Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stal ciekła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono podstawy metodyczne dla prognozowania i analizy ryzyka procesu produkcyjnego w hutnictwie żelaza i stali, ze szczególnym uwzględnieniem prognozowania temperatury w różnych fazach procesu stalowniczego. Metodyka oparta jest na reprezentacji systemu dynamicznego w przestrzeni stanu oraz wnioskowaniu bayesowskim. Pozwala to przede wszystkim uchylić założenie o stałości szacowanych parametrów, prowadzić analizę dla całości rozkładu statystycznego oraz uwzględnić tzw. informację a priori czyli pochodzącą spoza zbioru danych. Praca ma charakter przeglądowy i stanowi podstawę do dalszych badań, których ostatecznym celem jest wdrożenie systemu prognozowania i analizy ryzyka w jednej z polskich stalowni, a następnie opracowanie podobnych rozwiązań dla przypadku innych faz procesu hutniczego. Zaprezentowano zakres informacji na który zgodę wyraziło kierownictwo przedsiębiorstwa.
EN
The article presents the methodological basis for forecasting and risk analysis of the production process in the iron and steel industry, with particular emphasis on forecasting temperatures in the different stages of the steelmaking process. The methodology is based on the state space representation of a dynamic system and Bayesian inference. Above all it enables repeal the assumption of a constant estimated parameters, analyze the statistical distribution of the whole and take into account the so-called a priori information, from outside the dataset. Article is a review and provides a basis for further research, with the ultimate goal to implement a system for forecasting and risk analysis in one of the Polish steel mill, and then develop similar solutions for other phases of the metallurgical process. Presented range of information on which business executives expressed consent.
PL
Określono, z wykorzystaniem symulacji numerycznej, wpływ stanu wymurówki kadzi na temperaturę ciekłej stali. Przeprowadzono symulacje numeryczne zmian temperatury stali wewnątrz kadzi lejniczej w zależności od stanu wymurówki. W badaniach uwzględniono naturalne ruchy konwekcyjne ciekłego metalu.
EN
The influence of lining condition on liquid steel temperature was determined using the numerical simulation. Numerical simulations of changes in steel temperature in-side the pouring ladle depending on lining condition were carried out. The natural convective movements of liquid metal were taken into consideration in the examinations.
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu regulacji przepływu stali za pomocą tam, przegród i podstrumieniowych regulatorów turbulencji (turbostopów) w kadzi pośredniej typu T o pojemności nominalnej 6,5 t. Model kadzi pośredniej do badań symulacyjnych został zaprojektowany i wykonany w skali wymiarowej 1:2 na podstawie dokumentacji technicznej przemysłowego urządzenia COS. W przemysłowej kadzi pośredniej stwierdzono nadmierne spadki temperatury. Prowadzone w ramach pracy statutowej badania modelowania fizycznego nad optymalizacją przepływu stali w kadzi pośredniej typu T, mogą przyczynić się do rozwiązania zaistniałego problemu, ponieważ przez odpowiednie usytuowanie regulatorów przepływu, zapobiec można tworzeniu się stref martwych i uzyskać homogenizację temperaturową ciekłej stali w kadzi pośredniej.
EN
This article is devoted to the issue concerning regulation of steel flow using dams, stops and understream turbulence regulators (turbostops) in the T-type tundish of nominal capacity of 6.5t. The model of tundish for carrying out simulation investigations was designed and nuide in the dimension scale of 1:2, based on the technical documentation of the industrial casting machine. Tlw excessive temperature drops were detected in the industrial tundish. The physical modelling research on optimisation of steel flow in the T-type tundish conducted as apart of the research work may contribute to solving the ensuing problem as the appropriate situation of flow regulators may prevent from the occurrence of dead zones and result in obtaining temperature homogenisation of the liquid steel in tundish.
PL
W artykule zamieszczono wyniki symulacji flotacji wtrąceń niemetalicznych z ciekłej stali dla różnych wariantów warunków brzegowych. Symulacje przepływu stali przez kadź pośrednią i flotacji wtrąceń niemetalicznych były wykonane za pomocą programu Fluent.
EN
This article presents the results of simulation of flotation of non-metallic inclusions from liquid steel for different variants of boundary conditions. Simulations of steel flow through tundish and flotation of non-metallic inclusions were performed using Fluent software.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wizualizacji przepływu stali w kadzi pośredniej typu delta. Badania przeprowadzono na zbudowanym w tym celu modelu fizycznym. Zagadnienie rozpatrywano w zależności od stosowanych typów regulatorów przepływu zainstalowanych w modelu kadzi pośredniej.
EN
This article presents the results of research concerning the visualization of steel flow in delta-shaped tundish. The research was carried out using the physical model, which was built for this purpose. The problem was considered taking into account the used types of flow controllers, installed in the tundish model.
6
Content available remote Modelowanie przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej typu "Delta"
PL
Przedstawiono analizę właściwości hydrodynamicznych rzeczywistego urządzenia przemysłowego - sześciowylewowej kadzi pośredniej o pojemności 30 Mg ciekłej stali. W tym celu zastosowano technikę symulacji numerycznej opartą na stosowanym modelu matematycznym przepływu stali bazującym na układzie równań różniczkowych. W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano szczegółową charakterystykę rozkładu wektorów prędkości i energii turbulencji. Na ich podstawie określono krzywe Residence Time Distribution (RTD) dla poszczególnych wylewów z dyszy. Obliczenia zostały przeprowadzone przy użyciu komercyjnego programu komputerowego FLUENT.
EN
The article presents an analysis of the hydrodynamic properties of a real industrial facility - a six-nozzle tundish of a capacity of 30 Mg liquid steel. A numerical simulation technique based on the applied mathematical model of steel flow basing on the system of differential equations was used for this purpose. As a result of calculations, detailed characteristics of distribution of velocity vectors and turbulence energy have been obtained. Using the results, residence time distribution (RTD) curves were determined for individual tundish nozzles. Calculations were passed by commercial computer program FLUENT.
PL
Zawory elektromagnetyczne w urządzeniach ciągłego odlewania umożliwiają regulację natężenia wypływu ciekłego metalu z kadzi pośredniej do krystalizatora. W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki obliczeń sił elektromagnetycznych działających na ciekły metal. Wyznaczono charakterystyki robocze zaworu, na podstawie których można określić zakres regulacji natężenia wypływu z kadzi.
EN
Electromagnetic valves (brakes) in continuous casting devices enable regulation of liquid metal outflow intensity from the tundish to the mould. The paper presents method and results of calculation of electromagnetic forces acting on liquid metal. Working characteristics of the valve were determined and on that basis it is possible to specify the range of regulation of outflow intensity from the tundish.
8
Content available remote Badania filtracji ciekłej stali w atmosferze ochronnej
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań procesu filtracji ciekłej stali za pomocą wielootworowego filtra ceramicznego, przeprowadzonych w atmosferze ochronnej argonu. Porównano skuteczność filtrowania stali w warunkach otaczającej atmosfery powietrza i atmosfery ochronnej argonu.
EN
This article presents the results of testing the process of liquid steel filtration with multi-hole ceramic filters that has been conducted in the protective atmosphere of argon. The aim was to compare the effectiveness of steel filtration in the surrounding atmosphere o fair and the atmosphere of argon.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki oddziaływania ciekłej stali z masą formierską i powstałe w wyniku tej reakcji wady na przemysłowych odlewach ze staliwa węglowego i stopowego. Stwierdzono, że wada ta nie jest żużlem kadziowym i powstaje na pionowych powierzchniach odlewów. Z przeprowadzonych badań wynika, że kontrola atmosfery we wnęce formy oraz zastosowanie powłoki ochronnej na formy nie tylko przeciwdziała powstawaniu wad powierzchniowych, lecz również zmienia skład chemiczny badanej wady.
EN
The article presents the results of the interaction of liquid steel with sand mixtures on industrial castings of carbon and alloyed cast steels. These defects are not the slag inclusions but oxides formed on the vertical surfaces of castings during oxidation of liquid steel in mold cavity. It is found that the control of atmosphere inside the moulds and introduced neutralized coatings provide to eliminations of investigated defects.
PL
Przedstawiono wyniki badań zwilżalności masy formierskiej na osnowie piasku kwarcowego przez ciekłą stal. Zmierzono napięcie powierzchniowe różnych gatunków stali w zależności od zawartości tlenu. Do pomiarów zastosowano metodę kropli leżącej. Na podstawie uzyskanych wyników napięcia powierzchniowego i kąta zwilżania obliczono pracę adhezji w badanym ukła-dzie. Zakres temperaturowy pomiarów wynosił 1848-1923 K, co 25 stopni. Badania prowadzono w atmosferze helu o bardzo dużej czystości.
EN
The results of the studies on the wettability of silica - based ceramic material by liquid steel were presented. The surface tension of this steel grade was also measured. For measurements of surface tension and contact angle the sessile drop method was used. The values of the surface tension and contact angle were then used for calculation of the work of adhesion. Throughout the whole measurement helium of high purity was passed through the furnace. The measurements were carried out over the temperature range of 1848-1923 K at every 25 K. The effect of oxygen, present as a surface element in this grade of steel, on the value of surface tension was investigated.
PL
W artykule przedstawiono stan zaawansowania metod ilościowego opisu zależności parametrów chara- kteryzujących jakość wlewka ciągłego od parametrów reprezentujących proces COS i stan ciekłej stali. Podano definicje i sposoby pomiaru parametrów jakości wlewka ciągłego oraz zestawiono najistotniejsze parametry charakteryzujące technologię COS. Z przeprowadzonej analizy dostępnych danych oraz na podstawie badań własnych dotyczących opracowywania zależności parametrów charakteryzu- jących jakość wlewka ciągłego (PJW) od parametrów technologicznych procesu COS (PPT) wynika, że wpływ zmian PPT na wartość PJW jest wyraźnie mierzalny, ale często występują znaczne rozrzuty wartości korelowanych. Obserwowany rozrzut wynika głównie z wpływu innych parametrów procesu niż te, które mierzono. Uściślenie ustalonych tendencji i wartości progowych wymaga rozbudowy bazy danych, rozszerzenia zestawu mierzonych parametrów technologicznych oraz zwiększenia dokładności pomiarów, ale przede wszystkim zidentyfikowania i usunięcia przyczyn powstawania wad wlewka związanych z konstrukcją urządzeń i ich obsługą.:db_del(
EN
The paper presents existing methodologies used for quantitative prediction of relations between quality of continuously castsemi-products and parameters representing continuous casting process conditions and properties of molten steel. Definitions of quality parameters and metdods of their measurement were presented together with most important parameters charasterising continuous casting practices. An analysis of a vailable data and results of authors' own investigations concerning relations between product quality parameters (PJW) and continuous casting practice parame- ters (PPT) indicates that the effects of changes in PPT on the level of PJW are clearly measurable although the scatter of the correlated valued is often significant. The scatter is caused usually by effects of certain process parameters which were not covered by the measurements. Precise valuation of the trends and the threshold values requires expansion of the database, extension of the list of process parameters being measured and improvement of accuracy of the measurements as well as identification and removal of sources of defects related to design and operation of continuous casting machines.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.