Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik dwupaliwowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Today’s passenger car CNG engines are based on petrol engines which typically have restrictions preventing the exploitation of the full potential of methane based fuels, especially if they have to be operated also on petrol as a second fuel. Additionally, the use of threeway-catalysis limits the engine operation to λ = 1. Here, we present the efficiency potential and the raw emission characteristics for a dedicated four cylinder passenger car CNG engine without sticking to the usual combustion peak pressure and λ limitations. Lean combustion reduces the knocking tendency but, because of the higher pressure levels, increases the ignition energy demand. Therefore, different ignition systems (spark plug, prechamber, Diesel pilot) have been used.
EN
The paper presents some results of examination of DF CI engine fuelled with kerosene-based fuel (Jet A-1) and propane. The aim was to obtain the maximum engine thermal and overall efficiency and checking the engine emissions for the application of significant share of propane as a main source of energy. The fuel which initiates the ignition was Jet A-1 provided by common rail system during the beginning of compression stroke. Propane was provided to inlet manifold in a gas phase. The method of providing of both fuels to the engine cylinder allowed to create nearly homogeneous mixture and realized HCCI process for dual fuelling with Jet A-1 and propane. It was possible to compare two combustion strategies PCCI and HCCI for fuelling of CI engine with single fuel (Jet A-1) and dual fuelling with Jet A-1 and propane. The results of experiment show that the NOx and soot emissions are much lower than for standard CI or SI engines. The results also show very interesting potential role of propane in control of HCCI dual fuel combustion process which gives the new perspective of dual fuel engine development. The low levels of toxic components in exhaust gases encourage to test and develop this type of fuelling which could radically confine the negative influence on the environment as well as enable to apply an alternative fuels.
PL
W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań dwupaliwowego, doładowanego silnika o zapłonie samoczynnym, zasilanego gazem naturalnym. Celem głównym prowadzonych badań było określenie wpływu parametrów wtrysku inicjującej zapłon dawki oleju napędowego tj.: wielkość oraz kąt początku wtrysku na emisję cząstek stałych. Badania wykazały, że przy stosowaniu podziału dawki oleju napędowego na dawkę pilotującą i główną, pomimo znaczącego (70%) udziału energetycznego paliwa gazowego w spalanej mieszaninie emisja cząstek stałych jest porównywalna a nawet większa od tej uzyskanej na paliwie standardowym. Wcześniejsze badania silnika dwupaliwowego wykazały, że istnieje wyraźna potrzeba stosowania podziału dawki oleju napędowego na dawkę pilotującą i dawkę główną. Podział ten w istotny sposób wpływa na przebieg wywiązywania się ciepła a zarazem stanowi skuteczną metodę redukcji maksymalnej szybkości narastania ciśnienia spalania, co pozwala na zwiększania udziału paliwa dodatkowego. Z punku widzenia emisji cząstek stałych podział taki nie jest korzystny. Uzyskane wyniki badań wskazują, że wielkości dawek pilotującej i głównej oraz ich kąt początku wtrysku w istotny sposób wpływają na warunki tworzenia się cząstek stałych.
EN
The paper presents the results of research on dual-fuel, compression ignition engine, powered by natural gas. The main objective of the conducted research was to determine the impact of injection parameters initiating the ignition of a diesel oil dose, i.e.: the size and injection timing, on the emission of particulate matters. Studies have shown that when using a split of the diesel dose for the pilot and main dose, despite the significant (70%) share of natural gas in the mixture being combusted, the emission of particulate matters is comparable and even higher than that obtained on standard fuel. Previous studies of the dual-fuel engine showed that there is a clear need to divide the diesel dose into a pilot dose and the main dose. This division significantly affects the course of heat release, and at the same time is an effective method of reducing the maximum rate pressure rise, which allows increasing the share of gaseous fuel. From the point of view of particulate emissions, such division is counterproductive. The obtained results indicate that the values of pilot and main doses and their injection timing significantly affect the conditions of formation of particulate matters.
EN
In the Internal - Combustion Engines and Vehicles Division of the Humanistic-Technological University named after Kazimierz Pułaski in Radom there have been carried out research for many years on self-ignition dual-fuel engine with using different substitute fuels of low value of cetane number. Previous research showed possibilities of using considerable energy fractions of gaseous fuel [1, 8, and 9]. In the present paper there are presented selected results of research concerning utilization of natural gas. During execution of examinations it was observed that together with the change in energy fraction of gaseous fuel and change of degree of recirculation of exhaust gases the change of overall efficiency of engine as well as the change of parameters of combustion process takes place. In this paper there was made an attempt of evaluating the impact of application of different fractions of gaseous fuel and the degree of recirculation of exhaust gases on the parameters of combustion process. There was also made an attempt to clarify causes of the changes in values of overall efficiency as a result of observed changes in the course of combustion.
PL
W Zakładzie Pojazdów i Silników Spalinowych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu od szereg lat są prowadzone badania dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym z wykorzystaniem różnych paliw zastępczych o małej wartości liczby cetanowej. Dotychczasowe badania wykazały możliwości stosowania znacznych udziałów energetycznych paliwa gazowego [1, 8, 9]. W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań dotyczących wykorzystania gazu ziemnego. W trakcie badań zaobserwowano że wraz ze zmianą udziału energetycznego paliwa gazowego oraz zmianą stopnia recyrkulacji spalin zmianie ulega sprawność ogólna silnika a także parametry procesu spalania. W artykule podjęto próbę oceny wpływu stosowania różnych udziałów paliwa gazowego oraz stopnia recyrkulacji spalin na parametry procesu spalania. Podjęto także próbę wyjaśnienia przyczyn zmian wartości sprawności ogólnej w wyniku zaobserwowanych zmian przebiegu spalania.
EN
The use of alternative energy sources for internal combustion (IC) engines is being raised. The most promising fuel in such application is natural gas in gaseous state, which mainly consists methane. It is mainly being used as an engine fuel for both monofuel and dual fuel configuration. Many investigations confirmed the benefits of application of dual fuel compression ignition engine fuelled with natural gas. The aim of this paper is analysis of engine operation parameters and emissions for two different locations of gas injector in the inlet duct. The operation parameters and NOx emission from this research are presented and compared for different natural gas shares in total energy delivered to the cylinder with fuel. The parameters are compared to monofuel operated engine.
PL
Użycie alternatywnych źródeł energii w silnikach spalinowych systematycznie rośnie. Za najbardziej obiecujące uważa się paliwa gazowe bogate w metan, które mogą służyć do zasilania silników jedno- i dwupaliwowych. Udział w rynku silników spalinowych o zapłonie samoczynnym jest znaczący, natomiast wiele badań wykazało również szereg zalet takich silników pracujących w konfiguracji dwupaliwowej z CNG. Celem artykułu jest analiza wskaźników pracy i emisji silnika o zapłonie samoczynnym z wtryskiem CNG w dwóch punktach układu dolotowego o różnym oddaleniu wtryskiwacza od zaworu dolotowego. Przedstawiono szereg parametrów pracy oraz emisję NOx zmierzoną przy różnych udziałach paliwa gazowego w całkowitej energii dostarczanej do cylindra wraz z paliwem. Parametry odniesiono do silnika zasilanego wyłącznie olejem napędowym.
EN
The paper presents the main reasons for the limitations as to the share of gaseous fuel in dual fueling in commercial engine applications. It also indicates the proposals of solutions aiming at increasing of the share of this fuel. The investigations were conducted in two stages. The first stage of the investigations involved gradual increase in the share of propane at a simultaneous phasing out of the amount of diesel fuel so that the excess air coefficient remained on the same level. The second stage of the investigations involved a maximum possible share of propane with a simultaneous adjustment of the diesel fuel injection parameters. The investigations were performed for three different values of the charging pressure: 200, 400, 600 mbar and for a naturally aspirated variant. The obtained results led to a conclusion that modifying diesel fuel injection parameters and increasing the charging pressure allow a significant increase in the share of gaseous fuel up to 70% of the total energy contained in both fuels.
EN
The article presents an issues concerning selection of controlling algorithms for operation of supercharged compression ignition engine fueled additionally with CNG gas, including implemented control procedures, adjustment algorithms and operational algorithms. As the result, the engine which is run in dual fuel system operates under control of two controllers, factory ECU controller, governing fueling with the base fuel (Diesel oil) and all fueling parameters, and the second controller for gaseous fuel supply. Priority of operation of the controllers relates to fueling with Diesel oil, while the gas is treated as supplementary fuel. Due to possibility of usage of factorymade original ECU controller as used with Diesel oil supply; it has been presented proposal of its software in form of array algorithms.
EN
The study presents results of a research work on two various Diesel engines adapted for dual fuel feeding with CNG gas and diesel oil. The first engine is naturally aspirated, medium-sized engine, corresponding to engines mounted as power units in trucks and buses. Natural gas was used as the main fuel to this engine, and amount of diesel oil was reduced to minimum according to criterion of correct operation of injection system and reliable ignition of gaseous mixture. The second engine was a high-speed, supercharged engine of Fiat 1.3 MJT type, destined to powering of passenger cars. This engine is equipped with modern engine technologies, high-pressure injection system of Common Rail type with division of fuel dose and recirculation of exhaust gases, with catalytic converter and DPF filter. To fueling of this engine was used small additive of gas, aimed at reduction of smokiness of exhaust gases. Performed research has shown beneficial effect of gas on engine efficiency, reduction of concentration of nitrogen oxides, smokiness of exhaust gases and emission of particulate matter. Simultaneously, however, emissions of carbon monoxide and hydrocarbons had increased, especially in area of partial engine loads. Results of the study are pointing at possibility of installation of dual fuel system in traction engines with different size.
EN
The occurrence of knocking combustion is one of the basic problems of dual-fuel compression-ignition engines supplied with diesel oil and gaseous fuel. In order to detect this phenomenon and evaluate its intensity, several methods are commonly used, including the analysis of pressure of working medium in the combustion chamber of the engine or vibrations of certain engine components. This paper discusses the concept of using mass fraction of hydroxyl radicals as the indicator of the occurrence of knocking combustion. Current knowledge on the conditions of hydroxyl radical formation in the engine combustion chamber has been systematized and the results of research on this subject have been presented. Theoretical considerations are illustrated by exemplary results of simulation studies of the combustion process in a dual-fuel compression-ignition engine supplied with diesel oil and methane. The conclusions drawn may be useful for the development of dual-fuel engine control systems.
EN
The dual-fuel engine enables application of various fuels. One of such fuels is propane or its mixture with butane (LPG). Application of such fuels results in reduction of engine operation costs. The paper presents effect of application of such fuel in a turbocharged dual-fuel engine on basic operating parameters, exhaust emissions and basic combustion parameters. Test results in the form of load characteristics for various boost ratios obtained for dual-fuel engine were compared to corresponding results obtained for conventional engine operating on diesel fuel only. The obtained results indicate that it is possible a dual-fuel operation with the propane energy share of 70% for maximum engine loads.
PL
W artykule omówione zostały wybrane kryteria doboru zespołów napędu głównego statków offshore z uwzględnieniem zdatności tych statków do wykonania zadania eksploatacyjnego i bezpieczeństwa żeglugi.
EN
This article discusses the selection criteria for offshore main propulsion unitss, taking into account the suitability of these vessels for the performance of the operational task and the safety of navigation.
12
Content available remote Combustion process in dual fuel engine powered by methane and dose of diesel fuel
EN
The paper shows selected results of simulations performed in AVL Boost software, covering several aspects of methane combustion in compression ignition engine with the participation of pilot injection of diesel fuel.
PL
Artykuł przedstawia wybrane wyniki symulacji przeprowadzonych w programie AVL Boost obejmujące wybrane aspektu procesu spalania metanu w silniku o zapłonie samoczynnym przy udziale dawki wstępnej oleju napędowego.
13
Content available remote Combustion process in bi-fuel engine powered by propane and diesel fuel
EN
The paper shows selected results of simulations performed in AVL Boost software, covering several aspects of propane combustion in compression ignition engine with the participation of pilot injection of diesel fuel.
PL
Artykuł przedstawia wybrane wyniki symulacji przeprowadzonych w programie AVL Boost obejmujące wybrane aspektu procesu spalania propanu w silniku o zapłonie samoczynnym przy udziale dawki wstępnej oleju napędowego.
PL
W artykule zaprezentowano i omówiono wyniki badań wpływu zmian ciśnienia wtrysku oleju napędowego na osiągi, emisję składników toksycznych spalin oraz przebieg procesu spalania w dwupaliwowym silniku zasilanym odparowany propanem. Badania przeprowadzono na jednocylindrowym badawczym silniku o zapłonie samoczynnym firmy AVL. Zastosowany wysokociśnieniowy, zasobnikowy układ wtryskowy oleju napędowego pozwolił na dostosowanie parametrów wtrysku do zasilania dwupaliwowego i pracę silnika ze znacznym 65% udziałem energetycznym paliwa gazowego przy jednoczesnym doładowaniu. W badaniach mimo zmian ciśnienia wtrysku, wielkość dawki oleju napędowego była stała. Również współczynnik nadmiaru powietrza dla wszystkich przeprowadzonych prób był stały i wynosił 1.25 co odpowiadało pełnemu obciążeniu badanego silnik. Badania wykazały zarówno wyraźny wpływ zmiany ciśnienia wtrysku oleju napędowego na szereg parametrów badanego silnika, jak i konieczność zmiany parametrów wtrysku w przypadku stosowania różnych udziałów obu paliw.
EN
The paper presents and discusses results of investigation on the effect of diesel oil injection pressure on engine performances, toxic exhaust emissions and combustion in a dual-fuel engine operating on evaporated propane. The investigation was carried out on a test stand with a single-cylinder AVL compression ignition engine. The applied high-pressure storage diesel oil injection system anabled to adjust injection parameters for dual-fuel operation mode and engine operation with 65% energy share of the gaseous fuel and with super-charging. Although the injestion pressure varied, the diesel oil charge was constant. Also the air excess coefficient was constant during the whole investigation and equal to 1.25 what corresponds to the full engine load. The investigation revealed clear effect of diesel oil injection pressure on many engine parameters as well as the necessity to adjust injection parameters in case of various proportions of both investigated fuels.
PL
W artykule rozpatrzono układy napędowe gazowców spełniających wymagania terminalu LNG w Świnoujściu. Wśród funkcjonujących zbiornikowców wyłoniono najczęściej występujące układy napędowe: DRL, DFDE, DFSM. Przedstawiono światowe kierunki rozwoju układów napędowych zbiornikowców LNG. Określono najczęściej stosowane na gazowcach silniki cieplne rozróżniając: turbiny parowe, średnioobrotowe dwupaliwowe silniki o zapłonie samoczynnym, jak również silniki wolnoobrotowe jednopaliwowe stosowane w układach z ponownym skraplaniem gazu. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania układów napędowych. Zaproponowano wskaźnik efektywności wykonania zadania transportowego gazowców. Przeprowadzono analizę porównawczą w oparciu o dane reprezentatywnych gazowców. Sformułowano ogólne wnioski dotyczące efektywności transportowej gazowców przeznaczonych dla terminala LNG w Świnoujściu.
EN
This article has examined propulsion systems of LNG tankers which meet the requirements of the LNG terminal in Świnoujście. The most common propulsion types have been selected: DRL, DFDE, DFSM. Global trends of LNG tanker propulsion systems were presented. The heat engines most frequently used on tankers such as: steam turbines, dual-fuel medium speed diesel engines as well as low-speed single-fuel engines used in systems with gas reliquefaction have been defined. Exemplary solutions of propulsion systems have been presented. Transport task management efficiency ratio of gas carriers has been suggested. A comparative analysis based on the data of representative gas tankers has been performed. General conclusions on transport effectiveness of gas tankers for LNG terminal in Świnoujście have been determined.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3767--3773, CD 1
EN
LNG as alternative fuel for offshore is cheaper option to marine gas oil. Gas price is approximately half of MGO and air pollutants low emission levels comply with new regulations without investment in scrubbers and catalytic converters. Offshore supply vessels have limited size and accommodation of exhaust gas cleaning equipments is difficult without loosing too much cargo space. Typical offshore vessels are powered by dual-fuel engines to extend their endurance and higher reliability whilst alongside offshore installation. Due to limited space on deck LNG fuel tank is hidden inside the hull. Fuel gas installation requires secondary barriers whenever is possible. Such barriers are difficult to implement inside engine room and other protective measures are needed like gas sensors, ESD, augmented ventilation. LNG as fuel shows very good safety record despite numerous hazards associated with liquefied natural gas.
PL
LNG jako paliwo dla przemysłu offshorowego jest tańszą opcją w stosunku do oleju gazowego do napędu statków. Cena gazu jest w przybliżeniu o połowę niższa od oleju gazowego i poziom emisji substancji szkodliwych jest w granicach określonych przepisami, bez konieczniości użycia płóczek gazów spalinowych oraz konwerterów katalitycznych. Jednostki offshorowe maja ograniczone rozmiary i umieszczenie na nich urządzeń do oczyszczania gazów spalinowych jest trudne bez uszczuplania przestrzeni ładunkowej. Typowe jednostki offshorowe napędzane sa silnikami dwupaliwowymi w celu zwiększenia ich zasięgu oraz niezawodności podczas przebywania w pobliżu instalacji naftowych. Z powodu ograniczonej ilości miejsca na pokładzie, zbiorniki gazu umieszczane sa wewnątrz kadłuba. Gazowe instalacje paliwowe wymagają stosowania wtórnych barier, gdziekolwiek jest to możliwe. Takie bariery sa trudne do zrealizowania wewnątrz pomieszczeń siłowni i inne środki ochronne musza tam być stosowane, takie jak: czujniki gazowe, automatyczne systemy wyłączania, wzmocniona wentylacja. LNG jako paliwo posiada dobrą historię bezpieczeństwa pomimo licznych zagrożeń związanych z zastosowaniem skroplonego gazu ziemnego.
EN
The problem of using alternative fueling sources for combustion engines has been growing in importance recently. This is connected not only with the dwindling oil resources, but also with the growing concern for the natural environment and the fight against global warming. This paper proposes the concept for a zero-dimensional model of a multi-fuel engine, enabling the determination of thermodynamic system parameters based on the basic geometric and material object data (complete model). The basic problems in the creation of this model and the modeling of the accompanying subprocesses have been outlined and the methodology of the numerical solution of the obtained mathematical description has been proposed. The basic characteristics of the developed model are: the application of an original model of liquid fraction injection based on normal distribution, a new Assanis correlation for computing the diesel fuel self-ignition delay period in the presence of gas, first-order chemical reaction kinetic equations for describing the course of combustion for combustible components of the gas/air mixture, the implementation of a self-consistency procedure in modeling heat exchange and the effect of exhaust recirculation, the inclusion of both a single liquid fuel injection and the possibility of performing computations for a divided charge.
PL
W ostatnim czasie problem wykorzystania alternatywnych źródeł zasilania silników spalinowych zyskuje szczególnie na znaczeniu. Związane jest to nie tylko z kurczącymi się zasobami ropy naftowej, ale również z coraz większą troską o środowisko naturalne oraz walką z globalnym ociepleniem. W niniejszej pracy zaproponowano koncepcję zero-wymiarowego modelu silnika wielopaliwowego, umożliwiającego, wyznaczenie parametrów termodynamicznych układu w oparciu o podstawowe dane geometryczne i materiałowe obiektu (model kompletny). Nakreślono podstawowe problemy w zagadnieniu tworzenia takiego modelu i modelowania podprocesów towarzyszących oraz zaproponowano metodykę numerycznego rozwiązywania uzyskanego opisu matematycznego. Podstawowe wyróżniki opracowanego modelu to: zastosowanie autorskiego modelu procesu wtrysku frakcji ciekłej opartego na rozkładzie normalnym, nowej korelacji Assanisa do obliczenia okresu zwłoki samozapłonu oleju napędowego w obecności gazu, jednostopniowych równań kinetyki reakcji chemicznej do opisu przebiegu spalania składników palnych mieszaniny gaz-powietrze, implementacja procedury samouzgodnienia w modelowaniu procesu wymiany ciepła i wpływu recyrkulacji spalin, uwzględnienie zarówno pojedynczego wtrysku paliwa ciekłego jak i możliwość prowadzenia obliczeń dla dawki dzielonej.
EN
This article presents methods of acquisition of information from vehicle electronic components, with the purpose of its use to control the additional devices. These additional devices can comprise an LPG fitting, which was installed on a tested vehicle. Also, the way of modifying the contents of the engine control unit has been shown in order to examine the influence of the serial settings of the injection timing. Information that can be obtained from the CAN (Controller Area Network) allow for the lack of interference with the original manufacturer wiring, not disturbing the analogue signals at the same time. Modification of controller memory contents enables the improvement of performance parameters, especially in the case of the compression-ignition engine being fuelled with the addition of LPG. In the Summary section, the dynamometer test results of the modified vehicle have been presented. The tests were conducted for different control parameters during powering with Diesel fuel exclusively, as well as with the addition of LPG.
PL
W artykule przedstawiono metody pozyskiwania informacji z elektronicznych podzespołów pojazdów w celu wykorzystania ich do sterowania dodatkowymi urządzeniami. Tymi dodatkowymi urządzeniami może być instalacja LPG, która została zainstalowana w badanym pojeździe. Przedstawiono również sposób modyfikacji zawartości jednostki sterującej silnika w celu zbadania wpływu seryjnych nastaw kąta wyprzedzenia wtrysku. Informacje, które można pozyskać z sieci CAN pozwalają na brak ingerencji w fabryczną instalację elektryczną, nie zakłócając tym samym sygnałów analogowych. Modyfikacja zawartości pamięci sterownika pozwala na poprawę parametrów użytkowych, zwłaszcza w przypadku zasilania silnika o zapłonie samoczynnym dodatkiem LPG. W podsumowaniu zaprezentowano wyniki badań hamownianych modyfikowanego pojazdu. Badania przeprowadzono dla różnych parametrów sterowania podczas zasilania wyłącznie olejem napędowym jak również z dodatkiem LPG.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu podziału inicjującej zapłon dawki oleju napędowego w dwupaliwowym silniku o ZS zasilanym propanem. Zaprezentowano zestawienie wyników badań dla czterech różnych proporcji podziału inicjującej zapłon dawki oleju napędowego mierzonych udziałem energetycznym dawki pilotującej, oraz dla przypadku pojedynczej dawki oleju napędowego. Badania obejmowały analizę procesu spalania, oraz emisji spalin. Wykazano że podział dawki oleju napędowego z zachowaniem odpowiednich proporcji dawki pilotującej do dawki głównej, oraz kąt początku wtrysku ma istotne znaczenie dla przebiegu procesu spalania, oraz emisji związków toksycznych spalin. Poprawie ulega zarówno sprawność ogólna jak i emisja tlenków azotu przy nieznacznym wzroście emisji węglowodorów. Ponadto wykazano że zastosowanie podziału dawki oleju napędowego wyraźnie redukuje obciążenia cieplne i mechaniczne silnika.
EN
The paper presents results of a research on the effect of the diesel fuel dose division in a dual-fuel CI engine operating on propane. It presents test results obtained for four various proportions of the diesel fuel dose distribution, measured in form of the pilot dose energy shares in the total energy of diesel fuel, and results obtained for the case of a single diesel fuel dose. The investigation comprised an analysis of the combustion process and exhaust emissions. It has been shown that the diesel fuel dose distribution in adequate proportions of a pilot dose to the main dose, and the injection angle are important for the combustion process and toxic exhaust emissions. The obtained results showed better overall efficiency and lower nitrogen oxide emission with a slight increase of hydrocarbon emission. Moreover, it was showed that the diesel fuel dose division reduces significantly the thermal and mechanical load of the engine.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu energetycznego udziału gazu ziemnego na parametry użytkowe, ekologiczne i hałaśliwość pracy samochodowego silnika o zapłonie samoczynnym. Badania przeprowadzono na nowoczesnym silniku Fiat 1.3 MultiJet zasilanym dwupaliwowo – gazem ziemnym CNG i olejem napędowym. Gaz ziemny był dostarczany przez sekwencyjny wtrysk do kolektora, w okolicę zaworu dolotowego. Zmiany udziału gazu realizowano przez różne czasy otwarcia wtryskiwaczy. Mierzone w czasie badań udziały energetyczne gazu wynosiły 10÷45%. Analizie poddano stężenia toksycznych składników spalin (CO, THC, NOx, zadymienie), hałaśliwość pracy i wybrane parametry użytkowe silnika. Wyniki badań mogą być wykorzystane w adaptacjach silnika do zasilania CNG.
EN
The paper presents an analysis of the impact the energy share of natural gas on operating parameters, environmental and acoustic noise automotive diesel engine. The study was conducted on a modern engine Fiat 1.3 MultiJet dual fuelling, CNG and diesel oil. Natural gas was supplied by sequential injection in the collector in the area of the intake valve. Changes in the share of gas was carried out by the different opening times of the gas injectors. The measured during the tests of gas energy shares amounted from 10 to 45%. Analyzed the concentration of toxic components of exhaust gases (CO, THC, NOx, smoke), acoustic noise and selected operating parameters of the engine. The test results can be used in the engine adaptations to CNG fuelling.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.