Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 288

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  składowisko odpadów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych uwalnianych w wyniku pożarów składowisk odpadów oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. Uwzględniono także niektóre aspekty edukacyjne.
EN
A review, with 68 ref., of persistent org. pollutants generated landfills fires. Negative impact of exposure to them on human health was discussed. Some educational aspects were also taken into consideration.
PL
Nadzwyczajny tryb usuwania odpadów stosowany jest w przypadkach zagrożenia życia bądź zdrowia ludzi lub środowiska. Zasada ta ma jednak swoje wyjątki.
PL
Składowiska odpadów komunalnych można zaliczyć do najtrudniejszych środowisk, które są poddawane biologicznej rekultywacji z zastosowaniem drzew i krzewów. Jakie są możliwości łagodzenia roślinom ekstremalnych warunków pogodowych w tego typu miejscach?
PL
Wyłączenia stosowania nadzwyczajnego trybu usuwania odpadów, regulowanego przepisami art. 26a Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (u.o. 2012), to kontynuacja rozważań z lutowego numeru „Przeglądu Komunalnego”.
PL
Organy odpowiedzialne za stosowanie nadzwyczajnego trybu usuwania odpadów mogą próbować przenieść odpowiedzialność za ich usunięcie na regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Jednak przesłanki ku temu w większości sytuacji będą nieoczywiste.
PL
Proceder porzucania odpadów na tzw. dzikich wysypiskach, zapełnionych halach magazynowych, w opuszczonych budynkach i placach nie są nowym problemem ani dla organów Inspekcji Ochrony Środowiska ani dla władz samorządowych. W statystykach obserwuje się natomiast wzrost odnotowywanych przypadków pozostawianych ładunków, stających się powoli bombą ekologiczną nafaszerowaną całą tablicą Mendelejewa.
PL
Jak skutecznie mierzyć i zwalczać odory? Jak rozwiązywać konflikty społeczne powstałe na tym tle? Zwalczanie uciążliwości zapachowych to wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą m.in. oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów czy kompostownie. Stanowią one spory problem dla mieszkańców, którzy sąsiadują z instalacjami emitującymi przykre zapachy.
PL
Zwiększenie udziału OZE w zużyciu energii jest jednym z priorytetowych obszarów polityki klimatyczno-energetycznej UE. W ostatnich latach na polskim rynku szczególnie widoczny jest rozwój fotowoltaiki. Jakie są możliwości prawne, technologiczne oraz ekonomiczne rozwoju elektrowni słonecznych na zamkniętych składowiskach?
PL
Odpady komunalne wytworzone, objęte statystyką GUS, obejmują odpady odebrane od właścicieli nieruchomości oraz zebrane selektywnie. Jaki jest bilans statystyk oraz udział składowania odpadów w Polsce i w województwie dolnośląskim?
PL
W artykule przedstawiono organizację OUOW (Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych) Żelazny Most. Obiekt jest etapem ciągu technologicznego produkcji miedzi i innych metali szlachetnych KGHM Polska Miedź S.A. Omówiono organizację głównych faz procesu: deponowania odpadów i retencji wód kopalnianych, jak również procesy wspierające. W tekście odniesiono się również do obowiązujących przepisów prawnych, regulujących gospodarkę odpadami wydobywczymi, w oparciu o które funkcjonuje OUOW Żelazny Most.
EN
This article shows the organization of the OUOW (Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych - Tailings Storage Facility) „Żelazny Most”. The reservoir is one of the stages of the technological production of copper and other precious metals of KGHM Polska Miedź S.A. The organization of the main phases of the process was discussed: waste depositing and retention of mine waters, as well as the support processes. The article also refers to the applicable legislation governing the management of extractive waste related to OUOW „Żelazny Most”.
PL
Niezbędnym warunkiem funkcjonowania KGHM PM S.A. jest zagospodarowanie odpadów flotacji. Są to odpady mineralne, a ich skład chemiczny nie wpływa istotnie na środowisko. Obecnie unieszkodliwianie prowadzi się w Obiekcie Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most. Budowę obiektu rozpoczęto w 1974 r., a jego eksploatacja i równoczesna rozbudowa trwa nieprzerwanie od 1977 r. Aktualnie realizowana jest nadbudowa OUOW Żelazny Most do rzędnej 195 m n.p.m. W artykule przedstawiono aktualny stan rozbudowy OUOW Żelazny Most, a także wybór technologii deponowania odpadów. Opisano ewolucję obiektu, a w szczególności - postrzegania problemu zapewnienia najwyższego poziomu niezawodności obiektu i bezpieczeństwa terenów przyległych. Jednocześnie wskazano OUOW Żelazny Most jako przykład obiektu hydrotechnicznego, przy którym do eksploatacji i projektowania dalszej rozbudowy wykorzystuje się wyniki monitoringu.
EN
A necessary condition for the KGHM PM S.A. operation is tailings management. Tailings are mineral waste and their chemical composition does not influence significantly the environment. Currently, disposal is carried out in the Mining Waste Treatment Facility (OUOW) Żelazny Most. The construction of the facility began in 1974, and its operation and expansion has been ongoing continuously since 1977. Currently OUOW Żelazny Most is being extended to the elevation 195 m a.s.l.
PL
Dynamika zmian prawnych z ostatniego roku nie pozostawia wątpliwości, że w Polsce właśnie kształtuje się nowy system gospodarki odpadami. Jest on bardziej wymagający dla przedsiębiorców chcących prowadzić tę działalność, ale przede wszystkim dla tych nieuczciwych – teoretycznie działających zgodnie z prawem i pod pozorami uregulowań formalnoprawnych, a faktycznie nastawionych na zysk bez chęci osiągnięcia efektu ekologicznego, niejednokrotnie będących zwykłymi oszustami, a nawet przestępcami.
PL
Chciwość nieuczciwych przedsiębiorców czy raczej wykorzystywanie możliwości, jakie daje niestabilne prawo połączone z brakiem wystarczających środków finansowych? Szara strefa w gospodarce odpadami nadal ma się dobrze, choć podjęte działania przeciwdziałające patologii zaczynają przynosić efekty.
PL
Likwidacja składowiska odpadów najczęściej nie oznacza, że obiekt jest rozbierany. W zależności od etapu eksploatacji należy stosować zabezpieczenia ograniczające migrację zanieczyszczonych roztworów przede wszystkim w celu ochrony wód podziemnych oraz środowiska gruntowo-wodnego podłoża i otoczenia obiektu.
PL
Prowadzone od 1995 r. badania rytmiki sezonowej roślin z wykorzystaniem metody obserwacji fenologicznych i dane z literatury dendrologicznej umożliwiają wybór gatunków roślin odznaczających się prawidłowym rozwojem w warunkach składowiska w Suchym Lesie i na podobnych, w skali trudności dla rozwoju roślin, siedliskach tego typu w warunkach środowiska miejsko-przemysłowego w środkowo-zachodniej Polsce.
17
Content available remote EIT detection methods of damage in landfills and flood embankments
EN
This paper presents a method examining landfills and flood embankments using electrical impedance tomography (EIT). Numerical and optimization methods were based on hybrid algorithms included neural networks connected with one of 3 statistical methods: generalized linear regression (GLR), generalized linear regression with stepwise regression (GLR-SR) and ElasticNET. The discussed techniques can be applied to the solution of inverse problems in EIT. The algorithms to identify unknown internal conductivities of the tested objects were implemented.
PL
W artykule przedstawiono metodę badania uszkodzeń składowisk odpadów płynnych i wałów przeciwpowodziowych za pomocą elektrycznej tomografii impedancyjnej (EIT). Metody numeryczne i optymalizacyjne oparto na algorytmach hybrydowych obejmujących sieci neuronowe połączone z jedną z 3 metod statystycznych: uogólnioną regresją liniową (GLR), uogólnioną regresją liniową z regresją krokową (GLRSR) oraz ElasticNET. Omówione techniki można zastosować do rozwiązania problemów odwrotnych w EIT. Zastosowane algorytmy umożliwiają identyfikację nieznanych wartości konduktancji wnętrza badanych obiektów.
PL
Jedno z największych zagrożeń dla środowiska oraz pośrednio dla życia i zdrowia człowieka stwarzają wszechobecne na terenach zurbanizowanych, a także i niezurbanizowanych odpady składowane na nie zawsze przystosowanych do tego celu składowiskach, a także często leżące luzem na tzw. dzikich wysypiskach. Przyczyniają się do degradacji środowiska, zanieczyszczenia gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego gazami i pyłami, powodują nadmierny rozwój gryzoni, ptactwa, owadów. W ewidentny sposób naruszają właściwy obieg materii w środowisku. Niewłaściwa lokalizacja składowiska może również stwarzać zagrożenie epidemiologiczne.
19
Content available remote Wpływ dodatku bentonitu na właściwości uszczelniające popiołu lotnego
PL
W przypadku doboru materiału do budowy warstwy uszczelniającej niezbędne jest określenie jego współczynnika filtracji. Badania przewodności hydraulicznej przeprowadzono dla popiołu lotnego oraz popiołu lotnego z dodatkiem 5, 10 lub 15% bentonitu. Próbki badano w warunkach niemożliwej bocznej rozszerzalności przy użyciu konsolidometru typu Rowe’a-Bardena. Zaobserwowano wpływ dodatku bentonitu na zmniejszenie wartości przewodności hydraulicznej badanych mieszanin. Otrzymane z badań wartości współczynnika filtracji wskazują, że badane materiały mogą być stosowane do wbudowywania w warstwy uszczelniające składowisk odpadów.
EN
In process of choosing material to be built in sealing layer it is necessary to obtain its hydraulic conductivity. Laboratory tests of hydraulic conductivity were conducted on fly ash and fly ash with 5, 10 or 15% of bentonite addition. The samples were tested in the Rowe-Barden consolidometer. It was observed, that bentonite addition has influence on the decrease of the hydraulic conductivity of tested mixtures. The obtained results show that tested materials are accurate to be built in landfill sealing layers.
PL
W sąsiedztwie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Otwocku (okolice Warszawy) wykonywano wieloletnie badania wód podziemnych. Ich celem była identyfikacja czasowej i obszarowej zmienności chemizmu wód, umożliwiająca ocenę oddziaływania tego obiektu na wody podziemne w w różnych etapach fazy poeksploatacyjnej. Z badań wynika, że materiał zdeponowany w latach 1961–1991 aktywnie uczestniczy w procesach hydrochemicznych, obniżając jakość wód podziemnych na kierunku przepływu, poniżej składowiska. O oddziaływaniu tego obiektu na wody podziemne świadczyły: wyższe stężenia jonów w strefie jego oddziaływania, przekroczenie wartości górnych granic tła wielu jonów, szczególnie wysokie koncentracje wodorowęglanów (antropogenicznego pochodzenia), przewaga sodu nad wapniem. Stwierdzona aktywność składowiska uzasadnia potrzebę kontynuacji badań monitoringowych wód podziemnych w tym rejonie w kolejnych latach.
EN
The long-term study of groundwater was conducted in the vicinity of a reclaimed municipal landfill in Otwock (near Warsaw). The aim of the study was to identify the temporal and spatial variability in groundwater chemistry, and to assess the landfill impact on groundwater at various periods of the post-closure stage. The research indicates that the material deposited in 1961–1991 participates actively in hydrochemical processes that lower the groundwater quality along the flow direction below the landfill. The impact of this site on groundwater was evidenced by higher concentrations of ions in the area below the landfill, exceedances of the upper background limits of many ions, extremely high concentrations of bicarbonates (anthropogenic origin), and prevalence of sodium over calcium. The landfill activity justifies the need to continue groundwater monitoring in this region in the future.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.