowane były też drobnolaminowane gnejsy stanowiące fragmenty ich osłony względnie ksenolity. Do obramień otworów okiennych i wentylacyjnych użyto jasnożółtych piaskowców pochodzących najprawdopodobniej z okolic Żelazna w Kotlinie Kłodzkiej.
EN
A variety of rock material was used to build the walls of the Fortress in Srebrna Góra (Silver Mountain). Most of it was fine-grain laminated gneisses and mica slates quarried on site. The entrance to casemates and the frames of merlons and all corners, edges, and rain-pipes were made from beige or grey and beige sandstone from Radków or red-coloured sandstone from Czerwieńczyce. A detailed analysis of the stone material found within the entire fort showed, that though it varies somewhat in terms of colour, the petrographic features are represented by three types of rock: granites, gneisses, and sandstones. The basic material used for the construction of walls included fine-grained biotite granites from the Maciejowice, Malerzowice, and Starowice regions and also leucogranites and aplites from the Jarnołtów, Nadziejów, and Kamienna Góra regions. In addition to these rocks, fine-grained gneisses were also quarried and used that were part of the cover of xenoliths. Lightyellow sandstones from the Żelazno area in the Kłodzko Valley were most probably used for building window frames and vents.
EN
This work proposes a methodology to analyze masonry historical structures (stone or brick). They are mainly characterized by their self-weight which is the dominant action that acts on them, such us churches, cathedrals, etc. The proposed methodology is based on the analysis of finite element models that simulate the real structure behaviour. Therefore, much more information can be obtained about the structure safety than applying the usual methodology (the graphical statics considering the limit analysis). Using the proposed methodology, the structure response can be determined applying some loads on the model and considering some support conditions that simulate foundation settlements. The effect of structural reinforcement, wear of some blocks, non linear properties of the materials, etc. can be also considered. The safety level of the studied structure is evaluated with the obtained analytical results.
PL
W niniejszej pracy zaproponowano wykorzystanie metody elementów skończonych do analizy historycznych konstrukcji murowanych (kamienia lub cegły). Zasadniczą cechą tych konstrukcji jest ich ciężar własny, który stanowi w ich przypadku podstawowe obciążenie np.: kościoły, katedry itp. Zaproponowana metodologia jest oparta na analizie metodą elementów skończonych modeli, które symulują zachowanie rzeczywistej konstrukcji. Pozwala to na uzyskanie większej ilości informacji dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, niż przy użyciu zwykłych metod (statyka wykreślna z uwzględnieniem analizy stanów granicznych). Przy wykorzystaniu proponowanej metody, reakcja konstrukcji może być określona poprzez zwiększenie obciążenia na modelu i przebadanie warunków podparcia, które symulują osiadanie fundamentów. Efekt wzmocnienia konstrukcji, zużycie materiałów, ich nieliniowe właściwości, itp. mogą również zostać uwzględnione. Poziom bezpieczeństwa badanej konstrukcji jest oceniany na podstawie uzyskanych wyników analiz.
12
EN
The authors aim at drawing the attention oof tourist not only to the history and architecture of St. Anne's collegiate church in Kraków, one of the most beautiful Baroque structures in Poland. The particular aspect they focus on reefers to the decorative valour of the stones, which in large numbers and an attractive manner have been used inside and outside the church. As an addition to the description of the rock types and their varieties used, the places of quarrying the respective stones have been indicated for those interested in geology.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zainteresowanie turystów historią i architekturą najpiękniejszej budowli barokowej w Polsce, którą jest kolegiata św. Anny w Krakowie. W sposób szczególny zwrócono uwagę na walory dekoracyjne kamieni, które licznie i ciekawie zostały w niej zastosowane. Przedstawiono różne rodzaje i odmiany skał występujące wewnątrz i na zewnątrz tej budowli sakralnej. Dla zainteresowanych geologią wskazano miejsca pochodzenia materiału kamiennego.
EN
The results of the physic-chemical research from limestone elemenst from the lime kilns in Gogolin have been presented. The investigations showed that the calicite is the main component of the limestone. The contents of quartz, dolomite and clays minerals was confirmed. The samples of limestone shows destructions caused by physical and chemical factors. Many cracks and voids enterings inside of the stone was observed and also gypsum was created as a results chemical reactions causing reactions causing the damage of the limestone.
15
Content available remote Kamień w ogrodzie i alpinarium
EN
Different kinds of rocks are used as building materials or decorative stones. Stones are commonly used in the construction of buildings, roads, and pathways, and in the making of rockeries in both public and private areas. In the case of rockeries, it is very important to create a replica of some natural environment. There is a natural relationship between a rock, its weathering and any related soils. Depending on the chemical composition of the rock, soils will have a more acid or basic character. The chemical character of soils, and climatic conditions, are reflected in the plant species that occur. Rockeries should reflect these relationships. Thus the kind of rocks used in their construction is extremely important. Moreover, it is not only chemistry but even the rock colors that should be considered. Rock color influences the colors of soils. The temperatures of soils depend on color too, particularly on sunny summer days. This it is not without significance if, for example, a plant which in its natural environment grows on white limestone is planted on black limestone. Roads, pathways, steps, the borders of pools, etc., are other important elements in many gardens and rockeries. All of these should also involve natural stone with a color corresponding to the character and color of their surroundings. Natural processes result in the decay of rocks in both the natural environment and in gardens and rockeries. In towns, decay is more pronounced because of the air pollution and the lack of proper ventilation. Decay processes (deterioration) caused by anthropogenic pollution facilitate the activity of micro organisms that can be very destructive for rocks. Hydrophobization, commonly applied to decorative stones in architecture, can be also applied in small garden-architecture in order to inhibit plant growth in those parts of rockeries which are intended should not be covered with plants - even where the rock would permit the easy migration of water.
PL
Głównym celem niniejszego artykułu jest promocja gotyckiej katedry w Tarnowie wśród turystów interesujących się kamieniem i jego walorami dekoracyjnymi. Wprowadzono czytelnika w architekturę gotycką szczegółowo omówioną na przykładzie katedry. Szczególną uwagę zwrócono na rodzaje i pochodzenie skał, które licznie zostały zastosowane do ozdoby murów zewnętrznych oraz wnętrza kościoła.
EN
Promotion of the Gothic cathedral in Tarnów among the tourists interested in rocks and their decorative values is the major aim of this paper. A reader has got introduced to the Gothic architecture discussed in details at the example of the cathedral. A particular attention has been paid to the variety of types and provenance of stones used in constructing and ornamenting the outer walls and the interior of the church.
EN
The Sigismund Chapel on Wawel Hill is undoubtedly an exceptional and most valuable structure in the style of Italian Renaissance created outside Italy. It has the higher monumental value that its sculpture decorations preserved their Renaissance form without major changes in the style. In the years 2002-2004 general renovation of the Chapel was carried out. An interdisciplinary team of specialist has done a tremendous job. The conservation raised great interest of conservation community not only in Europe but in the world. During the works the chapel was visited by Japanese conservators who earlier performed conservation of the Sistine Chapel in Vatican. The work of art of this rang required a thorough research as the source of information about itself. To read correctly this information a kind of .critical analysis. or checking of its trustworthiness had to be performed. The conservator-researcher must know if he deals with original message of the artist from ages ago, or with a destructed element, and maybe with a preparation distorting author.s intentions. Documented research and conservation works play this very important critical role providing for instance, art historians with a chance to step on relatively firm ground. This new conservator.s task of a researcher and a documentarian was only quite recently generally recognized and significantly complicated his work as he has to combine artistic competences with those of a researcher. Therefore, scientists with different specializations are often invited to join the team. Much effort was made in conservation of the Sigismund Chapel to fulfill these complex tasks. In effect, the chapel was restored to resemble as much as possible its original state, and at the same time all previous and new interferences in its structure were diligently documented. Contemporary and future researchers will have documentation providing trustworthy material for analysis. Cracow University of Technology conducted research and documentation of structural analysis of walls; their technical and technological construction was not known so far. Scientists from Optoelectronic Section of the Military University of Technology (WAT) used the laser method to clean surfaces of stone decorations. Precise measurements and digital calculations of the cupola were also made. They proved that is constitutes was designed on the ellipsoidal plan, not known earlier in European architecture. This justifies the statement that Bartolomeo Berecci was a pioneer in the use of Euclid.s geometry in Polish architecture. The scientists from WAT also performed and documented thermo-vision examination of inner and outer walls of the chapel. Colour thermo-visual image allowed to precisely determine localization of measurement points of the stream of warmth penetrating through construction ducts. At Geology, Geophysics and Environment Protection Department of the University of Science and Technology (AGH) comprehensive research of all stone materials was conducted, including petrographic identification of the grades of stone and a special artificial mineral material was developed for reconstruction of missing parts of decoration. The Conservatory Chemistry Section of the Academy of Fine Arts in Cracow performed and documented all necessary physical and chemical analyses and .Dephos. firm elaborated an innovative method of making an inventory of the chapel with laser scanning and computer processing in digital technology of the state of preservation and conservatory works executed. Extremely important historical information is preserved and kept for future generations of conservators in so called .documentation in the object. in the form of .witnesses. of old techniques, renovation technologies and historical materials sciences.
18
Content available remote Kamień w architekturze i rzeźbie Kaplicy Boimów we Lwowie
PL
Wykonane badania kamieniarki kaplicy Boimów wykazały obecność: opok, piaskowców krzemionkowych, wapieni organodetrytycznych i alabastrów oraz ich podobieństwo do utworów występujących w rejonie Lwowa. Stwierdzono zróżnicowany stan zachowania tych skał związany z ich wykształceniem i ekspozycją. Najlepszy wykazują alabastry i opoki, znajdujące się wewnątrz kaplicy, co związane jest z ich usytuowaniem zabezpieczającym przed oddziaływaniem wilgoci i nadmiernego zapylenia. Czynniki to miały natomiast duży wpływ na niżej położone elementy wykonane z wapienia, które dodatkowo niszczone były przez mikroorganizmy. Na deteriorację skał użytych w elewacjach zewnętrznych kaplicy miały wpływ wszystkie wymienione wyżej czynniki w połączeniu z intensywnymi opadami atmosferycznymi. W ich wyniku w wapieniach tworzyły się nawarstwienia gipsowo-pyłowe, bądź zachodziło rozpuszczanie węglanu wapnia. W silnie zawilgoconych piaskowcach zasiedlały się formy organiczne, a w warunkach niskich temperatur w ich porach krystalizował lód, doprowadzając do pęknięć skały. Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę dla dalszych, bardziej szczegółowych badań, niezbędnych przed rozpoczęciem zabiegów konserwatorskich.
EN
Having investigated the stones used in the Boim family chapel, the authors have identified opokas, siliceous sandstones, organodetrital limestones and alabasters and established their common features with the rocks occurring in the Lvov area. The state of preservation of the stones varies depending on their lithology and exposition. The best preserved are alabasters and opokas in the chapel interior because of their location that secures them from the dampness and excessive pollution with dust. On the other hand, these factors have considerably affected the limestone elements situated in lower part of the chapel whose additional damage has been inflicted by the action of microorganisms. All the factors mentioned combined with intensive precipitation have had their role in deterioration of the stones used in the outer facades of the chapel. As a result, gypsum-dust patinas have formed on the limestones or calcium carbonate was being dissolved. Considerably dampen sandstones have been colonized by various organisms, and at low temperatures ice crystallized in rock pores resulting in fracturing of the stones. The results obtained so far may represent a basis of further, more detailed investigations that are indispensable prior to the beginning of any conservation of the chapel stones.
PL
Odpadami powstającymi w zakładach kamieniarskich przy obróbce kamienia są niewykorzystane kawałki kamienia i szlamu. Odpady te niechętnie były przyjmowane na składowiska odpadów komunalnych czy do wypełniania wyrobisk. Główną przyczyną były tu uwarunkowania prawne oraz duże uwodnienie szlamów z obróbki.
PL
Usuwanie nawarstwień z obiektów zabytkowych jest jednym z najtrudniejszych zabiegów konserwatorskich. Rodzaj kamienia, nawarstwień i innych naniesionych wtórnie warstw uszczelniających, decyduje o wyborze metody, jej skuteczności i bezpieczeństwie dla obiektu. Do identyfikacji nawarstwień stosowane są min. Metody badań: makroskopowe i mikroskopowe, odporności na działanie kwasu, zasad i rozpuszczalników organicznych, organoleptyczne, badania chemiczne, spektrograficzne, skaningowe, badania składu metodą spektralnej analizy emisyjnej, termicznej analizy różnicowej, spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni, dyfrakcji rentgenowskiej i rentgenowskiej analizy spektralnej w mikroobszarach.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.