Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skażenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono mikroorganizmy autochtoniczne i allochtoniczne, które mogą występować w wodach. W zależności od tego, z jakiego ujęcia będzie pobierana woda do produkcji wody pitnej (z ujęć powierzchniowych, podziemnych lub infiltracyjnych), rodzaj zanieczyszczeń, liczebność i skład organizmów oraz parametry fizykochemiczne wody są bardzo zróżnicowane. Najbardziej zanieczyszczone są wody powierzchniowe, w których występuje największe zróżnicowanie organizmów i mikroorganizmów, które muszą zostać wyeliminowane na dalszych etapach produkcji wody pitnej. Z tego powodu zdecydowana większość zakładów wodociągowych wykorzystuje wody podziemne, mniej zanieczyszczone, do produkcji wody pitnej. Niezależnie od rodzaju ujmowanej wody, kolejne etapy przebiegające na stacji uzdatniania wody (SUW) polegają głównie na wyeliminowaniu drobnoustrojów lub pożywienia dla nich, aby zabezpieczyć sieć wodociągową przed tworzeniem biofilmu i obrostów. W tym celu przeprowadza się m.in. odżelazianie, odmanganianie, filtrację i dezynfekcję, aby jakość wody odpowiadała przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 2294). Zdarza się jednak, że woda dobrej jakości wypływająca ze SUW dopływa do odbiorcy zanieczyszczona chemicznie i mikrobiologicznie. Powodem tego mogą być wtórne skażenia wody, które zachodzą w sieci wodociągowej.
EN
The article presents autochthonous and allochthonous microorganisms, which may be present in waters. Depending on the intake which will be used to collect water for the production of drinking water (from surface, underground or infiltration intakes), types of contaminants, abundance and composition of organisms and physicochemical parameters, the waters are very diversified. The surface waters are characterized by the highest contaminated and contain the highest diversity of organisms and microorganisms which must be eliminated at the latter stages of production of drinking water. Due to this reason the notable majority of water supply companies use underground water, which is less contaminated, for the production of drinking water. Regardless of the water intake, subsequent stages conducted at the water treatment station (WTS) are mainly focused on the elimination of microorganisms and their nutrition sources in order to secure the water supply network from the formation of biofilms. For this purpose processes such as iron and manganese removal, filtration and disinfection are conducted in order to ensure that the water quality meets the regulations included in the Regulation of Ministry of Health (J.o.L. 2017, pos. 2294). However it is sometime possible that high quality water which flows from the WTS arrives at the receiver in a chemically and microbiologically contaminated form. This may be caused by secondary contamination of water which occurs in the water supply network.
EN
The history of fuel additive use reflects the interplay between chemistry, technology and public health concerns related to environmental effects. Decisions to use specific type of chemical modification during combustion process have been made in the absence of toxicological data on health and environmental effects or exposure. The influence of these important issues has extended globally, and the effects of various compositions impact for decades after the removal of these compounds. Fuel modifications are widely used for petrol, oil and solid fuels. According to market screening and literature review, additives containing some dangerous compounds are still in used today. Pb(C2H5)4 was used for long time as fuel additive and is still used as an additive in some grades of aviation gasoline, and in some developing countries. It is obvious that additives containing copper, lead and cerium should be replaced by organic substitutes or inorganic oxidizers during combustion processes.
EN
Sediments and waters of the hyporheic zone have been investigated in the middle reach of the Biala Przemsza River (southern Poland). The river is polluted with mine waters dischargedfrom lead-zinc ore mines, and ground waters sampled from piezometers in a sand bar are polluted to a similar degree down to a depth of at least 3 m. Very high content of heavy metals in the upper 1 m-thick strata of the bar indicates that their accumulation follows start-up of the lead-zinc mining in the mid-20th century. Common authigenic pyrite, gypsum and other less widespread heavy metal minerals are observed in the sediments of both the mining- and pre-mining times. It is related to the intense infiltration of sulphate-rich waters into the sand bar and microbially controlled anoxic conditions, which favour pyrite formation.
EN
Contamination of cereal grains by mold is a serious threat to human and animal health and leads to economic losses. The antagonistic activity of yeast strains isolated from varied habitats against mold was assessed. Based on the in vitro experiments, three strains of yeasts, showing the antagonistic activity towards the growth of 13 mold species isolated from cereals, have been selected. The ability to inhibit the growth of mold was tested in wheat, rye, barley, and oat grains, the positive effect was demonstrated in wheat and rye grain only.
PL
Zanieczyszczenie ziarna zbóż pleśnią stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz prowadzi do strat ekonomicznych. Oceniono antagonistyczną aktywność szczepów drożdży izolowanych z różnorodnych siedlisk skierowaną wobec pleśń. Na podstawie doświadczeń in vitro wybrano trzy szczepy drożdży, wykazujące działanie antagonistyczne wobec wzrostu 13 gatunków pleśni, izolowanych ze zbóż. Zdolność do hamowania wzrostu pleśni badano w ziarnach pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa, pozytywny efekt wykazano tylko w przypadku pszenicy i żyta.
PL
Ołów jest pierwiastkiem toksycznym, który często włącza się w łańcuch troficzny. Jest słabo podatny na migrację w głąb profilu glebowego, a jego obecność w wierzchnich warstwach gleb spowodowana jest czynnikami antropogenicznymi. Zeolity to krystaliczne, uwodnione glinokrzemiany zawierające w swojej budowie system komór oraz kanałów powiązanych ze sobą. To samo dotyczy bentonitów, które zawierają nie mniej niż 75% montmorillonitu. Obydwa minerały / sorbenty odznaczają się dużą pojemnością sorpcyjną, z przewagą dla bentonitów. Wprowadzenie do gleby tych sorbentów umożliwia skuteczne unieruchomienie zanieczyszczeń, szczególnie metali ciężkich. Badania miały na celu ocenę właściwości stabilizacyjnych zeolitu oraz bentonitu na glebach zanieczyszczonych ołowiem. Sorbenty te zastosowano w różnych dawkach (0; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0%) do gleby zanieczyszczonej ołowiem, a następnie inkubowano całość przez cztery miesiące. Zmierzono odczyn (pH) gleby, przewodność elektrolityczną oraz całkowitą zawartość stałych substancji rozpuszczonych. Oznaczono formy całkowite, a także formy reaktywne (w 0,11 mola CH3COOH dm-3) ołowiu. Ocenę efektywności stabilizacyjnej Pb dokonano na podstawie zawartości frakcji reaktywnej ołowiu w poszczególnych obiektach z zeolitem jak i bentonitem. Stwierdzono, że dodatek zarówno zeolitu jak i bentonitu wpłynął na zmniejszenie stężeń aktywnych form ołowiu w glebach skażonych tym pierwiastkiem. Zatem oba sorbenty posiadają dobre właściwości stabilizacyjne i mogą być wykorzystywane do skutecznego unieruchamiania ołowiu w glebie zanieczyszczonej antropogenicznie.
EN
Lead is a toxic element, which is often incorporated into the trophic chain. It is resistant to migration into the soil profile and its presence in the upper layers of the soil is caused by anthropogenic factors. Zeolites are crystalline hydrated aluminosilicates containing a system of connected chambers and channels in their structure. The same properties apply to the bentonite which contains at least 75% montmorillonite. Both clay mineral / sorbents are characterised by high sorptive properties, which are greater in the case of the bentonite. Incorporation of these sorbents into the soil can effectively immobilize contaminants, especially heavy metals. The study evaluated the properties of zeolite and bentonite for stabilizing lead (Pb) in a contaminated soil. Sorbents were applied at different rates – 0, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, and 3.0% – to the contaminated soil and incubated for four months. Soil reaction (pH) and the electrical conductivity (EC) were measured. The total content of Pb and the reactive forms (extracted by 0.11 mol CH3COOH dm-3) were determined in the examined soil samples. Evaluation of the stabilization efficiency of Pb was performed on the basis of the fractions of the reactive lead. It was found that the addition of both zeolite and bentonite decreased the concentrations of the active forms of lead in soils. Thus, the two sorbents are characterized by a good stability and can be used for efficiently immobilizing lead in the soil contaminated through anthropogenic activity.
PL
Najczęstszym źródłem awarii przemysłowych są zbiorniki magazynowe niebezpiecznych substancji chemicznych. Substancją taką jest produkowany przez Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. kwas siarkowy. Z uwagi na niebezpieczne właściwości kwasu, istotna jest ocena zagrożeń, jakie niesie za sobą jego magazynowanie. Czy potencjalny wyciek składowanego na terenie zakładu kwasu może mieć wymierne skutki dla otoczenia? Czy środki zaradcze stosowane w zakładach przemysłowych są wystarczające, aby zapobiec skażeniu środowiska, a przede wszystkim zabezpieczyć pracujących w pobliżu pracowników? Aby odpowiedzieć na te pytania, przeprowadzono komputerową symulację rozprzestrzeniania się mgieł kwasu siarkowego w powietrzu dla różnych scenariuszy awarii, skutkujących wyciekami kwasu ze zbiorników magazynowych na terenie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., z wykorzystaniem programu ALOHA.
EN
The most common cause of industrial accidents is the malfunction of storage tanks for hazardous chemicals. Such a substance, namely sulphuric acid is produced by Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.. Due to hazardous properties of the acid, it is important to assess the risks that entail its storage. Can potential leakage of acid stored in the industrial plants have measurable effects on the environment? Are remedies used in industrial plants sufficient to prevent contamination of the environment and, above all, are they adequate to secure the employees working in the vicinity? To answer these questions, we conducted a computer simulation of the spread of the mists of sulfuric acid in the air for various scenarios of accidents that result in the leakage of the storage tanks in the Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., using the ALOHA program.
PL
Zapewnienie odpowiedniej jakości wody wypływającej z punktów czerpalnych w placówkach służby zdrowia lub opiekuńczych, ale też w hotelach, pensjonatach czy innych obiektach, w których istnieje zwiększone ryzyko jej skażenia biologicznego i fizyko-chemicznego, to duże wyzwanie dla właścicieli tych obiektów i projektantów. Warto więc zwrócić uwagę na pewne rozwiązania sanitarne na polskim rynku, dedykowane do takich obiektów, które skutecznie zapobiegają ewentualnym problemom z jakością wody pitnej.
EN
The aim of this paper is to present characteristics, toxicity and environmental behavior of nanoparticles (NPs) (silver, copper, gold, zinc oxide, titanium dioxide, iron oxide) that most frequently occur in consumer products. In addition, NPs are addressed as the new aquatic environmental pollutant of the 21st century. NPs are adsorbed onto particles in the aquatic systems (clay minerals, fulvic and humic acids), or they can adsorb environmental pollutants (heavy metal ions, organic compounds). Nanosilver (nAg) is released from consumer products into the aquatic environment. It can threaten aquatic organisms with high toxicity. Interestingly, copper nanoparticles (Cu-NPs) demonstrate higher toxicity to bacteria and aquatic microorganisms than those of nanosilver nAg. Their small size and reactivity can cause penetration into the tissues and interfere with the metabolic systems of living organisms and bacterial biogeochemical cycles. The behavior of NPs is not fully recognized. Nevertheless, it is known that NPs can agglomerate, bind with ions (chlorides, sulphates, phosphates) or organic compounds. They can also be bound or immobilized by slurry. The NPs behavior depends on process conditions, i.e. pH, ionic strength, temperature and presence of other chemical compounds. It is unknown how NPs behave in the aquatic environment. Therefore, the research on this problem should be carried out under different process conditions. As for the toxicity, it is important to understand where the differences in the research results come from. As NPs have an impact on not only aquatic organisms but also human health and life, it is necessary to recognize their toxic doses and know standards/regulations that determine the permissible concentrations of NPs in the environment.
PL
Celem pracy jest charakterystyka, toksyczność oraz zachowanie w środowisku nanomateriałów (takich jak srebro, miedź, złoto, tlenek cynku, dwutlenek tytanu, tlenki żelaza), które występują najczęściej w produktach konsumenckich. Dodatkowo, nanomateriały określane są jako nowe zanieczyszczenia środowiska wodnego XXI wieku. Z jednej strony mogą być adsorbowane przez elementy środowiska wodnego (tj.minerały ilaste,kwasy-fulwowe i huminowe), z drugiej zaś to one stają się centrami adsorpcyjnymi zanieczyszczeń środowiskowych (tj. jony metali ciężkich, związki organiczne). Najbardziej rozpowszechnione nanosrebro jest uwalniane z produktów dostępnych na rynku do środowiska wodnego, co powoduje zagrożenie dla organizmów wodnych z powodu wysokiej toksyczności srebra. Nanomiedź natomiast jest uważana za jeden z najsilniejszych środków antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych, nawet w porównaniu do nanosrebra. Nanocząstki charakteryzują się niewielkimi rozmiarami co pozwala im na wnikanie do żywych komórek, a także wysoką reaktywnością dzięki czemu mogą zakłócać metabolizm komórek oraz cykle geochemiczne bakterii. Nanomateriały ulegają aglomeracji, wiążą się zarówno z jonami jak i związkami organicznymi, mogą również zostać zatrzymane na powierzchni osadów a ich interakcje uzależnione są od warunków środowiska (pH, siła jonowa, temperatura, oraz obecność innych związków chemicznych). Niestety ich zachowanie w środowisku nie jest do końca poznane. Dlatego konieczne są badania nad zachowaniem się nanomateriałów w środowisku wodnym, ich toksyczności i interakcji z elementami środowiska wodnego. Zagrażając organizmom wodnym mogą one również negatywnie wpływać na zdrowie i życie ludzkie. Zasadne wydaje się zatem poznanie regulacji i praw które pozwolą na określenie dopuszczalnych stężeń nanocząstek w środowisku.
EN
Magnetic properties of deposits around the shipwrecks (“Munin” and “Abille”) in the Gulf of Gdańsk were investigated. Values of magnetic susceptibility (χ) are relatively low; however, they reveal significant differences between investigated sites. The values of χ around “Abille” wreck were 5-8×10-8 m3 /kg. Around “Munin” wreck results were more diversified reaching value of χ between 3.07×10-8m3 /kg and 12.92×10-8 m3 /kg. The spatial variability of χ coincided with near-bottom water currents distribution in the Gulf of Gdańsk. Magnetic minerals were identified by thermomagnetic analysis. Around “Abille” wreck we have found magnetite with small amount of maghemite or hematite. The “Munin” sediments include only one magnetic phase; in several samples it is magnetite, in the others – maghemite. Day–Dunlop plot shows that “Abille” set is shifted towards lower magnetization ratio and higher coercivity ratio. The correlation between the distribution of χ and hydrodynamic condition around shipwrecks allows to determine the direction of contaminant transport.
PL
W artykule zostaną omówione warunki i czynniki, które sprzyjają biologicznemu skażeniu chłodziw. Wzrost drobnoustrojów w chłodziwach istotnie obniża ich jakość i może wpływać na parametry wytwarzanych produktów w zakładach przemysłu metalowego. Drobnoustroje i produkty ich rozpadu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników. W artykule zostaną przedstawione także sposoby zapobiegania skażeniu chłodziw.
EN
The publication will discuss the conditions that are favorable to biological contamination of metalworking fluids. Microbial growth in the coolant significantly lowers their quality and can affect the performance of manufactured products in metal industry plants. Micr oorganisms and their disintegration products may pose a risk to workers’ health. The means how to prevent contamination of metalworking fluids will also be discussed.
12
Content available remote Czynniki kształtujące jakość płytkich wód podziemnych na Pogórzu Wiśnickim
EN
The aimof this study was to investigate the chemical composition of groundwater and the factors affecting it in the Stara Rzeka catchment located in the marginal zone of the Carpathian Mountains in theWioenickie Foothills. Nineteen samples of water were collected from wells and their pH and electrolytic conductivity were measured. The chemical composition of the samples, including 14 ions was determined by ion chromatography. Principal component analysis (PCA) allowed to isolate the factors affecting the quality of groundwater. Geological structure and anthropogenic pressure proved to be the determining factors. The cluster analysis was also used in this study and it allowed to group the analyzed waters in terms of their mutual similarity. Additionally, the chemical composition of water samples was determined with regard to their suitability for human consumption.
EN
During applying cutting fluids (coolants), which are used in the surface treatment of metals, different microorganisms develop. The effects of microbial growth in the cooling system are the following: the shortened life of coolants, increased operating costs, downtime connected with the replacement of coolant, and the exposure of workers to the harmful impact of infected oil mist on skin, eyes, and upper respiratory tract. The paper presents the possibility of an innovative application of a pulsed electric field method to disinfect cutting fluids. The contaminated coolant is subjected to a pulsed electric field with the result that there is a rapid destruction of living microorganisms therein, and their spores. Furthermore, the article demonstrates a laboratory system equipped with a high voltage generator and a control system enabling, inter alia, to change the parameters of the pulsed electric field as well as the laboratory model of the disinfection cell with variable spacing of the electrodes. A research stand made according to the predefined assumptions is also shown. The research stand is intended for testing the effectiveness of reducing the degree of biological contamination of the coolant as a function of the parameters of pulsed electric field. The obtained results are related to the results of a research task of a strategic programme entitled: „Support systems of ecological exploitation of industrial oils and technological liquids”. Obtaining promising test results will be a stage leading to the development of a system for the disinfection of cutting fluids on a technical scale.
PL
W obróbce powierzchniowej metali stosuje się ciecze obróbkowe (chłodziwa), w których, w trakcie ich użytkowania, rozwijają się drobnoustroje. Efektami rozwoju mikroorganizmów w układzie chłodzenia są: skrócenie żywotności chłodziw, zwiększenie kosztów eksploatacji, przestoje produkcyjne związanymi z wymianą chłodziwa oraz narażenie pracowników na szkodliwe dla zdrowia oddziaływanie zarażonej mgły olejowej na skórę, wzrok czy górne drogi oddechowe. W artykule przedstawiono możliwość innowacyjnego zastosowania metody pulsacyjnego pola elektrycznego do dezynfekcji cieczy obróbkowych. Skażone chłodziwo poddawane jest działaniu pulsacyjnego pola elektrycznego w efekcie czego następuje szybkie zniszczenie żyjących w nim mikroorganizmów, a także ich zarodników. Przedstawiono laboratoryjny system wyposażony w generator wysokiego napięcia i układ sterowania umożliwiający między innymi zmianę parametrów impulsowego pola elektrycznego oraz laboratoryjny model celi dezynfekcji o zmiennej odległości elektrod. Przedstawiono stanowisko badawcze wykonane według przyjętych założeń. Wykonane stanowisko badawcze umożliwi przeprowadzenie badań skuteczności zmniejszania stopnia skażenia biologicznego chłodziwa w funkcji parametrów pulsacyjnego pola elektrycznego oraz odniesienie otrzymanych rezultatów do wyników prac uzyskanych w zadaniu badawczym Programu Strategicznego pt.: „Systemy wspomagania proekologicznej eksploatacji olejów przemysłowych i cieczy technologicznych”. Uzyskanie obiecujących wyników badań pozwoli na opracowanie urządzenia do dezynfekcji cieczy obróbkowych w skali technicznej.
EN
The presence of mycotoxins in feed for ruminants has been an ongoing problem, but still there is no regular programs monitoring mycotoxin contamination for green fodder, hay or silage. The aim of the study was to assess the amount of aflatoxins and ochratoxin A in dried green fodder (sward), which is a raw material for silages. The three-year study (2008-2010) was carried out in ten organic farms and six conventional farms, focused on breeding dairy cattle. The content of mycotoxins in dried sward and its contamination with moulds depended both on the production system as well as on the year of the study. The highest contamination with moulds was noticed in the first year of the study in sward from organic farms, which averaged 4.54 log CFU / g DM. At the same time the mycotoxin content in the sward was 4.46 ppb in the case of ochratoxin A, 6.20 ppb for aflatoxin B1 and 15.18 ppb in regard to the sum of aflatoxins (B1, B2, G1 and G2). Between 2009 and 2010 the average amounts of ochratoxin A and aflatoxin B1, both from organic and conventional farms, were significantly lower than those in 2008, but no significant difference was observed regarding the amount of total aflatoxins. The average content of aflatoxins and ochratoxin A taken from all years of the study was significantly higher for sward from organic farms than their content in sward in conventional farms. It was found also a positive correlation between the degree of moulds contamination and the contents of examined mycotoxins in forage.
PL
Obecność mikotoksyn w paszach objętościowych dla przeżuwaczy jest wciąż aktualnym problemem. Brak również monitoringu dotyczącego poziomu skażenia tej grupy pasz (zielonki, siano, kiszonki). Celem pracy było określenie poziomu zawartości aflatoksyn i ochratoksyny A w podsuszonej zielonce, stanowiącej surowiec kiszonkarski. Trzyletnie badania (2008- 2010) przeprowadzono w 10 gospodarstwach ekologicznych i 6 gospodarstwach konwencjonalnych, nastawionych na hodowlę bydła mlecznego. Zawartości badanych mikotoksyn w podsuszonej runi łąkowej oraz porażenie jej grzybami pleśniowymi zależały zarówno od sytemu produkcji, jak i roku badań. Największe porażenie runi łąkowej grzybami pleśniowymi stwierdzono w pierwszym roku badań w gospodarstwach ekologicznych, które wynosiło średnio 4,54 log. j.t.k. pleśni/g s.m. zielonki. Zawartości mikotoksyn w tej runi wynosiły w przypadku ochratoksyny A - 4,46 ppb, aflatoksyny B1 - 6,20 ppb i sumy aflatoksyn ( B1, B2, G1 i G2) - 15,18 ppb. W latach 2009 i 2010 średnie zawartości ochratoksyny A i aflatoksyny B1, zarówno z gospodarstw ekologicznych, jak i konwencjonalnych, były istotnie niższe, natomiast w przypadku sumy aflatoksyn były na zbliżonym poziomie do roku 2008. We wszystkich latach badań średnia zawartość aflatoksyn i ochratoksyny A w runi łąkowej w gospodarstwach ekologicznych była istotnie wyższa od ich zawartości w runi łąkowej w gospodarstwach konwencjonalnych. Stwierdzono również dodatnią korelację między stopniem porażenia grzybami pleśniowymi a zawartoącią badanych mikotoksyn w zielonce.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa odbiorców wody wodociągowej jest jednym z zadań wodociągów publicznych. Celem niniejszej pracy jest ocena ryzyka dostawy wody niespełniającej standardów jakościowych. Przyjęto klasyczną definicję ryzyka rozumianego jako wartość oczekiwaną strat. Jako miarę strat przyjęto względny ładunek zanieczyszczenia pobrany do organizmu człowieka z wody wodociągowej. Zaproponowano metodę estymacji ryzyka opartą o analizę propagacji zanieczyszczeń w przypadku skażenia wody uzdatnionej. Poddano analizie rozprzestrzenianie się w sieci wodociągowej wody skażonej w przypadku skażenia wody w zbiorniku wody uzdatnionej dla rzeczywistego systemu zaopatrzenia w wodę. Analizowany wodociąg jest wodociągiem grupowym, zaopatrującym w wodę około 15 tys. mieszkańców. Analiza hydrauliczna wykonana została z wykorzystaniem programu Epanet na podstawie zweryfikowanego modelu hydraulicznego sieci wodociągowej. Określono rozkład stężeń zanieczyszczenia w sieci wodociągowej w czasie i na jego podstawie wyliczono masę zanieczyszczenia pobraną do organizmu przez statystycznego konsumenta wody. wodociągowej. Podstawowe znaczenie dla ryzyka zdrowotnego konsumenta ma rodzaj i toksyczność zanieczyszczenia oraz jego stężenie początkowe, ale jak wykazała przedstawiona analiza istotne parametry to również konfiguracja przestrzenna sieci wodociągowej i wielkość rozbioru. Podczas symulacji 24-ro godzinnej symulacji rozprzestrzeniania zanieczyszczenia w sieci wodociągowej woda skażona dotarła do 86,7% konsumentów wody, ponad 30% mieszkańców mogło spożyć wodę skażoną już po trzech godzinach od momentu wystąpienia skażenia. To pokazuje, jak istotnym czynnikiem jest czas reakcji operatora systemu w sytuacjach kryzysowych związanych z dostawą wody skażonej.
EN
Ensuring the safety of tap water customers is one of the tasks of the public water supply. The purpose of this study is to evaluate the risk of the water supply which does not meet quality standards. The classic definition of risk was adopted and defined as the expected value of losses. As a measure of the relative losses pollution load downloaded to the human body from the water supply was assumed. Estimation method is proposed based on the analysis of the risk of propagation solution in the case of treated water contamination. The spread of the water supply of contaminated water in case of water contamination in the water tank for the actual treated water supply system was analyzed. The examined water system is a group water network, supplying water for about 15 thousand residents. Hydraulic analysis was performed using the program Epanet under the revised hydraulic model of water supply network. Distribution of concentrations of pollution in the water supply system at the time and on the basis of calculated mass of pollutant taken into the body through the water consumer statistics. Water supply system was determined. Essential for consumer health risk is the nature and toxicity of the pollution and its initial concentration, but as shown by the analysis of the relevant parameters is also the spatial configuration of the water supply and partition volume. During the 24-hour simulation of the spread of contamination, the contaminated water supply network reached to about 86.7% of water consumers, more than 30% of the population could consume contaminated water after three hours of the onset of contamination. This shows how important factor is the response time of the system operator in the crisis of supply contaminated water.
EN
The paper deals with the impact of deterioration factors on the degradation of motor oils from the viewpoint of its selected parameters in vehicles operation. Vehicles were operated on the roads, on the off road ground even under the so called intermittent operation with a number of cold starts and “go-stop“ type of driving. Motor oils were tested using TRIBO-I tribodiagnostic kit. The paper points on the change in parameter values after contamination of engine lubrication system of the vehicle with fuel, water and glycol compounds.
PL
Artykuł dotyczy wpływu najbardziej istotnych czynników wpływających na degradację olejów silnikowych, z punktu widzenia wybranych parametrów w eksploatacji pojazdów. Pojazdy były eksploatowane na drogach, poza drogami utwardzonymi, w warunkach pracy przerywanej z dużą liczba zimnych rozruchów oraz w czasie jazdy w warunkach "go-stop". Oleje silnikowe badano za pomocą zestawu do tribodiagnostyki “TRIBO-I”. W referacie zwrócono na zmiany wartości parametrów po zanieczyszczeniu układu smarowania silnika pojazdu: paliwem, wodą i związkami glikolu.
EN
Artykuł dotyczy wpływu najbardziej istotnych czynników wpływających na degradację olejów silnikowych, z punktu widzenia wybranych parametrów w eksploatacji pojazdów. Pojazdy były eksploatowane na drogach, poza drogami utwardzonymi, w warunkach pracy przerywanej z dużą liczba zimnych rozruchów oraz w czasie jazdy w warunkach "go-stop". Oleje silnikowe badano za pomocą zestawu do tribodiagnostyki "TRIBO-I". W referacie zwrócono na zmiany wartości parametrów po zanieczyszczeniu układu smarowania silnika pojazdu: paliwem, wodą i związkami glikolu.
PL
Codziennie patrzymy na otaczający nas świat. Ten w skali mikro – nasze najbliższe otoczenie, i ten w skali makro. Współczesne środki komunikacji pozwalają nam bowiem być wirtualnie w miejscach bardzo odległych. Patrzymy, ale czy widzimy to co ważne? Czy zauważamy tylko swoje problemy, czy może stać nas także na zauważanie problemów innych? A może jest tak, że informacja dociera do nas, ale nie pozostawia w nas żadnego śladu. Jesteśmy za to „przygotowani” na przyjęcie kolejnej informacji. I znów na krótko, bo ta kolejna będzie zapewne jeszcze ciekawsza.
PL
Ruń łąkowa i wyprodukowane z niej kiszonki są wartościowymi paszami objętościowym do stosowania w całorocznym żywieniu bydła mięsnego i mlecznego. W gospodarstwach ekologicznych, w których do nawożenia łąk i odrastającej runi stosowane są często nieprzefermentowane płynne nawozy naturalne, istnieje realne zagrożenie skażenia zielonek, a w następstwie kiszonek bakteriami fekalnymi - potencjalnie chorobotwórczymi. Celem badań była ocena stopnia skażenia patogenami kiszonek z runi łąkowej pochodzącej z użytków zielonych intensywnie nawożonych gnojówką i gnojowicą oraz określenie wpływu działania preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego na obniżenie lub wyeliminowanie bakterii z rodzaju Salmonella, bakterii z grupy coli i Escherichia coli w procesie stymulowanej fermentacji mlekowej. W kiszonkach bez dodatku preparatu sporządzonych z runi łąkowej pochodzącej z użytków zielonych nawożonych gnojówką na wiosnę i następnie na odrastające rośliny oraz nawożonych gnojowicą wykryto obecność bakterii z rodzaju Salmonella i bakterii Escherichia coli oraz wysoką liczbę bakterii z grupy coli. Kiszonki doświadczalne wytworzone z dodatkiem preparatu charakteryzowały się wysoką czystością mikrobiologiczną, nie stwierdzono w nich obecności bakterii z rodzaju Salmonella, natomiast liczba bakterii z grupy coli i bakterii Escherichia coli była około 100-krotnie niższa, w stosunku do zawartej w kiszonkach bez jego dodatku. W efekcie działania preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego nastapiło zahamowanie rozwoju bakterii patogennych. Kiszonki z preparatem charakteryzowały się wysoką jakością chemiczną i mikrobiologiczną.
EN
Meadow sward and silages made from it can be valuable roughages for whole-year feeding of beef cattle and dairy cattle. In organic farming, in which meadow and grown back sward are fertilized with often not totally fermented liquid manure, there is a real risk of forage and silage contamination with faecal bacteria, which are potentially pathogenic. The aim of this study was to evaluate the degree of contamination with pathogens in silages from meadow sward derived from grasslands intensively fertilized with manure and liquid manure to determine the effect of the bacterial-mineral-vitamin preparation to reduce or eliminate the bacteria of the genus Salmonella, coliform bacteria and Escherichia coli in the process of stimulated lactic acid fermentation. There were detected bacteria Salmonella sp. and Escherichia coli accompanied with a high number of coliform bacteria in the silages prepared without the addition of the preparation and made from meadow sward from forage fertilized with slurry in the spring and then fertilized when it grew back. The experimental silages made with addition of the bacterial preparation were characterized by a high microbiological quality and there were not present any bacteria of the genus Salmonella, while the number of coliform bacteria and Escherichia coli was approximately 100-fold lower in comparison with the silages prepared without the additive. As a result of the bacterial-mineral-vitamin preparation addition to the silage a slowdown in growth of pathogenic bacteria was achieved. Silages made with the addition of preparation were characterized by a high chemical and microbiological quality.
EN
Presence in meat of the fish of the toxic substances motivates to the undertaking of investigations can the scale of the wholesome threat for the man (angler), which he stood from the right of hunting of the fish oneself the final link in the chain trophic of water ecosystem in this also in the process of the accumulation of heavy metals. The comparison of the degree of the contamination was the generally basic aim of investigations carps mercury and the settlement, what influence on her postponing, and every he goes for this, what there is the threat toxicological for angler fishing the fish of the same species in natural reservoir or animal pond. They made up the material to investigations carps gain over from two various water environments after 10 of every one the clatter in seasons 2004–2006 years. The content of mercury in taken tests was studied use the automatic analyzer of the traces of the mercury of AMA 254 in support about the method of the absorption of atomic spectrometry (AAS). The degree of the mercury contamination studied ponds carps was low and many the times lower than admissible norms of hygienic. Carps coming from the old flood water of the Vistula river contain in their tissues and organs the larger quantities of mercury, what to result from the larger dirt of waters of the Vistula in this heavy metal. The average concentration the mercury in the carps studied group wild it was twice lower than admissible hygienic norms.
PL
Obecność w mięsie ryb substancji skażeniowych uzasadnia podjęcie badań mogących ustalić skalę zagrożenia zdrowotnego dla człowieka (wędkarza), który z racji łowienia ryb stał się końcowym ogniwem w łańcuchu troficznym ekosystemu wodnego w tym również w procesie kumulacji metali ciężkich. Generalnie podstawowym celem badań było porównanie stopnia skażenia rtęcią karpi i ustalenie, jaki wpływ na jej odkładanie, a co za tym idzie, jakie jest zagrożenie toksykologiczne dla wędkarza łowiącego ryby tego samego gatunku w akwenie naturalnym lub stawie hodowlanym. Materiał do badań stanowiły karpie pozyskane z dwóch różnych środowisk wodnych po 10 stuk z każdego w sezonach 2004–2006 Zawartość rtęci w pobranych próbkach badano przy użyciu automatycznego analizatora śladów rtęci AMA 254, wykorzystując metodę spektrometrii absorpcji atomowej (AAS) Stopień skażenia rtęcią badanych karpi hodowlanych był niski i wielokrotnie niższy od dopuszczalnych norm higienicznych. Karpie pochodzące ze starorzecza Wisły zawierają w swych tkankach i narządach większe ilości rtęci, co może wynikać z większego zanieczyszczenia wód wiślanych tym metalem ciężkim. Średnie stężenie rtęci w badanej grupie karpi dzikich było dwukrotnie niższe od dopuszczalnych norm higienicznych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.