Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik klatkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Stanowisko laboratoryjne z generatorem klatkowym do emulacji turbiny wiatrowej
PL
W artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne będące emulatorem turbiny wiatrowej. Emulator umożliwia odtwarzanie momentu mechanicznego wytwarzanego przez turbinę wiatrową dla określonej prędkości wiatru i prędkości obrotowej i napędzanie generatora elektrycznego w sposób analogiczny do turbiny wiatrowej. Zapewnienie powtarzalnych warunków testowych pozwala na porównywanie różnych algorytmów sterowania turbiną. W przedstawionym rozwiązaniu moment turbiny jest wytwarzany przez napęd AC z silnikiem klatkowym sprzęgniętym z generatorem klatkowym na wspólnym wale. Przemiennik częstotliwości sterujący napędem emulatora pracuje w trybie sterowania momentem. Sygnał zadany dla przemiennika, proporcjonalny do emulowanego chwilowego momentu turbiny, jest obliczany jako wyjście z modelu matematycznego turbiny symulowanego w czasie rzeczywistym w środowisku Matlab-Simulink na komputerze PC. Przedstawiono wyniki eksperymentów zarejestrowane dla znormalizowanych podmuchów oraz losowego profilu wiatru.
EN
The paper presents a laboratory setup to be used as a wind turbine emulator. The emulator can be used for research investigation by reproducing the mechanical torque developed by a wind turbine for a given wind speed and angular velocity, thus driving an electrical generator in a similar way to a wind turbine. Ensuring repeatable testing conditions allows for comparison of different wind turbine control algorithms. In the presented solution, the turbine torque is reproduced by an AC drive with a squirrel cage motor coupled with the AC generator on the common shaft. A frequency converter that controls the emulator motor operates in the torque control mode. The command for the converter, proportional to the emulated instantaneous turbine torque, is calculated as the output from a wind turbine mathematical model running in the real time on PC in the Matlab-Simulink environment. Experimental results recorded for standardized wind gusts and a random wind profile are presented.
2
Content available remote Wpływ regulacji prędkości na pobór mocy przez silniki przenośnika taśmowego
PL
Badano zmiany poboru mocy przez silniki napędowe przenośnika taśmowego przy zmniejszaniu jego prędkości. Analizowano wpływ regulacji prędkości na pracę przenośnika poziomego i transportującego urobek dość stromo w górę. Obliczono wartości oporów ruchu i momenty obciążenia silników przy pełnej prędkości i przy połowie prędkości. Pobór mocy z sieci wyznaczono dwoma metodami. W pierwszym wariancie wykorzystano proste zależności statyczne. W wariancie drugim posłużono się dynamicznym modelem silnika zaimplementowanym w programie ATP/EMTP.
EN
The changes of the power consumption by the drive motors of the belt conveyor in case of reducing the speed were studied. The influence of the speed control on the work of two conveyors: horizontal and transporting excavated material quite steeply up were analyzed. Values of the resistances of motion and motor’s load torque at full speed and at half speed were calculated. The power consumption of the supply network was determined by two methods. In a first variant according to uses simple static patterns. In the second variant a dynamic model of the engine implemented in the ATP / EMTP program was used.
PL
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne symptomów asymetrii wirnika silnika indukcyjnego klatkowego wynikającej z uszkodzenia. Uwzględniono współczesne struktury układów sterowania napędami o zmiennej prędkości kątowej wału, sterowania z pomiarem prędkości kątowej wału oraz sterowania bezczujnikowego. Wyniki przeprowadzonych badań znajdują zastosowanie w diagnostyce układu napędowego. Wybór sygnału diagnostycznego istotnie wpływa na możliwości detekcji uszkodzenia we wczesnej fazie rozwoju lub przy ograniczonym obciążeniu silnika. Przedstawiono badania wrażliwości zmiennych stanu oraz zmiennych sterujących na asymetrię wirnika.
EN
The paper presents experimental verification of sensorless controlled induction motor rotor drive asymmetry in Results of this study are dedicated for implementation in the real-time automated diagnostic system of the variable speed IM drive. State and control variables sensitivity to the asymmetry symptoms are presented. The most sensitive state and control system variables are recommended for rotor asymmetry diagnosis.
4
Content available remote Wirnik klatkowy z rozruchowymi zwojami zwartymi
PL
O trwałości silnika klatkowego dużej mocy, eksploatowanego w trudnych warunkach rozruchowych (rozruchy długotrwałe, lub często powtarzane) decyduje rozwiązanie wirnika, ponieważ właśnie wirnik narażony jest podczas rozruchu na największe obciążenia termiczne i dynamiczne. Najbardziej odpornym na destrukcyjne działanie prądu rozruchowego jest wirnik z tzw. prętami biernymi. Rozwiązanie to ma jednak swoje mankamenty: pręty bierne o dużej masie zajmują znaczną objętość w czynnej części silnika. W artykule opisano nowatorskie rozwiązanie, w którym rolę litych prętów biernych spełniają zwoje zwarte rozmieszczone pojedynczo, w każdym żłobku wirnika. Ich masa jest znacząco mniejsza od masy prętów litych. Ponadto reluktancja obwodu magnetycznego strumienia rozproszenia żłobkowego w wirniku z rozruchowymi zwojami zwartymi jest znacznie mniejsza, co skutkuje zmniejszeniem prądu rozruchowego silnika. Doświadczalny silnik klatkowy mocy 90 kW ze zwojami zwartymi w wirniku został wykonany i przebadany w Instytucie KOMEL w 2014 roku.
EN
Exploitation durability of the squirrel cage motor at heavy starting conditions depends on their rotor design. The most reliable induction motor for frequently repeated or long lasting starts is that with idle bars in the rotor. But idle bars design has their disadvantages as well. The idle bars should be massive, they take a pretty large volume of the active part of the rotor. In the paper a special (patented by Komel) rotor design, with short circuited turns in the slots, instead of massive idle bars is presented. Laboratory test results of an experimental squirrel cage 90 kW motor with short circuited turns in their rotor are given. The motor was designed, manufactured and tested at KOMEL Institute, Katowice, in 2014.
PL
Problematyka badań eksperymentalnych dużych maszyn elektrycznych, a szczególnie konstruktorskich badań trwałościowych, jest trudnym i kosztownym zagadnieniem. Artykuł zawiera retrospektywny opis prac eksperymentalnych podjętych przed kilkudziesięciu laty w Politechnice Rzeszowskiej, w odniesieniu do wysokonapięciowych silników indukcyjnych klatkowych.
EN
The issues of experimental tests of large electric machines is a complex and costly task, especially constructional endurance tests. The paper contain a retrospective desription of experimental tests of high-voltage squirrel-cage induction motors which have been taken in Rzeszow University of Technology for several decades.
6
Content available remote Five-Phase Squirrel-Cage Motor : Construction and Drive Properties
EN
This paper presents the simulation and experimental results of a five-phase squirrel-cage induction motor. The new machine has been designed to operate in a drive system with third harmonic rotor flux injection in order to improve the motor torque utilization. The motor structure, the mathematical model as well as the laboratory prototype have been described. The motor speed-torque characteristics and transients are elaborated on. Furthermore, the start-up possibility in the case of one or two stator winding faults has been shown as well. The idea of a closed loop speed control with increased load torque is presented.
PL
W pracy przedstawiono 5-fazowy silnik indukcyjny klatkowy, który został zaprojektowan tak, aby wykorzystać wyższe harmoniczne momentu elektromagnrtycznego. Przedstawiono konstrukcję maszyny, model matematyczny oraz zbudowany prototyp laboratoryjny. Zaprezentowano charakterystyki mechaniczne oraz przebiegi w stanach przejściowych. Wskazano na możliwość rozruchu i pracy maszyny przy uszkodzeniu jednej lub dwóch faz. Przedstawiono koncepcję sterowania ze zwiększeniem momentu napędowego.
PL
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne symptomów asymetrii wirnika silnika indukcyjnego klatkowego wynikającej z uszkodzenia. Uwzględniono współczesne struktury układów sterowania napędami o zmiennej prędkości kątowej wału, sterowania z pomiarem prędkości kątowej wału oraz sterowania bezczujnikowego. Wyniki przeprowadzonych badań znajdują zastosowanie w diagnostyce układu napędowego. Wybór sygnału diagnostycznego istotnie wpływa na możliwości detekcji uszkodzenia we wczesnej fazie rozwoju lub przy ograniczonym obciążeniu silnika. Przedstawiono badania wrażliwości zmiennych stanu oraz zmiennych sterujących na asymetrię wirnika.
EN
The paper presents experimental verification of squirrel-cage induction motor rotor asymmetry symptoms resulting from broken rotor bars. Up-to-date variable speed drives control system topologies are investigated including measurementbased and sensorless control. Results of this study are dedicated for implementation in the real-time automated diagnostic system of the variable speed IM drive. State and control variables sensitivity to the asymmetry symptoms are presented. The most sensitive state and control system variables selection is recommended in selected control system topologies for asymmetry diagnosis.
8
Content available remote Wirnik klatkowy z rozruchowymi zwojami zwartymi
PL
O trwałości silnika klatkowego dużej mocy, przewidzianego do trudnych warunków rozruchowych decyduje rozwiązanie wirnika. Najbardziej odpornym na działanie prądu rozruchowego jest wirnik z tzw. prętami biernymi. Rozwiązanie to ma jednak swoje mankamenty: pręty bierne o dużej masie zajmująznaczną objętość w czynnej części silnika. W rozwiązaniu opisanym w artykule, rolę prętów biernych spełniają zwoje zwarte rozmieszczone pojedynczo, w każdym żłobku wirnika. Ich masa może być znacząco mniejsza od masy litych prętów. Ponadto reluktancja obwodu magnetycznego strumienia rozproszenia żłobkowego w wirniku z rozruchowymi zwojami zwartymi jest znacznie mniejsza; skutkuje to zmniejszeniem wielkości prądu rozruchowego silnika.
EN
Exploitation durability of the squirrel cage motor at heavy starting conditions depends on their rotor design. The most reliable induction motor for frequently repeated or long lasting starts is that with idle bars in the rotor. But idle bars design has their disadvantages as well. The idle bars should be massive, they take a pretty large volume of the active part of the rot or. In the paper a special rotor design, with short circuited turns in the slots, instead of massive bars is presented. Laboratory test results of an experimental squirrel cage 90 kW motor with short circuited turns in their rotor are given. The motor was designed, manufactured and tested at KOMEL Institute, Katowice.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące sprawności układu złożonego z przemiennika częstotliwości i indukcyjnego silnika klatkowego. Badaniom poddano układ składający się z przemiennika częstotliwości typu F-3B oraz silnika klatkowego małej mocy Sg 90 S-4 pracującego ze zmiennym obciążeniem. Polegały one na wyznaczeniu wartości napięcia optymalnego dla przyjętych wartości mocy pobieranej, dla których sprawność układu była sprawnością maksymalną czyli optymalną. Analiza wyników badań wykazała, że przy optymalnej pracy całego układu, silnik klatkowy praktycznie pracuje również z optymalną sprawnością. Wynika stąd bardzo ważny wniosek, że optymalną pracę układu można uzyskać przez minimalizację strat w silniku.
EN
The article presents a study on the efficiency of the system consisting of the frequency inverter and induction cage motor. The system consisting of drive F-3B and induction cage motor of low power Sg 90 S-4 operating with variable load was tested. They involved the determination of the optimum voltage for the assumed value of input power for which the efficiency of the system was the maximum or optimum efficiency. Analysis of the results showed that the optimal operation of the entire system, induction cage motor is also working virtually with optimum efficiency. It follows a very important conclusion that the optimal control of the system can be achieved by losses minimizing in the motor.
PL
Wykorzystując rozbudowany matematyczny model przenośnika taśmowego wyznaczano momenty elektromagnetyczne dwóch silników napędzających wspólny bęben napędowy przenośnika. Uwzględniono możliwość wystąpienia różnic pomiędzy parametrami silników oraz przesunięcia czasu załączenia jednego z nich. Badano również przypadek współpracy silników z przemiennikami częstotliwości pracującymi w otwartym układzie sterowania. Uwzględniono różnice przebiegów ramp rozruchowych obu przemienników. Symulacje pozwalają ocenić stopień przeciążenia silnika i dopuszczalność rozruchu w danych warunkach.
EN
Using extensive belt conveyor mathematical model, electromagnetic moments of the two engines driving a common drive drum of the conveyor were determined. Taken into account the possibility of differences between the parameters of the motors and the time shift switch one of them. Were also investigated case of cooperation between motors with frequency converters operating in open loop. Allowances for differences starter ramp waveforms both drives. The simulations allow us to assess the degree of overload and start acceptability under given conditions.
11
Content available remote High power squirrel cage motors for heavy starting conditions
PL
Prąd rozruchowy silników klatkowych dużej mocy załączanych bezpośrednio na sieć wywołuje naprężenia termiczne i dynamiczne, groźne szczególnie dla klatki wirnika. Właściwe rozwiązanie konstrukcyjne klatki ma zasadnicze znaczenie dla trwałości silnika. Pokazano przykłady, w których przez modyfikację konstrukcji wirnika uzyskano znaczącą poprawę trwałości silnika.
EN
High capacity induction squirrel cage motors used at different industrial drives are usually started by direct line starts. Starting current, several times higher than nominal load current, causes thermal and mechanical dynamic stresses posing hazard to motor construction. Both stator and rotor windings are endangered at starting period, but stresses in rotor cages are usually considerably higher, therefore rotor design (and its manufacturing process) is of high importance for motor’s durability.
PL
Omówiono zagrożenia silnika klatkowego przy rozruchu załączeniem bezpośrednio na sieć oraz przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne zapobiegające uszkodzeniom.
EN
Thermal and mechanical stresses occurred at d.o.1. starting of squirrel cage induction motors are discussed, proper design of rotors, preventing failures, presented.
PL
W artykule zaprezentowano sterowanie wymuszające dynamikę (FDC) oparte na metodzie bezpośredniego sterowania momentu (DTC) w zastosowaniu do silnika asynchronicznego klatkowego i maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej (MDZ). Przedstawiono ideę sterowania FDC, ideę metody DTC oraz specyficzne właściwości połączenia obu metod sterowania. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych oraz laboratoryjnych układów napędowych.
EN
Application of the forced dynamics control (FDC) based on the direct torque control method for the control of the squirrel-cage induction motor (IM) and doubly fed induction machine (DFIM) is presented in the paper. Idea of FDC and DTC method and specific properties of hybrid DTCFDC control system were described. Paper contains simulation and laboratory tests results of IM and DFIM working in three example dynamic modes and influence of moment of inertia on speed regulation.
PL
W artykule zaprezentowano dwie metody estymacji współczynnika sprawności silnika klatkowego w trakcie jego pracy. Jako pierwsza z metod została przedstawiona metoda NAGT (Nonintrusive air gap torgue) zaczerpnięta z literatury zagranicznej. Druga metoda to zmodyfikowana przez autorów metoda NAGT. Dla obydwu metod zostały wyznaczone błędy graniczne określone metodą różniczki zupełnej. Zaprezentowane zostały wyniki estymacji współczynnika sprawności z wykorzystaniem omówionych metod dla czterech trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych małej mocy. Dokonano porównania otrzymanych wyników oraz omówiono wpływ wprowadzonych modyfikacji na skuteczność metody estymacji współczynnika sprawności silnika.
EN
Two non-intrusive methods of estimating efficiency of a squirrel-cage induction motor are presented. The first method (Non-intrusive air gap torgue) was taken from foreign literature. The second method is modified by the authors of NAGT method. Both are based on determination of electromagnetic torque in the motor's air gap. The error limits are determined for both methods by the total differential method. Estimation results are presented using the efficiency factor. Boundary errors of these methods and results of efficiency estimations are compared to those measured directly in accordance with a reference standard.
EN
The impact of squirrel-cage material on steady-state and dynamic performance of induction motors and line-start interior permanent magnet synchronous motors is evaluated based on experimental data. The performance of motors with equal squirrel-cages manufactured from aluminium and silumin is analyzed and discussed, thus an integral analysis of similarities and differences between both motor types in relation to the squirrel-cage material is performed.
PL
Analizowano wpływ materiału klatki na właściwości silnika indukcyjnego i startowego wewnętrznego silnika synchronicznego. Badano klatki wykonane z aluminium i siluminu.
PL
Straty mechaniczne maszyny elektrycznej są sumą strat tarcia w łożyskach, strat wentylacyjnych oraz strat tarcia wirnika o czynnik chłodzący. W klasycznych rozważaniach zjawisk w maszynach elektrycznych zakłada się, że straty te przy niezmiennej prędkości obrotowej nie zależą od napięcia zasilania. Na tym założeniu opiera się metoda rozdziału strat biegu jałowego, m.in. w silnikach indukcyjnych, na straty mechaniczne i straty w rdzeniu.
EN
The paper presents causes of dependences mechanical losses in electric machines on voltage. The attention has been paid to the effect on the non-load power losses in induction motors of the radial and axial magnetic pull as well as asynchronous torques produced by higher harmonics of magnetic field spatial distribution. In Fig. 1 an effect of radial and axial magnetic pull is shown. In chapter 2 an effect of parasitic asynchronous torques are studied and in chapter 3 additional losses are discussed. In conclusion author drawing attention to the complexity of the problem how to determine and reliably separate the no-load losses.
17
Content available remote Wybrane problemy diagnostyki układów napędowych z falownikami napięcia
PL
Współczesne układy napędowe wykorzystują do zasilania silników układy przekształtnikowe pracujące pod nadzorem systemów mikroprocesorowych. Stosowane są tu rozbudowane algorytmy oparte zwykle na estymatorach strumienia i prędkości obrotowej. Używane algorytmy diagnostyczne wykorzystywane są dla przypadku wymuszenia napięciowego. Prace autora prowadzą do poszukiwania wskaźników oceny stanu niezależnych od stosowanych algorytmów sterowania. Praktyczne rozwiązania układów napędowych, z falownikami napięcia i silnikami klatkowymi, wykorzystują estymatory strumienia i prędkości obrotowej [8, 9]. W przypadku wymuszenia napięciowego o znanej zadanej wartości częstotliwości (np. U/f = const) do diagnostyki mogą być stosowane klasyczne algorytmy oparte na analizie harmonicznej prądów stojana. W przypadku sterowania układów ze sprzężeniami zwrotnymi ich wykorzystanie jest dyskusyjne.
EN
Inverter-fed squirrel-cage motor diagnostics gene­rates many problems. Causes of those problems can be for example variety of control methods, or working with various angular speeds. Present-day diagnostic methods apply to motors supplied directly by sinusoidal voltage power system. Analysis of chosen diagnostic algorithms that can be used independently from control method is presented in the paper. Efficiency of their adaptation had been proven with laboratory tests results. Test results through various angular speeds and control algorithms such as Direct Torque Control (DTC) and Field-Oriented Control (FOC) had been shown.
18
Content available remote Wybrane problemy diagnostyki układów napędowych z falownikami napięcia
EN
Inverter-fed squirrel-cage motor diagnostics generates many problems. Causes of those problems can be for example variety of control methods, or working with various angular speeds. Present-day diagnostic methods apply to motors supplied directly by sinusoidal voltage power system. Analysis of chosen diagnostic algorithms that can be used independently from control method is presented in the paper. Efficiency of their adaptation had been proven with laboratory tests results. Test results through various angular speeds and control algorithms such as Direct Torque Control (DTC) and Field-Oriented Control (FOC) had been shown.
EN
High speed squirrel-cage motors are a relatively unknown group of machines, mainly due to their particular application. High rotational speed is achieved by supplying the motors with 400-1500Hz frequency voltage. Their operation in special conditions results in the fact that their structure and some properties differ from those of squirrel-cage induction machines supplied with 50Hz frequency voltage. The use of closed rotor slots causes strong saturation of the magnetic circuit for the slot leakage flux. Changes in the current in the slot causes a varying state of saturation and thus rotor leakage inductance is not a constant parameter. When determining the rotor winding leakage inductance for classic induction motors supplied with 50Hz frequency voltage, the influence of the saturation of the magnetic circuit for the leakage flux is usually omitted. This is a standard approach and an equivalent scheme, mentioned in literature, is used in such a case. Identification of the inductance in motors supplied with high frequency voltage, in which the phenomenon of core saturation occurs, is a relatively complex issue due to the complicated distribution of magnetic flux, and especially the leakage flux. The value of leakage inductance was determined experimentally. The paper presents differential equations describing a mathematical model and transients of the current and electromagnetic torque, obtained by simulating the start-up of a squirrel-cage high-speed motor.
20
Content available remote Silnik klatkowy jako napęd wentylatora w trudnych warunkach pracy
EN
In the article a construction of the squirrel-cage motor was described in difficult working conditions as the drive of the fan in the system of cooling the light military vehicle. A process of selection of the appropriate working point was introduced to the work with adjustment rotation speed. Working conditions for electric motor in this kind of cooling system were discussed. Characteristic of fan and electric motor, in entire rotation speed range, were shown. Mechanical aspects of the body were discussed by reason of the requirement of small dimensions complete motor. Character of the work of electric motor was discussed. The possible heaviest working conditions of system cooling the central driving unit of the vehicle were investigated. Possibilities of the electric motor were discussed in terms of more further possible applications.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.