Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 698

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spalanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
EN
Analytical and experimental data on fire hazard of diesel bio fuel, its mixtures with oilbased diesel fuel, and parameters of processes of their burning and interaction with fire-extinguishing agents. Applicability of the types of fire-extinguishing agents having been used for putting-out of diesel bio fuel was revealed and a number of parameters to describe their efficiency when extinguishing diesel bio fuel were determined. It was revealed that in case of diesel bio fuel content in its mixtures with oil-based diesel fuel up to 30% fire-extinguishing efficiency of foam generated from foam solutions nearly does not differ from that when extinguishing diesel fuel containing no additives.
PL
W artykule przedstawiono dane analityczne i eksperymentalne dotyczące zagrożenia pożarowego biodiesla, jego mieszanek z olejem napędowym, jak również parametry procesu ich spalania i interakcje ze środkami gaśniczymi. Wykazano możliwość zastosowania określonych rodzajów środków gaśniczych przy pożarach biodiesla oraz określono szereg parametrów opisujących ich skuteczność.
2
Content available remote The numerical analysis of the basic operating parameters of a low-NOx burner
EN
More importance than ever before is attached to reducing harmful gas emissions from industry, both in Poland and worldwide. Rising prices of gas emissions allowances, stricter criteria for suitability for use and the desire to protect the environment are driving the search for new technological solutions and logistics to deliver cost savings and lower emissions. The creation of an appropriate numerical model can translate into real savings as well as having other benefits. This paper presents a numerical analysis of the basic operating parameters of a low-emission swirl burner. The analyzed burner is a typical example of a burner with air staging. The burner was placed in a cylindrical combustion chamber. In the first stage, a cold flow analysis without reaction was performed showing the velocity profile, flow vectors and the flow of coal particles. Then calculations were carried out taking into account combustion of coal dust particles in the chamber. The analysis of combustion products, temperatures prevailing in the chamber and the content of nitrogen oxides is presented.
PL
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. [1] ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE [2] została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L212) w dniu 17 sierpnia 2017 r. Prowadzący instalacje energetycznego spalania będą zobowiązani do wprowadzenia do praktyki produkcyjnej odpowiednich rozwiązań w celu spełnienia konkluzji BAT do dnia 16 sierpnia 2021 r.
EN
Commission Implementing Decision (EU) 2017/1442 of 31 July 2017 [1] establishing the Best Available Techniques Conclusions for large combustion plants in accordance with Directive 2010/75 / EU of the European Parliament and of the Council [2] was published in Official Journal of the European Union (L212) on 17 August 2017. Operators of combustion installations will be required to implement a production practice of appropriate solutions to meet the BAT conclusions by 16 August 2021.
PL
W pracy zaprezentowano emisje wybranych zanieczyszczeń gazowych pochodzących z fluidalnego spalania biomasy w chemicznej pętli tlenkowej. Do pomiaru stężenia zanieczyszczeń w gazach spalinowych użyto analizatora Gasmet DX-4000, który wykorzystuje Transformatę Fouriera w podczerwieni (FTIR). Analizator sprzężony jest z programem CALCMET, który posłużył do akwizycji danych. Technologia spalania w pętli chemicznej (Chemical Looping Combustion) charakteryzuje się użyciem stałych nośników tlenu, które cyklicznie poddawane są reakcjom utleniania w reaktorze powietrznym oraz redukcji w reaktorze paliwowym. W przedstawionych badaniach nośnikiem tlenu był ilmenit, który składa się głównie z FeTiO3, TiO2 oraz Fe2O3. Otrzymane wyniki pochodzą z eksperymentu przeprowadzonego na stanowisku badawczym do fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej (FB-CLC-SF) o mocy ok. 5 kW. Eksperyment prowadzony był z użyciem biomasy- zrębków drewnianych jako paliwa.
EN
The paper presents the emission of selected gaseous pollutants from fluidized biomaas in the Chemical Looping Combustion. To measure the concentration of flue gas, the Gasmet DX-4000 analazer used the Infrared Fourier Transform (FTIR). The analyser is linked to CALCMET, which is used for data acquisition. Chemical Looping Combustion is charac-terized by the use of solid oxygen carrier that are cyclically subjected to oxidation reactions in the Air Reactor and reduction in the Fuel Reactor. In the presented studies, the oxygen carrier was ilmenite, which consists mainly of FeTiO3, TiO2 and Fe2O3. The results are based on an experiment conducted on a fluidized bed Chemical Looping Combustion (FB-CLC- SF) test rig with a power rating of about 5 kW. The experiment was conducted using biomass- wood chips as fuel.
PL
Przedstawiono przegląd prac prowadzonych nad zastosowaniem boru w szkielecie molekuły materiałów wybuchowych (MW) indywidualnych i w mieszaninach z MW kruszącymi. Mała masa atomowa oraz duże ciepło spalania boru sprawiają, że z energetycznego punktu widzenia pierwiastek ten może stanowić doskonały składnik palny w kompozycjach z MW. Cząsteczki MW składają z węgla, wodoru, tlenu i azotu. Wodór i węgiel pełniące funkcję składników palnych mogą być zastąpione borem. W wyniku rozważań teoretycznych stwierdzono, że istnieją możliwości zastosowania cząsteczek zawierających bor, analogicznych do trinitrobenzenu i trinitrotoluenu. Od lat prowadzone są badania nad zastosowaniem aluminium jako składnika energetycznego w mieszaninach z kruszącymi MW. Jednak istnieją pierwiastki stanowiące konkurencję dla tego metalu, m.in. bor. W porównaniu z aluminium produkty spalania boru BO, B2O2 i HBO2 są gazami, co może prowadzić do zwiększenia parametrów detonacyjnych MW.
EN
A review, with 35 refs., of B compds. used in the explosives, their prodn. methods, and their properties.
PL
Rocznie na polski rynek wprowadzanych jest ponad 200 tys. ton opon. Należy założyć, że wszystkie te produkty po pewnym czasie zostaną odpadami. Nie wszystkie jednak podlegają właściwemu przetworzeniu.
PL
Górnośląski System Informacji o Zagrożeniach Zapadliskowych (zapadliska@gig.eu) jest platformą internetową udostępniającą użytkownikom dane o geograficznym położeniu rejonów dokonanej i zakończonej płytkiej eksploatacji górniczej węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu oraz obiektów górniczych (szybów, sztolni) zbudowanych w przeszłości dla udostępnienia złóż tych surowców w obszarze Górnego Śląska. Dane te można wykorzystywać do analiz, badań oraz projektowania działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń dla użytkowania terenów zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego. Jednym z takich zagrożeń jest utlenianie i spalanie się węgla kamiennego pozostawionego w złożach i związane z nim zmiany warunków geotermicznych w obszarach zlikwidowanych kopalń. Konsekwencją procesów egzotermicznych zachodzących w węglu jest wydzielanie się gazów do atmosfery i deformacje powierzchni. W artykule przedstawiono analizę takiego zagrożenia na terenach północnej części miasta Katowice (dzielnice Wełnowiec-Józefowiec, Dąb, Koszutka i Bogucice), w oparciu o informację geologiczną, górniczą oraz 11 udokumentowanych przypadków wystąpienia zjawisk egzotermicznych na tym obszarze. Wszystkie przypadki wystąpiły w latach 1977 - 2018 na terenach dokonanej płytkiej eksploatacji węgla kamiennego. Ich efektem było wydzielanie się toksycznych gazów do atmosfery, a w czterech przypadkach deformacje podłoża obiektów budowlanych.
EN
Upper Silesian Information System about Sinkhole Hazards (zapadliska@gig.eu) is an Internet platform providing users with data on the geographical location of the completed shallow coal and zinc/lead ore mining likewise about location of mining facilities (shafts, tunnels) built in the past to provide access to these deposits in the area of Upper Silesia. These data can be used for analysis, research and design of activities for the purposes of eliminating threats to the use of post-mining areas. One of such threats is the spontaneous oxidation and combustion of coal left in deposits and changes in geothermic conditions in the abandoned mines. The consequence of exothermic processes occurring in coal is the release of gases into the atmosphere and surface deformations. The paper presents such hazard analysis for the northern part of the city of Katowice (Wełnowiec-Józefowiec, Dąb, Koszutka and Bogucice quarters) based on geological and mining information as well as 11 cases of exothermic processes occurrence in this area. All these phenomena occurred in the years 1977 - 2018 in the areas of shallow coal exploitation. Their effect was the release of toxic gases into the atmosphere and in four cases the occurrence of deformation of the structures’ subsoil.
EN
The article presents the results of tests of the application of magnetic fuel activators, which improve the efficiency of metallurgical furnaces and positively affect the ecological aspects of their work. Energy indicators for metallurgical furnaces during operation before and after installation of magnetic fuel activators as well as the results of composition and concentration of emitted pollutants are included in the paper. The magnetic activation of liquid and gaseous fuels modifies their structure. As a result of the activation, the fuel mixture is selectively saturated with oxygen in the zone of free fuel flow. The combustion conditions were close to optimal, which is confirmed by the reduction of pollutants in the exhaust gases. Fuel saving in the combustion process is also a measurable economic effect. The tests included ovens of several types: pusher furnace, one and two chamber furnaces and a furnace with a rotary shaft. Several-month measurement cycles were carried out on each of them. The experiments consisted in the analysis of gas and heat consumption per month in individual furnaces before and after the use of magnetic fuel activators. The effectiveness of using activators was determined on the basis of the results of the tests carried out. As a result of a twelve-month test cycle on the pusher type furnace, a 36% reduction in gas consumption and a 22% reduction in heat consumption were achieved. After a seventeen-month measurement cycle on chamber furnaces, a 35% reduction in gas consumption and 6% in heat consumption were achieved. The tests on furnaces with a rotary shaft lasted fourteen months and showed a reduction in gas consumption by 8%. An improvement in the composition of fumes in the furnace atmosphere was achieved in all units with magnetic activators installed, as well as a reduction in the emission of harmful pollutants into the atmosphere from the installation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów zastosowania magnetycznych aktywatorów paliw, poprawiających efektywność pracy hutniczych pieców grzewczych oraz wpływających pozytywnie na aspekty ekologiczne ich pracy. Zamieszczono wskaźniki energetyczne pracy pieców hutniczych w czasie eksploatacji, przed i po zainstalowaniu magnetycznych aktywatorów paliw oraz wyniki składu i stężenia emitowanych zanieczyszczeń. Magnetyczna aktywacja paliw płynnych i gazowych modyfikuje ich strukturę. W wyniku aktywacji w strefie swobodnego przepływu paliwa dochodzi do selektywnego nasycenia mieszanki paliwowej tlenem. Dochodzi do zbliżenia warunków spalania do optymalnych, czego dowodem jest redukcja zanieczyszczeń w spalinach. Wymiernym efektem ekonomicznym jest również oszczędność paliwa w procesie spalania. W ramach niniejszej pracy przeprowadzono badania na piecach wybranych typów: przepychowym, wgłębnym jedno- i dwukomorowym oraz piecu z trzonem obrotowym. Przeprowadzono kilkunastomiesięczne cykle pomiarowe na każdym z obiektów. Badania polegały na analizach jednostkowego zużycia gazu oraz ciepła w poszczególnych obiektach badawczych przed oraz po zastosowaniu magnetycznych aktywatorów paliwa. W oparciu o rezultaty przeprowadzonych testów stwierdzono skuteczność stosowania aktywatorów. W wyniku dwunastomiesięcznego cyklu badań na piecu typu przepychowego uzyskano 36% zmniejszenie jednostkowego zużycia gazu oraz 22% zmniejszenie jednostkowego zużycia ciepła. Po siedemnastomiesięcznym cyklu pomiarowym na piecach typu wgłębnego otrzymano spadek zużycia gazu o 35% oraz zużycia ciepła o 6%. Badania na piecach z trzonem obrotowym trwały czternaście miesięcy i wykazały zmniejszenie poziomu zużycia gazu o 8%. We wszystkich obiektach z zainstalowanymi aktywatorami magnetycznymi uzyskano również poprawę składu spalin w atmosferze piecowej i obniżenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery z instalacji.
PL
W niniejszej pracy scharakteryzowano najczęściej stosowane w Polsce paliwa zawierające w swoim składzie pierwiastek węgiel i przeprowadzono analizę, w jakim stopniu ich spalanie w różnych sektorach gospodarki, przyczynia się do wzrostu emisji tego gazu cieplarnianego. Przedstawiono również porównanie wielkości emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń emitowanych w trakcie spalania paliw kopalnych, biomasy, oleju opałowego i gazu. Dla porównania uwzględniono także emisję z silników spalinowych wykorzystywanych w transporcie.
EN
In this paper, the characteristics of the most commonly used in Poland fuels containing elements of carbon, followed by the analysis of the extent to which their combustion in various sectors of the economy contributes to the increase of greenhouse gas emissions, are contained. The emission confrontation of the CO2 and other pollutants emitted during the combustion of fossil fuels, biomass, heating oil and gas is also presented. For comparison, emissions from combustion in car engines used in transport were also taken into account.
EN
The bottom ash from municipal solid waste incineration is the most important by-product, in terms of energy recovery from municipal solid waste. Safe treatment and reuse of this bottom ash in construction materials is one of the ways of its effective use. The specific use precedes the study of the properties of the bottom ash from municipal solid waste incineration. In this study, samples of bottom ash were examined via sieve analysis, basic chemical parameters, ecotoxicological property analysis and determination of heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn). The sieve analyses of samples showed different contents of individual fractions. Ecotoxicological tests for acute toxicity on Daphnia magna in the raw aqueous extract showed positive results mortality of all individuals after 24 hours. The toxic effect of bottom ash was confirmed by the content of heavy metals.
EN
The paper presents a theoretical analysis of the impact of injection timing on the parameters of the combustion process and the composition of exhaust gas from a 4-stroke engine designed to shipbuilding. The analysis was carried out based on a three-dimensional multi-zone model of the combustion process. This model has been prepared on the basis of properties of the research facility. The input data to the model were obtained through laboratory tests. Results of calculations showed that the change of the start of injection angle (SOI) from the value of 14 degrees before TDC to 22 degrees before TDC results in changes in the combustion rate and thus an increase in the temperature of the combustion process as well as the increase of nitric oxides fraction in the exhaust gas. Simultaneously the maximum combustion pressure increases also.
EN
Searching for further reduction of fuel consumption simultaneously with the reduction of toxic compounds emission new systems for lean-mixture combustion for SI engines are being discussed by many manufacturers. Within the European GasOn-Project (Gas Only Internal Combustion Engines) the two-stage combustion and Turbulent Jet Ignition concept for CNG-fuelled high speed engine has been proposed and thoroughly investigated where the reduction of gas consumption and increasing of engine efficiency together with the reduction of emission, especially CO2 was expected. In the investigated cases the lean-burn combustion process was conducted with selection of the most effective pre-combustion chamber. The experimental investigations have been performed on single-cylinder AVL5804 research engine, which has been modified to SI and CNG fuelling. For the analysis of the thermodynamic, operational and emission indexes very advanced equipment has been applied. Based on the measuring results achieved for different pre-chamber configurations the extended methodology of polioptimization by pre-chamber selection and the shape of main chamber in the piston crown for proposed combustion system has been described and discussed. The results of the three versions of the optimization methods have been comparatively summarized in conclusions.
EN
The article presents the results of empirical research and their analysis regarding the impact of diesel oil and diesel oil mixture with bioethanol on coking the test injector nozzles of the XUD9 engine from PSA. The research included three fuel deals: diesel fuel as the base fuel and diesel oil mix with ONE10 bioethanol (10% bioethanol plus diesel oil (V/V)), ONE20 (20% bioethanol plus diesel oil (V/V)). They were conducted on the basis of CEC PF-023 developed by CEC (Coordinating European Council). Each of the abovementioned fuels was tested using a new set of injectors. The propensity of the fuel for coking the injector tips was expressed as a percentage reduction in the air flow through the nozzles of each injector for the given sheer increments. The test result was the average percentage of airflow reduction for all nozzles at 0.1 mm spike increments and was measured according to ISO 4010 "Diesel engines. Calibrating nozzle, delay pintle type”. The test results for individual atomizers of the above-mentioned test engine in the area of sediment formation from flowing fuel shown a lower tendency to coke the injectors using diesel fuel-bioethanol in comparison to the use of pure diesel oil. Based on the CEC PF-023 test, it can be noticed that the level of contamination of the tested injectors for ONE10 fuel is about 3% lower, and for ONE20 fuel is about 4% lower than the level of pollution for diesel fuel.
EN
The article briefly documents the effect of candle burning on microclimate. The aim of the article is to point out the influence of candle burning on the indoor environment of buildings and to point out the necessity of ventilation during the stay of people in the room where candles are burning.
PL
W artykule opisano wpływ palącej się świecy na mikroklimat w pomieszczeniu. Celem artykułu jest wskazanie wpływu spalania świec na środowisko wewnętrzne budynków i wskazanie konieczności wentylacji podczas pobytu ludzi w pomieszczeniu, w którym palą się świece.
15
Content available History of fire
EN
The history of fire is an important and fascinating topic, yet it is not covered in any school or university syllabus. In the present article, the author argues a case for its inclusion in chemistry teaching programs. He outlines some key points relating to investigations on the nature of combustion processes and the discovery of oxygen. Details are included for a class experiment with gunpowder, which is suitable for school pupils aged 13 to 15.
EN
The engine simulations have become an integral part of engine design and development. They are based on approximations and assumptions. The precision of the results depends on the accuracy of these hypotheses. The simplified models of frozen composition, chemical equilibrium and chemical kinetics provide the compositions of combustion products for engine cycle simulations. This paper evaluates the effects of different operating conditions and hypotheses on the exergetic analysis of a spark-ignition engine. The Brazilian automotive market has the highest number of flex-fuel vehicles. Therefore, a flex-fuel engine is considered for simulations in order to demonstrate the effects of these different hypotheses. The stroke length and bore diameter have the same value of 80 mm. The in-cylinder irreversibility is calculated for each case at the closed part of the engine cycle. A comparative analysis of these hypotheses provides a comprehensive evaluation of their effects on exergetic analysis. Higher values of accumulated irreversibility are observed for the oversimplified hypothesis.
EN
In Poland, incineration is a relatively new method of waste treatment. Modern installations for waste incineration have two functions: they reduce the quantity (volume) of the waste and are a source of electricity and/or heat. During all combustion processes including waste incineration, polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorinated dibenzofurans (PCD/Fs) (well known as dioxins) are formed. These compounds are considered to be extremely dangerous for living organisms including human beings. Dioxins are formed in any process of combustion of solid and liquid fuels in the presence of chlorine, oxygen and organic matter at appropriate temperatures. Combustion processes also occur during cigarette smoking, which is also a source of dioxin emissions. Although smoking has been classified as a less important source of dioxins in the environment, it directly affects our health. This work’s aim is to determine and compare the degree of harmfulness caused by the amount of inhaled dioxins: cigarette smoking or living near a waste incineration plant. Based on literature and experimental data, the concentration of dioxins in cigarette smoke and exhaust gases generated by municipal waste incineration plants as well as number of dioxins absorbed per day by the body will be presented.
PL
Pellety drzewne są klasyfikowane jako biomasa stała. Stanowią jedno z najpopularniejszych w Europie paliw stosowanych do ekologicznego ogrzewania, szczególnie w sektorze małego ciepłownictwa, spalane są w domowych kotłach małej mocy. Popularność pelletu oraz automatycznych urządzeń grzewczych umożliwiających spalanie tego paliwa wzrosła ze względu na rosnący problem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (smogu) oraz w związku z licznymi powstającymi programami ograniczenia niskiej emisji (PONE). Pellet drzewny powstaje w wyniku kompresji materiału pochodzącego z drzew iglastych (w główniej mierze) oraz liściastych i zaliczany jest do odnawialnych źródeł energii. Celem prezentowanych badań było porównanie jakości pelletów drzewnych pochodzących od różnych producentów, wykorzystywanych w domowych kotłowniach na paliwa stałe na podstawie jakościowej i ilościowej identyfikacji zanieczyszczeń obecnych w badanym paliwie uzyskanym z rynku krajowego. Innowacją w prezentowanej pracy jest zastosowanie analizy petrograficznej dla paliwa w postaci pelletu, która dotychczas stosowana była jedynie w odniesieniu do paliw kopalnych. Analizę mikroskopową przeprowadzono zarówno dla pelletów certyfikowanych (EN Plus/DIN Plus), jak i niecertyfikowanych dostępnych na rynku. Niestety, analiza wykazała obecność niebezpiecznych kontaminacji w obu typach pelletu. Niedopuszczalne wtrącenia organiczne w analizowanych próbkach to: węgle kopalne i ich pochodne oraz materiały polimerowe pochodzenia naturalnego. Niedozwolone inkluzje nieorganiczne wyznaczone w analizowanych próbkach to: rdza, kawałki metalu, tworzywa sztuczne i materiały polimerowe pochodzenia nieorganicznego.
EN
Wood pellets are classified as a solid biomass type. They are one of the most popular bio-heating fuels used in Europe, especially in the small heating sector, where pellets are burned in low-power domestic boilers. The pellets and automatic pellet-fired heating devices gained popularity due to the increasing air pollution (smog) problem and the low emission limiting campaigns associated with it. Wood pellets are formed as a result of small forestry particles mechanical compression (mainly conifers originated) and they are listed among renewable energy sources. The purpose of the presented studies was to compare the quality of wood pellets used for pellet-fired boilers and to identify, qualitatively and quantitatively, impurities marked in the samples obtained from the domestic market. The application of petrographic analyses, applied so far in relation to fossil fuels, is a presented work innovation for wood pellets. The microscopic analyses were performed on both certified (ENplus/DINplus) and uncertified wood pellets available on the market. Unfortunately, the analysis revealed that the quality requirements were not met, because of the unacceptable contamination presence. The unacceptable organic inclusions in the analyzed samples are fossil coals and their derivatives, coke, and polymeric materials of natural origin. Unacceptable inorganic inclusions determined in the analyzed samples were: glass, slag, rust, pieces of metal, stone powder, plastic, and polymeric materials of inorganic origin.
PL
Badania popiołów pod względem składu petrograficznego, chemicznego i właściwości fizycznych prowadzone są na szeroką skalę i prezentowane w licznych opracowaniach naukowych. Popioły te są pozyskiwane z filtrów i elektrofiltrów zamontowanych w dużych instalacjach przemysłowych. Masowe badanie popiołów pozyskanych bezpośrednio z palenisk rusztowych lub nadmuchowych, zamontowanych w kotłach o niskiej mocy, praktycznie rozpoczęło się dopiero w wyniku walki ze smogiem powstającym wraz z niską emisją. Przy czym pobieranie materiału do badań z palenisk domowych zazwyczaj wiąże się z badaniem ich pod kątem ewentualnego spalania odpadów w kotłach o niskiej mocy. Jest to celowe działanie w przypadku kotłów starego typu, które mogły być zasilane praktycznie dowolnym paliwem. Obecnie na rynku są oferowane piece nowego typu na paliwa dedykowane, w których istnieje możliwość spalania paliw wyłącznie do tych kotłów dostosowanych. Ma to na celu spalanie tylko paliw odnawialnych (z biomasy) lub paliw kopalnych mniej uciążliwych dla środowiska, w założeniu o wysokich parametrach jakościowych, np. ekogroszek, brykiety z węgla brunatnego i torfu. Autorzy opracowania skupili się na przebadaniu popiołu pozyskanego z kotłów przeznaczonych do spalania pelletów drzewnych poprzez wykonanie analizy mikroskopowej pozostałości po spalonej biomasie. Tego typu badanie popiołów dostarcza kompleksowej informacji na temat efektywności procesu spalania, zawartości zanieczyszczeń pozostałych w popiele oraz przydatności popiołu do innych zastosowań. Cały proces od momentu pobrania materiału do badań poprzez wykonanie preparatu i przeprowadzenie analizy trwa do 12 godzin, co zapewnia szybką decyzję o regulacji pieca lub zmianie paliwa. Identyfikacja składników popiołu została opracowana na bazie wyników prac przeprowadzonych przez Grupę roboczą do spraw popiołów lotnych (Komisja III) Międzynarodowego Komitetu ds. Węgla i Petrologii Organicznej – ICCP. Wykazana klasyfikacja została uzupełniona o nowe kluczowe elementy występujące w popiołach powstałych w wyniku spalania pelletów drzewnych w kotłowniach przydomowych. Pozwoliło to na określenie procentowej zawartości charakterystycznych składników występujących w badanym materiale, które stają się swoistym reperem do opiniowania o jakości i sprawności kotła oraz spalanego pelletu.
EN
Petrographic and physico-chemical analyses of ashes are carried out on a large scale and presented in numerous scientific papers. The mentioned ashes are obtained from filters and electrostatic precipitators mounted in large industrial installations. The large-scale analysis of the ashes obtained directly from grate furnaces or blast furnaces mounted in low-power boilers started with combating smog and low-stack emissions. The collection of ash samples from household furnaces usually involves the analysis of the combustion of waste in low-power boilers. This is justified in the case of old type boilers, which were designed to use virtually any fuel. Currently, new types of boilers, designed to burn dedicated fuels, are offered on the market. The aim is to use only renewable fuels (biomass) or fossil fuels with high quality parameters, which are more environment-friendly, e.g. eco-pea coal, lignite briquettes, or peat briquettes. The authors of the study focused on examining the ash obtained from boilers for burning wood pellets by performing microscopic analysis of residues after biomass combustion. The above mentioned analysis provides a comprehensive information on the efficiency of the combustion process, the content of contaminants remaining in the ash, and the suitability of ash for other applications. The entire process, from the moment of collecting the samples to the execution of the analysis takes up to 12 hours, which ensures a quick decision on furnace adjustment or fuel change. The ash components were determined based on the results obtained by the Fly-Ash Working Group of the International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP). The mentioned classification has been supplemented with new key elements occurring in ashes resulting from the combustion of wood pellets in household boilers. This allowed determining the percentage content of characteristic components in the tested material, which can be used as a specific benchmark when issuing opinions on the quality and efficiency of the boiler and the combusted pellets.
PL
W artykule przedstawiono dopuszczone przez polskie prawo metody unieszkodliwiania odpadów medycznych, ze szczególnym wyróżnieniem najczęściej stosowanych metod termicznych. Omówiono wytyczne dotyczące prowadzenia procesu utylizacji odpadów w instalacji termicznej przeróbki opadów. W końcowej części publikacji opisane zostały dwie jednostki przeznaczone do utylizowania odpadów medycznych, a są to instalacja w Zakładzie Utylizacji Odpadów Medycznych przy Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych Raf- -Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu.
EN
The paper deals with medical waste utilization methods allowed by Polish law, with special regard to the most commonly used thermal methods. Guidelines for thermal waste processing in proper plants are discussed. Two existing Polish plants are described.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.