Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik Wankla
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Comparative analysis of harmful compounds emission of classical and distributed propulsions applied on the AOS motor glider, taking into account the perspective of the development of hybrid propulsions. A novel path is indicated by so-called distributed aircraft propulsion. The advantages and disadvantages of this type of solutions are presented, as well as the conceptual design of the distributed propulsion for the AOS 71 motor glider. In the paper there were compared the emissions of harmful compounds generated by a hybrid power unit developed for the airframe of AOS 71 motor glider - traditional propulsion, so-called focused (one-propeller) and dispersed propulsion (multi-propelled). Functional diagrams of both types of propulsions solutions are presented. Construction and aerodynamic constraints of both propulsions are discussed and comparative analysis is made. In the traditional version of the propulsion (so-called focused propulsion). the propeller is driven by an Emrax 228 electric engine with effective parameters: N = 55 kW, M = 120 Nm. The power source is a battery set with a capacity of 16 Ah and a range extender powered by a LCR 407ti rotating piston engine with maximum power of 28 kW. In the variant of the distributed propulsion. Ten electric engines of AXI 8120 type were used to drive small propellers arranged along the wingspan. The power source in this variant is analogous to the variant with the Emrax electric engine. For the adopted variant of the flight mission of the motor glider. a flight trajectory model was developed, which was used to determine the load of the power unit. In laboratory conditions. emission tests of both propulsions were conducted. The results are summarized in charts and discussed in the conclusions.
EN
Comparative analysis of combustion and hybrid propulsion unit in aviation application in terms of emission of harmful compounds in the exhausts emitted to the atmosphere. For the propulsion of the AOS 71 motor glider, two types of propulsion were planned as development versions. The first analysed propulsion is based on a combustion engine, but of the Wankel type (LCR 814 engine with the power of 55 kW). The second designed propulsion is an hybrid based on a LCR 407 combustion engine with a power of 28 kW, which is connected in series with an electric generator propelling the engine (Emrax 228 engine), total power of the propulsion is 55 kW. The comparison of emissions of harmful compounds emitted to the atmosphere generated by the combustion and hybrid power unit intended for assembly in the AOS 71 motor glider, assuming various loads and methods of hybrid propulsion control, was made. The tests were conducted in laboratory conditions. Several different programs were designed to simulate different energy management methods in a hybrid system, depending on the predicted mission and load of the motor glider. On the basis of laboratory tests, exhaust emission was determined from both propulsions as a function of rotational speed and load. Then, based on the assumed flight trajectory and collected test data, the emission for both propulsions variants was determined. The values of emission parameters were compared and the results were presented in diagrams and discussed in the conclusions.
EN
Analysis of the possibility of using an engine with a rotating piston as the propulsion of an electric generator in application to a motor glider propulsion The paper presents an analysis of the possibilities of application of a rotating piston engine (Wankel type) as a propulsion for an electric generator in the motor glider propulsion system. This generator would be a part of the propulsion system of a hybrid motor glider using the AOS 71 motor glider airframe. In the research, the rotational characteristics of the LCR 407ti engine were determined experimentally. Driving torque run, power and fuel consumption were determined as a function of engine speed. The obtained results are presented in diagrams. The conceptual diagram of the hybrid drive is presented. The current generator was selected and the effectiveness of the generator and the entire propulsion were assessed from the motor glider's performance point of view. On the basis of the conducted research, conclusions were drawn and there were indicated the objectives and directions of further research on hybrid propulsion with specific aerodynamic and mass limitations of the aircraft.
4
Content available remote Silniki Wankla dla bezzałogowych statków powietrznych
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania silnika z wirującym tłokiem, zwanego silnikiem Wankla, do napędu bezzałogowych statków powietrznych. Opisano zasadę pracy silnika oraz jego wady i zalety. Określono kategorie dronów do których są dedykowane tego typu napędy. Zaprezentowano seryjnie produkowane modułowe silniki Wankla firmy Advanced Innovative Engeeniering o mocach 5-120 KM do napędu bezzałogowych statków powietrznych.
EN
The article presents the possibility of using a rotary piston engine, called the Wankel engine, to drive for unmanned aerial vehicles. It describes the principle of engine operation, its advantages and disadvantages. The article specifies the categories of drones to which these engines are dedicated. The author presents the modular Wankel engine of 5-120 hp for unmanned aerial vehicles, manufactured by Advanced Innovative Engeeniering.
5
PL
W ramach badań opracowano model przykładowego silnika z wirującym tłokiem oraz przeprowadzono analizy dynamiki ruchu poszczególnych jego elementów w celu identyfikacji ewentualnych problemów eksploatacyjnych wynikających z przemieszczenia translacyjnego wkładki uszczelniacza rotora.
EN
The rotary engine model was designed within the research. Moreover the analysis of dynamics of engine components were performed in order to identify the possible exploitation problems concerning displacement of rotor sealer insert.
EN
Wankel engines were very attractive in automotive sector almost forty years ago because of small dimensions, compactness, simple design, smoothness of engine work and lack of vibration caused by inertia forces. The disadvantage of such engine was very high pollution, especially of hydrocarbons and carbon monoxide and high fuel consumption. These disadvantages can be eliminated by applying of direct injection of hydrogen and in the aviation sector by applying of fuel with high octane number also at a direct injection system. The main objective of the work is modelling of the thermodynamic process taking place during the scavenge process in such engine. At assumed geometry of the engine, initial and boundary conditions the change of engine parameters such as pressure, temperature, density, heat exchange and volume are calculated on the base of zero-dimensional model as a function of rotation angle of the piston. Forming of the mixture during fuel injection process in compression process gives information about the air excess ratio. The presented model is applicable for different sort of fuels. This work is introduction to a broader analysis of the processes in spatial system. Application of hydrogen reduces of toxic components emission from such engine, but decreases also engine power.
PL
Silnik Wankla byl bardzo interesujący dla przemysłu samochodowego prawie czterdzieści lat temu ze względu na małe wymiary, kompaktowość, prostą konstrukcję, równomierność pracy silnika i brak drgań wywołanych siłami bezwładności. Wadą tego silnika była duża toksyczność emitowanych spalin, szczególnie węglowodorów i tlenków azotu oraz duże zużycie paliwa. Te niedoskonałości silnika mogą być wyeliminowane dzięki zastosowaniu bezpośredniego wtrysku paliwa o dużej liczbie oktanowej lub wodoru. Głównym celem pracy jest modelowanie parametrów termodynamicznych procesów zachodzących w czasie przepłukania w tym silniku. Przy założonych parametrach geometrycznych silnika, warunkach brzegowych i początkowych obliczono zmiany parametrów takich, jak: ciśnienie, temperatura, gęstość, prędkości wlotu i wylotu za pomocą własnego programu komputerowego opartego na modelu 0-D w funkcji kąta obrotu wału korbowego. Tworzenie mieszanki podczas wtrysku paliwa daje informację o współczynniku nadmiaru powietrza. Zaprezentowany model obliczeniowy jest dostosowany do różnego rodzaju paliwa. Praca jest wstępem do szerszej analizy procesów przestrzennych w komorze spalania. Zastosowanie wodoru zmniejsza emisję szkodliwych składników spalin, lecz zmniejsza również moc silnika.
PL
W artykule przedstawiono metody wykrywania spalania stukowego w silniku o rotacyjnym ruchu tłoka. Badania przeprowadzono na silniku Wankla Aixro XR 50, który wyposażono w elektroniczny system wtrysku wodoru, benzyny i oleju smarującego. W oparciu o przebieg wartości ciśnienia w przestrzeni roboczej oraz przebieg drań korpusu silnika identyfikowano występowanie niekorzystnego zjawiska, jakim jest spalanie stukowe.
EN
The paper describes the methods to detect a knocking in rotary engine. The study was conducted on the engine, the Wankel Aixro XR 50, which is equipped with an electronic injection system, hydrogen, gasoline and lubricating oil. Based on the course of the indicated pressure in the working space and the course of the vibration motor housing bastard identified the presence of a dangerous phenomenon which is the knock.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące zalet silnika Wankla, które w obszarze wybranych zastosowań czynią go bardzo atrakcyjnym źródłem napędu, szczególnie w porównaniu z silnikiem o postępowo-zwrotnym ruchu tłoka. Zalety takie, jak korzystny stosunek uzyskiwanej mocy do masy silnika czy zwartość konstrukcji mogą być kluczowymi czynnikami skłaniającymi do zastosowania tego rodzaju silnika jako źródła napędu. Zwrócono również uwagę na wiele wad i problemów, między innymi niekorzystny kształt komory spalania czy słabą skuteczność i trwałość listew uszczelnienia promieniowego tłoka, których następstwem jest ograniczenie możliwości wykorzystania silnika Wankla.
EN
The paper considers advantages of the Wankel engine. In particular areas these advantages make the Wankel engine attractive as a prime mover especially when compared to reciprocating piston engine. The advantageous value of the maximum power to engine weight ratio and compactness of the engine can be the key factors considered in choosing the engine process. The authors also emphasize some disadvantages of the Wankel engine, such as unfavorable shape of the combustion chamber or durability and reliability of the apex seal which result in limiting applicability of the Wankel engine.
9
Content available Fenomenologiczny model silnika Wankla
PL
W niniejszej pracy przedstawiono model silnika Wankla opracowany w programie AVL BOOST. Oprogramowanie AVL BOOST jest wielopoziomowym systemem umożliwiającym pracę w czasie rzeczywistym i dedykowane jest do symulacji zmiennych warunków pracy silnika. W czasie realizacji pracy zastosowano standardowe moduły dostępne w systemie. Obiektem badań był wolnossący, 4-suwowy silnik Wankla o oznaczeniu XR50. Wyznaczono charakterystykę momentu obrotowego w funkcji prędkości obrotowej. Kalibrację modelu przeprowadzono poprzez porównanie obliczonego momentu obrotowego z otrzymaną doświadczalnie zewnętrzną charakterystyką silnika. Wartość błędu obliczonego momentu obrotowego w większości punktów badawczych nie przekraczała 6%. Jedynie w warunkach największej prędkości obrotowej nie uzyskano zadawalającej zgodności. Opracowany model silnika Wankla posłuży do budowy modelu tego silnika zasilanego wtryskiem wodoru.
EN
This paper presents the model of a Wankel engine developed with the AVL BOOST software. The programme AVL BOOST is a multilevel system that enables real-time processing and is dedicated to simulate variable engine operating conditions. The standard modules available in the system were used during the research. The test object was a normally aspirated, 4-stroke XR50 Wankel engine. The torque-speed characteristics was determined. The calibration of the model was carried out by comparing the calculated torque with the experimental external characteristics of the engine. The error value for the calculated torque for most research points did not exceed 6%. Satisfactory compliance was not achieved only at the highest speed. Such a model of a Wankel engine will be later used to build a model of this engine powered by hydrogen injection.
PL
W artykule przedstawiono nową koncepcję elektronicznie sterowanego wtryskiwacza wodoru przeznaczonego do systemu wielopunktowego wtrysku pośredniego do silnika Wankla. Przedstawiono proces projektowania wtryskiwacza zawierający między innymi badania z wykorzystaniem programu AVL FIRE klasy CFD (Computational Fluid Dynamics) pozwalające na optymalizację parametrów geometrycznych wtryskiwacza jak również badania symulacyjne pola magnetycznego mające na celu optymalizację cewki elektromagnetycznej. Przedstawione zostały wyniki badań prototypowego wtryskiwacza na stanowisku badawczym. Analizie poddano przebiegi napięcia oraz natężenia prądu płynącego w obwodzie elektrycznym, co pozwoliło na określenie czasów zwłoki otwierania oraz zamykania zaworu wtryskiwacza. Przeanalizowano również wpływ nadciśnienia zasilania na parametry pracy urządzenia (czas otwierania, czas zamykania) oraz na przebieg ciśnienia w dyszy wylotowej wtryskiwacza. Sporządzone zostały również charakterystyki wydatku wtryskiwacza w funkcji czasu wtrysku. W artykule wykazano, że wartość nadciśnienia zasilania powoduje wydłużenie opóźnienia otwierania wtryskiwacza. Jednocześnie zwiększenie wartości nadciśnienia zasilania skutkuje zmniejszeniem czasu zamykania zaworu. Stwierdzono osiągnięcie założonego wydatku zapewniającego prawidłowe zasilanie badanego silnika Wankla.
EN
This paper presents a new concept of an electronically controlled hydrogen injector specialized for the multipoint injection system for Wankel engine. There was presented the process of designing an injector which contains the studies with AVL FIRE software, the leading of the CFD (Computational Fluid Dynamics) class software, allowing for optimization of geometrical parameters of the injector as well as the magnetic field simulation studies designed to optimize the electromagnetic coil. The results of research prototype injector on the test bench. Voltage waveforms and the current flow in the electrical circuit were analyzed, allowing to determine the opening and closing delay times of the injector's valve. There was also analyzed the impact of supply pressure for the operating parameters (opening time, closing time) and the waveforms of the pressure in the injector nozzle. At the end there were prepared the flow characteristics as a function of injection time. The article shows that the value of supply pressure increases the opening delay time of the injector. At the same time increasing of the value of supply pressure induces decreasing of the valve delay time. It has been found to achieve the assumed flow ensuring a proper supply of the tested Wankel engine.
PL
W artykule przedstawiono proces wytwarzania adaptera wtryskiwaczy silnika Wankla. Zaprezentowano etap projektowania adaptera w systemie CAD (Catia v5) przy użyciu zawansowanych technik komputerowego wspomagania projektowania. Przedstawiono proces wytwarzania adaptera techniką Rapid Prototyping przy użyciu drukarki 3D - ZPrinter 450 oraz zaprezentowano gotowy element wytworzony za pomocą obróbki CNC.
EN
The article presents the 3D printing process of a Wankel engine injector adapter. The paper presents the design stage of an adapter in a CAD (Catia V5) by using advanced computer-aided design techniques. Article shows the process of printing an adapter using rapid prototyping technique in 3D Printer - ZPrinter 450. In the end the finished item produced by the CNC is presented.
12
Content available Analiza numeryczna tłoka silnika Wankla
PL
Wdrożenie systemów komputerowych w zakresie konstruowania maszyn pozwala na przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem produkcji nowego wyrobu. Nowoczesne systemy CAD pozwalają nie tylko na przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej w tradycyjnej formie, ale także na analizę wytrzymałościową. Analizy takiej dokonuje się na podstawie komputerowego modelu przestrzennego określonej części, wprowadzenie odpowiednich warunków brzegowych i zadanie obciążeń. Wyniki otrzymywane są w postaci barwnych map rozkładów istotnych parametrów wytrzymałościowych, w tym naprężeń i odkształceń. Na podstawie otrzymanych wyników można bezpośrednio uzyskać informacje na temat zachowania części w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych.
EN
Implementation of computer systems in the field of machine design allows you to speed up work in preparation for the production of a new product. Modern CAD systems allow not only the preparation of construction documents in traditional form, but also the strength analysis. This analysis is made on the basis of computer models spatial specific part, the introduction of appropriate boundary conditions and the task load. The results obtained are in the form of colorful maps of distributions of the relevant strength parameters, including the stresses and strains. On the basis of the results can directly obtain information about the behavior of the actual operating conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stężenia składników toksycznych spalin zarejestrowane podczas pracy silnika Wankla. Pomiary wykonano dla różnych prędkości obrotowych silnika przy zasilaniu benzyną a następnie zasilania wodorem. Porównano stężenie niespalonych węglowodorów, tlenku węgla, dwutlenku węgla oraz tlenków azotu. Wykazano wielokrotne zmniejszenie zawartości tych związków podczas zasilania wodorem.
EN
The paper presents the research results on the concentration of toxic exhaust gas components measured upon the Wankel engine operation. The measurements were made at various engine velocities for supplying with petrol and hydrogen. The concentration of unburned hydrocarbons, carbon monoxide, carbon dioxide and nitrogen oxides was compared. For hydrogen supply the amount of these compounds has been proven to be reduced significantly.
14
Content available Samochody zasilane wodorem
PL
Celem artykułu jest opis przeprowadzonych badań poświęconych stosowaniu wodoru jako paliwa do silników niskoprężnych i wysokoprężnych. Podczas badań silniki zasilano oryginalnym paliwem oraz paliwem wodorowym. Wpływ paliwa wodorowego na pracę silnika spalinowego został zbadany na przykładzie silnika Wankla, silnika o zapłonie iskrowym oraz silnika wysokoprężnego.
EN
The paper describes the research into the use of hydrogen for low compression and diesel engines. Traditional fuel & hydrogen fuel were used to supply the engines for the study. A Wankel engine, a spark-ignition engine and a diesel engine were used for discussing the impact of hydrogen fuel on engine performance.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu pomiaru ciśnienia indykowania w komorze spalania silnika Wankla, przetwarzającego energię ze źródeł odnawialnych. Obiektem badań był silnik Aixro XR50 wyposażony w elektroniczny system wtrysku paliwa gazowego i oleju smarującego do kolektora dolotowego oraz elektroniczny układ zapłonowy. Pomiar ciśnienia indykowania dokonano za pomocą czujnika piezoelektrycznego zamontowanego w specjalnie przygotowanym kanale świecy zapłonowej. Silnik w czasie badań zasilano paliwem wodorowym.
EN
The aim of article is to present the way of measurement indicated pressure in the combustion chamber of the Wankel engine, processing power from renewable sources. Research object was the Wankel engine Aixro XR50 equipped with electronic fuel injection system and lubricating oil injection system in to the intake manifold and an electronic ignition system. Indicated pressure measurements were made using a piezoelectric sensor mounted in a specially prepared spark plug channel. During the tests engine was fueled by hydrogen.
16
PL
W artykule przedstawiono model spalania wodoru w silniku Wankla z wykorzystaniem systemu AVL FIRE. Z przeprowadzonych symulacji otrzymano rozkłady temperatury oraz stopnia wypalenia ładunku na powierzchni komory spalania oraz w przekrojach charakterystycznych. Przeprowadzono także analizę emisji składników toksycznych spalin dla różnych wartości współczynnika nadmiaru powietrza.
EN
The article presents a hydrogen combustion model in the Wankel engine using AVL Fire system. The simulations obtained temperature distributions and burning charge degree on the surface and in the characteristic cross- section of the combustion chamber. The analysis of toxic exhaust emission components for various values of the λ coefficient was also made.
PL
W artykule przedstawiono model silnika Wankla zasilanego wodorem wraz z układem sterowania zbudowany w systemie AVL BOOST RT. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych silnika pracującego w stanach nieustalonych.
EN
The article presents a model hydrogen-powered Wankel engine with control system built in the AVL BOOST RT system. Contains the results of the simulation engine running in transient states.
EN
The paper presents the results of simulations of a gaseous fuel supply system in a Wankel engine. The testing was conducted on a zero-dimensional model of the designed injection system that was fuelled by gaseous hydrogen into the intake manifold in the RX 50 Wankel engine. The Dymola software and its Pneumatics Module were used in the simulation. The experiments determined what phenomena would occur inside the injection system and helped develop a tool to optimize its design. The analysis dealt with the changes in the pressure and mass flow rate in the individual components of such a supply system. The research was done in steady states for one value of speed and load as the inlet system pressure.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych układu zasilania paliwem gazowym silnika Wankla. Badania przeprowadzono na modelu zerowymiarowym projektowanego układu wtrysku wodoru w stanie lotnym do kolektora dolotowego silnika Wankla RX 50. Badania symulacyjne przeprowadzono w programie Dymola wykorzystując moduł Pneumatics. Celem badań było określenie zjawisk zachodzących wewnątrz układu i opracowanie narzędzia pozwalającego na optymalizację jego konstrukcji. Analizowano zmiany ciśnień oraz wydatku masowego w poszczególnych elementach układu zasilania silnika. Badania przeprowadzono w stanach ustalonych dla jednej wartości prędkości obrotowej i obciążenia silnika wyrażonego jako ciśnienie w układzie dolotowym.
PL
Zasadniczym problemem szerokiego wykorzystania silnika Wankla jest zapewnienie ciągłości filmu olejowego na trochoidalnej gładzi. Za względu na konieczną znaczną róSnice krzywizn trochoidalnej gładzi oraz powierzchni roboczej listwy uszczelnienia promieniowego film olejowy moSe być generowany na niewielkim fragmencie powierzchni roboczej listwy uszczelnienia promieniowego. W opracowaniu przedstawiono problemy z jakimi autorzy spotkali się budując programy do symulacji parametrów filmu olejowego uszczelnienia promieniowego silnika Wankla.
EN
The fundamental problem with wide application of the Wankel engine is to assure oil film continuity on trochoidal cylinder bearing surface. For the sake of considerable difference between curvature radius of the apex seal sliding surface and the trochoidal cylinder the oil film can be generated on the short fragment of the apex seal sliding profile. In the paper authors described difficulties that were met during building program which simulates collaboration of the apex seal with cylinder sliding surface of the Wankel engine.
20
Content available remote Problemy odwzorowania kinematyki listwy uszczelnienia promieniowego silnika Wankla
PL
Silnik Wankla używany do napędu trakcyjnego ma wiele zalet, np. takich jak duża koncentracja mocy i marginalne drgania, jednak dotychczas silnik ten nie znalazł szerszego zastosowania praktycznego. Jednym z głównych problemów wynikających z koncepcji silnika Wankla jest uszczelnienie promieniowe wirującego tłoka. W niniejszym artykule przedstawiono problemy symulacji współpracy listwy uszczelnienia promieniowego tłoka silnika Wankla. Omówiono budowę proponowanego stanowiska symulacyjnego oraz możliwości odwzorowania kinematyki w liniowym ruchu postępowym. Przedstawiono charakterystyczne różnice w relacjach geometrycznych elementów uszczelniających, jakie są stosowane w silniku Wankla i klasycznym silniku o posuwisto-zwrotnym ruchu tłoka, które mają znaczący wpływ na parametry filmu olejowego między poruszającymi się elementami. Zbudowane stanowisko badawcze umożliwi zbadanie parametrów filmu olejowego powstającego na powierzchni ślizgowej listwy uszczelniającej, co może mieć kluczowe znaczenie dla rozwiązania istniejących problemów konstrukcyjnych, uniemożliwiających - jak dotychczas - szersze zastosowanie silnika Wankla.
EN
The Wankel engine used to traction drive characterizes oneself with row of advantages like large concentration of power and marginal vibrations, however till now such engine did not find wider practical use. One from main problems resulting from idea of engine Wankel is the apex seal of rotor. In the article problems of tightening slat cooperation simulation are presented. Erected test bed will make possible examining of oil film parameters, what can have key meaning for solutions of existing constructional problems, making impossible as yet wider use of the Wankel engine.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.