Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spiek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Plakieta. Cz. 2
2
Content available Application of low carbon technology in metallurgy
EN
The paper deals with possibilities of low carbon technology application in metallurgy. It sums up the world wide experience with them and presents possibilities of their application in metallurgical production in view of carbon dioxide emission responsible for greenhouse effect and global warming of the Earth. It summarizes research projects in this field and presents the results and conclusion resulting from them. It is aimed at the possibilities of low carbon application in sinter and subsequently in blast furnace process. It presents research on reducibility of metallurgical ekosinter produced with share of biomass in comparison with sample of industrial one. It describes the testing methodology carried out in accordance with ISO 4695:2007. The samples were tested in reduction atmosphere created by 40% CO2 and 60% N2 simulating conditions in blast furnace aggregate at temperature 950°C. The obtained results confirmed better reducibility rate of ekosinter which reached the reduction index (dR/dt) 1.15, in comparison with industrial sinter of reduction index 0.83.
EN
The paper presents the results of research on the possibilities of producing and using copper–zeolite composites obtained by powder metallurgy. The zeolite powder (0.0–0.2 mm fraction) used in the experiments was ground tuff rock extracted from the Kucin Quarry (VSK PRO-ZEO s.r.o.) in Slovakia. The as-delivered material was imaged and analysed using the SEM/EDS and XRD techniques. Before the sintering process, one-sided pressing was applied to the hydraulic press at a pressure of 620 MPa. The sintering process was carried out in a laboratory tube furnace at 900°C in an atmosphere of dissociated ammonia. The sintering time was 60 minutes. The resulting agglomerates were subjected to the following tests: measurements of density, hardness, electrical conductivity, and abrasion resistance. Observations of the microstructure on metallographic specimens made from the sintered samples were also performed using a scanning electron microscope (SEM). Zeolite was introduced into the copper matrix in the amounts of 2.5, 5, 7.5, and 10% by weight. The introduction of zeolite particles into the matrix as the strengthening phase caused an increase in the hardness of sinters while lowering a density and electrical conductivity. The introduction of zeolite particles caused a decrease in abrasion resistance for a composite containing up to 7.5% zeolite. The increase in abrasion resistance was observed for the composite containing 10% zeolite particles.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwościami wytwarzania i zastosowania kompozytu miedź– –zeolit otrzymanego za pomocą technologii metalurgii proszków. Proszek zeolitu (frakcja 0.0–0.2 mm) wykorzystany do badań pozyskano ze skały zwanej tufem zeolitowym, wydobywanej w kopalni Kucice, (VSK PRO-ZEO s.r.o.), Słowacja. Proszek zeolitu został poddany obserwacjom SEM/EDS oraz rentgenowskiej analizie fazowej XRD. Przed procesem spiekania zastosowano jednostronne prasowanie na prasie hydraulicznej przy ciśnieniu prasowania 620 MPa. Proces spiekania przeprowadzono w laboratoryjnym piecu rurowym w temp 900°C w atmosferze zdysocjowanego amoniaku. Czas spiekania wynosił 60 minut. Wytworzone spieki poddano następującym badaniom: pomiarowi gęstości, twardości, przewodności elektrycznej oraz odporności na zużycie ścierne. Przeprowadzono również obserwacje mikroskopowe zgładów metalograficznych wykonanych z badanych spieków z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Zeolit wprowadzono do miedzianej osnowy w ilościach 2,5, 5, 7,5, 10% wagowych. Wprowadzenie do osnowy cząstek zeolitu jako fazy umacniającej spowodowało podwyższenie twardości spieków, natomiast obniżenie gęstości i przewodności elektrycznej. Wprowadzenie cząstek zeolitu w ilości do 7,5% spowodowało obniżenie odporności na zużycie ścierne. Wzrost odporności na zużycie ścierne zaobserwowano dla kompozytu zawierającego 10% zeolitu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwościami wytwarzania i zastosowania kompozytu żelazo-zeolit otrzymanego za pomocą technologii metalurgii proszków. Dokonano także oceny jakości połączenia zeolitu z osnową i wpływu cząstek zeolitu na własności spieku. Przed procesem wytwarzania spieków wykonano badania morfologii i składu chemicznego zeolitu, który pozyskano ze skały zwanej tufem zeolitowym, wydobywanej w kamieniołomie w Kucinie (VSK PRO-ZEO s.r.o, Slowacja). Skałę do badań dostarczono w postaci zmielonego proszku o frakcji 0,0–0,2 mm. Następnie wykonano powierzchniową analizę SEM EDS i rentgenowską analizę fazową XRD. Przed procesem spiekania zastosowano jednostronne prasowanie na prasie hydraulicznej przy ciśnieniu prasowania 400 MPa. Proces spiekania przeprowadzono w laboratoryjnym piecu rurowym w temperaturze 950°C w atmosferze zdysocjowanego amoniaku. Czas spiekania wynosił 60 min. Wytworzone spieki poddano następującym badaniom: pomiarowi gęstości, twardości, porowatości. Przeprowadzono również obserwacje mikrostruktury i analizę składu chemicznego EDS na zgładach metalograficznych wykonanych z badanych spieków z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego. Zeolit wprowadzono do żelaznej osnowy w ilości 5, 10, 15% wag. Wprowadzenie do osnowy cząstek zeolitu jako fazy umacniającej, spowodowało podwyższenie porowatości i twardości spieków oraz obniżenie gęstości.
EN
The paper presents results of research on manufacturing technology and application of iron - zeolite composite obtained by powder metallurgy technology. The quality of the zeolite bonding with the matrix and the influence of zeolite particles on the sinter properties were evaluated. Before the sintering process, morphology and chemical composition of the zeolite was investigated, which was obtained from a rock called zeolite tuff, extracted from the quarry in Kucin (VSK PRO-ZEO s.r.o, Slovakia). The test rock was supplied as a powdered fraction of 0.0–0.2 mm. Surface analysis of SEM EDS and XRD XRD was performed. Prior to the sintering process, one-sided pressing on a hydraulic press was applied at a press pressure of 400 MPa. The sintering process was carried out in a laboratory tubular furnace at 950°C under dissociated ammonia. The sintering time was 60 minutes. The sintered materials were subjected to the following tests: density, hardness, porosity. Compression test the microstructure and analysis of the EDS chemical composition on metallographic specimens made from the investigated sinterings using scanning electron microscope were also carried out. Zeolite was added to the iron matrix at 5, 10, 15% by weight.Introducing the zeolite particles into the reinforcing phase has increased the porosity and hardness of the sinter, while decreasing the density.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych spieków otrzymanych z komercyjnych mieszanek proszków na bazie żelaza. Wyznaczono parametry wytrzymałościowe i plastyczne, a także gęstość, twardość i porowatość wytworzonych spieków. Mikrostrukturę spieków i analizę składu chemicznego przeprowadzono z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego. Uzyskane wyniki badań porównano z własnościami spieków otrzymanych z proszku kobaltu gatunku SMS (submicron size).
EN
The paper presents the results of analyzing mechanical properties of the sinters obtained from the commercial iron-based powder mixtures. Parameters mechanic, plastic and density, hardness and porosity of the sinters were determined. The sinters microstructure and the chemical composition analysis were carried out by using the scanning electron microscope. The results were compared with the properties of the sinters obtained from the cobalt SMS (submicron size) powder.
PL
Przedstawiono wyniki badań własności spieków otrzymanych z mieszanek elementarnych proszków żelaza, miedzi i niklu, poddanych mieleniu w młynie kulowym przez 60 h. Spieki wykonano techniką prasowania na gorąco w grafitowej matrycy. Ich badania obejmowały pomiar gęstości i twardości oraz statyczną próbę rozciągania. Obserwowano również – za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego – mikrostrukturę i przełomy zerwanych próbek. Badania miały na celu określenie przydatności wytworzonych kompozytów do produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych. Ich własności porównano z własnościami spieku wyprodukowanego z komercyjnej mieszanki proszków.
EN
The results of studies upon properties of sinter obtained from elementary mixtures of iron, copper and nickel powders have been subjected to grinding in a ball mill for 60 hrs. The sinters have been made by hot-pressing technique in graphite matrix. Their studies included density and hardness measurements and static stretch test. Electron microscope has been also applied to observe the microstructure and breakthroughs of broken samples. The research has been aimed at determining the suitability of manufactured composites for the production of metallic-diamond tools. Their properties have been compared with those of sinter produced from a commercial blend of powders.
PL
Właściwości wyrobów wytwarzanych metodami metalurgii proszków zależą miedzy innymi od ich porowatości, która może być w pewnym zakresie kontrolowana w kolejnych operacjach technologicznych. W artykule przedstawiono wyniki wstępnych prób ściskania z równoczesnym skręcaniem, które przeprowadzono w celu sprawdzenia wpływu zastosowanych parametrów odkształcania na zmianę porowatości spieków wykonanych z proszku Distaloy AB. Badania wykazały, że główną rolę w procesie zagęszczania spieków w trakcie analizowanego sposobu kształtowania odgrywa zastosowany gniot, natomiast do oceny wpływu zastosowanych parametrów skręcania na porowatość spieków należy przeprowadzić obserwacje mikrostruktury.
EN
Properties of products made by powder metallurgy depend, inter alia, on their porosity that can be, to some extent, controlled in the subsequent technological operations. A series of simultaneous compression and torsion tests has been performed for Distaloy AB sintered samples in order to find out how applied deformation parameters affect the changes in samples porosity. Selected results are presented in the paper. They suggest that applied reduction in height plays the major role in densification of sinters during the analysed deformation method. However, microstructure examinations are necessary to assess an effect of the applied torsion parameters on the sinters porosity.
EN
This paper discusses the mechanical properties of a material fabricated from commercially available metal powder mixtures designed for use as a metal matrix of diamond impregnated composites. The mixtures with the catalogue numbers CSA and CSA800 provided by a Chinese producer are suitable for experimental laboratory testing. The specimens were fabricated in a graphite mould using hot pressing. The material was tested for density, porosity, hardness, and tensile strength under static loading. A scanning electron microscope (SEM) was used to analyze the microstructure and cleavage fracture of broken specimens. It was essential to determine how the chemical composition and the fabrication process affected the microstructure and properties of the material. The properties of the sinters were compared with those of hot pressed specimens fabricated from sub-micron size cobalt powder (Cobalt SMS). Although the as-consolidated material is inferior to cobalt, it displays a favourable combination of hardness, yield strength and ductility, and seems to have a great potential for moderate and general purpose applications.
PL
Przedstawiono laboratoryjną linię do symulacji procesu spiekania wraz z urządzeniami do oceny właściwości spieków. Pierwotnie linia wykorzystywana była na potrzeby krajowych spiekalni rud żelaza oraz do prowadzenia własnych prac badawczych Instytutu. Obecnie badania realizowane są także na zamówienia z zagranicy. Oprócz prób spiekania mieszanek rud żelaza i odpadów żelazonośnych wykonywane są badania spiekania materiałów zawierających inne metale jak np. nikiel, molibden czy chrom oraz materiałów mineralnych jak np. łupki węglowe oraz badania z udziałem alternatywnych paliw stałych. Bardziej szczegółowo przedstawiono przebieg i wyniki pracy badawczej dotyczącej wykorzystania antracytu jako paliwa w procesie spiekania.
EN
The laboratory installation to simulate of sintering process together with the devices used to evaluate of sinters properties is presented. Originally the line was used for the needs of domestic iron ore sinter plants and to carry out own researches in IMZ. Currently, the researches ordered by firms from abroad are also carried out. Besides of the researches concerned with sintering of iron ores and iron bearing waste materials mixtures there are curried out sintering tests using materials containing other metals like nickel, molybdenum or chromium, as well mineral materials with participation of alternative solid fuels. More detailed the course and the results of the research on the use of anthracite as fuel in the sintering process are presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań otrzymywania ceramiki z węglika krzemu metodą gelcasting. Dobrano korzystny udział inicjatora żelowania poprzez określenie czasu wiązania mas lejnych, zawierających monomer organiczny – monoakrylan glicerolu. Badano wpływ składu fazy stałej na właściwości otrzymanych odlewów po suszeniu i wypaleniu: gęstość pozorną, porowatość otwartą i wytrzymałość na ściskanie. Oznaczono również skład fazowy wybranych materiałów po wypaleniu. Najlepsze właściwości uzyskano dla materiału zawierającego w swym składzie 26% mas. krzemu krystalicznego i 8% mas. tlenku glinu. Materiał ten, po wypaleniu, charakteryzował się najniższą porowatością otwartą (22,4%), najwyższą gęstością pozorną (2,45 g/cm3) oraz wytrzymałością na ściskanie (136 MPa). Ze względu na wymagania stawiane tego rodzaju materiałom w ich zastosowaniach, istnieje konieczność dalszego podwyższenia właściwości wytrzymałościowych i obniżenia porowatości otwartej materiałów po wypaleniu poprzez zwiększenie udziału fazy stałej oraz optymalizację jej składu ziarnowego i surowcowego.
EN
Investigation results on the preparation of silicon carbide ceramics by the gelcasting method were presented. The optimum amount of the initiator of polymerization was determined basing on the characteristic of the gelcasting process (specifying of setting time) of the ceramic slurries containing monomer – glycerol monoacrylate. The influence of the solid phase composition on the properties of castings after drying and firing: bulk density, open porosity and cold crushing strength was determined as well as the phase composition of selected materials after firing. The best properties were obtained for material containing of 26% wt. crystalline silicon and 8% wt. aluminium oxide. This material after firing was characterized by the lowest open porosity (22.4%), the highest bulk density (2.45 g/cm3) and cold crushing strength (136 MPa). The obtained results showed however the need to further increase of the strength properties and to decrease of the open porosity materials after firing which is considered to be possible by increasing the solid phase amount in the slurry and optimizing of the grain size distribution and raw materials.
PL
W pracy przedstawiono własności cieplne i mechaniczne spieków metali,używanych jako osnowy w narzędziach metaliczno-diamentowych. Próbki do badań otrzymano za pomocą technologii metalurgii proszków z proszków metali, takich jak: kobalt Co(SMS), kobalt Co(EF), żelazo karbonylkowe Fe(CN), wolfram (WP30) i proszki produkcji chińskiej CSA oraz CSA800. Wyznaczono współczynnik rozszerzalności cieplnej spieków. Wyznaczono gęstość i twardość spieków. Wykonano statyczną próbę rozciągania dla badanych próbek. Przeprowadzono symulację komputerową procesu prasowania na gorąco i retencji cząstki diamentu w badanych spiekach. Obliczono energię sprężystą cząstki diamentu oraz energię sprężystą i plastyczną osnowy, otaczającej cząstkę po procesie spiekania na gorąco. Obliczenia wykonano przy użyciu systemu analizy metodą elementów skończonych Abaqus.
EN
The paper presents thermal and mechanical properties of materials used as matrices in metallic diamond tools. The powder metallurgy materials were manufactured by the hot press process from combinations of cobalt (Co SMS), cobalt (Co Extrafine), carbonyl iron (Fe CN), tungsten (WP30) powders and China powder CSA and CSA800.Density, hardness and thermal expansion of the sinters were obtained. The specimens of the materials were tested for tensile properties. Computer simulations of hot pressing and diamond retention were performed for the diamond particle at matrix surface and for particle below matrix surface. The elastic energy of diamond particle after hot pressing was calculated. The elastic and the plastic energy in a matrix were calculated too.The calculation was performed using the Abaqus software.
EN
This paper presents results of investigations of WC-12%Co and WC-17%Co coatings detonation sprayed on a sintered cobalt substrate. The main objective of the present work was to establish a new production route of sandwich type diamond-impregnated segments for circular sawing of stone and other construction materials. Unalloyed cobalt was chosen as the substrate material. Prior to coating the specimens were made by means of hot pressing of Extrafine cobalt powder in a graphite mould. The segments were then coated with WC-Co. The effects of the coating process on the thickness, microhardness, microstructure and wear resistance of the deposits were investigated. The properties of the coatings were established by performing the following tests: a microstructure analysis, a point analysis of chemical composition and a linear analysis, a phase composition, a microhardness tests and abrasion resistance.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań detonacyjnego nanoszenia powłok WC-12%Co WC-17%Co na spieki kobaltu. Badania prowadzono w celu opracowania nowej technologii wytwarzania trójwarstwowych segmentów metaliczno-diamentowych typu sandwich przeznaczonych do produkcji tarczowych pił diamentowych i innych materiałów budowlanych. Próbki do badań otrzymano z proszków kobaltu gatunku Extrafine technika prasowania na gorąco w grafitowej matrycy, a następnie na ich powierzchnie natryskano powłoki WC-Co. Badano wpływ parametrów procesu natryskiwania na grubość, mikrotwardość, mikrostrukturę i odporność na zużycie ścierne uzyskanych powłok. Przeprowadzono następujące badania uzyskanych powłok: obserwacje mikrostruktury, analizę punktową i liniową składu chemicznego; analizę składu fazowego, pomiar mikrotwardości oraz badanie odporności powłok na zużycie ścierne.
13
Content available Diffusion of boron in cobalt sinters
EN
The paper describes the process of diffusion taking place at the surface of sinters produced from Co Extrafine powder after saturation with boron. Boronizing was performed at a temperature of 950°C for 6 and 12 hours by applying B4C powder as a depositing source, NH4Cl + NaF as an activator and Al2O3 as an inert filler. The study involved determining the diffusion coefficient, which required analyzing the microstructure and thickness of the layers and the process time. The images obtained with a Leica DM-4000 optical microscope revealed a two-phase structure of the boride layers. The presence of the two phases, i.e. CoB and Co2B, was confirmed by X-ray diffraction (XRD). A model of diffusion of boron atoms into the cobalt substrate was developed assuming the reaction diffusion mechanism. This model was used to calculate the diffusion coefficient. It required taking account of the interatomic potentials of boron and cobalt. The calculation results were compared with the experimental data concerning the diffusion of boron in other materials.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu dyfuzji w warstwach powierzchniowych uzyskanych w wyniku nasycenia borem spieków otrzymanych z proszku kobaltu gatunku Co Extrafine. Warstwy otrzymano przy zastosowaniu proszkowej metody borowania opartej na wykorzystaniu mieszaniny o składzie: B4C jako składnik podstawowy stanowiący źródło boru, (NH4Cl + NaF) aktywator i Al2O3 jako wypełniacz. Zachowane były następujące parametry procesu: temperatura 950°C, czas 6h i 12h. Badania obejmowały wyznaczenie współczynnika dyfuzji w oparciu o strukturę, grubość uzyskanych i czas nasycenia warstw. Obserwacji naniesionych warstw dokonano za pomocą mikroskopu optycznego Leica DM-4000. Zdjęcia ujawniły dwufazową strukturę warstw borkowych. Badania rentgenowskie potwierdziły występowanie faz o składzie: CoB i Co2B. Zbudowano model dyfuzji atomów boru w strukturze kobaltu zakładając dyfuzję reaktywną. Obliczono współczynnik dyfuzji w oparciu o model atomowy dyfuzji wykorzystując potencjały oddziaływan pomiędzy atomami boru i kobaltu. Otrzymane wyniki porównano z danymi doświadczalnymi dyfuzji boru w innych materiałach.
PL
Przedstawiono wyniki badań kompozytu narzędziowego na osnowie regularnego azotku boru (cBN) z wieloskładnikową fazą wiążącą w postaci związków tytanu, otrzymanego drogą spiekania wysokociśnieniowego. Badane spieki charakteryzują się bezporowatą mikrostrukturą oraz dobrymi właściwościami mechanicznymi (moduł Younga 550 GPa, twardość HV10 29 GPa, odporność na kruche pękanie 9 MPa ź m do 1/2). Technologiczne próby toczenia stali zahartowanej narzędziami z tego kompozytu wykazały ich kilkunastokrotnie większą trwałość w porównaniu z narzędziami komercyjnymi. Kompozyty charakteryzują się również przewodnictwem prądu elektrycznego na poziomie umożliwiającym ich obróbkę metodami elektroerozji.
EN
There are presented the results of tests performed on the tool grade composite metal consisting of isometric boron nitride (cBN) matrix with multiple binder phase built up from titanium compounds obtained by means of high pressure sintering process. The sinters reveal non-porous microstructure and high mechanical properties (Young Module =550 GPa, Vicker hardness HV10=29 GPa, fracture toughness 9 MPa ź m to the 1/2). Hardened steel turning tests have proved the tools made from the tested composite metal demonstrating a dozen times higher durability in comparison with the commercial quality cutting tools. Composites are also noted for good electrical conductivity, which makes it possible to apply the spark erosion methods for their machining.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu dyfuzji w warstwie powierzchniowej spieku na bazie kobaltu. Warstwę powierzchniową uzyskano podczas azotowania kobaltu oraz wieloskładnikowego stopu na bazie kobaltu, w warunkach wyładowania jarzeniowego. Obróbkę prowadzono przez 4 godziny, w temperaturze 520°C, w atmosferze N2 - 33%-obj. H2 przy ciśnieniu 3 hPa. Próbki do badań wykonano metodą metalurgii proszków, techniką prasowania na gorąco proszku Co Extrafine oraz mieszanki proszków Co Extrafine i stopu niklu HMSP 1660-02 (po 50 %-mas.). Określono: grubość, mikrostrukturę oraz mikrotwardość otrzymanej warstwy. Zaproponowano model dyfuzji atomów azotu w spieku, zakładając międzywęzłowy mechanizm dyfuzji. Oszacowano wartość współczynnika dyfuzji azotu. Otrzymany współczynnik dyfuzji porównano z danymi dla dyfuzji wodoru i węgla w kobalcie.
EN
The reaserch results of the nitriding diffusion into the cobalt sinters and into a complex cobalt-base alloy are presented in the paper. The specimens were nitrided under the glow discharge conditions for 4 hours, at 520°C and 3 hPa, in N2 - 33vol-%H2 atmosphere. The hot pressing powder metallurgy route was chosen for the production ofspecimens from the commercial Co Extrafine powder and Co Extrafine/HMSP 1660-02 powder mix (50/50 by weight). The thickness, the microstructure and the microhardness of the layer have been measured. The model of interstitial diffusion of nitrogen atoms in a sinter has been proposed. The diffusion coefficient of nitrogen has been estimeted. The diffusion coefficient has been compared with the data of diffusion of hydrogen and carbon in cobalt.
17
Content available remote Dyfuzja reaktywna boru w warstwie powierzchniowej spieków kobaltu
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu dyfuzji w warstwach powierzchniowych uzyskanych w wyniku nasycenia borem spieków otrzymanych z proszku kobaltu gatunku Co Extrafine. Warstwy otrzymano za pomocą proszkowej metody borowania wykorzystującej mieszaninę o składzie: B4C jako składnik podstawowy stanowiącego źródło boru, (NH4Cl + NaF) aktywator i Al2O3 jako wypełniacz. Zachowane były następujące parametry procesu: temperatura 950°C, czas 6 h i 12 h. Badania obejmowały wyznaczenie współczynnika dyfuzji na podstawie badań struktury, grubości uzyskanych warstw i czasu ich nasycenia. Obserwacji naniesionych warstw dokonano za pomocą mikroskopu świetlnego Leica DM-4000. Zdjęcia ujawniły dwufazową strukturę warstw borkowych. Badania rentgenowskie potwierdziły występowanie faz o składzie: CoB i Co2B. Zbudowano model dyfuzji atomów boru w strukturze kobaltu, zakładając dyfuzję reaktywną. Obliczono współczynnik dyfuzji, stosując model atomowy dyfuzji z wykorzystaniem potencjałów oddziaływań pomiędzy atomami boru i kobaltu. Otrzymane wyniki porównano z danymi doświadczalnymi dyfuzji boru w innych materiałach.
EN
The reaserch of the boronizing diffusion layers of the cobalt sinters performer with the Co Extrafine powder has been presented in the paper. The paper presents some research results concerning boronized layers obtained by saturating sinter Co Extrafine with boron. The metod of powder boronizing applying a mixture of B4C was used. The mixture was the composition: B4C as the fundamental component, (NH4Cl + NaF) as an activator, and Al2O3 as a filler. The tests were conducted under the conditions: the temperature of 950°C for 6 and 12 hours. The research aimed at determining the diffusion coefficient based on the microstructure, the thickness and the time of the saturation of the obtained layers. The boronized layers were observed with Leica DM-4000 light microscope. The model of reaction diffusion of boron atoms has been proposed. The diffusion coefficient of boron has been calculated using the interatomic potentials. The diffusion coefficient has been compared with the data of diffusion of boron in other materials.
PL
W spiekalniach krajowych mieszanka rudna jest tworzona z wykorzystaniem rud hematytowych jak i koncentratów magnetytowych. Udział obu gatunków rud w mieszance jest do siebie zbliżony i zwykle mieści się w przedziale 40÷60 %. W zależności od warunków redukcyjnych/utleniających panujących w poszczególnych etapach produkcji spieku, a także obecności domieszek CaO, SiO2, Al2O3 i MgO w rudzie, zmianie ulega skład mineralogiczny spieku. Szczególnie istotną fazą są ferryty wapnia, w tym faza SFCA (silicoferrite of calcium and aluminum), która jest fazą wiążącą w spieku i której obecność wpływa korzystnie na jego własności metalurgiczne ze względu na odmienny mechanizm tworzenia się faz wiążących. W opracowaniu przedstawiono przegląd wyników badań prowadzonych w zakresie tworzenia fazy SFCA oraz wyniki własnych badań mineralogicznych spieków otrzymanych po spiekaniu mieszanek z różnym udziałem rud hematytowych i koncentratów magnetytowych przy zasadowości spieku 1,40. Zaobserwowano, że niezależnie od udziału rud hematytowych i koncentratów magnetytowych w mieszance rudnej, podczas jej spiekania lub podczas chłodzenia spieku zachodzi zjawisko tworzenia ferrytów wapnia (w tym fazy SFCA), jednak sposób jej powstania jest w każdym przypadku odmienny.
EN
In domestic sinter plants iron ores mix with hematite ores and magnetite concentrates is prepared. Both kind of iron ores participation in the mix are very similar each other and usually is situated between 40 % and 60 %. Together with sinter production and CaO, SiO2, Al2O3, MgO impurities presence in iron ores mineralogical composition changes. The most important phase is a calcium-ferrites with SFCA (silicoferrite of calcium and aluminum) what is a bonding phase in the sinter. This phase has very good influence on mechanical properties of the sinter for regard of the different mechanism of bonding phases creation in the sinter. In this article a review of results of tests connected with creation of SFCA phase and own results of the mineralogical tests of iron ore sinter with the mix prepared from the different hematite ores and magnetite concentrates with sinter basicity 1.40 are presented. Independently of share of hematite and magnetite ores in the sinter mix during sintering process or during sinter cooling calcium ferrites (with the SCFA phase) is created but there way to creation is different for all cases.
19
Content available remote Przewodność cieplna kompozytów W-Ag, Mo-Ag, Fe-Ag
PL
Czynnikami mającymi decydujący wpływ na wybór materiału na styki elektryczne są: napięcie powstawania łuku, odporność na sczepianie w łuku elektrycznym, rodzaj prądu (stały lub zmienny), niski opór elektryczny styku, dobra przewodność elektryczna, dobra przewodność cieplna, odporność na erozję i odporność na korozję. Powyższe wymagania odnośnie do materiałów na styki wysokoprądowe mogą zapewnić kompozyty powstałe w wyniku kombinacji składników wysokotopliwych, jak wolfram lub molibden, a w niektórych przypadkach żelazo oraz składników dobrze przewodzących prąd i ciepło, jak srebro lub miedź. Z proszków wolframu, molibdenu i żelaza metodą prasowania na stałą wysokość i spiekania w temperaturze T = 1100° C w czasie t = 60 minut w atmosferze wodorowej wytwarzano porowate kształtki o wymiarach 40×4×4 mm, które po badaniu właściwości fizycznych poddano infiltracji srebrem sposobem nakładkowym. Infiltrację kształtek o porowatości 40% z proszków wolframu, molibdenu i żelaza prowadzono w temperaturze Ti = 1200° C w czasie ti = 60 min w atmosferze wodorowej. Do oznaczenia przewodności cieplnej kompozytów W-40%Ag, Mo-40%Ag, Fe-40%Ag wytworzonych metodą infiltracji zastosowano metodę wykorzystującą rozwiązania współczynnikowego problemu odwrotnego przewodzenia ciepła. Metoda wymaga eksperymentalnego wyznaczenia pola temperatury w wybranych punktach próbki podczas jej nagrzewania lub chłodzenia. Po założeniu postaci funkcji, opisującej zależność przewodności cieplnej od temperatury, wyznacza się jej współczynniki, minimalizując uprzednio zdefiniowaną normę błędu, określającą zbieżność pól temperatury: otrzymanego w wyniku eksperymentu i na podstawie obliczeń optymalizacyjnych. Stanowisko pomiarowe zaprojektowano w taki sposób, by spełniać wymagania dotyczące założeń, które zostały przyjęte na etapie budowy modelu matematycznego procesu. Próbkę badanego materiału stanowi pręt o przekroju prostokątnym o wymiarach około 4×4×40 mm. W równych odległościach od siebie nawiercono otwory o średnicy 0,5 mm w taki sposób, by ich końce znajdowały się w osi próbki. W otworach umieszczono termoelementy płaszczowe typu K o średnicy zewnętrznej płaszcza 0,5 mm, które służyły do pomiaru temperatury. Próbkę z czujnikami temperatury wsunięto do kwarcowej rury pokrytej od wewnątrz i na zewnątrz złotem. Rurę zaizolowano na zewnątrz kilkumilimetrową warstwą włóknistego materiału izolacyjnego. Źródło ciepła stanowi lampa łukowa o regulowanej mocy, której promieniowanie kierowane jest za pomocą układu zwierciadeł na powierzchnię czołową próbki. Przeprowadzono pomiary przewodności próbek wykonanych z kompozytów W-40%Ag, Mo-40%Ag oraz Fe-40%Ag. Dla każdej z próbek wykonano po kilka serii pomiarowych. Temperaturę rejestrowano z krokiem równym 0,02 s. W opracowaniu przedstawiono metodykę i wyniki badań przewodności cieplnej infiltrowanych kompozytów W-Ag, Mo-Ag w zakresie temperatur od temperatury pokojowej do 700+720° C, a kompozytów Fe-Ag w zakresie do 950° C. Stwierdzono istotny wpływ rodzaju składnika umacniającego i temperatury pomiaru na przewodność cieplną kompozytów. Uzyskano dużą zgodność wyników pomiarów i obliczeń w kolejnych seriach pomiarowych.
EN
To solve the heat conduction equation we need to know geometry of the conducting body, its thermo-physical properties, the distribution of internal heat sources or sinks (if existing) as well as the initial and boundary conditions. The accuracy of the determination of those unknown quantities strongly which influence the result of final temperature field calculations. The heat conduction equation should also take into consideration the heat effect of the phase transformation if the heating or cooling of steel is analyzed. Therefore, the determination of latent heat of phase transformation and thermal properties of the material are of great importance. Thermal conductivity can be measured in any apparatus which supplies the specified boundary condition to a particular solution of heat conduction equation in Cartesian, cylindrical or spherical coordinates. The thermal diffusivity can be therefore evaluated from this method if the temperature measurements inside the body are provided. Next, the thermal conductivity can be calculated when the density p and the heat capacity cp are known. Since the temperature in the body can vary with time, the methods based on this method belong to the non-stationary ones. Some of those methods have been described in literature. The presented methods of thermal conductivity determination have been based on the solutions, which assume that the thermo-physical parameters do not depend on temperature. It is impossible to obtain a closed form solution to the heat conduction equation if the thermal diffusivity varies with temperature, even for the one-dimensional case. Those methods are therefore limited to narrow temperature intervals, approaching zero. Thus, many experimental tests must be carried out for evaluation of the influence of temperature on the thermal diffusivity or conductivity. The development of numerical methods and computational techniques has stimulated the applications of inverse methods to problems which can be governed by differential equations, including heat conduction. If the boundary conditions for the direct solution of heat conduction problem are unknown, the measurements of temperatures in a sample renders it possible to evaluate the heat conduction by using an inverse technique. The method proposed in the paper allows simultaneous determination of the thermal conductivity. To present the base of the method the following conduction problem is considered that the cylindrical steel sample is uniformly heated at the front surface. The inverse procedure can be performed in the following steps: accomplishment of the temperature measurements in the selected points of the sample during heating or cooling, determination of the thermal conductivity (t) and the heat generation qv. The circumferential surface of the sample can be thermally insulated. The method involves some experimental tests and several steps of calculations. In the first test, the sample is heated at the front surface to the temperature above the phase transformation and temperatures in selected points inside the body are measured. The test bench should be designed in the way which gives one-dimensional heat conduction in the body. As a result of an experimental test the temperature field in the sample is obtained. The same experiment must be performed during cooling process of the sample. The heated up cylindrical sample is suddenly cooled at the front surface to the temperature below the phase transformations. Data form these tests are necessary to solve the inverse problem with the use of some additional information including specific heat, density, thermocouple location, etc. Attempts have been made to describe the influence additions powders: tungsten, molybdenum and iron on the thermal conductivity of silver infiltrated composites. The physical and mechanical properties of the investigated composites the thermal conductivities of composites W+40%Ag, Mo+40%Ag and Fe+40%Ag are presented and from the analysis of the obtained results it may be concluded that the thermal conductivity is mainly affected by the used powders (tungsten, molybdenum, iron) and volume of silver and the porosity level.
PL
W artykule omówiono rezultaty badań wybranych własności materiałów, otrzymanych metodą walcowania porowatego wsadu. W roli materiału wyjściowego zastosowano rozpylany proszek żelaza. Półwyroby przeznaczone do walcowania wytworzono z wykorzystaniem zabiegów prasowania w temperaturze otoczenia oraz spiekania wyprasek. Proces walcowania prowadzono w temperaturze otoczenia, z zastosowaniem gniotów względnych wynoszących odpowiednio 18 i 27 %. Podczas walcowania mierzono siły konieczne do realizacji tego procesu. Określono wpływ wielkości odkształcenia na gęstość względną oraz wybrane własności mechaniczne otrzymanych wyrobów. Ocenie poddano również mikrostruktury spieków i wyrobów walcowanych. Stwierdzono, że wykonane z proszku żelaza spieki nadają się do formowania metodą walcowania w temperaturze otoczenia, a właściwy dobór parametrów umożliwia wysokie zagęszczenie spieków i prowadzi do poprawy badanych własności.
EN
The work presents the results of the research of the products obtained using the technology of rolling porous materials. As the initial material atomized iron powder was used. Semi-products for rolling were formed by cold pressing and sintering of compacts. Rolling process was realized at ambient temperature, applying two different rolling reductions: 18 % and 27 %. The forces during rolling were registered. The influence of the amount of deformation on relative density and selected mechanical properties of obtained products was evaluated. The structures of sinter and rolled products were observed. It was found, that iron sinters are suitable for using as semi-products for rolling process. Correct selection of rolling parameters allows for high densification and improvement of properties of obtained products.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.