Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sintering process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this work, vacuum hot pressed Ni-Mn-Sn-In Heusler alloys with different concentration of In (0, 2 and 4 at.%), were investigated. The magneto-structural behaviour and microstructure dependencies on chemical composition and on heat treatment were examined. It was found that the martensite start transformation temperature increases with growing In content and to a lesser extent with increasing temperature of heat treatment. The high energy X-ray synchrotron radiation results, demonstrated that both chemical composition as well as temperature of heat treatment slightly modified the crystal structures of the studied alloys. Microstructural investigation performed by transmission electron microscopy confirmed chemical composition and crystal structure changes in the alloys.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości zastosowania karbonizatu ze zużytych opon samochodowych, jako zamiennika części koksiku w procesie spiekania rud żelaza. Przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania, z udziałem do 20% mas. karbonizatu w sumie paliwa. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem udziału karbonizatu w mieszance spiekalniczej pogarsza się wydajność procesu. Udział karbonizatu w mieszance spiekalniczej nie powinien przekraczać 10% mas.
EN
This article presents the assessment of the possibility to replace the part of coke breeze in the iron ore sintering process by chars from used tyres utilization. Laboratory sintering experiments were carried out, with up to 20 wt.% char in sintering mix. It was found that with the increase of the char proportion in the sinter mix, the productivity of sinter decreases. The share of char in the sinter mix should not exceed 10 wt.%.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości zastosowania osadów zawierających żelazo, pochodzących z oczyszczania wody, jako zamiennika części wsadu rudnego w procesie spiekania rud żelaza. Przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania, z udziałem do 5% osadów z oczyszczania wody w mieszance spiekalniczej. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem udziału osadów w mieszance spiekalniczej pogarsza się jej przewiewność, a w konsekwencji wydajność procesu. Udział osadów z oczyszczania wody w mieszance spiekalniczej nie powinien przekraczać 1% mas.
EN
This article presents the assessment of the possibility to use iron-containing sediments derived from a water purification as a replacement for the part of ore load in the iron ore sintering process. Laboratory sintering experiments were carried out, with up to 5% of sediments in the sintering mix. It was found that with the increase in the proportion of sediments in the sinter mix, the decrease of the permeability of sinter mix occurs and as a consequence, the process productivity decreases. The share of sediments of the water purification in the sinter mix should not exceed 1 wt.%.
EN
In China, the sintering process annually emitted around 1.5 million t SO2, representing 70% of SO2 produced from the iron and steel industry. Lime based sorbent was modified with municipal sewage sludge (MSS) and the influence of the modification on the desulfurization efficiency was investigated in a laboratory-scale novel integrated desulfurization (NID) reactor. The properties of modified sorbent were characterized by the Brunauer–Emmett–Teller (BET) analyzer and X-ray fluorescence (XRD) analyzer. BET surface area was increased from 17.48 to 46.68 m2g–1. when the MSS/lime ratio increased from 0 to 0.08. Ca4Al8Si8O32, Ca1.5SiO3.5, Na2Si2O5 and CaSiO3 found in the modified lime benefited for the increase of the BET surface area and pore volume. The effects of sewage sludge/CaO weight ratio, calcination temperature and hydration time on the desulfurization efficiency were also studied. SO2 removal efficiency was increased from 88.7% to 97.3% after using the lime modified with sewage sludge.
5
Content available Iron-Ore Sintering Process Optimization
EN
The work deals with examination of the influence of the ratio between iron ore concentrate and iron ore on quality of produced iron ore sinter. One of the possibilities to increase iron content in sinter is the modification of raw materials ratio, when iron ore materials are added into sintering mixture. If the ratio is in favor of iron ore sinter, iron content in resulting sintering mixture will be lower. If the ratio is in favor of iron ore concentrate and recycled materials, which is more finegrained, a proportion of a fraction under 0.5 mm will increase, charge permeability property will be reduced, sintering band performance will decrease and an occurrence of solid particulate matter in product of sintering process will rise. The sintering mixture permeability can be optimized by increase of fuel content in charge or increase of sinter charge moisture. A change in ratio between concentrate and iron ore has been experimentally studied. An influence of sintering mixture grain size composition, a charge grains shape on quality and phase composition on quality of the produced iron sinter has been studied.
PL
Publikacja dotyczy zagadnienia oceny wpływu proporcji między koncentratem rudy żelaza a rudą żelaza na jakość wyprodukowanego spieku. Jedną z możliwości zwiększenia zawartości żelaza w spieku jest zmiana proporcji materiałów surowcowych, które dodaje się do mieszanki spiekalniczej wraz z materiałami zawierającymi rudę żelaza. Jeśli proporcja ta jest korzystna dla spieku, to będzie to mieć wpływ na mniejszą zawartość rudy żelaza w końcowej mieszance aglomeratu. Jeśli proporcja ta jest korzystna dla drobnoziarnistego koncentratu rudy żelaza i materiałów wtórnych, to wtedy: udział frakcji poniżej 0,5 mm ulegnie zwiększeniu, przewiewność wsadu oraz wydajność taśmy spiekania ulegną zmniejszeniu, zaś zwiększy się liczba cząstek stałych (emisji) pochodzących z procesu spiekania. Przewiewność mieszanki spiekalniczej można optymalizować poprzez zwiększenie zawartości paliwa we wsadzie albo poprzez zwiększenie wilgotności. Przeprowadzono eksperymentalną kontrolę zmiany proporcji między koncentratem a rudą żelaza. Zbadano wpływ składu granulometrycznego mieszanki aglomeratu oraz kształtu ziaren wsadu na jakość i skład fazowy wyprodukowanego spieku.
EN
Rapid prototyping technology (RP), based on designing and computer aided manufacturing, is widely used in traditional branches of industry. Due to its ability to accurately and precisely manufacture designed elements of various dimensions and complicated geometry, this technology is more and more frequently applied in the field of biomedical engineering. Selective laser sintering (SLS) is a universal RP technique, utilizing a laser beam to sinter powdered materials and create three-dimensional objects. Data for producing parts for tissue replacement come from medical imaging capabilities and digital presentation of test results. This paper presents the following: general classification of RP methods, the concept and methodology of performing laser sintering, sintering mechanisms, and the application of elements manufactured using this technology in biomedical engineering, particularly for the production of scaffolds used in tissue cultures, skeletal and dental prostheses in dental implantation, manufacturing of custom-made implants that are individually adjusted to the patient, and for production of training models on which a team of surgeons can train a surgical technique.
EN
The paper presents the effect of sintering conditions on the microstructure and mechanical properties of low-carbon Mn-Cr-Mo PM steels. It was proved there is no effect of tempering temperature on the properties of Astaloy CrL-base steels, sintered at 1250°C in 5%H2-95%N2 mixture as compared with the properties of those sintered at 1120°C. The properties of Astaloy CrM-based steels, sintered at 1250°C in air were comparable or higher to Astaloy CrL-based steels. The addition of lump of ferromanganese was not sufficient for metal oxides reduction. The structure investigation confirmed the earlier observations that Mn-Cr-Mo PM steels have predominantly martensitic or martensitic/bainitic microstructure.
PL
W artykule przedstawiono wpływ parametrów spiekania na mikrostrukturę i własności mechaniczne spiekanych, niskowęglowych stali manganowo-chromowo-molibdenowych. W pracy wykazano, że własności mechaniczne stali wykonanej na bazie proszku stopowego Astaloy CrL (l,5%Cr, 0,2%Mo, reszta Fe) spiekanej w temperaturze 1250°C w atmosferze 5%H2-95%N2 nie zależą od temperatury odpuszczania, czego nie stwierdzono podczas badań własności wytrzymałościowych tych stali wy- twarzanych w niższej temperaturze spiekania (1120°C). Ponadto, prowadzone badania wykazały, że stale wytworzone na bazie proszku stopowego Astaloy CrM (3%Cr, 0,5%Mo. reszta Fe) po spiekaniu w temperaturze 1250°C w atmosferze powietrza charakteryzowały się porównywalnymi lub wyższymi własnościami mechanicznymi niż stale wykonane na bazie proszku stopowego Astaloy CrL, wytwarzane w tych samych warunkach. Podczas spiekania w powietrzu zastosowano odłamkowe cząstki żelazomanganu o łącznej masie 52 g, które umieszczano w bezpośrednim sąsiedztwie próbek (całkowita masa próbek 490 g) w stalowej łódce, w celu redukcji tlenków. Jak wykazały badania, dodatek żelazomanganu był niewystarczający, aby zapewnić kompletną redukcję tlenków.
8
PL
Celem pracy było określenie możliwości zastąpienia w maksymalnej ilości koksiku antracytem w procesie spiekania. Przeprowadzono analizę właściwości paliw stosowanych w procesie spiekania, próby spiekania z zastosowaniem dużego udziału antracytu w ogólnej sumie paliwa. W oparciu o te próby sformułowano założenia do opracowania technologii stosowania dużego udziału antracytu w procesie spiekania.
EN
The purpose of the work was to determine the possibility of replacement, to the maximum extent, of quick coke with anthracite in sintering process. The analysis of properties of fuels used in sintering process and sintering tests with use of high content of anthracite in total sum of fuel were carried out. Based on the tests, the assumptions for development of the technology for using high content of anthracite in sintering process were formulated.
PL
Zaprezentowano wyniki prób granulacji podziarna koksiku przy pomocy odśrodkowego granulatora. Określono parametry prowadzeniu prób granulacji koksiku (czas granulacji, prędkość obrotową oraz rodzaj materiału wiążącego). Przedstawiono również wyniki laboratoryjnych prób spiekania z granulowanym podziarnem koksiku, wraz z oceną wpływu tak przygotowanego paliwa na podstawowe parametry procesu spiekania i na właściwości spieku i spalin.
EN
Results of undersize coke breeze granulation tests carried out by means of centrifugal type pelletizer have been presented. Parameters of coke breeze granulation tests were determined (time of granulation, rotational speed and type of bonding material). Moreover, the results of laboratory tests of sintering with application of granulated undersize coke breeze have been presented along with assessment of the impact of fuel prepared in the said manner on fundamental parameters of sintering process as well as properties of sinter and exhaust gas.
EN
The present work contains an analysis of knowledge, which were obtained from analysis of the results, which were attained on the laboratory sintering pan. On this laboratory sintering pan there are sufficiently simulating conditions, which are present in the sinter strand. On the basis of the theoretical analyze, analysis measuring data, computing of the balance, production, qualitative and quantitative parameters of the sintering process we can conclude, that in the case of changing of the underpressure of the sucking air the main production parameters in the process of agglomerate production ore influensad. This laboratory sintering pan sufficiently simulates conditions present on the sinter belt in relation to the production of CO, CO2, NOx, SOx and solid polluting substances in the sintering process. We can express the opinion that when changing various parameters of the sintering process (for example, changing underpressure of the sucking air) these emissions can decrease. In connection with high basicity requirements for current agglomerates it is necessary to keep their iron content. For this purpose in view laboratory sintering tests were performed to investigate the effect of sintering ores and concentrates on the agglomeration process and its products. The experiment results were analyzed and summarized in the present paper.
PL
Niniejsza praca przedstawia analizę uzyskanych wyników badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnego spiekania rud. W laboratoryjnej misie starano się odzwierciedlić rzeczywiste warunki występujące na przemysłowej taśmie spiekalniczej. Na podstawie analizy teoretycznej, analizy pomiaru wyników, szacowania wagi, produkcji, jakościowych i ilościowych parametrów procesu spiekania można stwierdzić, że w przypadku zmiany podciśnienia przesysanego powietrza można kształtować główne parametry produkcyjne w tym procesie. W przedstawianym laboratorium symuluje się warunki występujące na taśmie spiekalniczej w stosunku do powstających spalin i zawartości w nich CO, CO2, NOx, SOx i stałych substancji powstających w procesie spiekania. Można wnioskować, że kiedy zmienia się różne parametry procesu spiekania (na przykład zmiany podciśnienia przesysanego powietrza) emisje te mogą ulegać zmianie. W związku z wysokimi wymaganiami zasadowości bieżących aglomeratów konieczne jest utrzymanie w nich odpowiednich zawartości żelaza. W celu zbadania wpływu jakości rud i koncentratów na proces spiekania i powstających produktów przeprowadzono badania laboratoryjne spiekania. Wyniki tych eksperymentów przeanalizowano i podsumowano w niniejszym artykule.
PL
Przedstawiono wyniki badań prób laboratoryjnych, jak i przemysłowych zastosowania antracytu w procesie spiekania. Wskazano zagrożenia i sposoby ich zapobiegania. Określono udział antracytu w sumie paliwa oraz efekty ekonomiczne jego zastosowania.
EN
The results of laboratory tests and the industrial application of anthracite in the process of sintering were presented. Threats and ways to prevent them were identified. The share of the total anthracite fuel and economic effects of its use were defined.
PL
W spiekalniach krajowych mieszanka rudna jest oparta na rudach hematytowych, koncentratach magnetytowych oraz różnego rodzaju materiałach dodatkowych jak pyły, szlamy, walcowina, żużel konwertorowy i inne. Tak różnorodny skład mieszanki jest związany z coraz to większymi wymaganiami stawianymi procesom technologicznym związanymi z ochroną środowiska oraz coraz trudniejszym dostępem do bogatych rud żelaza. Wszystkie te materiały różnią się znacząco zarówno pod względem chemicznym, jak również ziarnowym. Dodatkowo dochodzą do tego różnice pomiędzy innymi właściwościami poszczególnych rud żelaza i materiałów żelazonośnych. Wszystko to może prowadzić do pogorszenia warunków spiekania mieszanki na ruszcie taśmy spiekalniczej. Ponadto stosowanie różnych surowców odpadowych prowadzi do niejednorodności mieszanki zarówno pod względem ziarnowym jak i chemicznym. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę poszczególnych rud żelaza i materiałów stosowanych do procesu spiekania. Dokonano porównania ich właściwości zarówno pod względem składu chemicznego, jak również składu ziarnowego. W drugim przypadku wykorzystano do tego metodę przesiewania a także innowacyjną metodę służącą do określania zdolności materiału do samogrudkowania [1,2]. Zaobserwowano, że rudy żelaza pochodzące z Rosji i Ukrainy znacząco różnią się pod względem składu chemicznego od rud zamorskich. Ponadto, istnieją znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami rud i koncentratów rud żelaza, a także materiałami odpadowymi stosowanymi w procesie spiekania rud żelaza.
EN
In domestic sinter plants iron ore mix with hematite, magnetite concentrates and other additional different materials as dusts, sludges, scale, BOF slag etc. is prepared. Such various mixture ratio is connected with greater technological equirements for environment protection and more difficult access to rich iron ores. All these materials differ in chemical properties and grain composition. Additional occur differences between individual properties of iron ores and iron-bearing materials. All those can lead to deterioration of mix sintering conditions on the grid of sinter strand. Moreover using different waste materials leads to mix heterogeneity in respect of grain and chemical composition. In this paper separate characteristic of iron ores and iron-bearing materials used to sintering process are presented. Materials properties in respect of chemical and grain composition were compared. In the second case screening method and innovation method for defining materials ability to self-pelletizing were used (1,2). It was observed that iron ores from Russia and Ukraine differ in chemical composition with overseas one. Moreover differences exist between separate kinds of ores and iron ore concentrates and also iron-bearing waste materials used in iron ore sintering process.
PL
Zaprezentowano wyniki prób granulacji podziarna koksiku przy pomocy odśrodkowego granulatora. Określono parametry prowadzeniu prób granulacji koksiku (czas granulacji, prędkość obrotową oraz rodzaj materiału wiążącego). Przedstawiono również wyniki laboratoryjnych prób spiekania z granulowanym podziarnem koksiku, wraz z oceną wpływu tak przygotowanego paliwa na podstawowe parametry procesu spiekania i na właściwości spieku i spalin.
EN
There are presented results of undersize coke breeze granulation carried out by centrifugal type pelletizer. Parameters of the coke breeze granulation were determined (time of granulating, rotation speed and kind of material of binding). Presented are also results of laboratory sintering tests using granulating undersized coke breeze along with effects of granulated coke breeze on basic of parameter of sintering process and properties of sinter and exhaust gas.
14
EN
Composition of current sinter charges increased claims not only on its treatment, but also claims associated with minimalization of environment. Raising amounts of fi ne concentrates and wastes is in contrary to strict ecological requirements. The aim of this paper was declare infl uence of raising content of fi nes concerning to chosen emission parameters in sintering process. For that purpose there was realized laboratory sintering testes and detections of emissions, which characterization and results is in the following.
PL
Polska posiada znaczące zasoby rud polimetalicznych-tytanomagnetytowych. Badania nad zastosowaniem tych rud w metalurgii prowadziły trzy ośrodki: Gliwice, Częstochowa i Kraków. W referacie przedstawiono część badań dotyczących tego zagadnienia w Politechnice Częstochowskiej. Przeprowadzono badania dotyczące zastosowania polskich rud tytanomagnetytowych do produkcji spieku. Uzyskano pozytywne rezultaty zastosowania polskich polimetalicznych rud do produkcji spieku.
EN
Poland has a significant amounts of polimetallic ores containing titanium-magnetite compounds. Investigations concerned with an application of those ores in the steel industry were carried out in scientific research centres in Gliwice, Częstochowa and Krakow. In the work a part of this reserach performed in Częstochowa University of Technology has been presented. Research results concerned with application of titanium-magnetite ores in a production of the iron sinter have been described. The posiibility of using those ores in Polish steel industry has been proved.
16
PL
Główną wadą implantów na bazie stopów tytanu przeznaczonych dla chirurgii kostnej, wymagających długoczasowej stabilności, jest niedopasowanie struktury powierzchni implantu do otaczającej tkanki. Przy implantach stawu biodrowego może to prowadzić do aseptycznego obluzowania się endoprotezy. Funkcjonalne dopasowanie implantu jako otwarto-porowatej struktury, która obejmuje cały implant lub tylko powierzchnię, może sprzyjać procesowi wzrostu tkanki kostnej w pory implantu lub prowadzić do jego mechanicznego zakotwiczenia. W pracy przedstawiono wyniki badań nad spiekaniem proszków Ti-6Al-4V o wielkości ziaren 35mim. Proces spiekania prowadzono w gradiencie temperatury w atmosferze gazu obojętnego. Metoda ta pozwalała otrzymywać mikrostruktury o otwartych porach, które mogą być wykorzystane do konstrukcji implantów ze stopów tytanu o podwyższonej trwałości i zdolności do fiksacji z tkanką kostną.
EN
The main reasons for the failure of titanium based alloy bone implants requiring long term stability is the incompatibility of the implant's surface structure and the growth rate of natural bone tissue. In the case of a hip joint endoprosthesis, this leads to an aseptic loosening of the endoprosthesis. Functional adaptation of the implant as an open pored structure, which either extends over the whole implant or exists only on its surface, presents the possibility for the bone tissue to grow into the implant and provide mechanical anchorage for the implant in the bone. In the present work, the results of investigations and the sintering process using 35mim size powder grains of the alloy Ti-6Al-4V are presented. A sintering process was chosen as a manufacturing method using a selected temperature gradient and an inert scavenging gas. This method of manufacture produced open pored structures whose properties can be transferred to a larger group of applications of metallic long term implants for osteosynthesis.
EN
The concept of obtaining Rapid Prototypes build up on Ceramic materials is increasingly being an object of study due to the multiple applications of different Ceramic compounds, for instance, in the biomedical or in the aerospace industries. However, technical ceramics are much difficult to machine than other materials due to special characteristics such as fragility, dustiness and abrasive behaviour. As a difference to studies that approach the realisation of Ceramic prototypes by the application of layered manufacturing technologies, the purpose of this work is to analyse the specific features of technical ceramic materials and to develop a methodology for the materialisation of ceramic rapid prototypes based on subtractive methods. In the present study, the ceramic material is compacted on a cylindrical preform and then machined into a geometry that will then be sintered, deforming to the final shape required. The study presents the most relevant points of the methodology and the potential outcomes of its application.
PL
Celem pracy było określenie możliwości utylizacji zaolejonych, drobnoziarnistych materiałów żelazonośnych w procesie spiekania. Przeprowadzono serie laboratoryjnych prób spiekania przy zastosowaniu metody tzw. "spiekania górnej warstwy". Na podstawie tych prób opracowano wstępną technologię i określono skutki ekologiczne utylizacji zaolejonych, drobnoziarnistych materiałów w procesie spiekania przy zastosowaniu wyżej wymienionej metody.
EN
The purpose of this paper was to establish the possibilities of utilisation of oiled, fine-grained iron-bearing materials in sintering process. The series of laboratory sintering tests using the so-called "top-layer sintering" method were carried out. Sased on the tests, the initial technology was developed and the ecological effects of utilisation of oiled fine-grained materials in sintering process using the above-mentioned method were defined.
PL
Przedstawiono możliwość obniżenia emisji tlenków azotu w spalinach z procesu spiekania poprzez wprowadzenie węglowodorów w postaci odpadów cukrowniczych do mieszanki spiekalniczej. Spowodowało to skrócenie czasu spiekania (wzrost wydajności o ok. 5%) i obniżenie NOx w spalinach przy dodatku 1% odpadów cukrowniczych.
EN
The possibility of reducing emission of nitrogen oxides occurring in combustion gas from the sintering process by introduction of hydrocarbons in the form of sugar wastes into the sinter mix was presented. Adding 1% ofsugar wastes resulted in reduution in sintering time (increase in efficiency by approx. 5%) and the content of NOx in combustion gas.
20
Content available remote Nowoczesne techniki spiekania rud żelaza
PL
Zaprezentowano nowoczesne techniki zalecane do stosowania w spiekalniach rud, w celu systematycznej redukcji emisji zanieczyszczeń i energochłonności procesu. Opisano korzyści płynące ze stosowania energooszczędnych pieców zapłonowych, recyrkulacji spalin, odzysku ciepła z chłodni spieku oraz stosowania techniki spiekania górnej warstwy.
EN
This paper presents modern techniques recommended for use in ore sinter plants to provide systematic reduction in contaminations and energy consumption. The benefits from energy-efficient ignition furnaces, waste gas recirculation, using hot air from sinter cooler in sintering process, and top-layer sintering.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.