Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  specyfikacja techniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Wyzwania kartografii geologicznej w Polsce
EN
Geological mapping is a highly interpretive and scientific process that produces a range of map products for many different uses, basically for sustainable land and mineral resources management. This is a primary and principal task of all geological surveys in the world. The establishment of the Polish Geological Institute in 1919 founded a basic framework for geological mapping in Poland. After the Second World War, an extensive production of geological (serial, regional and thematic) maps at different scales in atlases and scientific publications was initiated. Within the past 30 years, geographic information system (GIS) technology has begun to change geologic mapping by providing software tools, a use of which permits geological data to be electronically stored, displayed, queried and analysed in conjunction with a seemingly infinite variety of other data types. The fully automatic process of map generalization and its founding on hierarchic geological vocabularies will enable flexible presentation of geological data while passing from one scale to another. New technological advances and international standards in description, collection, exchange and visualisation ofgeological data, as well as its connection with external resources, will result in substantial enrichment of information in databases and will create new possibilities in search and use of data in the Web.
PL
Polska, stając się członkiem Unii Europejskiej, przyjęła dyrektywy i inne wytyczne prawne obowiązujące producentów i dystrybutorów kierujących wyroby na rynek wspólnoty państw, w tym także na rynek krajowy.
EN
The selection of the optimal material in engineering design procedures of any construction project due to the complexity of future circumstances could be considered as a complex problem. Similar complex selection problems can be efficiently implemented with the support of Multiple Attribute Decision Making (MADM) methods. The traditional MADM methods focus both on beneficial or non-beneficial attributes to determine a rank order of feasible alternatives and to select the best one. Nevertheless, like many engineering design problems, some attributes could be assessed based on target values. Therefore, target values of attributes along with beneficial and non-beneficial attributes makes a decision-making method more robust. Despite practical and functional applications of the target-based MADM approaches particularly in engineering design problems, only a few studies have made attempts to implement such methods. The presented study tackles a material selection problem by applying a hybrid decision-making approach supported on the Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA) method and COmbinative Dis-tance-based ASsessment (CODAS) technique containing target-based attributes. A case-study concerning the selection of optimal cement material type based on a real-world conceptual dam construction project in Iran has been analyzed by the proposed method considering two categories of attributes, i.e., managerial issues and technical specifications.
4
Content available remote Miejsce i rola normalizacji w europejskich inicjatywach strategicznych
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu procesów normalizacji na optymalizacje działań strategicznych Unii Europejskiej, ukierunkowanych na rozwój różnych obszarów gospodarczych wspólnoty. W szczególności wyeksponowano potrzebę szerszego wykorzystywania norm,jako jednego z narzędzi innowacyjności i rozwoju. Problem badawczy wyrażononastępującympytaniem: Jaki wpływ ma wykorzystanie norm oraz optymalizacja procesu normalizacyjnego na efektywność przyjętych w ramach Unii Europejskiej strategii politycznych igospodarczych? W trakcieopracowania artykułu wykorzystano następujące metody badawcze: analiza dokumentów, synteza, wnioskowanie oraz narzędzie badawcze, jakim byłykwestionariusze wywiadu. Artykuł składa się ze wstępusygnalizującego podstawyrozważań problemów podjętych w opracowaniu, części głównej dotyczącej ujęcia kontekstu politycznego rozwoju normalizacji europejskiej i jej znaczenia dla bezpieczeństwa produktów, a takżekierunków poprawiających efektywność procesu normalizacyjnego, w kontekście szerszego wykorzystania norm i ich znaczenia dla przyjętych strategii.
EN
The aim of the article is to analyze and assess the impact of standardization processes on optimizing the strategic activities of the European Union, directed at the development of various economic areas of the community. In particular, the need to use standards more widely was highlighted as one of the tools for innovation and development. The research problem was expressed by the following question: What is the impact of the use of standards and the optimization of the standardization process on the effectiveness of the political and economic policies adopted within the European Union? During the development of the article, the following research methods were used: document analysis, synthesis, inference and a research tool, such as intelligence questionnaires. The article consists of an introduction signaling the basics of the problems discussed in the study, the main part regarding the political context of the development of European standardization and its significance for product safety, as well as directions improving the efficiency of the standardization process, in the context of wider use of norms and their significance for adopted strategies.
PL
Normy zharmonizowane (hEN), europejskie dokumenty oceny (EAD), Polskie Normy wyrobów (PN) oraz warunki oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego (WO) - to aktualnie podstawowe specyfikacje techniczne wykorzystywane podczas wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na rynku krajowym.
EN
Harmonized standards (hEN), European Assessment Documents (EAD), Polish Product Standards (PN) and conditions for assessing the performance of a construction product (WO) are currently the basic technical specifications used when placing construction products on the domestic market.
PL
Gwarancja należytej jakości produkowanego betonu związana jest m.in. z wykorzystywaniem do jego produkcji tylko składników zgodnych z wymaganiami zawartymi w obowiązującej specyfikacji technicznej (normie betonowej PN-EN 206), stosownie do zamierzonego zastosowania oraz do zapewnienia, aby skład betonu odpowiadał wymaganiom klas ekspozycji czy rodzaju wykonywanego elementu.
PL
Do realizacji zamierzenia budowlanego oprócz projektu budowlanego niezbędne jest określenie wymagań dotyczących materiałów, sposobu realizacji, zasad odbioru itp. Wymagania te podawane są w tzw. specyfikacjach technicznych. Pomocą przy opracowaniu specyfikacji dla określonej inwestycji mogą być publikacje w postaci warunków technicznych wykonania i odbioru. Przykładem takich warunków jest opisana w artykule seria wydawnicza ITB, składająca się z 44 zeszytów WTWiORB.
EN
For the purpose of carrying out a building initiative, aside from the design, it is also imperative to define the requirements referring to the materials, work and handing-off procedures. The aforesaid requirements are contained within so called technical specifications. The specification for the specific investment may be created on the basis of publications taking on a form of technical conditions for execution and handing-off. Such conditions are exemplified by a series of publications issued by the Building Research Institute (ITB), consisting of 44 WTWiORB volumes (Technical Specifications for Execution and Acceptance and Handing-off of The Construction Works).
PL
W artykule uzasadniono potrzebę opracowywania specyfikacji technicznych, określono ich zawartość, a także wskazano rolę, jaką pełnią w procesie budowlanym. Opisano strukturę serii wydawniczej Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącą uogólnione specyfikacje techniczne, oraz przykładowo wskazano ich powiązania z Polskimi Normami.
EN
The article stresses the need to prepare technical specifications, their content, as well as the role that they play in the building process. The structure of the publishing series Technical conditions of executing and receiving building work is described, which is a generalized technical specification. As an example, their relationship with Polish Norms was indicated.
PL
W artykule zwrócono uwagę na potrzebę stosowania uwarunkowań normalizacyjnych z obszaru eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Odniesiono się do najważniejszych aspektów prawnych i organizacyjnych dotyczących stosowania wymagań normalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich związku i wpływu na poprawność funkcjonowania systemu eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Zaakcentowano szczególne znaczenie norm oraz dokumentów standaryzacyjnych NATO, pod kątem ich wykorzystania w obszarze eksploatacji techniki wojskowej. Podkreślono rolę jednostek badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w procesie funkcjonowania i doskonalenia systemu oraz zwrócono uwagę na korzyści płynące z tego rodzaju działalności. Odniesiono się do wybranych aspektów europejskiego podejścia oraz hierarchii stosowania dokumentów normalizacyjnych w eksploatacji techniki wojskowej.
EN
The article deals with a need to apply standardisation environment of using (exploitation) armament and military equipment. The reference is made to the most important legal and organisational aspects concerning needs for applying standardisation requirements and particularly their connection and impact into proper operation of exploitation system for armament and military equipment. Special meaning of NATO standards and standardisation documents used in exploitation of armament and military equipment is stressed. The significance of research and development and implementa-tion institutions in the process of functioning and improvement of the system is highlighted together with real benefits of such approach. There is also made a reference to the European approach and a way of using the standardisation documents in the process of exploitation of military technique.
11
Content available remote Ryzyko związane z modyfikacją drzwi objętych Aprobatami Technicznymi
PL
W artykule przedstawiono najczęściej spotykane modyfikacje drzwi oraz omówiono wpływ takich zmian na właściwości techniczno-użytkowe drzwi. Podano metody badawcze odpowiadające poszczególnym zmianom.
EN
The article presents the most common modifications door. It presents the possible impact of such modifications on technical and utility door properties. Presents test methods corresponding to each change.
14
Content available remote Nadzór nad dokumentami normatywnymi w instytucie badawczym
PL
Artykuł prezentuje rodzaje (wraz z przykładami) wykorzystywanych w instytucie badawczym dokumentów normatywnych. Opisuje sposoby realizacji zapotrzebowania na normy, specyfikacje techniczne oraz kodeksy postępowania. Przedstawia zagadnienia związane z nadzorem nad dokumentami normatywnymi obejmujące aktualizację zbioru norm, kontrolę nad wypożyczaniem dokumentów oraz archiwizację dokumentów nieaktualnych.
EN
The article presents the types (with examples) of the normative documents used at the research institute. It describes methods of meet the demand for standards, technical specifications and codes of conduct. It presents issues related to the supervision over normative documents, including an update of the set of standards, control over the lending of documents and archiving of outdated documents.
EN
In this article selected issues concerning the technical specification for gas turbines are discussed based on the standard of American Petroleum Institute – Gas Turbines for the Petroleum, Chemical and Gas Industry Services – API STANDARD 616 – FIFT EDITION, JANUARY 2011. It is focused on the issues particularly relevant to the gas turbines customers/users and the other selected issues covered by the standard.
PL
W niniejszym artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące specyfikacji technicznej turbin gazowych ujęte w standardzie American Petroleum Institute – Turbiny gazowe stosowane w przemyśle petrochemicznym i gazowym – API STANDARD 616 – piąta edycja ze stycznia 2011. Skoncentrowano się na zagadnieniach szczególnie istotnych dla zamawiających/użytkowników turbin gazowych oraz zasygnalizowano inne wybrane zagadnienia przedstawione w standardzie.
EN
Underground, tube, subway or metro are common expressions used to describe a rapid transit system serving urban areas. Such a system uses dedicated rail corridors, can run underground or overground, and often includes tunnels and viaducts. Although there are 148 cities in the world with metro systems, each system is different, interms of layout, length, capacity, etc., as it serves different geographical and socioeconomical areas. In this context, the paper presents four European metro systems (Sofia, Warsaw, Lisbon, and Tyne and Wear), introduces the systems dimensions, rolling stock and ticketing strategies and compares similarities and differences between the systems. The analyses suggest a number of recommendations and improvements, which if implemented, could benefit other metro systems in Europe and beyond.
PL
W języku angielskim występuje wiele określeń opisujących metro. System ten wykorzystuje dedykowane korytarze kolejowe, mogące pracować pod ziemią lub nad ziemią i często obejmuje tunele oraz wiadukty. Mimo że istnieje na świecie 148 miast mających systemy metra, każdy system jest inny pod względem układu, długości, pojemności itp., ponieważ występują w różnych układach geograficznych i systemach społeczno-ekonomicznych. W tym kontekście, artykuł prezentuje cztery europejskie systemy metra (Sofii, Warszawy, Lizbony i Tyne and Wear), przedstawia wymiary systemów metra, taboru, strategię biletową i porównuje podobieństwa i różnice pomiędzy nimi. Analizy wskazują wiele zaleceń i usprawnień, które jeżeli zostaną wdrożone, mogą przynieść zysk dla systemów metra w Europie i poza nią.
PL
W niniejszym artykule zawarto krótką charakterystykę dokumentów normalizacyjnych z obszaru obronności państwa, stosowanych w przemyśle obronnym. Odniesiono się także do europejskiego podejścia oraz hierarchii stosowania dokumentów normalizacyjnych w procesie zaopatrywania obronnego.
EN
Contained in the following article is a short description of standardization documents from the field of State defence within the defence industry. References have been made to the European approach to the hierarchy of the application of standardization documents in defence procurement.
19
Content available remote Wady betonu architektonicznego w konstrukcji
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.