Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć komunikacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliw alternatywnych, wymusza na jednostkach samorządu terytorialnego świadczenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym z wykorzystaniem autobusów nisko-i zeroemisyjnych. Zamość, jako miasto o liczbie mieszkańców powyżej 50 000, jest zobligowane do zakupu taboru zeroemisyjnego, co wiąże się z analizą i reorganizacją sieci i wyborem ukształtowania nowych wiązek komunikacyjnych miasta. Pomimo posiadania przez MZK Zamość floty pojazdów niskoemisyjnych (zasilanych CNG), miasto musi dokonać zakupu odpowiedniej liczby autobusów zeroemisyjnych (np. e-busów). W artykule zaprezentowano za pomocą analizy SWOT mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia wynikające z dostosowania sieci komunikacyjnej miasta Zamość do uwarunkowań prawnych dotyczących elektromobilności i niskoemisyjności autobusów.
EN
The implementation of the obligations resulting from the Act on electromobility and alternative fuels forces local government units to provide transport services in public collective transport with the use of low- and zero-emission buses. Zamość, as a city with more than 50,000 inhabitants, is obliged to purchase zero-emission rolling stock, which is connected with the analysis of network reorganization and the choice of shaping new transport bundles in the city. Despite the fact that MZK Zamość owns a fleet of low-emission vehicles (powered by CNG), it is obliged to purchase an appropriate number of zero-emission buses (e.g. e-buses). The article presents by means of SWOT analysis the strengths and weaknesses as well as opportunities and threats resulting from the change in the adaptation of the transport network of the city of Zamość to the legal conditions concerning electromobility and low-carbon buses.
EN
Apart from reliability evaluation, the methodology of network systems reliability assessment presented in the article enables the design of modernisation of such systems targeted mainly at ensuring their required reliability. In practice the methodology can be applied for various network systems, e.g. computer, power, gas, water distribution, telecommunications and transport networks. A reliability analysis of a transport network in urban public transport is presented. Calculations were performed for selected criteria of network availability which actually conditions the quality of transport services provided. The basic calculation tool used was the factoring algorithm that enabled the assessment of the impact of individual connections failure (in particular those caused by physical factors) on the reliability of the whole network. The feasibility of modernisation of the network analysed is discussed and the results are presented in diagrams.
PL
W artykule zaprezentowano opracowaną metodykę szacowania niezawodności układów sieciowych. Rozwiązanie to umożliwia dokonywanie oceny niezawodności oraz projektowanie modernizacji rozpatrywanej sieci przede wszystkim w aspekcie zapewnienia jej wymaganej niezawodności. Praktyczne wykorzystanie omawianej metodyki może mieć miejsce w odniesieniu do różnych układów sieciowych, np. sieci komputerowych, energetycznych, gazowych, wodociągowych, telekomunikacyjnych i transportowych. W artykule przedstawiono analizę niezawodności sieci komunikacyjnej w miejskim transporcie zbiorowym. Obliczenia przeprowadzono dla wybranych kryteriów zdatności sieci, które praktycznie warunkują jakość świadczonych usług transportowych. Podstawowe narzędzie obliczeniowe stanowił algorytm faktoryzacji, który umożliwia ocenę wpływu uszkodzeń poszczególnych połączeń (spowodowanych w szczególności czynnikami fizycznymi) na niezawodność całej sieci. W opracowaniu uwzględniono możliwość modernizacji analizowanej sieci, a uzyskane wyniki przedstawiono na wykresach.
PL
W artykule omówiono charakterystykę transportową miasta Zamość. Dokonano porównania kształtu sieci miejskiej tego miasta na przestrzeni drugiej dekady XXI wieku. Uwzględniono kształt sieci transportu zbiorowego w latach 2010, 2014 oraz 2018. Opisano zasadę tworzenia sieci komunikacji wg H. Becka oraz zaproponowano nowy schemat sieci komunikacyjnej dla miasta Zamość.
EN
The article discusses the transport characteristics of the city of Zamość. The shape of the city's urban network was compared in the second decade of the 21st century. To preparing this description has been taken the shape of the mass transport network in 2010, 2014 and 2018. This article describes rules of creating a communication network according to H. Beck and was proposed new communication network for the city of Zamość.
PL
W artykule zaprezentowano różne pojęcia systemu transportowego również w odniesieniu do przestrzeni miejskiej. Rozważania dotyczące systemu transportowego ujęte zostały w trzech grupach, pierwsza z nich dotyczyła określeń o uniwersalnym charakterze, druga pojęć związanych z koncepcją tzw. zintegrowanego systemu transportowego, a w trzeciej grupie przedstawiono pojęcia zgodne z ogólną teorią systemów. Następnie zaprezentowano podział transportu zarówno w ujęciu gałęziowych jak i rodzajowym, który jest pojęciowo bardzo często mylone właśnie z podziałem gałęziowym. Podział rodzajowy transportu przeprowadzono pod kątem różnych kryteriów. W ostatniej części prezentowanego materiału przedstawiono rozważania dotyczące metodologii badań miasta oraz scharakteryzowano Obszar Metropolitarny Warszawy.
EN
The article presents the different concepts of the transport system also in relation to the urban space. Considerations transport systems have been included in the three groups, the first of which concerned the terms of universal character, the other concepts related to the concept of the so-called. integrated transport system and in the third group is shown in accordance with the general concept of systems theory. Then they present the breakdown of transport, both in terms of branch and generic, which is conceptually very often confused with the branch transport. Distribution of generic transport was carried out at an angle different criteria. The last part of the material presented describes considerations for the research methodology of the city and characterized Metropolitan Area Warsaw.
5
Content available remote Samorządy potrzebują transportowej strategii
PL
Autor pisze o zmianach popytu na usługi w transporcie zbiorowym w korelacji z takimi zmiennymi, jak: struktura wiekowa mieszkańców, liczba zarejestrowanych samochodów, struktura gospodarstw domowych, geografia przestrzenna miasta, gęstość zaludnienia czy przyzwyczajenia mieszkańców. Tendencja spadku popytu na przewozy zbiorowe występuje od lat w całym kraju. Tylko nieliczne miasta mogą się wykazać wzrostem liczby pasażerów i wpływów z biletów. Ustalenie spadku, stabilizacji czy ewentualnie wzrostu popytu na komunikację publiczną w danym mieście lub aglomeracji obliguje władze samorządowe do opracowania strategii transportu miejskiego na nadchodzące lata.
EN
The author writes about changes of demand for services in the public transport correlated with such variables as: the age structure of residents, the number of registered cars, the households structure, the city spatial geography, the density of population or the residents habits. The trend towards a declining demand for the collective transport has been existing in the whole country for years. Only few cities can demonstrate an increasing number of passengers and a growing ticket revenue. The determination of a decline, stabilisation or possibly an increase in the demand for the public transport in a specific city – conurbation imposes an obligation on the local government authorities to develop a strategy for the municipal transport for the next years.
6
Content available Elektryczne środki komunikacji miejskiej
PL
Mimo, iż w Polsce siedzibę i fabryki posiada jeden z potentatów w produkcji trolejbusów i autobusów elektrycznych [5], te właśnie środki transportu nie są w naszym kraju dostatecznie rozpowszechnione. Przyczyn można upatrywać w dwóch faktach. Większość dużych miast nacisk kładzie na rozwój posiadanych sieci tramwajowych. Komunikacja w mniejszych miastach ma zwykle charakter rozproszony - obserwujemy niewielką liczbę kursów na kilku wielowariantowych trasach. Postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach, szczególnie w zakresie zasobników energii elektrycznej, pozwala zniwelować tę barierę.
EN
However one of the most recognized producer of trolley- and electrobuses is situated in Poland, these kinds of public transport are not widespread satisfyingly. There are two basic reasons of that situation. Huge cities in most cases prefer to expand tram networks. Characteristic for public transport in smaller towns public transport is huge number of different routes with not many courses on each one. The progress which is observed especially of energy storages, could let to overcome this barrier.
PL
Celem pracy jest prezentacja metod diagnozowania awarii sieci komunikacyjnej w pojeździe. Przedstawione metody ze względu na ich uniwersalność, umożliwiają ich wykorzystanie przy różnego rodzaju usterkach oraz różnych typach pojazdów samochodowych. Zaproponowane układy mogą tworzyć uniwersalny diagnoskop, którego działanie polegać będzie na sekwencyjnym przełączaniu kolejnych procedur diagnostycznych, badając stan elektryczny poszczególnych linii.
EN
The purpose of this paper is to present methods of diagnosing failure of the communication network in the vehicle. The method due to their versatility, allow their use in various types of defects and different types of vehicles. The proposed systems can create a universal device, the operation of which will be based on the sequential switching subsequent diagnostic procedures, studying the electrical state of each line.
PL
Logistyka w turystyce najczęściej dotyczy zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, a brakuje opracowań dotyczących turystyki kwalifikowanej. W artykule przedstawiono przykład zastosowania rozwiązań komunikacyjno- -logistycznych w tej formie turystyki. Zaprezentowano sieć komunikacyjną dla turystów w dolinie Saastal w Szwajcarii, stanowiącą zarazem kompleksowy system logistyczny.
EN
Logistics in tourism is mostly affecting tourism agencies management. There is lack of works affecting qualified tourism. The paper presents an example of an application of logistic solution in this form of tourism. The paper shows a logistic communications network for tourists in Saas Valley in Switzerland, which is a comprehensive logistic system.
EN
In this paper, the general design of substation area backup protection (SABP) communication network in smart substation is proposed, and taking a practical 220kV smart substation for the application object, the communication network’s specific structure is constructed. Besides, the specific network’s real-time performance is studied based on theoretical analysis and OPNET simulation, and its reliability is calculated according to reliability block diagram and fault tree combining with Bayesian technology. The results show that the two performances can meet the requirements.
PL
W artykule przedstawiono projekt sieci komunikacyjnej na potrzeby rezerwowego systemu zabezpieczeń w obszarze inteligentnej podstacji elektroenergetycznej. Proponowaną strukturę sieci zaimplementowano dla inteligentnej podstacji 220kV. Przeprowadzono także symulacje (OPNET) i analizę teoretyczną wydajności sieci w czasie rzeczywistym oraz parametrycznie określono jej niezawodność.
PL
W poprzednim numerze „Infrastruktury Transportu” opublikowany został artykuł przedstawiający uwarunkowania uzasadniające budowę metra w średniej wielkości metropoliach [2]. Nakreślono również ogólny obraz problemów komunikacyjnych Wrocławia. Wskazano argumenty lokujące to miasto wśród tych, w których powinno się bardzo poważnie rozwijać projekt budowy metra, mimo iż od psychologicznej granicy miliona mieszkańców dzieli je bardzo wiele. W tym artykule, będącym naturalną kontynuacją poruszonej tematyki, scharakteryzowano potencjalne trasy.
12
Content available Dostępność komunikacyjna województw
PL
Artykuł zawiera analizę dostępności komunikacyjnej województw pod względem gęstości sieci transportowej oraz liczby połączeń bezpośrednich, realizowanych transportem kolejowym, autobusowym i lotniczym. Dla tych trzech gałęzi transportu porównano i przeanalizowano czasy jazdy oraz ceny biletów z dwóch okresów (marca i października 2011 r.), będące obok dostępności przestrzennej i czasowej czynnikami decydującymi o wyborze środka transportu, a tym samym o jego pozycji konkurencyjnej. Przedstawiono również i porównano wyniki analizowanych gałęzi transportu, mierzone wielkością przewozów.
EN
The paper includes an analysis of regional transport accessibility in respect of transport network density and the number of direct connections provided in rail, coach and air transport. Since the choice of transport mode, i.e. particular transport competitiveness, is besides location and time, dependent mostly on travel time and fare, the travel times and fares were compared for these three modes of transport within two periods (March and October, 2011). Moreover, results of the transport modes under study according to traffic volume are shown.
13
Content available remote Systemy sterowania - sieci przemysłowe!
PL
Burzliwy rozwój automatyzacji przemysłu i komplikacja procesów produkcyjnych powodują coraz częstsze sięganie do rozwiązań wykorzystujących sieci komunikacyjne i ich adaptację do lokalnych potrzeb. Wymaga tego potrzeba komunikacji modułów wykonawczych oraz sensorów z urządzeniem zarządzającym procesem. Związane są z tym zjawiskiem kwestie bezpieczeństwa, dynamiki i niezawodności produkcji. Osiągnięcie wysokich współczynników w tych materiach składa się na podniesienie wydajności, oszczędności zakładu produkującego poprzez eliminację błędów, i co za tym idzie, mniejszych strat wynikających z „wypuszczenia” wadliwych detali. Niezawodność urządzeń medycznych decyduje niejednokrotnie o zagrożeniu zdrowia i życia ludzkiego. Wykrywanie błędów w sieci tego typu urządzeń i szybsza ich korekta zapewniają bezpieczeństwo pacjenta.
PL
Trwająca rozbudowa sieci dróg w Polsce stawia przed projektantami oraz przyrodnikami zadanie pogodzenia wymogów ochrony przyrody z potrzebami optymalnego planowania infrastruktury transportowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako główny inwestor inwestycji drogowych w Polsce, jest świadoma, że rozwój sieci komunikacyjnej jest możliwy tylko w poszanowaniu dla przyrody, w którą ingeruje.
EN
The article concerns on the issue of protection of animals while realizing road investments. The author describes the road administration's activities that lead to minimizing the bad influence of road building on the animal population.
15
PL
Badania zostały oparte na warstwach wektorowych Leśnej Mapy Numerycznej (LMN) takich jak: komunikacja, leśnictwa, oddziały, wydzielenia oraz elementach sieci komunikacyjnej Puszczy Niepołomickiej, pozyskanych na podstawie materiałów geodezyjnych. Na podstawie danych PZGiK na obszarze Puszczy Niepołomickiej pozyskano 356.6 km linii komunikacyjnych, w tym największym udziałem charakteryzowały się drogi gruntowe polne lub leśne (48.8%). Blisko o połowę niższy udział procentowy posiadały drogi o nawierzchni utwardzanej i szerokości poniżej 3 m (24.6%), natomiast około 13.8% oraz 11.6% stanowiły odpowiednio drogi gruntowe wiejskie oraz ścieżki. Najniższy procent to drogi o nawierzchni twardej i szerokości od 3 do 7 m – nieco ponad 1.1%. Dla porównania ogólna długość linii komunikacyjnych dostępnych w LMN wynosiła 419.7 km. Dla wyselekcjonowania różnic pomiędzy liniami komunikacyjnymi dostępnymi w LMN a występującymi w materiałach PZGiK wykonano analizy przestrzenne GIS. W ich wyniku ustalono, iż linie komunikacyjne pozyskane w oparciu o geodane a nieposiadające swych odpowiedników w LMN charakteryzowały się całkowitą długością równą 61.7 km. Natomiast długość szlaków komunikacyjnych LMN, dla których obserwowano brak odpowiedników w materiałach PZGiK wynosiła 125.8 km. W obu przypadkach główny udział różnicy (około 70%) stanowiły drogi gruntowe polne i leśne, a następnie ścieżki o udziale około 28%. Zgodność linii komunikacyjnych dla obu analizowanych źródeł występowała łącznie w około 294 km obiektów. Zaobserwowano także przesunięcie obiektów LMN względem szlaków komunikacyjnych przedstawionych na mapach topograficznych. W większości przypadków rozbieżność lokalizacji kształtowała się w przedziale od 0–5 m. Efektem prac było opracowanie mapy sieci komunikacyjnej Puszczy Niepołomickiej, której treść stanowiły drogi i ścieżki LMN uzupełnione o linie komunikacyjne pozyskane na bazie geodanych.
EN
The research is based on the vector layers of a Digital Forest Map (LMN), such as: transportation, forest districts, departments, allotments, as well as vectorized elements of the transportation network of the Niepołomice Forest obtained from geodetic materials, mainly from topographic maps. Transportation lines (356.6 km) were vectorized on the basis of the data contained in the State Geodetic and Cartographic Resource (PZGiK), the majority of which were field and forest dirt roads (48.8%). The percentage of paved roads no more than 3 m wide was smaller by nearly a half (24.6%), while contribution of farm dirt roads and paths was similar and added up to about 13.8% and 11.6% respectively. Paved roads 3–7 m wide constituted the smallest percentage of the transportation lines – slightly more than 1.1%. In comparison, the total length of transportation lines included in the LMN maps 419.7 km. GIS spatial analyses were carried out for the selected discrepancies between the transportation lines included in the LMN and the ones vectorized on the basis of PZGiK data. As a result, it was discovered that the total length of the transportation lines vectorized from the geodata and not found in the LMN equaled 61.7 km. On the other hand, the length of communication routes included in the LMN, yet missing from the PZGiK data, amounted to 125.8 km. In both instances, it was mainly field and forest dirt roads (approximately 70%) that contributed to the discrepancies, followed by paths (28%). The transportation lines in case of both sources were congruent for 294 km of objects. Additionally, it was observed that the objects within the LMN were misaligned with respect to the transportation routes presented in topographic maps. In most situations, however, the divergence ranged from 0 to 5 m. As a result of the research, a map of the transportation network within the Niepołomice Forest was devised, which included the roads and paths of the LMN, supplemented by the communication routes vectorized from geodata.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie komunikacji w standardzie PLC jako elementu łączącego magistrale CAN w jedną, spójną sieć. Wybrane węzły transmisyjne takiej sieci dzięki możliwości komunikacji zarówno w standardzie CAN, jak i PLC umożliwiają wymianę danych między magistralami CAN. Praktyczny aspekt niniejszej pracy objął zaprojektowanie i wykonanie sieci komunikacyjnej w oparciu o zaproponowany model. W artykule opisano koncepcję użycia linii zasilania jako medium łączącego magistrale CAN oraz przedstawiono wyniki implementacji sieci bazującej na przedstawionym modelu CAN PLC.
EN
In this paper we consider using AC/DC power lines as a medium, which connects independent CAN buses into a single network. Each CAN bus is equipped with one node, which is able to transmit and receive data in both CAN and PLC standards. It allows sharing data between CAN buses via DC power lines. Practical result of this work is a design and implementation of communication network based on the proposed model. This article includes a description of presented approach for using power line communication together with CAN buses, as well as the results of implementation of network based on CAN-PLC architecture.
PL
Problem wyznaczania połączeń w sieciach komunikacyjnych jest przykładem zadania optymalizacji wiełokryterialnej, którego rozwiązaniem jest zbiór rozwiązań niezdominowanych. Wyznaczenie połączeń polega na rozwiązaniu dwukryterialnego problemu najkrótszych ścieżek w grafie ważonym o zmiennych wagach. W pracy przedstawiono algorytm umożliwiający wyznaczenie połączeń należących do zbioru rozwiązań niezdominowanych. Rozwiązania są wyznaczane z użyciem metody skalaryzacji, w której k (k>1) funkcji kryterialnych jest zastępowanych jedną ważoną funkcją kryterialną. Zaprezentowano także przykładowe wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych.
EN
The communication networks routing problem is an example of mulitcriteria optimization problem which the solution is the set of non-dominated solutions. Establishing routes consists in solving the bicriterion shortest path problem in the weighted graph with non-constant weights. In the paper an algorithm which determines routes belong to the set of non-dominated solutions is shown. The solutions are computed using scalarization method where the k (k > 1) criterion functions are replaced with single weighted criterion function. Apart from that a sample results of experimental tests are presented.
PL
Jednym z podstawowych zadań transportowych w najbliższym czasie na Śląsku, będzie szybki przewóz z głównych miast Aglomeracji Górnośląskiej (Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Tychy, Chorzów, itd.) pasażerów do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice- Pyrzowice. W artykule przedstawiono wybraną do realizacji trasę VIa połączenia szynowego lotniska w Pyrzowicach z Aglomeracją Górnośląską, jak również ocenę kryterialną trzech możliwych wariantów realizacji tej trasy.
EN
In closed time, the basic transportation task on the Upper Silesia, will be fast carriage passengers from main cities of Silesia Agglomeration (Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Tychy, Chorzów, etc) to the International Airport Katowice - Pyrzowice. In the article were shown choose to realization route Via for connection Airport Pyrzowice with Silesia Agglomeration and criteria estimate three possible variants of that route.
PL
Decyzja, jaką sieć komunikacyjną zastosować w zakładzie lub systemie produkcji, zwykle jest podejmowana szybko i często jest dostosowana do systemu sterownika określonego przez użytkownika końcowego. Podczas wdrażania następnego projektu nie zwraca się zwykle większej uwagi na wybraną wcześniej sieć. W rzeczywistości sieć ta jest jednak centralnym układem nerwowym całego rozwiązania automatyki i ma istotny udział w udanej realizacji całego projektu. Niniejszy artykuł opisuje aspekty projektowania wysoko wydajnych sieci i bezpośrednie zalety techniki światłowodowej przy użyciu, na przykład, protokołu Profibus.
PL
W kraju istnieje potrzeba rozwoju komplementarnej sieci komunikacyjnej, na którą składają się: sieć drogowa krajowa i samorządowa, sieć kolejowa, lotnicza i wodna. Najbardziej jednak elastyczną jest sieć drogowa, mogąca połączyć i zintegrować wszelkie możliwe zakątki kraju. Dlatego też bardzo ważnym celem gospodarczym jest komplementarność inwestycji drogowych, która powinna charakteryzować się spójnością i dążeniem do wzajemnego uzupełniania się bez względu na źródła finansowania.
EN
In our country it is necessary to develop network of complementary communication, including the network of national and local roads, railways, aviation and water communiction. However, the network of roads is the most flexible, it is capable of connecting and integrating every possible corner of the country. Thus, complementarity of road investment is such an important economic aim. The said complementarity should be characterized by the cohesion and aimed at mutual complementation regardless of source of funding.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.