Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 401

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silniki spalinowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
Osady tworzone na powierzchniach różnych wewnętrznych elementów tłokowych silników spalinowych i układów z nimi współpracujących stanowią niepożądane zjawisko, narastające wraz z czasem eksploatacji silników i zagrażające ich poprawnemu działaniu. Powstawanie osadów w wyniku przebiegu procesów wtrysku paliwa, tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej i jej spalania w tłokowych silnikach spalinowych jest zjawiskiem normalnym. Dopiero na początku XXI wieku rozpoczęto szerokie, wielokierunkowe badania mające na celu ustalenie nie tylko przyczyn powstawania osadów, mechanizmów ich tworzenia i czynników sprzyjających procesom przyrostu osadów, ale także określenie składu chemicznego różnych grup osadów. Potrzeby takich badań wynikały z konieczności spełniania przez silniki sukcesywnie zaostrzanych przepisów w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka, a to wiązało się z wprowadzaniem coraz bardziej złożonych konstrukcji silników oraz strategii sterowania procesami precyzyjnego, dzielonego na części wtrysku paliwa do komór spalania silników i zaawansowanych algorytmów sterujących procesami spalania w zależności od systemu spalania oraz przeznaczenia silnika. Okazało się jednak, że współdziałanie coraz bardziej złożonych technologii i rozwiązań silników, a zwłaszcza układów wtrysku paliwa, może być w sposób istotny zaburzane tworzonymi w nich osadami. Coraz bardziej skomplikowane konstrukcje silników oraz rosnąca dokładność wykonania współpracujących ze sobą elementów wymuszają konieczność wielokierunkowego badania szkodliwych osadów. Identyfikowanych jest coraz więcej czynników wpływających na tworzenie osadów, co prowadzi do opracowywania coraz bardziej złożonych klasyfikacji i podziałów osadów ze względu na ich rodzaj, skład i postać. Równocześnie poszukiwania sposobów dalszego obniżania emisji składników szkodliwych do atmosfery i poprawy sprawności silników wymuszają dalsze zmiany w konstrukcji zarówno silników, jak i samych pojazdów. Zwiększające się ciśnienie i temperatura procesów spalania silnikach w połączeniu ze zmianami ich tradycyjnego cyklu pracy wpływają na zmiany wymagań stawianych paliwom silnikowym. W konsekwencji powyższe zmiany mają wpływ zarówno na skład chemiczny, jak i morfologię tworzonych w silnikach osadów. Wielkość tworzonych osadów koksowych może zaburzać procesy rozpylania paliwa, napełniania komór spalania silnika, zawirowania ładunku w komorach spalania, a w konsekwencji wpływać na sprawność napełniania komór spalania oraz na jakość tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej. Doprowadziło to do opracowania wielu znormalizowanych metod oceny wielkości osadów. Ustalono przy tym, że w przypadku silników ZI osadami najbardziej zagrażającymi ich poprawnej pracy, w rozumieniu zachowania deklarowanych przez producentów osiągów w czasie oraz walorów użytkowo-eksploatacyjnych, są te, które tworzą się w komorach spalania, na zaworach dolotowych, w kanałach dolotowych i na końcówkach wtryskiwaczy paliwa. W przypadku silników ZS najbardziej niebezpieczne są osady koksowe (węglowe) tworzone na zewnętrznych powierzchniach końcówek rozpylaczy wtryskiwaczy oraz wewnątrz kanalików wtrysku paliwa rozpylaczy. W Europie obligatoryjne procedury oceny wielkości różnych osadów koksowych powstających na różnych elementach, zarówno w silnikach ZI, jak i ZS, opracowywane są w ramach grup roboczych CEC (Co-ordinating European Council for the Development of Performance Tests for Transportation Fuels, Lubricants and Other Fluids). W teoretycznej części pracy opisano problemy związane z osadami tworzonymi w tłokowych silnikach spalinowych oraz w ich układach paliwowych. Omówiono standardowe oraz niestandardowe silnikowe i analityczne metody zarówno ilościowej, jak i jakościowej oceny osadów. Przedstawiono znaczenie obecnie stosowanych metod ocen dla tworzenia klasyfikacji osadów. Wskazano zakres stosowania oraz przydatność metod do określenia zagrożeń, jakie stwarzają różnego typu osady dla funkcjonowania silnika, jak i ustalenia przyczyn ich powstawania, w tym w szczególności związanych ze składem stosowanych paliw i smarowych olejów silnikowych. Przedyskutowano wpływ składu paliw, jak również konstrukcji silników i warunków ich eksploatacji na tworzenie różnych osadów zarówno w samych silnikach, jak i w układach wtrysku paliwa. Wskazano możliwe przyczyny powstawania szkodliwych osadów. Podkreślono też ogromne znaczenie opracowywania i stosowania nowoczesnych dodatków do paliw kontrolujących i przeciwdziałających tworzeniu szkodliwych osadów silnikowych. W części doświadczalnej zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w ramach projektów badawczych i prac statutowych w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym. Niniejsze wyniki dotyczą: • nieporównywalności ocen właściwości detergentowych paliw w różnych, znormalizowanych testach silnikowych; • wielokierunkowych ocen wpływu różnych dodatków detergentowo-dyspergujących na tworzenie się szkodliwych osadów podczas testów silnikowych; • wpływu sposobu uszlachetniania paliw na procesy ilościowego i jakościowego tworzenia osadów w tłokowych silnikach spalinowych; • oceny wpływu wybranych związków chemicznych stanowiących zanieczyszczenia zawarte w paliwach na procesy powstawania osadów w silnikach i układach wtrysku paliwa; • oceny wpływu różnych struktur związków chemicznych stanowiących zanieczyszczenia zawarte w paliwach i biopaliwach na procesy powstawania osadów w silnikach i układach wtrysku paliwa; • wielokierunkowych badań wpływu biokomponentów zawartych zarówno w benzynach, jak i olejach napędowych na tendencje do tworzenia osadów silnikowych; • wielokierunkowych badań wpływu starzenia FAME zawartego jako biokomponent w oleju napędowym na tworzenie szkodliwych osadów w silnikach i układach wtrysku paliwa.
EN
The undesirable deposits forming on the surfaces of various internal parts of reciprocating internal combustion engines and the systems operating in conjunction with them worsen during the operation of the engines and threaten their proper functioning. The deposits form as a normal result of the processes of fuel injection and creating and combusting the fuel–air mixture in engines. It was not investigated until the beginning of the 21st century, when extensive multi-directional research began not only to identify the causes of these deposits, the mechanisms behind their formation, and the factors leading to deposit growth, but also to determine the chemical composition of various groups of deposits. Such research became necessary because engines must comply with gradually tightening regulations on environmental protection, necessitating the introduction of increasingly complex engine designs and strategies for controlling the processes of precise and divided fuel injection into the combustion chambers and advanced algorithms for controlling the combustion processes according to the combustion system and the purpose of the engine. However, it became apparent that the co-functioning of the increasingly complex engine technologies and solutions, particularly of fuel injection systems, may be significantly disturbed by the deposits forming inside them. More and more complicated engine designs with tighter and tighter tolerances of the working parts necessitate the multi-directional testing of harmful deposits. An increasing number of factors affecting deposit formation are being identified, which leads to the development of increasingly complex classifications and subdivisions of deposits according to their type, composition, and form. At the same time, the search for lower emissions and greater engine efficiency is driving further mechanical changes in engines and vehicles. The higher temperatures and pressures connected with these changes are likely to impact the fuel being handled within the fuel and combustion systems. Such effects will inevitably cause the deposit chemistry and morphology to change. The size of the coke deposits produced may disturb the processes of fuel atomization, of filling the engine combustion chambers and swirling the charge, and in consequence may affect the efficiency of filling and the quality of the fuel–air mixture. These problems led to the development of a number of standardized and unstandardized methods for assessing the size of deposits. It was found that in the case of SI engines, the deposits that most endanger correct engine operation are those which are formed in the combustion chambers, on the inlet valves, inlet ducts, and fuel injector tips. The most common sign of deterioration caused by deposits is the loss over time of the performance, usability, and operational value which were originally declared by the manufacturer. In the case of CI engines, the most dangerous are coke (carbon) deposits formed on the external surfaces of the fuel injector nozzle tips and inside the injector nozzle orifices. In Europe, mandatory procedures for assessing the size of different coke deposits formed on different components in both SI and CI engines are being developed by the Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Transportation Fuels, Lubricants, and Other Fluids (CEC). The theoretical part of this publication reports the problems of the deposits produced in reciprocating internal combustion engines and their fuel systems. It discusses standard and non-standard engine test methods for both quantitative and qualitative assessment of deposits and presents the significance of the assessment methods which are currently used for the classification of deposits. The publication also presents the scope of application and the usefulness of methods for determining the threats posed to the functioning of an engine by various types of deposits and methods for identifying the causes of deposit formation, in particular those related to the composition of the fuels and lubricating oils used. The effects which fuel composition and the engine’s construction and operating parameters have on various engine deposits, the possible causes of deposit formation, and the importance of modern deposit control additives and high-technology solutions in counteracting this detrimental phenomenon are also all discussed. The experimental part presents the results of research carried out at the Oil and Gas Institute – National Research Institute concerning: • the incomparability of measurements of fuel performance obtained from various engine tests, • studies on the influence of various deposit control additives on the formation of harmful engine deposits during engine tests, • the influence of fuel treatments on the deposit formation processes in internal combustion engines (described qualitatively or quantitatively), • determination of the impact which various chemical compounds, serving as contaminants within the fuels, have on deposit formation in internal combustion engines and fuel injection systems, • determination of the impact that various chemical structures of the compounds within the fuels and biofuel blends have on deposit formation in internal combustion engines and fuel injection systems, • studies on the influence of bio-components contained in both petrol and diesel fuels on tendency for deposits to form in internal combustion engines, and • multidirectional studies on the impact of FAME degradation processes in biodiesel fuel blends on the formation of harmful engine deposits.
PL
W ciągu ostatnich dwóch lat rynek motoryzacyjny przeszedł ogromną przemianę. Jak wynika z Białej Księgi Elektromobilności, opublikowanej przez Grupę Arval, odejście od benzyny i oleju napędowego na rzecz zelektryfikowanych pojazdów będzie nadal postępować w błyskawicznym tempie, a zmiana będzie widoczna już w perspektywie najbliższych pięciu lat.
3
PL
Dalszy rozwój układów wtrysku paliwa jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju tłokowych silników spalinowych mając na uwadze ograniczenie emisji składników szkodliwych do atmosfery, w tym CO2 oraz poprawę sprawności silników. W artykule opisano wpływ zmian składu oleju napędowego, jego właściwości użytkowo-eksploatacyjnych oraz rozwoju konstrukcji nowoczesnych układów wtrysku paliwa na zagrożenia jakie mogą występować podczas ich eksploatacji. Wskazano na najważniejsze procesy trybologiczne oraz termiczno-chemiczne mające wpływ na funkcjonowanie układów wtrysku paliwa typu common rail.
EN
The further development of the fuel injection systems is one of the most important elements internal combustion engines development with a view to reducing harmful substances of exhaust gases released to air including CO2 as well improvements of engine efficiency. The article describes influence on Diesel fuel composition change, its operating properties and development of modern fuel injection systems structures to any threats that can occur during their operation. The main trybological and thermal-chemical processes have been indicated impacting the CR fuel injection system operation.
4
Content available remote Otrzymywanie syntetycznych cząstek MoS2 za pomocą metody mokrej
PL
Przedstawiono pełną procedurę otrzymywania syntetycznych nanocząstek disiarczku molibdenu za pomocą metody mokrej. W tym celu zastosowano roztwory heptamolibdenianu amonu, siarczku amonu oraz kwasu cytrynowego jako katalizatora reakcji. Proces prowadzono w sposób ciągły, stosując reaktory zderzeniowe. Podano metodę separacji MoS₂ z mieszaniny poreakcyjnej oraz jego krystalizacji. Przeprowadzono również badania nad potencjalnymi zastosowaniami uzyskanego produktu.
EN
(NH₄)₆Mo7O₂₄, (NH₄)₂S and citric acid solns. were introduced into the impinging jet reactor with coaxial and tangential type inlets to obtain MoS₂ nanoparticles. The resulting ppt. was washed with water, dried at 50oC for 24 h and calcined in a furnace under Ar for 1 h. The particle size distribution was detd. by using a laser diffraction particle size analyzer. Sepd. particles smaller than 300 nm were dispersed in engine oil and their effect on rheol. and tribol. properties was examd.
EN
The constructions of today's of internal combustion engines used in PC category vehicles require the use of exhaust gas aftertreatment systems in order to meet the emission standards. The oxidation or reduction reaction processes of toxic compounds in the system is directly related to the temperature of the medium and determines the operating efficiency. The temperature value is of particular importance in the spark-ignition engine, in which the variations due to the quantitative regulation of the fuel-air mixture are greater. The temperatures obtained may be low especially in urban conditions, due to road congestion, in which the engine operates at idle generating exhaust gas at low temperature. The article presents exhaust system temperature tests of a modem SI engine depending on the operating point in a simulated real drive cycle through the Poznań agglomeration, previously recorded during tests in accordance with the RDE procedure. The temperature measurement was carried out upstream and downstream of the catalytic converter, as well as at the location corresponding to the end point of the vehicle exhaust system. The obtained results have been compared to maximum temperature of exhaust sample for PEMS analyzers.
PL
Konstrukcje dzisiejszych silników spalinowych stosowanych w samochodach kategorii PC wymagają zastosowania układów oczyszczania spalin w celu spełnienia norm ich emisji. Procesy reakcji utleniania lub redukcji toksycznych związków w układzie wylotowym są bezpośrednio związane z jego temperaturą i determinują możliwość ich realizacji. Wartość temperatury spalin ma szczególne znaczenie w silniku o zapłonie iskrowym, w którym zmiany wynikające z ilościowej regulacji mieszanki paliwowo-powietrznej są większe niż w silniku Diesla. Uzyskana temperatura układów oczyszczania spalin może być zbyt niska, szczególnie w warunkach miejskich, z powodu kongestii, w których silnik pracuje na biegu jałowym, bądź jest wyłączany przez system start-stop. W artykule przedstawiono badania temperatury układu wylotowego nowoczesnego silnika SI w zależności od punktu pracy w symulowanym rzeczywistym cyklu jazdy przez aglomerację poznańską, uprzednio zarejestrowanym podczas badań zgodnie z procedurą RDE. Pomiary temperatury przeprowadzono przed i za reaktorem katalitycznym, a także w miejscu odpowiadającym punktowi końcowemu układu wydechowego pojazdu. Uzyskane wyniki porównano z maksymalną temperaturą próbki spalin dla stosowanych analizatorów PEMS.
EN
Infrared thermography has evolved as an effective condition monitoring tool for real-time temperature monitoring of objects or processes in a noncontact way. This paper presents the results of research conducted with use of infrared camera for monitoring 3AL25/30 engine, especially turbocharger, placed in Marine Engineering Faculty of Gdynia Maritime University. Research was carried out using a thermal camera NEC Thermo Gear G100 with appropriate software. Test results improved that infrared thermography is useful also for monitoring the condition of ship engine equipment, and enable anticipating failures during engine work.
PL
Termografia w podczerwieni rozwinęła się jako skuteczne narzędzie bezkontaktowego monitorowania stanu obiektów lub procesów w czasie rzeczywistym, poprzez badanie temperatury i jej rozkładu na powierzchni monitorowanych maszyn i urządzeń. W artykule przedstawiono wyniki badań, w których wykorzystano kamerę termograficzną do monitorowania stanu technicznego (cieplnego) silnika okrętowego, w szczególności turbosprężarki, na przykładzie silnika laboratoryjnego 3AL25/30. Badania zrealizowano za pomocą kamery firmy NEC, Thermo Gear G100.Wyniki badań dowiodły, że termografia w podczerwieni jest przydatna w monitorowaniu stanu silnika okrętowego i umożliwia wykrycie nieprawidłowości w czasie pracy silnika.
7
Content available remote Measurement and diagnostic system for marine engines
EN
The Scheduled Maintenance System allows ship-owners and operators to plan, carry out and document the maintenance and repair of equipment and mechanisms on board the ship at intervals in accordance with the class requirements imposed by the Classification Societies and the manufacturer of the equipment. In order to develop the research capabilities of the Faculty of Marine Engineering of Gdynia Maritime University, a Measurement and Diagnostic System has been developed to assess the technical condition of machinery and equipment in operation on board the ship. Modernization of measuring equipment, significantly expanded the research capabilities, which resulted in increasing the scope, improving quality, and speeding up the research and development work in the field of safety of operation and diagnostics of engine rooms and ship operation.
PL
Planowy System Utrzymania (PMS) pozwala armatorom i operatorom planować, wykonywać i dokumentować konserwację i naprawy urządzeń i mechanizmów na statku w odstępach zgodnych z wymaganiami klasy narzuconych przez Towarzystwa Klasyfikacyjne i producenta tych urządzeń. W celu rozwoju możliwości badawczych Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w zakresie prawidłowego przeprowadzenia badań zgodnie z PMS opracowano System Pomiarowo-Diagnostyczny do oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń będących w eksploatacji na statku. Modernizacja urządzeń pomiarowych znacznie rozszerzyła możliwości badawcze, co zaowocowało zwiększeniem zakresu, poprawą jakości i przyspieszeniem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji i diagnostyki siłowni okrętowych i eksploatacji statku.
EN
The article presents the compression-ignition engine test results of static operating states in driving tests: NEDC (New European Driving Cycle), RDE (Real Driving Emissions) and the Malta custom test cycle, developed at the Poznan University of Technology. The NEDC and Malta tests were carried out as drive cycle simulations on the engine test bench, the RDE test was carried out in the real driving conditions. The engine operating states are described by the physical quantities of speed and torque. For each of the tests, zero-dimensional characteristics of the values describing the engine operation states were determined, including: mean value and average standard deviation and coefficient of variation. Histograms of quantities describing the engine's operating states for considered tests and driving conditions were also determined. A large diversity of zero-dimensional characteristics of the quantities describing the engine's operating states for the considered driving tests and driving conditions was found.
EN
The article presents results of the studies on the charged, dual-fuel CI compression ignition engine fuelled with propane. The main goal of the studies was to fuel the engine so that the amount of energy provided with propane is possibly highest at the high efficiency, low emission of harmful exhaust constituents and proper combustion. As the studies conducted so far have shown, with the increase of energy from propane we observe crucial changes in the combustion process. As these changes may be a barrier in the further increase of energy, we decided to change the injection parameters of the diesel fuel. The changes introduced allowed for the 70% energetic contribution of gas fuel at the subsequent elimination of unfavourable phenomena. The fuel injection was realized divided into two doses. Both proportions and angle at the beginning of the injection for both doses were variable. The angle at the beginning of injection for the first dose was changed in a wide range and depended on the value of charging pressure. The angle at the beginning of injection for the second dose was changed in a much narrower range, mainly due to very clear changes in the nature of combustion process. The studies have been conducted for three values of charging pressure, namely 200; 400 and 600 [mbar], and also for the naturally aspirated version. Study results have been presented in a form of regulation characteristics for the angle of the beginning of injection of the pilot dose for the chosen charging variants, as well as volume and angle of the beginning of injection for the main dose. The obtained results show that the content of exhaust constituents for the dual-fuel CI engine depends highly on assumed regulations of injection parameters of the fuel dose initiating the ignition, as well as engine charging pressure.
EN
The article presents selected problems concerning tests of toxic exhaust emissions from engines of vehicles, mobile devices, engines used in gardening and construction works. For this group of engines, this type of testing is carried out primarily in laboratory conditions, however, variable load conditions during actual operation justify efforts to determine the level of emissions in real operating conditions. Research in real operating conditions for different engine categories becomes increasingly more standard, in this aspect, it is necessary to verify the state of knowledge and methodology in the aspect of testing engines of machines and mobile devices. The research performed by the authors was the first of this type using PEMS equipment, hence some conclusions and observations can be made from the obtained results. At present, the type approval procedures for the engine group in question do not account for emissions tests in real operating conditions, while also missing any description of a standardized research methodology. In addition, the engine group in question is not really suitable for testing in real conditions. An introduction to research aimed at developing an exhaust emission test methodology in real operating conditions of mobile device engines was included in the article.
11
Content available Modern drive systems of rail vehicles
EN
Rail vehicles are one of the sources of environmental pollution in the transport sector. Therefore, it is necessary to equip these vehicles with modern drive systems. This article concerns the issues of contemporary and future-oriented solutions of drive systems used in rail vehicles. The article analyzes energy storage possibilities including: electrochemical, mechanical and hydraulic accumulators. The conducted analyzes have taken into account the importance of how frequently they charge up, which dictates their possible applications. Characteristics of hybrid drive systems were presented, with particular emphasis on parallel systems of: hydrostatic, flywheels and electrochemical batteries. The analysis of energy flow control strategies in hybrid drive systems of railway vehicles has been made. In the summary, a solution was chosen that resulted in high conversion efficiency of the energy extracted from the vehicle's wheels.
EN
The article presents the exhaust emission results from a diesel engine in dynamic states of engine operation in the driving tests: NEDC (New European Driving Cycle) and Malta test, developed at the Poznan University of Technology. The NEDC and Malta tests were carried out as simulations on the engine test bench mimicking the driving tests conditions. The test results of the emission of carbon monoxide, hydrocarbons and nitrogen oxides obtained in each of the tests were presented. The dynamic states have been classified depending on the time derivative value of the torque and engine rotational speed. Both the positive and negative as well as zero time derivative values of torque and rotational speed were considered. Therefore, overall six types of dynamic states were analyzed. A high sensitivity of exhaust emission to various types of dynamic states was found. The exhaust emission sensitivity to dynamic states in the Malta test was found to be higher than for the NEDC test, although these tests have similar properties (average rotational speed and average torque). This is due to the fact that the NEDC test is created on the basis of the similarity of zero-dimensional characteristics of the car's speed characteristic, whereas the Malta test was designed in accordance with the principle of faithful representation in the time domain of the NEDC speed curve.
EN
The subject of this article is a comparative analysis of exhaust emissions for: HC (hydrocarbons), CO (carbon monoxide), CO2 (carbon dioxide), NOx (nitrogen oxides) from a passenger vehicle and a motorcycle in laboratory conditions on a dynamometer station. The first vehicle category was represented by a compression-ignition engine with a displacement volume of 1.3 dm3 and a power of 66 kW. The exhaust aftertreatment system included a catalytic converter and a particulate filter. The second category was a motorcycle, equipped with an engine with a displacement of 0.7 dm3 and a maximum power of 55 kW. The two-wheeled vehicle was equipped with a three-way catalytic converter. Speeds were modeled on the European type approval test - NEDC (New European Driving Cycle). In order to conduct a comparative analysis of exhaust emissions and fuel consumption from vehicles of different categories, the obtained results were presented in the form of emissions converted into passenger-kilometers (g/pkm). The research used modern equipment belonging to the PEMS (Portable Emissions Measurement Systems) group of devices. The analyzes carried out enable the decision making on which vehicles have a greater environmental impact due to their exhaust emissions, taking into account the distance and the number of passengers carried.
EN
Comparative analysis of combustion and hybrid propulsion unit in aviation application in terms of emission of harmful compounds in the exhausts emitted to the atmosphere. For the propulsion of the AOS 71 motor glider, two types of propulsion were planned as development versions. The first analysed propulsion is based on a combustion engine, but of the Wankel type (LCR 814 engine with the power of 55 kW). The second designed propulsion is an hybrid based on a LCR 407 combustion engine with a power of 28 kW, which is connected in series with an electric generator propelling the engine (Emrax 228 engine), total power of the propulsion is 55 kW. The comparison of emissions of harmful compounds emitted to the atmosphere generated by the combustion and hybrid power unit intended for assembly in the AOS 71 motor glider, assuming various loads and methods of hybrid propulsion control, was made. The tests were conducted in laboratory conditions. Several different programs were designed to simulate different energy management methods in a hybrid system, depending on the predicted mission and load of the motor glider. On the basis of laboratory tests, exhaust emission was determined from both propulsions as a function of rotational speed and load. Then, based on the assumed flight trajectory and collected test data, the emission for both propulsions variants was determined. The values of emission parameters were compared and the results were presented in diagrams and discussed in the conclusions.
EN
Analysis of the possibility of using an engine with a rotating piston as the propulsion of an electric generator in application to a motor glider propulsion The paper presents an analysis of the possibilities of application of a rotating piston engine (Wankel type) as a propulsion for an electric generator in the motor glider propulsion system. This generator would be a part of the propulsion system of a hybrid motor glider using the AOS 71 motor glider airframe. In the research, the rotational characteristics of the LCR 407ti engine were determined experimentally. Driving torque run, power and fuel consumption were determined as a function of engine speed. The obtained results are presented in diagrams. The conceptual diagram of the hybrid drive is presented. The current generator was selected and the effectiveness of the generator and the entire propulsion were assessed from the motor glider's performance point of view. On the basis of the conducted research, conclusions were drawn and there were indicated the objectives and directions of further research on hybrid propulsion with specific aerodynamic and mass limitations of the aircraft.
PL
Pomiary emisji związków szkodliwych spalin podczas testów na hamowni podwoziowej są jednymi z najistotniejszych i najbardziej skomplikowanych badań, jakim są poddawane pojazdy napędzane silnikami spalinowymi. Podczas pomiarów emisji spalin należy zwracać baczną uwagę na wiele czynników, wpływających na prawidłowość otrzymywanych wyników. W artykule omówiony został wpływ regulacji hamowni podwoziowej wykorzystywanej do wykonywania pomiarów emisji związków szkodliwych spalin oraz zużycia paliwa.
EN
Exhaust emission measurements on the chassis dynamometer are one of the most important and most complex tests which are performed on vehicles powered by combustion engines. Many factors must be under control during exhaust emission measurements, which have an influence on correctness of the obtained results. In this paper, the impact of the chassis dynamometer regulation on the exhaust emission results is analysed.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza drogowej emisji liczby oraz masy cząstek stałych w rzeczywistych warunkach eksploatacji z pojazdu hybrydowego. Co więcej, analizie poddano również warunki pracy badanego pojazdu oraz silnika. W tym celu wykonane zostały badania emisji cząstek stałych i parametrów eksploatacyjnych z lekkiego pojazdu samochodowego z napędem hybrydowym, wyposażonego w 104 kW silnik o objętości skokowej 1,58 dm3. Badania przeprowadzono w rzeczywistych warunkach ruchu, przestrzegając procedury RDE (Real Driving Emission). Test wykonano na obszarze aglomeracji poznańskiej, trasa obejmowała drogi o różnych dopuszczalnych prędkościach. Do badań wykorzystano mobilną aparaturę, należącą do grupy PEMS (Portable Emissions Measurement System), w skład której wchodziły takie urządzenia jak: SEMTECH DS., AVL MSS (Micro Soot Sensor) oraz EEPS 3090 (Engine Exhaust Particle Sizer). Uzyskane wyniki zostały odniesione do wartości dopuszczalnych emisji zgodnie ze standardem EURO 6.
EN
The subject of this article is the analysis of the particle number and mass road emission from a hybrid vehicle in real operating conditions. Additionally, the operating conditions of the tested vehicle and engine were also analyzed. To this end, particulate emissions and performance tests were carried out from a light hybrid vehicle, equipped with a 77 kW engine with a displacement of 1.58 dm3. The tests were conducted in real traffic conditions, following the standard RDE (Real Driving Emission) procedure. The test was performed within the Poznań agglomeration, the route included roads with different maximum speed limits. The research involved the use of mobile measuring equipment, belonging to the PEMS (Portable Emissions Measurement System) group, which included equipment such as: SEMTECH DS, AVL MSS (Micro Soot Sensor) and EEPS 3090 (Engine Exhaust Particle Sizer). The results obtained have been referred to the vehicle exhaust emission limit values in accordance with the Euro 6 norm.
PL
W artykule opisano problemy doboru właściwej regulacji układów pomiarowych do pomiaru emisji masy cząstek stałych z silników pojazdów ciężkich i maszyn niedrogowych na tle wymagań obowiązujących przepisów. W szczególności przeanalizowano sposób regulacji i możliwość adaptacji przyrządu pomiarowego AVL472 Smart Sampler do możliwości wykonywania badań zgodnie z normą Euro VI.
EN
In the article described the problems of selecting the right regulation of measurement systems for measuring the mass particulate emissions from engines of heavy duty vehicles and non-road mobile machineries against the background of the current regulations. In particular, the method of regulation and the possibility of adapting the AVL472 Smart Sampler sampling system to the possibility of performing tests in accordance with the Euro VI standard were analyzed.
EN
The paper presents selected test results of the PERKINS 1104D-E44TA engine, adjusted to being dualfuelled with compressed natural gas and Diesel fuel. The tests were carried out with maximum possible dosing of natural gas and then with lowering its dosing by approximately half. The obtained test results were compared with the results of tests carried out when the engine was powered with Diesel fuel only.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań silnika PERKINS 1104D-E44TA przystosowanego do zasilania dwupaliwowego sprężonym gazem ziemnym i olejem napędowym. Badania przeprowadzono przy maksymalnym możliwym dawkowaniu paliwa gazowego i po jego zmniejszeniu o około połowę. Otrzymane wyniki badań porównano z wynikami uzyskanymi przy zasilaniu silnika olejem napędowym.
PL
Rozwój i modyfikacje napędów współczesnych silników wymagają odpowiednich paliw do tych napędów, tak aby spełnione zostały wymagania główne, określone odpowiednimi normami przedmiotowymi dla paliw konwencjonalnych oraz wymaganiami silników spalinowych wewnętrznego spalania określonymi zarówno dla paliw konwencjonalnych oraz innych nośników energii określanych jako paliwa alternatywne.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.