Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1031

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik spalinowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
EN
In this paper, the results of modeling of the burning process in the piston engines whose working process is realized on the basis of various conceptual approaches are presented: in diesel with direct injection of the fuel; in a gas engine with spark ignition; and in a two-fuel engine (in the gas-diesel), where the mixture of natural gas and air ignites with the help of the fuse dose of the diesel fuel. The models of burning based on the different in-principle approaches are analyzed and used. Verification of the models is performed by a comparison of the results of modeling with the experimental diagrams. The specific values of the empirical coefficients, used in modeling of the burning proces in the engines under study, are determined. The practical recommendations on the choice of the burning model depending on the working process conception are given.
PL
Przeprowadzono testy symulacyjne dla oleju napędowego (ON) i estrów metylowych kwasów tłuszczowych otrzymanych ze zużytego oleju kuchennego. Podstawą obliczeń był proces termicznego tworzenia się NO zgodnie z mechanizmem Zeldowicza dla silników Diesla. Współczynniki szybkości reakcji wyznaczono metodami Baulcha, GRI-MECH 3.0 i Heywooda. Stężenie NO obliczone metodą GRI-MECH było najbliższe wynikom doświadczalnym. Metoda ta może znaleźć potencjalne zastosowanie do szacowania rzeczywistych stężeń NO powstającego w silniku spalinowym napędzanym paliwem alternatywnym i innymi paliwami wyższej generacji o podobnych właściwościach fizykochemicznych.
EN
Simulation tests were carried out for diesel oil (ON) and fatty acid Me esters obtained from used cooking oil. The calcs. were based on thermal NO formation according to the Zeldovich mechanism for diesel engines. Reaction rate coeffs. detd. by Baulch, GRI-MECH 3.0 (G) and Heywood were used. The NO concn. calcd. by method (G) was closest to the results of the exptl. detd. NO concn. and was the best method to demonstrate the actual NO concs. formed in an internal combustion engine fueled with alternative fuel and other higher generations fuels with similar phys. and chem. properties.
3
Content available remote Diagnozowanie jakości powierzchni tłoka aluminiowego po procesie fosforanowania
PL
We współczesnych przedsiębiorstwach kontrola jakości prowadzona po procesach obróbki chemicznej, jako procesach specjalnych, stanowi jeden z kluczowych elementów ukazujących poziom organizacji produkcji. Umiejętne stosowanie dostępnych technologii oraz dostępnych instrumentów zarządzania jakością stwarza możliwość ciągłego eliminowania niezgodności u ich źródeł. Celem badań było zdiagnozowanie powierzchni tłoków poddanych przemysłowej obróbce powierzchni poprzez fosforanowanie. Tłoki te przeznaczone były do silników diesla stosowanych w pojazdach lekkich. Określono źródła niezgodności powstające w procesie fosforanowania odlewów. Wykorzystano w tym celu i zintegrowano wybrane techniki zarządzania jakością. Działania te przyczyniły się do znacznego zmniejszenia liczby wyrobów niezgodnych.
EN
The Ishikawa diagram and ABCD-Suzuki method were used to det. the reasons for incorrect coverage of the Al piston surface with a phosphate layer. The defect resulted from inadequate degreasing of the piston surface.
EN
The most desirable effect of motorization development is providing a drive unit with high performance parameters and reduce the environmental impact. This study presents the results of tests of a self-ignition engine power output and torque. The tested engine was powered with diesel oil and a mixture of fatty acid methyl esters in the proportions of 10%, 30% and 50% with performance additives, for standard settings of the fuel injection system. The tests were carried out on a chassis dynamometer for full load of the engine. The vehicle was placed on the dynamometer rollers and attached to the base by means of belts. The analysis shows that application of the mixture decreases the engine performance parameters to such a degree that the engine is not put at any risk of damage.
PL
Najbardziej pożądanym efektem rozwoju motoryzacji jest uzyskiwanie wysokich parametrów jednostki napędowej i małe zanieczyszczenie środowiska naturalnego. W pracy przedstawiono badania mocy użytecznej oraz momentu obrotowego silnika z zapłonem samoczynnym. Badany silnik zasilany był olejem napędowym i mieszaniną estrów metylowych kwasów tłuszczowych i oleju napędowego w proporcjach 10%, 30% i 50% z dodatkiem uszlachetniającym, przy standardowych ustawieniach sterownika wtrysku paliwa. Badania prowadzone były na hamowni podwoziowej, przy pełnym obciążeniu silnika. Z ich analizy wynika, że stosowanie mieszanki obniża parametry silnika w stopniu niezauważalnym podczas jego eksploatacji.
EN
A dynamic advancement of the design of combustion engines generates a necessity of introduction of strategies of operation based on the information related to their technical condition. The paper analyzes problems related to vibration based diagnostics of valve clearance of a piston combustion engine, significant in terms of its efficiency and durability. Methods of classification have been proposed for the assessment of the valve clearance. Experiments have been performed and described that aimed at providing information necessary to develop and validate the proposed methods. In the performed investigations, the vibration signals were obtained from a triaxial accelerometer located in the engine cylinder head. A parameterization of the obtained vibration signal has been carried out for the engine operating under different engine loads, rotation speeds and valve clearance settings. The parameterization pertained to the specific features of the vibration signals, the derivative of the vibration signal as a function of time as well as the envelope of this derivative. In the first approach, the authors developed a classifier in the form of a set of binary trees that additionally allowed distinguishing the features significant in terms of the identification of adopted classes. For comparison, the authors also developed classifiers in the form of a neural network as well as a k-nearest neighbors algorithm using the Euclidean metric. Based on the performed investigations and analyses a method of valve clearance assessment has been proposed.
PL
Dynamiczny rozwój konstrukcji silników spalinowych generuje potrzebę wprowadzenia strategii eksploatacji jednostek napędowych, opartej na znajomości ich stanu technicznego. W artykule poddano analizie zagadnienia, związane z drganiową diagnostyką luzu zaworów tłokowego silnika spalinowego, istotnego ze względu na efektywność pracy silnika i jego trwałość. Zaproponowano wykorzystanie metod klasyfikacji do oceny poprawności luzu zaworowego. Przeprowadzono i opisano eksperymenty, które miały na celu dostarczenie informacji koniecznych do zbudowania i zweryfikowania zaproponowanych metod. W przeprowadzonych badaniach pozyskano sygnały drganiowe z trójosiowego czujnika przyspieszeń drgań zlokalizowanego na głowicy silnika. Dokonano parametryzacji uzyskanych przebiegów czasowych sygnału drganiowego dla silnika pracującego pod różnym obciążeniem, z różnymi prędkościami obrotowymi oraz z różnymi luzami zaworowymi. Parametryzacja dotyczyła zarówno cech sygnału przyspieszeń drgań, pochodnej przyspieszeń drgań względem czasu jak i obwiedni tej pochodnej. W pierwszym podejściu zbudowano klasyfikator w postaci zbioru drzew binarnych, który przy okazji pozwolił na wyodrębnienie istotnych, ze względu na przyjęte klasy, cech. Dla porównania zbudowano także klasyfikatory w postaci sieci neuronowej jak i algorytmu k – najbliższych sąsiadów z metryką euklidesową. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz zaproponowano metodę oceny luzu zaworowego.
EN
Constrained by the micro-space structure, it is proposed to use platinum wire incandescent ignition combustion mode to achieve the operation of internal combustion engine. However, the combustion test of the platinum wire incandescent ignition in miniature piston internal combustion engine shows: the combustion mode of micro-space platinum wire incandescent ignition has a poor combustion characteristic, low heat release rate, long combustion duration, and low combustion pressure. Therefore, a homogenous charge compression ignition mode is proposed to realize the operation of miniature internal combustion engine. However, it is found that the compression combustion cannot be come true in the cold start-up state of the micro engine. And the compression combustion in the first cycle was realized by the way of increasing the temperature of the cylinder block and platinum wire appropriately. The results show that: The maximum heat release rate is obviously improved and the combustion duration shortened by 28.6ºCA, and pmi increased by 76%. So, a novel hybrid combustion mode of in-cylinder compression combustion supported by the platinum wire incandescent ignition is put forward, through the way of adjusting the temperature of platinum wire, and this combustion mode is regarded as the ideal combustion mode of micro reciprocating piston internal combustion engine.
EN
The article discusses methods for determining top dead center, based on the analysis of pressure diagrams of a marine engine. The advantages and disadvantages of different methods are shown. Diagnostics of marine engines during operation and the selection of optimal operating conditions is based on the analysis of gas pressure diagrams, as well as fuel supply and gas distribution diagrams. As a result of the analysis of the pressure diagrams, the indicator engine power is calculated, which is further used in the management of engine operation modes, in the calculation of specific indicators, as well as in the calculation of energy efficiency coefficients of marine vessels according to International Maritime Organization recommendations. The influence of the accuracy of determining the position of the top dead center on the calculation of the mean indicated pressure and indicator power is shown. The authors considered a method for determining top dead center, based on the solution of the equation P’= 0, which provides the required accuracy in calculating the mean indicated pressure and indicator power of the engine during operation. It is shown that the method can be applicable in marine engine working process monitoring systems as an alternative to hardware methods for determining the top dead center.
EN
The article presents attempts related to the laser welding of combustion engine manifold and turbine. The study discussed in the article made it possible to identify the potential and limitations connected with the application of laser welding technologies, workmanship accuracy and the positioning of elements to be welded. The study-related tests enabled the assessment of the effect of primary welding parameters on the shape of the weld both in terms of keyhole and melt-in welding processes. The first part of the research-related article discusses results concerning the laser welding of the compensating capsule with the collector.
PL
W artykule opisano próby spawania laserowego elementów manifold i turbiny silników spalinowych. Określono możliwości i ograniczenia zastosowania technologii spawania laserowego związaną z dokładnością wykonania i pozycjonowanie elementów przeznaczonych do spawania. Zbadano wpływ podstawowych parametrów spawania na uzyskany kształt spoiny zarówno w przypadku spawania laserowego techniką z oczkiem jak i techniką z jeziorkiem. W części 2. omówiono wyniki prób spawania laserowego mieszka kompensacyjnego z kolektorem.
EN
To estimate the effect of the axial movement of piston rings in the piston grooves on the blow-by in the internal combustion engine (ICE) by an experiment- calculated method. This contributes to the development of practical recommendations for the further improvement of the engine ring seal designs. Abstract theorems were used when modelling the effect of the axial movement of piston rings in the piston grooves on the blow-by in an ICE. They are based on the fundamental theory of heat engines, thermodynamics and hydraulics. The ICE running was analysed using design-theoretical research methods. The effect of the axial movement of piston rings in the piston grooves on the blow-by in the ICE was established. This creates prerequisites for a more accurate assessment of their sealing capacity and for ways to further improve them. Calculated dependences for computing the blow-by depending on the positional relationship of the rings in the piston grooves were obtained. The dependences of gas escapes on the engine crankshaft speed were obtained, which is especially important for idling modes by which one can judge the dynamic stability of the ring seal and solve the problems of improving its service properties. The calculated dependences for evaluation of the blow-by depending on the positional relationship of the rings in the piston grooves and their respective possible gas flows in the ring seal were obtained for the first time. The practical method for estimating the dynamic stability of the ring seal by decencies of gas escape on the crankshaft rotation speed in ICE was proposed.
EN
The article describes the modification of a spark-ignition engine that affects the pressure change in the combustion chamber. The use of innovative methods of regulating the compression pressure gives a lot of positive effects.
11
EN
Nowadays higher and higher requirements are demanded in the matter of emissions and power in modern combustion engines. Downsizing comes with using the best materials with very precise manufacturing technologies. Referring to the statements above it is known, that today 's engines are also very sensitive to the usage of engine oils and other operational fluids. The manufacturer strictly specified prescribed engine oil and its change interval. Violation of the manufacturer's specified terms may have fatal consequences. A high-quality product of Japan concern Subaru, Legacy Outback 2.0 D is not an exception. It is known, that violating engine oil change intervals is not worth it, which this paper - inspection of defective turbo and searching for the causes of its failure; is dealing with. One of the causes of the failure is considerably degraded engine oil and the fact, that essential maintenance was neglected.
PL
Obecnie są stawiane coraz wyższe wymagania w zakresie emisji i mocy w nowoczesnych silnikach spalinowych. Silniki po downsizingu są wyposażane w najlepsze materiały o bardzo precyzyjnych technologiach produkcji. Odnosząc się do powyższych stwierdzeń, wiadomo, że dzisiejsze silniki są również bardzo wrażliwe na użycie olejów silnikowych i innych płynów eksploatacyjnych. Producent ściśle określa zalecany olej silnikowy i okres jego wymiany. Naruszenie określonych przez producenta warunków użytkowania może mieć fatalne skutki. Wysokiej jakości produkt japońskiego koncernu Subaru, samochód osobowy Legacy Outback 2.0 D, nie jest wyjątkiem. Wiadomo, że naruszanie odstępów między wymianami oleju silnikowego nie jest tego warte. Jak opisano w pracy mamy do czynienia a kontrolą uszkodzoną turbosprężarką i poszukiwaniem przyczyn jej awarii. Jedną z przyczyn awarii jest znacznie zdegradowany olej silnikowy i fakt, że podstawowe czynności konserwacyjne zostały zaniedbane.
EN
In this work, the thermal efficiency in an engine with the Atkinson cycle was determined. The authorsof the work showed a significant increase in the overall efficiency of the engine operating according to the Atkinson cycle in relation to the engine working according to the Otto, Diesel and Sabathe cycles. The article presents the results of simulation studies on the efficiency of an internal combustion engine operating according to the Atkinson cycle and comparative cycles: Otto, Diesel, and Sabathe. The simulation tests were carried out taking into account the type of the theoretical working factor ofthe thermal cycles. The work has determined the degree of isobaric volume change in the Atkinson cycle and its influence on the theoretical efficiency of the cycle.
PL
W niniejszym artykule dokonano teoretycznej analizy wyznaczania sprawności ogólnej silnika cieplnego pracującego według obiegu Atkinsona. Autorzy pracy wykazali wystąpienie znaczącego wzrostu sprawności ogólnej silnika pracującego według obiegu Atkinsona w stosunku do silnika pracującego według obiegów Otto, Diesla i Sabathe’a. W artykule przedstawione zostały wyniki badań symulacyjnych dotyczących sprawności silnika spalinowego pracującego według obiegu Atkinsona oraz porównawczo obiegów: Otta, Diesla i Sabathe. Badania symulacyjne przeprowadzone zostały w uwzględnieniem rodzaju czynnika roboczego teoretycznego obiegu cieplnego. W pracy został wyznaczony stopień izobarycznej zmiany objętości w obiegu Atkinsona oraz jego wpływ na sprawność teoretyczną obiegu.
EN
The dynamic development of internal combustion engine design and requirements for high reliability generates the need to apply a strategy of their operation based on the current technical condition. The paper concerns vibration diagnostics of automatic compensators of valve lash of a combustion engine. It presents the course of an active experiment conducted in order to develop a methodology for identifying the state of compensators based on measures of vibration signals measured at the engine head. Based on the results of the experiment, a classifier was developed in the form of a decision tree, which with high accuracy identified the technical condition of the compensators. The set of simple rules obtained thanks to the built up trees allows for easy implementation of the diagnostic system in practice.
PL
Zanieczyszczenia znajdujące się w paliwie są często przyczyną uszkodzenia silnika spalinowego lub pogorszenia jego osiągów.
EN
The article presents the results of the investigations of turbocharger shaft bearing using different kinds of lubrication conditions (dry friction and lubrication with different kind of oils). In particular, the wear of the turbocharger shaft surface was evaluated. One of the most frequent failures is the seizure of the turbocharger shaft in the slide bearing, causing its rotation, which leads to destruction of the assembly and costly repairs. On the basis of the conducted tests, it was found that the average value of representative breaks surface on the turbocharger shaft are reduced using of a less viscous oil. Similar situation was seen using new oil instead overworked oil – it had an influence on the value of diameter of breaks.
16
Content available remote Budowa akumulatorów samochodów elektrycznych
PL
Omówiono akumulatory stosowane w samochodach z silnikiem spalinowym i akumulatory pojazdów elektrycznych (akumulatory trakcyjne).
EN
A review with 19 refs. of Li-ion battery construction used in electric vehicles and comparison with a traditional car batteries.
EN
The paper deals with particulate emission from the rail vehicles equipped with a combustion engine drive. Physicochemical properties of the particulate matter and the mechanisms of their emergence are described as well as their consequences exerted on the environment, with special attention paid to their impact on humans. Legal regulations related to their emission are quoted, inclusive of the latest standards (stage V) as well as the requirements relating to the measurement methods of the particulate mass and number of the particles.
PL
Artykuł dotyczy emisji cząstek stałych z pojazdów szynowych, w których źródłem napędu jest silnik spalinowy. Opisano właściwości fizykochemiczne cząstek stałych, mechanizmy ich powstawania oraz zaprezentowano wpływ ich oddziaływania na otoczenie, w tym bezpośrednio na człowieka. Zawarto regulacje prawne dotyczące ich emisji wraz z określeniem najnowszych norm (etap V) oraz wymagania dotyczące metod pomiarowych pomiaru masy i liczby cząstek stałych.
18
Content available Cavitation defects in farm vehicle engines
EN
The article identifies and analyses selected examples of cavitation erosion occurring in farm tractor engines and their systems at different mileages. The analysis has been carried out on the basis of known theoretical rudiments of this phenomenon. The paper presents photographs from maintenance work selected by the authors, which illustrate the discussed matter graphically. There is a discussion on how to prevent cavitation phenomena occurring in coolant, which induce engine defects.
PL
W artykule poddano identyfikacji i przeanalizowano wybrane przykłady występowania erozji kawitacyjnej w silnikach ciągników rolniczych i ich układach, po różnych przebiegach. Analizę przeprowadzono na podstawie znanych podstaw teoretycznych tego zjawiska. Zamieszczono zdjęcia wybrane przez autorów z pracy serwisowej, które graficznie przedstawiają zagadnienie. Omówiono również jak zapobiegać zjawiskom kawitacji w cieczy chłodzącej powodującej uszkodzenia silników.
EN
Air pollution in cities is an increasing problem. The increased concentration of toxic harmful substances, including PM10 and PM2.5, is noticeable in the autumn and spring period. This is when the heating period begins. However, the industrial sector is not always responsible for air pollution. Transport also has its share. The share of transport depends on the terrain and buildings. The lack of proper air flow causes emitted suspended dust and other particulates to remain above the city creating smog. In Poland, there are up to 40,000 deaths per year because of PM10 and PM2.5 emissions. The same problem applies to other European cities. Therefore, it is necessary to take specific measures to limit as much as possible the emission of toxic substances. In the case of activities in the transport sector, several solutions are possible. One of them is the use of vehicles with alternative power systems. In the short-term, it is reasonable to use hybrid alternative drives. In order to verify the advantages of using vehicles with hybrid systems, the authors of the article performed comparative tests on a chassis dynamometer. The objects of the study were two vehicles - one with a classic propulsion system and the other with a hybrid system in the current WLTC homologation cycle (WLTP procedure).
PL
Zanieczyszczenie powietrza w miastach stanowi coraz większy problem. Zwiększone stężenia toksycznych szkodliwych substancji, w tym PM10 i PM2.5, jest zauważalne jesienią i wiosną. Jest to początek okresu grzewczego. Jednak sektor przemysłowy nie zawsze jest odpowiedzialny za zanieczyszczenie powietrza. Transport ma również swój udział. Udział transportu zależy od terenu i budynków. Brak odpowiedniego przepływu powietrza powoduje emisję między innymi zawieszonego pyłu, który pozostaje nad miastem, tworząc smog. W Polsce umiera do 40 000 osób rocznie z powodu PM10 i PM2,5. Ten sam problem dotyczy innych miast europejskich. Dlatego konieczne jest podjęcie szczególnych środków w celu ograniczenia w jak największym stopniu emisji toksycznych substancji. W przypadku działań w sektorze transportu możliwe są różne rozwiązania. Jednym z nich jest wykorzystanie pojazdów z alternatywnymi systemami energetycznymi. W perspektywie krótkoterminowej rozsądne jest stosowanie hybrydowych alternatywnych napędów. Aby zweryfikować zalety stosowania pojazdów z układami hybrydowymi, autorzy artykułu przeprowadzili testy porównawcze na hamowni podwoziowej. Przedmiotem badań były dwa pojazdy - jeden z klasycznym układem napędowym, a drugi z układem hybrydowym, w aktualnym cyklu homologacji WLTC (procedura WLTP).
PL
Technologia ORC (Organic Rankine Cycle – Organiczny obieg Rankine’a) postrzegana jest jako jedna z najlepszych metod pozwalających na przekształcenie nisko– i średniotemperaturowych zasobów ciepła odpadowego w energię elektryczną. W niniejszej pracy przedstawiono przykłady wdrożeń układów ORC w zakresie wykorzystania ciepła odpadowego w przemyśle. Przeprowadzono również szczegółową analizę współpracy układu ORC z silnikiem spalinowym zasilanym gazem z odmetanowywania kopalni. Na tym przykładzie omówiono kluczowe zagadnienia technologiczne i ekonomiczne z uwzględnieniem korzyści energetycznych i środowiskowych.
EN
The ORC (Organic Rankine Cycle) technology is perceived as one of the best methods for transforming of low– and medium-grade waste heat resources into electricity. This paper presents examples of the implementation of ORC systems in the field of waste heat utilization in industry. A detailed analysis of the cooperation of the ORC system with the combustion engine fueled with coalbed methane was also carried out. On this example, key technological and economic issues were discussed, including energy and environmental benefits.
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.