Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 157

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterownik PLC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Wdrażanie informatycznych systemów nadzorowania jakości produkcji, które rejestrują dane produkcyjne (ang. Traceability systems – TCS), staje się ważnym elementem działania firm. Traceability (identyfikowalność) to zdolność śledzenia (rejestracji historii) przepływu produktów na zasadzie rejestracji danych identyfikujących te produkty oraz wartości procesowych, a także odwiedzanych lokalizacji. Odpowiednia funkcjonalność systemów TCS zapewnia o ich efektywności. Prosta konfigurowalność tych systemów daje zaś firmie przewagę technologiczną, ponieważ skraca czas wdrożenia i dołączenia stanowiska produkcyjnego do systemu. Celem artykułu jest określenie pożądanych cech komputerowo wspomaganego systemu nadzorowania jakości produkcji wyrobów mechanicznych w nawiązaniu do idei Przemysłu 4.0.
EN
The implementation of product quality supervision information systems that record production data (traceability systems – TCS) is becoming an important element of business operations. Traceability is the ability to track (history registration) products flow based on registration of data, which identify these products, critical process values as well as visited locations. The appropriate functions of TCS systems ensure their effectiveness. Easy configurability of the systems gives the company a technological advantage, as it reduces the time of implementation and connection of a production station to the system. The aim of the article is to define the desired features of a computer-aided production quality supervision system for mechanical products in relation to the idea of Industry 4.0.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie różnych sposobów realizacji filtrów cyfrowych w sterownikach przemysłowych serii S7-1500 firmy Siemens. Filtry te są niedostępne w dedykowanym oprogramowaniu – TIA Portal, a w warunkach przemysłowych często zachodzi konieczność stosowania filtracji cyfrowej. Wspomniane oprogramowanie zawiera jednak blok Lead-Lag (s7-1500, ET 200SP CPU), w oparciu o który można realizować filtrację pierwszego rzędu. Wykorzystując jednak algebrę schematów blokowych można zwiększyć możliwości budowania filtrów o nieskończonej odpowiedzi impulsowej IIR. W artykule przedstawiono realizację filtrów 1. i 2. rzędu, a tworząc kaskadowe przetwarzanie danych przez takie podstawowe bloki można uzyskać filtry wyższego rzędu, np. 5.
EN
The aim of the article is to present different ways of digital filters realization in S7 series industrial controllers (PLC) of Siemens company. These filters are unavailable in dedicated software - TIA Portal V15 and in industrial conditions it is often necessary to use digital filtering. This software contains a lead-lag instruction that can be used to implement first order filtration, but with block diagrams algebra you can increase filters capabilities. The article presents the implementation of 1st and 2nd order filters, and creating a cascading these block data processing can be obtained filters of a higher order, such as 5. The presented test results for various parameters of the Lead-Lag confirm the correctness of the applied solution and develop the use of programmable controllers in industry.
PL
W artykule zaprezentowano niekonwencjonalne wykorzystanie sterowników PLC w rozproszonym systemie sterowania DCS. Analizie poddano funkcjonalność, wymagania oraz koszty instalacji i eksploatacji komercyjnych systemów DCS oraz tych, zbudowanych w oparciu o sterowniki logiczne PLC. Szczegółowo opisano cechy, architekturę oraz strukturę systemów DCS. Szczególną uwagę zwrócono na przyporządkowanie poszczególnych elementów systemów do odpowiednich warstw zawartych w ich strukturze. Ponadto, zwrócono uwagę na wykorzystywane w systemach rozproszonych elementy pomiarowe, sterujące oraz wizualizacyjne. Do tego celu wybrano najczęściej wykorzystywane rozwiązania, określone na podstawie przeglądu przykładowych systemów.
EN
The article presents the unconventional usage of PLC controllers in a distributed control system DCS. The functionality, requirements and the costs of installation and operation of commercial DCS systems and those built on the basis of PLC logic controllers were analyzed. The features, the architecture and the structure of DCS systems have been described in detail. The particular attention was paid to the allocation of individual system components to the appropriate layers contained in their structure. In addition, the attention was paid to the measurement, the control and the visualization elements used in distributed systems. The most frequently used solutions, based on a review of example systems, were chosen for this purpose.
PL
W artykule przedstawiono przegląd istniejących rozwiązań do programowania i symulacji pracy robotów przemysłowych. Zaprezentowano informacje dotyczące sterowników PLC, sposobów ich programowania oraz standardu komunikacyjnego OPC. Zbudowano strukturę komunikacji między oprogramowaniem RobotStudio a narzędziem służącym do symulacji układów automatyki – Automation Studio. Przeprowadzono symulację działania oraz testy zaprojektowanego oprogramowania dla przykładowego stanowiska zrobotyzowanego. Połączono wirtualny kontroler robota przemysłowego ze sterownikiem PLC, dla którego program napisano w Automation Studio.
EN
The article presents an overview of existing solutions for programming and simulating the work of industrial robots. Information on PLCs, their programming methods and the OPC communication standard has been presented. A communication structure between the RobotStudio software and a tool for simulation of automation systems – Automation Studio was built. Simulated operation and tests of designed software for an exemplary robotic station were carried out. The virtual controller of the industrial robot was connected to the PLC for which the program was written in Automation Studio.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia wybrane dotyczące języków programowania sterowników PLC. Omówiono podstawowe funkcje logiczne realizujące operacje logiczne.
EN
The article presents selected issues concerning PLC programming languages. Basic logic functions implementing logical operations are discussed.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia wybrane dotyczące algebry Boole’a. Omówiono podstawowe funkcje logiczne realizujące operacje logiczne.
EN
The article presents selected issues concerning Boolean algebra. Basic logic functions implementing logical operations are discussed.
PL
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową, która uzyskała I nagrodę w konkursie, organizowanym przez Oddział Gliwicki SEP, na najlepszą pracę dyplomową z elektryki w 2015 r. Powstała ona jako część składowa większego projektu - sterownika PLC. Praca była realizowana na wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, zaś promotorem był dr inż. Andrzej Malcher. W ramach pracy zaprojektowano i zrealizowano karty DI/DQ oraz AI/AQ, które z jednej strony mają współpracować ze standardowymi przemysłowymi czujnikami oraz urządzeniami wykonawczymi, z drugiej zaś z magistralami: adresową, systemową oraz danych zaprojektowanej jednostki centralnej sterownika PLC. Sercem każdej z kart jest układ FPGA, którego konfiguracja opisana została językiem VHDL. Karta DI/DQ zawiera separowane galwanicznie wejścia i wyjścia binarne oraz wyjścia przekaźnikowe, zaś karta AI/AQ zawiera analogowe wejścia napięciowe i prądowe, wejście dla termopary typuj, a także wyjścia napięciowe oraz prądowe.
EN
The article was based on the diploma thesis, which won the first prize in the competition, organized by Gliwice Division of SEP, for the | best diploma thesis in the field of electrics in 2015. It was created as a part of a larger project, a PLC unit. The diploma was realized at the Faculty of Automation, Electronics and Computer Science, and the promoter was PhD. Eng. Andrzej Matcher. As part of the work, DI/DQ and AI/AQ cards were designed and implemented, which on one hand are to cooperate with standard industrial sensors and actuators, and on the other hand with address, system and data buses of the designed PLC central unit. The heart of each card is the FPGA chipset configured with the VHDL code. The DI/DQ card contains galvanically separated binary inputs and outputs and relay outputs, while the AI/AQ card contains analog voltage and current ; inputs, J-type thermocouple input and analog voltage and current outputs.
8
Content available Sterownik mikroprogramowalny na bazie układu FPGA
PL
W artykule przedstawiono koncepcję implementacji struktury sterownika programowalnego PLC w układzie FPGA. W ramach projektu opracowano centralną jednostkę sterującą, moduły wejść i wyjść binarnych, moduły wejść analogowych oraz interfejsy komunikacyjne. Opracowane moduły umożliwiają tworzenie różnych konfiguracji wejść-wyjść sterownika. W układzie FPGA zaimplementowano strukturę sprzętową, realizującą cykl pracy sterownika programowalnego PLC. Utworzone zostały również przykładowe moduły biblioteki użytkownika, umożliwiające tworzenie własnych programów. Biblioteki opracowano w języku VHDL. W układzie zaimplementowano interfejs UART umożliwiający komunikację z komputerem PC. Opracowany program komputerowy umożliwia ustawianie oraz monitorowanie stanów wejść i wyjść sterownika.
EN
The paper presents an implementation of a programmable logic controller in a FPGA based system. During the project a central control unit, digital and analog I/O modules, as well as communication interfaces module were designed. The modules allow for variable I/O configurations of the controller. The FPGA system implements a hardware structure, which performs the PLC work cycle. Additionally, a library in VHDL programming language was created allowing a user to create own programs. The system also implements the UART interface allowing communication with a PC. A sample computer program allows changing and monitoring of the controllers input and output ports.
9
Content available remote Sterowniki PLC na zrobotyzowanych stanowiskach produkcyjnych
PL
Coraz większa liczba urządzeń i systemów wchodzących w skład zrobotyzowanych komór produkcyjnych, zmieniające się wymagania bezpieczeństwa oraz zwiększająca się liczba informacji koniecznych do przetworzenia przez kontrolery robotów wymuszają poszukiwanie nowatorskich rozwiązań spełniających oczekiwania rynku. Odpowiedzią producentów robotów przemysłowych na te wymagania są m.in. nowoczesne, wieloprocesorowe jednostki sterujące, wielozadaniowe systemy operacyjne, implementacja sterowników PLC i sterowników bezpieczeństwa wraz z oprogramowaniem w kontrolerach, rozbudowane płyty bazowe z pionierskimi rozwiązaniami modułowymi oraz coraz szybsze i wydajniejsze protokoły transmisji czasu rzeczywistego.
10
Content available remote Serwonapędy Estun – nowości i przykładowa aplikacja
PL
Początki firmy Estun sięgają roku 1994. Od tego czasu nieustannie się ona rozwija, kładąc nacisk na niezawodność i innowacyjność. Centrala firmy, zatrudniająca obecnie 700 osób, skupia swoje działanie na produkcji serwonapędów AC, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie. W 2011 roku firma Multiprojekt została autoryzowanym przedstawicielem tej marki.
PL
Przed przystąpieniem do projektowania urządzenia prawie każdy automatyk staje przed ważnym pytaniem – jaki sposób sterowania wybrać? Jeśli wybierze sterowanie za pomocą sterownika PLC, pozostaje mu pytanie: w jaki sposób operator pracujący na maszynie ma nią sterować? Zazwyczaj wybór jest prosty. Wybieramy wyświetlacz HMI, przez który użytkownik końcowy będzie mógł z łatwością sterować swoim urządzeniem.
PL
Firma Fatek jest obecna na polskim rynku od 2005 roku. Od tego czasu sterowniki PLC tego producenta z Tajwanu znalazły zastosowanie w tysiącach różnego rodzaju projektów wdrożonych w licznych rodzimych przedsiębiorstwach. Klienci chętnie korzystają z Fateka ze względu na satysfakcjonujący stosunek ceny do jakości, poparty między innymi długim okresem gwarancyjnym (do 4 lat).
EN
The article presents research on the development of a system based on a PLC controller used to perform a shape mapping from a photo. The first part of the article shows the system scheme and the operating principle of the developed system. In the second part of the article, the author describes his own research on the comparison of the quality of mapping and drawing time. The author has developed a dedicated algorithm that allows for mapping quality improvement while maintaining a similar drawing time. The article concludes with presentation of the results of practical measurements.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe parametry i porównanie urządzeń stosowanych w systemach sterowania (sterowników PLC, komputerów przemysłowych, programowalnych kontrolerów automatyki oraz układów mikroprocesorowych). Porównania dokonano pod kątem wykorzystania w adaptacyjnym systemie sterowania ogrzewania budynku z możliwością magazynowania energii. W części pierwszej artykułu omówiono kryteria doboru urządzeń, w części drugiej przedstawiono charakterystykę poszczególnych kontrolerów.
EN
The article presents basic parameters and comparison of devices used in control systems (PLC controllers, industrial computers, programmable automation controllers and microprocessor systems). Comparisons were made for use in an adaptive building heating control system with the possibility of energy storage. The first part of the article discusses the criteria for the selection of devices, the second part presents the characteristics of individual controllers.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe parametry i porównanie urządzeń stosowanych w systemach sterowania (sterowników PLC, komputerów przemysłowych, programowalnych kontrolerów automatyki oraz układów mikroprocesorowych). Porównania dokonano pod kątem wykorzystania w adaptacyjnym systemie sterowania ogrzewania budynku z możliwością magazynowania energii. W części pierwszej artykułu omówiono kryteria doboru urządzeń, w części drugiej przedstawiono charakterystykę poszczególnych kontrolerów.
EN
The article presents basic parameters and comparison of devices used in control systems (PLC controllers, industrial computers, programmable automation controllers and microprocessor systems). Comparisons were made for use in an adaptive building heating control system with the possibility of energy storage. The first part of the article discusses the criteria for the selection of devices, the second part presents the characteristics of individual controllers.
PL
W artykule opisano blok energetyczny elektrowni cieplnej jako wieloparametrowy obiekt regulacji współpracujący z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Przedstawiono stosowane metody i układy regulacji obciążenia. Następnie omówiono budowę i zasadę działania programowalnego sterownika logicznego PLC oraz podstawowe języki służące do programowania. W następnej kolejności przedstawiono implementację modelu turbiny i układu regulacji do sterownika PLC Simatic 1200. Kolejny rozdział poświęcono zaprezentowaniu przykładowych przebiegów wraz z porównaniem z rzeczywistego obiektu.
EN
The article describes the power unit of a thermal power plant as a multiparameter plant working with the National Power System. The applied methods and load control systems are presented. Next, the structure and operation principle of the programmable logic controller and basic programming languages are discussed. Then the article presents the implementation of the turbine model and control system for the Simatic 1200 PLC. The next chapter is devoted to the presentation of sample waveforms along with a comparison with an actual facility.
PL
W artykule przedstawiono wpływ opóźnienia spowodowanego pracą multiplexera wejściowego przetwornika A/C na dokładność pomiaru mocy czynnej i biernej. Analizę błędów pomiaru mocy czynnej i biernej (wynikającej z przesunięcia fazowego składowych podstawowych napięcia i prądu) przeprowadzono dla prądu i napięcia jednej fazy podczas zasilania silnika indukcyjnego klatkowego w stanie biegu jałowego. Badania eksperymentalne przeprowadzono dla sumarycznego czasu opóźnienia zmieniającego się od 0,35 s do 2 ms.
EN
The influence of the delay time resulting from the serial multiplexed measurement of the A/D converter on the accuracy of the active and reactive power calculations is presented in this paper. Calculations of the active and reactive power (resulting from the phase shift of the fundamental voltages and currents) are conducted for one phase current and voltage during the supply of the cage induction motor in a no load state. Experimental investigations are conducted for the total delay time varying from 0.35 s to 2 ms of the phase current with relation to a phase voltage.
19
Content available remote Symulator turbiny wiatrowej małej mocy
PL
W pracy rozważono symulator turbiny wiatrowej małej mocy z asynchronicznym generatorem pierścieniowym sterowanym przez modulację rezystancji w obwodzie wirnika. Turbinę wiatrową zastępuje silnik obcowzbudny prądu stałego zasilany z trójfazowego prostownika sterowanego. Sterowanie prostownika, realizowane przez sterownik PLC zapewnia charakterystyki mechaniczne identyczne jak charakterystyki turbiny wiatrowej o założonych parametrach.
EN
This paper describes a small power wind turbine simulator. The simulator consists of an separately excited DC motor coupled to a slip ring induction generator. The DC motor is powered from a three phase controlled rectifier, while the generator is controlled by modulating the additional resistance in its rotor circuit. The DC motor and the induction generator are controlled with a PLC controller to match the desired characteristics of the turbine.
20
Content available remote Modulacja szerokości impulsu PWM w sterowaniu automatycznym
PL
W pracy przedstawiono problematykę modelowania i stosowania modulacji szerokości impulsów PWM dla automatycznego sterowania procesami. W programie Matlab-Simulink opracowano model układu sterowania z zastosowaniem tej metody dla pieca indukcyjnego, następnie przeprowadzono symulację komputerową, która pozwoliła wstępnie ocenić jakość sterowania dla metody PWM i regulatora PID. Ponadto przedstawiono również możliwości stosowania PWM w sterowaniu procesami z zastosowaniem programowalnych sterowników logicznych PLC.
EN
The paper presents the problem of modeling and application of pulse width modulation PWM for automatic process control. In the program Matlab-Simulink model was developed control system using this method for an induction furnace followed by computer simulation that allowed prejudge the quality control method for a PWM, and the PID controller. In addition, the possibility of using PWM in process control using PLC programmable logic controllers is also presented.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.