Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stale konstrukcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The presented work was mainly aimed at assessing the tribological properties of gas nitrided samples subsequently subjected to shot peening. This assessment was carried out using the standard “three rollers – cone” method. In these tests, different materials of roller samples were used, i.e. both structural and tool steels. In addition, the selected material of conical counter-samples, i.e. heat-treated medium carbon steel, was used. The obtained test results allowed us to assess the influence of the use of dissimilar material of nitrided (under different conditions) roller samples, as well as their surface plastic processing, i.e. shot peening.
PL
Prezentowana praca miała głównie na celu ocenę właściwości tribologicznych próbek azotowanych gazowo i następnie kulowanych. Ocenę tę przeprowadzono znormalizowaną metodą „trzy wałeczki – stożek”. W próbach tych użyto zróżnicowane materiały próbek wałeczkowych, tzn. zarówno stale konstrukcyjne, jak i narzędziowe. Ponadto zastosowano wybrany materiał przeciwpróbek stożkowych, tj. ulepszaną cieplnie stal średniowęglową. Uzyskane wyniki badań pozwoliły ocenić wpływ stosowania zróżnicowanego materiału azotowanych (w różnych warunkach) próbek wałeczkowych, a także ich powierzchniowej obróbki plastycznej, tzn. kulowania.
PL
Przedmiotem opracowanego artykułu są badania tribologiczne i materiałowe azotowanych gazowo stali konstrukcyjnych, m.in. 38HMJ, AISI52100, współpracujących tarciowo z ulepszaną stalą C45 względnie hartowaną stalą 100Cr6. Wszystkie badania tarciowe zrealizowano znormalizowaną metodą „3 wałeczki – stożek”. Wyniki uzyskanych badań wykazały nieco bardziej korzystny efekt współpracy azotowanych stali konstrukcyjnych z hartowaną stalą łożyskową 100Cr6.
EN
The subject matter of the article are tribological and material tests of gas-nitrided constructional steels, including 38HMJ and AISI52100, cooperating frictionally with C45 toughened steel or 100Cr6 hardened steel. All friction tests were carried out using the standardized “3 cylinders – cone” method. The results of the obtained tests showed a slightly more beneficial effect of the cooperation of nitrided constructional steels with 100Cr6 hardened bearing steel.
EN
This paper presents the results of investigations on the effect of thermochemical treatment, boronising and chemical composition of selected structural steels on their wear in sliding friction process. The operation of boronising on C45, 37CrNiMo, 42CrMo6, 41Cr4, 50CrSi4-4 steels was performed by powder method at 950°C for 8 h. Following this operation, rod sections of the test steels were subjected to quench hardening from 850°C with isothermal holding at 300°C for 1h. The assessment of the construction, thickness and microhardness of boronised layers depending on the level of carbon and alloying elements in chemical composition of analysed steels was made. The testing for wear resistance of steels after boronising was carried out with the sliding friction method by applying a load of 150 N, counter-sample rotational speed of 1000 rpm and using aqueous solution of potassium chromate as a cooling medium. The metallographic observations of the structure and thickness measurement of the boronised layers were carried out using a light microscope, while the identification of phases was made by the X-ray qualitative analysis method. The hardness and microhardness measurements were taken by the Vickers method.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki cieplno-chemicznej, borowania i składu chemicznego wybranych stali konstrukcyjnych na zużycie w procesie tarcia ślizgowego. Operację borowania stali gatunku C45, 37CrNiMo, 42CrMo6, 41Cr4, 50CrSi4-4, przeprowadzono metodą proszkową w temperaturze 950ºC w czasie 8 godz. Po tej operacji odcinki prętów z badanych stali poddano hartowaniu z 850ºC z wytrzymaniem izotermicznym w temperaturze 300ºC w czasie 1 godz. Przeprowadzono ocenę budowy, grubości i mikrotwardości warstw naborowanych w zależności od stężenia węgla i pierwiastków stopowych w składzie chemicznym analizowanych stali. Badanie odporności na zużycie stali po borowaniu przeprowadzono metodą tarcia ślizgowego, stosując obciążenie 150 N, prędkość obrotową przeciwpróbki wynoszącą 1000 obr./min i roztwór wodny chromianu potasu jako środek chłodzący. Obserwacje metalograficzne struktury i pomiar grubości warstw naborowanych zrealizowano z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego, a identyfikacji faz dokonano metodą rentgenowskie analizy jakościowej. Pomiary twardości i mikrotwardości zrealizowano metodą Vickersa.
4
Content available remote Single-frequency induction hardening of structural steel
EN
Purpose: Current paper presents investigation of specimens after single frequency induction hardening process. The main aim is to compare microstructure of the material after the process conducted with different voltage on the induction coil. Moreover, two different steel grades are used for comparative reasons. As the final result it is desired to obtain sufficient parameters for the process in aim to obtain proper surface treatment of the material. Design/methodology/approach: The objectives of the research are achieved by using single-frequency induction hardening device with varying voltage. Two different steel grades were treated with change of the induction voltage from 300 to 600 V. Findings: In the outcomes of the study, the main conclusion is that there is an impact of the induction voltage in the hardening process on the microstructure of treated elements, both for 40H41Cr4 and 40HNMA36NiCrMo16 steels. Research limitations/implications: Obtained results will be used for much more complex investigation of the induction hardening process in future to introduce more exact parameters and double-frequency induction hardening process for complex geometries as gears. Originality/value: The originality of the research is based on the specific process and the materials that are being submitted to the comparative analysis. Moreover, executed research will be a basis for more complex induction hardening processes in the future.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki oceny struktury i właściwości mechanicznych wybranych stali konstrukcyjnych na różnym etapie walcowania z wsadów z ciągłego walcowania. Dokonano oceny makrostruktury wykorzystując próbę Baumana oraz próbę głębokiego trawienia. Na podstawie badań makro i mikrostruktury wykazano, że dla małych stopni przerobu plastycznego wlewków mogą wystąpić nieciągłości i wady wewnętrzne. Właściwości mechaniczne określone na podstawie statycznej próby rozciągania wskazują większy wpływ miejsca pobrania próbki niż stopienia przerobu plastycznego.
EN
The article presents the results of structure assessment and mechanical properties assessment of chosen structural steel types in different stages of rolling from charges in continuous rolling. An assessment of macrostructure was conducted on the basis of Baumann’s test method and macro-etching. It was shown, after the analysis of macrostructure and microstructure tests results that for small degrees of plastic working of ingots the discontinuities and inner defects can occur. The mechanical properties, determined on the basis of static tensile test have shown that the influence of the area of sample collection is bigger than the degree of plastic working.
6
Content available Quality and fatigue characteristics relation
EN
This paper will explore the mutual correlation of fatigue characteristics ((Kath, σc, ac = f (Rm)) of five structural steels tested at high frequency loading based on tests (f ≈ 20 kHz, T = 20 ± 10 °C, R = -1). Different fatigue resistance parameters have different meanings and misunderstanding can lead to significant quality problems in component operation. Consequently, it is necessary to completely understand the relation between the two most important fatigue characteristics which are fatigue limit σc and the threshold value of the stress intensity factor amplitude Kath and how they act with changing of steel ultimate tensile strength.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych azotowanych i nawęglanych stali konstrukcyjnych 18HGT i 20MnCr5. Zauważono wprost proporcjonalną zależność ich odporności na zużycie od wartości nacisków powierzchniowych. Jednakże właściwości tarciowo-zużyciowe warstw nawęglanych i azotowanych nie wykazały znaczących różnic.
EN
This work presents the research results of tribological properties of constructional steels of grades 18HGT and 20MnCr5 after nitriding or carburizing. A directly proportional dependence of their wear resistance on the value of their surface pressures was stated. However, wear–friction properties of carburized and nitrided layers did not show any significant differences.
PL
W artykule przedstawiono porównawcze badania wpływu borowania dyfuzyjnego na właściwości stali C45 i 41Cr4. Zbadano mikrostrukturę, skład fazowy, mikrotwardość, odporność na kruche pękanie i odporność na zużycie przez tarcie tych stali.
EN
The article presents a comparative research of influence of boronizing on the properties of C45 and 41Cr4 steels. Microstructure, phase composition, microhardness, fracture toughness and wear resistance of the steels were examined.
PL
W niniejszym referacie przedstawiono zalecenia technologiczne do walcowania blach i prętów w LPS w oparciu o wyniki z symulacji numerycznych i fizycznych, badań dylatometrycznych oraz obliczeń własnych w programie "TTSteel" do symulacji obróbki cieplnej prowadzonych dla trzech wytypowanych gatunków stali. Wyniki symulacji dla walcowania z zastosowaniem zbijacza zgorzeliny wskazują na nadmierny spadek temperatury na powierzchni wsadu. Proponowany kontrolowany sposób chłodzenia dla uzyskania struktury końcowej polega na zastosowaniu różnych kombinacji odkształcenia plastycznego, szybkości chłodzenia, czasowego wytrzymania w stałej temperaturze i końcowego dochładzania po zakończeniu procesu obróbki cieplno-plastycznej. Zakłada się również możliwość wprowadzenia obróbki cieplnej w miejsce tych wariantów, w których istnieje niebezpieczeństwo nadmiernych naprężeń i odkształceń.
EN
The paper presents technological recommendations for rolling metal sheets and rods in the LPS line based on results of numerical and physical simulations, dilatometric tests and calculations using "TTSteel" program for simulation of heat treatment conducted for three selected types of steel. The results of simulation with use of the descaler show the excessive drop in temperature on the charge surface. The suggested controlled way of cooling to achieve the final structure is based on the application of various combinations of plastic deformations, cooling rates and holding up at a stable temperature followed by the final sub-cooling after the completion of thermal-mechanical working. It is also assumed that heat treatment operations may be introduced instead of the options where there is a danger of introduction of too large stresses and strains.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje o stalach trudnordzewiejących. Omówiono definicję stali trudnordzewiejących oraz ich składy chemiczne zamnieszczone w aktualnych Normach Europejskich. Zwrócono również uwagę, że spotykane czasami problemy z właściwym doborem stali trudnordzewiejących mogą wynikać z niewłaściwej interpretacji zarówno starych jak i nowych norm. Przedstawiono i omówiono wyniki badań zawartości miedzi i chromu w stalach, dla których normy określają tylko maksymalną, dopuszczalną zawartość tych pierwiastków.
EN
The paper presents basic information about weathering steels. Definition of weathering steels and their chemical composition, according to European Standards, were also discussed. It was noted that sometimes encountered problems with the proper selection of weathering steels may result from misinterpretation of both old and new standards. The chemical analysis of copper and chromium content in steels, for which standards specify only the maximum allowable content of these elements, has been given and discussed.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu warunków odkształcenia na gorąco na wartość naprężenia uplastyczniającego stali C45 i 100Cr6. Badania zostały wykonane na plastometrze skrętnym. Zrealizowano założone programy ciągłego i sekwencyjnego odkształcenia w zmiennych warunkach temperaturowych i przy stałej prędkości odkształcenia. Wykazano bardzo istotny wpływ warunków odkształcenia na poziom wartości naprężenia uplastyczniającego badanych stali w zakresie temperatur walcowania na gorąco.
EN
In the paper the analysis of an influence of hot strain conditions on a yield stress value of the C45 and 100Cr6 steel was presented. For this purpose torsion plastometer was used. Complex programmes of continuous and sequential strain in variable temperature conditions and with constant strain rate were implemented. It was proved that the strain conditions have a very significant influence on a level of yield stress values of examined steels in the range of hot rolling temperature.
12
Content available remote Granice rozwoju materiałów konstrukcyjnych na bazie żelaza
PL
W artykule przedstawiono najnowsze osiągnięcia badawcze oraz kierunki rozwoju technologicznego w obszarze konstrukcyjnych stali i stopów na bazie żelaza o najwyższych możliwych do uzyskania właściwościach wytrzymałościowych. Przeanalizowano potencjalne możliwości oraz ograniczenia fizyczne i technologiczne kształtowania struktury materiałów konstrukcyjnych na bazie żelaza. W oparciu o wnioski wynikające z analizy obecnego stanu wiedzy teoretycznej i wyników badań eksperymentalnych przeprowadzono dyskusję problemu granicznych właściwości wytrzymałościowych tych materiałów. Opisano osiągane obecnie właściwości i potencjalne możliwości rozwoju mikrostopowych stali o strukturze ultradrobnoziarnistej i nanoziarnistej, średniostopowych stali bainitycznych nanostrukturalnych, wysokostopowych stali utwardzanych wydzieleniowo typu maraging oraz stopów amorficznych. Na tle osiągnięć światowych przedstawiono wybrane badania realizowane w Instytucie Metalurgii Żelaza dotyczące rozwoju ultrawysokowytrzymałych konstrukcyjnych stali i stopów na bazie żelaza.
EN
New advances in research and directions of technological developments in the area of structural steels and iron-based alloys with the highest possible strength were presented in the paper. Potential abilities and physical and technological limitations in processes of forming the structure of structural iron-based materials were analysed. Us­ing conclusions obtained from analysis of the current state of theoretical knowledge and the results of experimental research the limits of strength of these materials have been discussed.Currently available properties and potentially possible developments of micro-alloyed ultrafine-grained and nano-grained steels, medium-alloyed nano-crystalline bainitic steels, high-alloyed nano-precipitates strengthened maraging steels and amorphous alloys were described. Selected research projects carried out at Instytut Metalurgii Zelaza on structural ultrahigh-strength steels and iron-based alloys against a background of the worldwide achievements were presented.
PL
W pracy przebadano konstrukcyjne stale, które najczęściej są stosowane do naftowych i gazowych urządzeń - stal 20 i 30HMA podczas działania statycznych i cyklicznych obciążeń na powietrzu i w standardowym siarkowodorowym środowisku NACE. Wykazano, że stale z wyższą odpornością siarkowodorowego zniszczenia mają wyższą odporność na pęknięcia zarówno w powietrzu, jak i w siarkowodorowym środowisku NACE. Ustalono, że przy cyklicznych obciążeniach czas do zniszczenia stali maleje 8-10 razy w porównaniu z próbami przy statycznych obciążeniach.
EN
The structural 20 steel and 30HMA steel (that are most useful for gas-oil equipment) under static and cyclic loading in the air and standard hydrogen sulphide NACE solution have been studied. It has been shown that steels with higher resistance to sulphide stress corrosion cracking have higher crack growth resistance. It has been established that time to failure of specimens under sign-changing loading decrease in 8-10 times in comparison with such under static loading.
14
Content available remote Badanie wpływu struktury materiału na własności sprężysto-plastyczne stali
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu struktury materiału na własności sprężysto-plastyczne stali. Skoncentrowano się na badaniach odkształceń sprężysto-plastycznych warstwy wierzchniej (WW). Wykazano, że wartość odkształceń zależy od rodzaju badanego materiału, to jest od zawartości w nim węgla, a co za tym idzie od struktury i własności materiału. Materiałem najbardziej podatnym na zagłębienia całkowite i plastyczne okazało się żelazo Armco, a najmniej podatnym stal NC10.
EN
In this paper presents some research of the influence of the structure of the material on the elastic-plastic property. It was concentrated on the researches of deformations elastic-plastic surface layer (WW). It was showed that the value of deformations depended on the kind the studied material. The iron Armco the the most susceptible material on deformations turned out, and the least susceptible steel NC10.
PL
Problemy współczesnej eksploatacji to przede wszystkim działania podtrzymujące żywotność konstrukcji lub urządzeń użytkowanych niejednokrotnie przez dziesięciolecia. Sposób ich użytkowania, charakter oraz liczba cykli zmęczeniowych nie są znane. Dlatego w niedalekiej perspektywie należy liczyć się ze znaczną liczbą awarii pochodzenia zmęczeniowego. Dzieje się tak już w energetyce i w transporcie. Pilną potrzebą stają się procedury nieniszczącego badania zmęczenia materiału już eksploatowanego z nieznaną historią obciążeń. Bezpośrednie przeniesienie badań podstawowych formułowanych w zakresie hipotez energetycznych i zmęczeniowych na obiekt rzeczywisty ze stali konstrukcyjnej jest w zasadzie niemożliwe, mimo iż poznawcza wartość tych badań jest niepodważalna. Jedyną drogą jest poszukiwanie efektów wtórnych procesu zmęczenia materiału, takich między innymi jak, zmiany parametrów magnetycznych i porównywanie ich z materiałem wyjściowym, za który służyć może fragment konstrukcji, w którym z punktu widzenia mechaniki zmiany zmęczeniowe zajść nie mogły. Cel ten stał się wiodący w prezentowanej pracy. Praca opisuje podstawowe parametry i zakresy zmian magnetycznych w stalach konstrukcyjnych. Autor szuka teoretycznych powiązań zmian struktury materiału, zmian parametrów magnetycznych od obciążeń zmęczeniowych. Proponuje metodę oceny parametrów magnetycznych. Wyznacza ich zmiany w zakresie obciążeń sprężystych i zmęczeniowych w stosunku do poziomu podstawowego. Łączy metody badań symulacyjnych w mechanice i magnetyzmie dla celów diagnostyki magnetycznej. Opisuje szereg badań prowadzonych w skali laboratoryjnej, a później i przemysłowej, dotyczących możliwości wykorzystania zmian magnetycznych w materiale ferromagnetycznym w zakresie obciążeń sprężystych i zmęczeniowych. W zakresie realizacji praktycznych proponuje łączenie zmian parametrów magnetycznych z liczbą cykli obciążeń i podaje możliwe do zastosowania zależności. Przedstawia rozwiązanie do zastosowania przemysłowego w transporcie szynowym, a polegające na wczesnym wykrywaniu zmęczenia materiału, przed powstaniem nieciągłości wykrywalnych metodami ultradźwiękowymi.
EN
Problems of modern exploitation is first of all the activities supporting the survivability of constructions and devices used many times for decades. The way of their exploitation, the character and the number of fatigue cycles is unknown. That is why in near perspective it should reckon with considerable amount of break-downs of fatigue origin. It is already happened in power engineering and in transport. The procedures of non-destructive study of material fatigue, that is already exploited and has unknown history of loads, become and urgent necessity. Direct transfer of basic studies formulated in the range of energetic and fatigue hypothesis on real object made from construction steel, is in principle impossible, although cognitive value of these researches is undeniable. The only way is to find the secondary effect of material fatigue process, like among others the changes in magnetic parameters and their comparison with starting material, that could be a fragment of construction, in which the fatigue changes couldn't happened from the mechanic point of view. This purpose became the leading one in presented paper. This elaboration describes the basic parameters and the ranges of magnetic changes in construction steels. It searches the theoretical connections of material structure changes, magnetic parameters changes from fatigue loads. It proposes the method of magnetic parameters evaluation. It determines their changes in the range of elastic and fatigues loads relation to the basic level. It joints the methods of simulation researches in mechanics and in magnetism for the magnetic diagnosis purposes. It describes the series of researches conducted in laboratory scale and later in industry scale concerning the utilization possibilities of magnetic changes in ferromagnetic material in the range of elastic and fatigue loads. In the range of practical realization it is proposed to joint the magnetic parameters changes with number of load cycles and give the dependences possible to application. It present the solutions to industrial application in railway transport, and consists in early detection of material fatigue, before appearing the discontinuity, that could by ultrasonic methods.
PL
W artykule zaprezentowano stan wiedzy dotyczący spiekania stali manganowych. Jest on również drugą częścią cyklu artykułów poświęconych produkcji konstrukcyjnych spieków żelazo-mangan-węgiel. Autor zwraca w nim szczególną uwagę na parametry procesu spiekania, jak również opisuje zagadnienia związane z parowaniem i sublimacją manganu.
EN
State-of-the art in the field of manganese steels sintering has been presented. It is part two of a series of papers dedicated to the production of constructional sinters iron-manganese-carbon. The author draws particular attention to the parameters of the sintering process, and describes the issues related to evaporation and sublimation of manganese.
PL
Artykuł jest trzecią częścią cyklu artykułów poświęconych produkcji konstrukcyjnych spieków żelazo-mangan-węgiel, w którym autor opisuje wpływ warunków wytwarzania spiekanych stali manganowych na ich własności mechaniczne.
EN
The paper is part three of a series of papers on the production of constructional sinters iron-manganese-carbon. An effect of the conditions of fabrication of sintered manganese steels on their mechanical properties is discussed.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań pęknięć w płaskich próbkach ze stali konstrukcyjnych przy zmęczeniowym rozciąganiu. Na podstawie aktualnego stanu wiedzy zaprezentowano oryginalne rozwiązanie przetwornika magnetycznego dwurdzeniowego pracującego w układzie komparacyjnym służącego do pomiaru peknięć zmęczeniowych. W artykule zawarto także odpowiednie zależności analityczne łączące charakterystyczne wielkości elektryczne z parametrami geometrycznymi próbek. Ponadto zamieszczono charakterystyki wzorcowania układu, porównanie wyników pomiaru długości pęknięć metodą optyczną i magnetyczną.
EN
In the paper the laboratories examinations of cracs in flat samples made of constructional steels at fatigue tensile are presented . The original design of the magnetic converter with two-core comparator for measurement of fatigue cracks is presented against the background of current condition of science. The paper contains also the adequate analytical dependiences, binded the characteristic electrical magnitudes with geometrical parameters of samples. Moreover the calibration results of the converter by comparision the measurement results of crack length at using the optical and magnetic method is instanced.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań metalograficznych warstw azotowanych jarzeniowo i następnie hartowanych oraz odpuszczanych. Wyniki badań wpływu struktury i grubości pierwotnej warstwy azotowanej na zużycie liniowe w funkcji czasu trwania wskazują, że najkorzystniejsze są procesy umożliwiające wytwarzanie cienkich wyjściowych warstw azotków, zarówno w wersji azotowania ferrytycznego jak i austenitycznego z austenityzowaniem po azotowaniu w temperaturze 740 stopni C. Przeprowadzone badania potwierdziły uzyskanie znacznego umocnienia strefy przypowierzchniowej gatunków stali konstrukcyjnych.
EN
Paper presents the results of metallographic examinations of the nitrided and then hardened and tempered layers. Investigation results of the effect of structure and thickness of primary nitrided layer on linear wear in function of time show, that processes which allow the formation of thin primary nitrided layer are the most advantageous. It concerns the ferritic nitriding as well as the austenitic one with the austenitizing in temperature of 740 degrees C after nitriding. Investigations carried-out by authors proved a significant strengthening of surface zone of the examined grades of constructional steel.
PL
W oparciu o wyniki badań statycznego rozciągania próbek płaskich ze stali St3S i 18G2A, określono zależności ε=f(N) w zakresie od 102 do 106 cykli. Stwierdzono, że uzyskane przebiegi niewiele różnią się od siebie. Potwierdza to możliwość korzystania z prostych wzorów dla określenia trwałości stali konstrukcyjnych. Jest to zgodne z ujęciem [1, 2, 3].
EN
Based on the results of steels St3S and 18G2A flat samples tension investigations, using Manson-Coffin's, Morrow's, Manson's, and Serensen’s relationships, the relation ε=f(N) was determined in the range 102 to 106 cycles. All those relationships yields results which differs little one from another. Therefore it seems right to use simple relations to determine the endurance. It is also in accordance with [1 2, 3].
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.