Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  squirrel-cage motor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Problematyka badań eksperymentalnych dużych maszyn elektrycznych, a szczególnie konstruktorskich badań trwałościowych, jest trudnym i kosztownym zagadnieniem. Artykuł zawiera retrospektywny opis prac eksperymentalnych podjętych przed kilkudziesięciu laty w Politechnice Rzeszowskiej, w odniesieniu do wysokonapięciowych silników indukcyjnych klatkowych.
EN
The issues of experimental tests of large electric machines is a complex and costly task, especially constructional endurance tests. The paper contain a retrospective desription of experimental tests of high-voltage squirrel-cage induction motors which have been taken in Rzeszow University of Technology for several decades.
EN
The paper presents the special algorithm and software for the transient FE analysis of electromagnetic phenomena in a squirrel cage induction motor and in a line start permanent magnet synchronous motor. The presented algorithm and the elaborated specialized software for the finite element analysis of transients and steady states are used to determine the power parameters of the squirrel-cage induction motor as well as the Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor (LSPMSM). The nonlinearity of the magnetic circuit, the movement of the rotor and the skewed slots have been taken into account. The results of computations have been compared with measurements. The conclusions from the comparison of calculation results with the results of measurements were presented.
PL
W artykule przedstawiono model polowy oraz opracowane na jego podstawie algorytm oraz oprogramowanie do analizy procesu rozruchu i ustalonych stanów pracy silnika indukcyjnego klatkowego oraz silnika synchronicznego magnetoelektrycznego przystosowanego do rozruchu bezpośredniego. W rozważaniach uwzględniono nieliniowość obwodu magnetycznego, ruch wirnika oraz skoszenie żłobków wirnika w silniku indukcyjnym. Obliczenia związane z uwzględnieniem skosu rdzenia stojana wykonano przy zastosowaniu modelu quasi-trójwymiarowego. Zaprezentowano wybrane rezultaty badań symulacyjnych i laboratoryjnych. Przedstawiono wnioski wynikające z porównania wyników obliczeń z rezultatami pomiarów.
PL
W pracy zaprezentowano modelowanie matematyczne oraz analizę prądów w stanach dynamicznych silników klatkowych przy zwarciu dwufazowym. Otrzymane rezultaty na drodze obliczeń poddano następnie weryfikacji eksperymentalnej dla silnika indukcyjnego o mocy 1.5 kW. Model matematyczny silnika dla zwarcia dwufazowego opracowany został w środowisku MatLab przyjmując założenie wyprowadzenia równań dla nieruchomego układu współrzędnych 0-, 0- związanego ze stojanem.
EN
Paper presents mathematical modeling and analysis of currents during two-phase short-circuit of squirrel cage induction motors. Obtained by calculation results were then subjected to experimental verification for the induction motor of power 1.5 kW. Mathematical model of the motor for two-phase short circuit was developed in MatLab environment assuming equations for 0-, 0- type of coordinate associated with the stator.
4
Content available remote Wirnik klatkowy z rozruchowymi zwojami zwartymi
PL
O trwałości silnika klatkowego dużej mocy, przewidzianego do trudnych warunków rozruchowych decyduje rozwiązanie wirnika. Najbardziej odpornym na działanie prądu rozruchowego jest wirnik z tzw. prętami biernymi. Rozwiązanie to ma jednak swoje mankamenty: pręty bierne o dużej masie zajmująznaczną objętość w czynnej części silnika. W rozwiązaniu opisanym w artykule, rolę prętów biernych spełniają zwoje zwarte rozmieszczone pojedynczo, w każdym żłobku wirnika. Ich masa może być znacząco mniejsza od masy litych prętów. Ponadto reluktancja obwodu magnetycznego strumienia rozproszenia żłobkowego w wirniku z rozruchowymi zwojami zwartymi jest znacznie mniejsza; skutkuje to zmniejszeniem wielkości prądu rozruchowego silnika.
EN
Exploitation durability of the squirrel cage motor at heavy starting conditions depends on their rotor design. The most reliable induction motor for frequently repeated or long lasting starts is that with idle bars in the rotor. But idle bars design has their disadvantages as well. The idle bars should be massive, they take a pretty large volume of the active part of the rot or. In the paper a special rotor design, with short circuited turns in the slots, instead of massive bars is presented. Laboratory test results of an experimental squirrel cage 90 kW motor with short circuited turns in their rotor are given. The motor was designed, manufactured and tested at KOMEL Institute, Katowice.
EN
In the paper the transients under starting process and the steady states of squirrel-cage motor (IM) and line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM) have been compared. The original stator of 3 kW induction motor type Sg 100L-4B, was used in both structures. In order to determine opportunities to increase energy parameters of LSPMSM the heating curves of both motors were compared. In LSPMSM the rotor with aluminum and copper cage was used. The basic operating parameters of the two structures which are characterized by identical stators were tested. Particular attention has been given to the transient under starting process. Efficiency, power factor and current in the stator windings obtained during measurements for both structures have been presented. The paper focuses on achieving a much higher output power for LSPMSM than an induction motor of the same size. The selected results of experimental tests were shown.
6
Content available remote Obliczanie momentu elektromagnetycznego silnika klatkowego przy zwarciu dwufazowym
PL
W pracy zaprezentowano analizę momentu w stanach dynamicznych silników klatkowych przy zwarciu dwufazowym. Autorzy przeprowadzili modelowanie matematyczne maszyny indukcyjnej w oparciu o metodę zmiennych stanu dla podanego typu zwarcia uwzględniając zjawiska nasycania się obwodu magnetycznego. Model matematyczny silnika dla zwarcia dwufazowego opracowany został w środowisku MatLab przyjmując założenie wyprowadzenia równań dla nieruchomego układu współrzędnych 0-, 0- związanego ze stojanem.
EN
Paper presents an analysis of torque in the dynamic states during two-phase short-circuit of squirrel cage induction motors. Mathematical modeling of the induction machine based on the method of state variables was carried out for a given type of short circuit (having phenomenon saturation of the magnetic circuit). Mathematical model of the motor for two-phase short circuit was developed in MatLab environment assuming equations for 0-, 0- type of coordinate associated with the stator.
7
Content available remote Wybrane problemy diagnostyki układów napędowych z falownikami napięcia
PL
Współczesne układy napędowe wykorzystują do zasilania silników układy przekształtnikowe pracujące pod nadzorem systemów mikroprocesorowych. Stosowane są tu rozbudowane algorytmy oparte zwykle na estymatorach strumienia i prędkości obrotowej. Używane algorytmy diagnostyczne wykorzystywane są dla przypadku wymuszenia napięciowego. Prace autora prowadzą do poszukiwania wskaźników oceny stanu niezależnych od stosowanych algorytmów sterowania. Praktyczne rozwiązania układów napędowych, z falownikami napięcia i silnikami klatkowymi, wykorzystują estymatory strumienia i prędkości obrotowej [8, 9]. W przypadku wymuszenia napięciowego o znanej zadanej wartości częstotliwości (np. U/f = const) do diagnostyki mogą być stosowane klasyczne algorytmy oparte na analizie harmonicznej prądów stojana. W przypadku sterowania układów ze sprzężeniami zwrotnymi ich wykorzystanie jest dyskusyjne.
EN
Inverter-fed squirrel-cage motor diagnostics gene­rates many problems. Causes of those problems can be for example variety of control methods, or working with various angular speeds. Present-day diagnostic methods apply to motors supplied directly by sinusoidal voltage power system. Analysis of chosen diagnostic algorithms that can be used independently from control method is presented in the paper. Efficiency of their adaptation had been proven with laboratory tests results. Test results through various angular speeds and control algorithms such as Direct Torque Control (DTC) and Field-Oriented Control (FOC) had been shown.
PL
Sprawność silnika asynchronicznego klatkowego. Estymacja współczynnika sprawności silnika asynchronicznego klatkowego. Analiza istotności funkcji aproksymującej. Możliwości zastosowania w autobusach elektrycznych.
EN
The efficiency of asynchronous squirrel-cage motor. The estimation of squirrel-cage motor efficiency coefficient. The significance analysis of approximating function. The possibilities of application in electric buses.
9
Content available remote Pulsacje momentu w silniku indukcyjnym ze skosem żłobków wirnika
PL
Za pomocą warstwowego, polowo-obwodowego modelu silnika indukcyjnego klatkowego o skośnych żłobkach wirnika, zbadano obliczeniowo konsekwencje zmiany wartości kąta skosu. Zastosowany model pozwala na wyznaczanie przestrzenno-czasowego rozkładu zmiennego w czasie pola magnetycznego Jego sprzężenie z obwodami elektrycznymi i równaniem ruchu umożliwia zastosowanie wymuszeń elektrycznych lub mechanicznych i po rozwiązaniu problemu wyznaczenie również wynikowych wielkości tego rodzaju. Analizując skutki zmiany wartości kąta skosu żłobków wirnika zbadano obliczeniowo kształt czasowych przebiegów prądów stojana, prądów prętów wirnika i momentu elektromagnetycznego. Analiza harmoniczna tych wielkości i wnioski z niej płynące wykazały, że model warstwowy jest właściwym narzędziem dla doboru najkorzystniejszej wartości kąta skosu ze względu na pulsacje momentu.
EN
Effects of rotor slots skew angle modification in squirrel-cage motor were investigated. Investigations were realized with field-circuit, n-slice, induction motor model. The model is able to assign time-spatial distribution of variable magnetic field. Used model is coupled with electric circuits and equation of motion. Time characteristics of electromagnetic torque, stator phase currents and currents in rotor bars were calculated. Harmonic analysis of these quantities show that n-slice model is adequate instrument for the best selection of rotor slots skew angle value for the sake of torque ripple.
PL
Artykuł prezentuje ograniczenia czasowe jakie występują podczas wyznaczania napięcia zwarcia silników klatkowych metodą bez mechanicznej blokady wirnika. Oprócz symulacji komputerowych w artykule są przedstawione wyniki badań przeprowadzonych w laboratoriach Centrum EMAG wykonane dla grupy silników małej mocy.
EN
The paper presents the time limits emerging during determination of a short-circuit voltage of squirrel-cage motors using a method of non-mechanical blocking of rotor. Besides the computer simulations, there have been presented the results of research works which were carried out in the laboratories of the EMAG Centre for a group of low power motors.
PL
Rozwój szeroko pojętego przemysłu nie może odbywać się kosztem środowiska naturalnego. Liczne ograniczenia dotyczące emisji szkodliwych gazów, będących skutkiem ubocznym procesów wytwarzania energii (z węgla) są bodźcem do poszukiwania nowych źródeł energii oraz ulepszania aktualnie istniejących urządzeń i procesów przemysłowych w celu ograniczenia zużycia produkowanej energii. Dodatkowym czynnikiem determinującym ww. działania jest ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną przy praktycznie stałym poziomie wytwarzanej energii.
12
Content available remote Silniki indukcyjne klatkowe z wirnikiem zalewanym miedzią
PL
Ponad 60% wytwarzanej energii elektrycznej zużywane jest przez silniki indukcyjne, a szczególnie silniki klatkowe. Stąd duże znaczenie ich sprawności. Powszechnie w silnikach indukcyjnych klatkowych od wielu lat stosowana jest niezmiennie ta sama technologia, konstrukcja oraz materiały. Ogranicza to praktycznie możliwość zwiększania sprawności (bez nadmiernego zwiększania gabarytów). Jednym ze sposobów budowy silników energooszczędnych bez powiększania gabarytów, jest zastosowanie miedzianej klatki wirnika. Zastąpienie aluminium miedzią pozwala zmniejszyć oporność wirnika, a więc i jego straty o ok. 40%, co przekłada się np. na wzrost współczynnika sprawności (zależnie od mocy silnika) o ok. 1% do kilku procent. Stosowanie klatki miedzianej prętowanej nie jest opłacalne w silnikach o mocy poniżej kilkuset kW.
EN
One of the ways to improve the efficiency of an induction motor without increasing of frame size is to change the rotor cage material from aluminium to copper. thanks to such an operation, the rotor cage resistance is decreased by about 40% and rotor's resistance losses are also significantly decreased. In consequence the efficiency of induction motor is higher by I to a few percent (depending on motor size and power). the copper rotor cages have been manufactured for many years using prefabricated coper bars. Such a construction of rotor cage is relatively expensive in manufacturing, and this is the main reason why this construction is usually used only in high power induction motors. low and middle power induction motors have, in more cases, the rotor cage manufactured as an aluminium casting because of simple and inexpensive manufacturing technology. Since a few years in foreign technical papers and books an increased interest in casting of rotor cages with copper can be observed. In this paper the advantages and benefits of using rotor cages with copper casting are presented and discussed on an example of 4 pole induction motor with frame size 132.
EN
There are many problems in practical diagnostics of high-power, squirrel-cage induction machines, operated in industrial conditions. These problems make the diagnostics a difficult matter. The problems appear already at the stage of gathering diagnostic signals. The only practically accessible signals are the currents on secondary sides of current transformers monitoring supply currents of separate machines. Due to the proximity of other conductors, carrying high currents, these signals are sometimes accompanied by heavy background noise. The next stage of the diagnostic procedure is off-line analysis of registered signals referring to investigated objects. The main problem at this stage is proper interpretation of gotten results, especially in the cases where determination of the cage state, of investigated machines, is difficult due to ambiguity of diagnostic signals. The ambiguities and doubts by taking diagnostic decision result from that the diagnostic-like signal could be generated not only by cage damage but also by slightly asymmetrically manufactured rotor cage. In such difficult cases, the many-year diagnosing experience is the indispensable precondition for proper diagnostic verdict. The present paper includes some reports on case studies encountered during practical diagnoses of high power, 6kV induction machines, operated in real industrial conditions.
PL
Silniki indukcyjne są najczęściej stosowanymi w praktyce odniornikami elektrycznymi. Dobre właściwości eksploatacyjne silników klatkowych powodują, że wśród silników indykcyjnych właśnie one służą do napędu różnych maszyn roboczych.
PL
W artykule rozpatrzono możliwość zastąpienia dwuklatkowego uzwojenia wirnika silnika indukcyjnego prostym uzwojeniem jednoklatkowym bez wypierania prądu. Dla uzyskania porównywalnych parametrów rozruchowych zastosowano w silniku jednoklatkowym rozruch częstotliwościowy. Przedstawiono wyniki obliczeń charakterystyki momentu, prądów i temperatury klatki w czasie rozruchu.
EN
The possibility of substitution of double squirrel-cage winding of induction motor with simply single squirrel-cage winding, without displacement of current, was considered in this article. Frequency start-up was used in the squirrel-cage motor in order to obtain comparable start-up parameters. Calculations' results of characteristics of cage's temperature, currents and torque during start-up were presented.
EN
The paper presents the application of the finite element method for predicting the performance of induction motor having asymmetry of stator and/or rotor winding due to the different combination and propagation of faults gained during heavy-duty operation. Quantities like magnetic vector potential, flux density, force components, rotor and stator currents, mutual and leakage inductance are determined very precisely. The detailed insight in magnetic field distribution of a squirrel cage induction motor, forms the basis for further evaluation of its operational behaviour. Increasing anomaly in magnetic field distribution due to the increasing stage of faults propagation results in a degradation of steady-state and dynamic performance of the induction motor and can be evaluated with computer simulation eliminating expensive and time-consuming laboratory tests.
EN
The paper presents the results of experimental verification of an analytical field model of a squirrel cage induction motor. Basic properties of the model are presented. Methods employed in the measurement are described. The obtained torque measurement data are compared with the simulation results for a selected machine prototype.
PL
W artykule przedstawiono wpływ pasożytniczych momentów synchronicznych występujących w indukcyjnych silnikach klatkowych na własności dynamiczne układu napędowego. Przedstawiono model matematyczny indukcyjnego silnika klatkowego pozwalający na analizę pasożytniczych momentów synchronicznych - tzw. model poliharmoniczny. Przedstawiono i porównano z symulacyjnymi, wyniki pomiarów silnika zasilanego z sieci i falowników MSI ze sterowaniem skalarnym.
EN
The paper describes the influence of electromagnetic parasitic synchronous torques arising in squirrel-cage motor on dynamic properties of the drive system. In this paper the mathematical model of squirrel-cage motor allowing for analysis of parasitic synchronous torques (so-called, poliharmonic model) is presented. The comparison between simulations and measurements, for squirrel-cage motor fed from 3-phase network or PWM inverters are presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.