Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć elektryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
A mathematical model of a power system supplied with high-voltage electricity is developed on the basis of variational approaches. A high-voltage circuit breaker, with its mechanical part treated as a complex disaxial cranking mechanism, is the key element of the model. The model serves the purposes of electric and mechanical analysis of transient processes in the integrated system. Results of computer simulation are presented as graphics.
PL
W pracy niniejszej na podstawie podejść wariacyjnych opracowano model matematyczny układu elektrotechnicznego zasilania energią elektryczną wysokiego napięcia. Kluczowym elementem wymienionego modelu jest wyłącznik wysokiego napięcia, którego część mechaniczną rozpatruje się, jako skomplikowany mimoosiowy korbowodowy mechanizm. Za pomocą stworzonego modelu dokonuje się analizy elektromechanicznych procesów nieustalonych w scalonym układzie. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej w postaci rysunków.
EN
We developed a fuzzy technical and economic model for optimization the parameters of the ice melting schemes at 6-10 kV OPL of distribution power networks based on which we justified the value of ice melting deposits fusion power, taking into account the uncertainty of initial data.
PL
Opracowano rozmyty model techniczny i ekonomiczny do optymalizacji parametrów schematów topienia lodu w napowietrznych sieciach dystrybucyjnych o napięciu 6-10 kV. Na podstawie tych modeli uzasadniono wartość mocy potrzebnej do stopnienia osadzonego lodu, biorąc pod uwagę niepewność danych początkowych.
PL
W artykule omówiono sposób wyseparowania oraz wykorzystania zmiennych globalnych w czasie, które w przyszłości pozwolą stworzyć unikalny klucz szyfrujący oraz układ szyfrowania danych. Polega on na ciągłej analizie losowego rozkładu zmienności częstotliwości oraz rozwinięciu algorytmów szyfrowania o dodatkowe zabezpieczenie, jakim jest zmieniający się czasie klucz szyfrujący. Celem sprawdzenia, czy opisane rozwiązanie jest możliwe do wykonania, przeprowadzono pomiar napięć w dwóch różnych lokacjach w Polsce. Otrzymany sygnał został wstępnie przefiltrowany celem wygładzenia jego powierzchni. Następnie ustalono dokładne miejsca przecięcia na osi oX metodą przybliżania rozwiązań układów nieokreślonych, po czym otrzymane wartości zostały po raz kolejny przefiltrowane, a otrzymane wyniki poddane analizie, na podstawie której sformułowano wnioski końcowe.
EN
The article discusses the way of separating and using global variables in time, which in the future will create a unique encryption key and data encryption system. It is based on continuous analysis of the random distribution of frequency variability and the development of encryption algorithms with the additional security, which is the changing time key encryption. In order to check whether the described solution is feasible, voltage measurements were carried out in two different locations in Poland. The received signal was pre-filtered to smooth its surface. Then the exact intersection points were determined on the oX axis by the method of approximation of solutions of indeterminate systems, after which the obtained values were once again filtered and the results obtained were analyzed, on the basis of which final conclusions were formulated.
PL
Przepięcia to trwające ułamki sekund impulsy napięć, tzw. przebiegi nieustalone o amplitudach sięgających kilkudziesięciu kilowoltów. Uszkodzenia instalacji elektrycznych powstają głównie w wyniku pośrednich efektów uderzenia pioruna lub/oraz przepięć spowodowanych przez procesy łączeniowe odbiorników o dużej mocy.
PL
Jednym z podstawowych wyznaczników jakości sieci elektrycznych zasilających i odbiorczych jest stan jej izolacji. To właśnie od tego parametru zależy zarówno pewność zasilania poszczególnych elementów, jak i bezpieczeństwo użytkowania całej sieci. Odpowiednio wczesna informacja o spadku rezystancji izolacji jest niezwykle ważna dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa elektrycznego. Daje ona czas na podjęcie działań eksploatacyjnych bądź ruchowych i nie dopuszcza do kosztownych wyłączeń sieci.
EN
Every day, the number of blockchains used in real world scenarios grows. From logistics to fine art, it’s hard to find a sector that hasn’t been touched by this transformative technology. We have reached a point where the technology has proven itself to be superior than the current modus operandi. The goal of this paper is a review of most recent important blockchain technology applications in fulfilling the right of everyone to recognition everywhere as a person before the law by introducing the concept of self-sovereign identity, and, how blockchain technology can manage the future electricity grid.
PL
Każda instalacja lub sieć elektryczna powinna być wykonywana w oparciu o odpowiednią dokumentację, a po jej wykonaniu lub remoncie czy rozbudowie powinna być poddana sprawdzeniu i protokólarnemu odbiorowi. Przed zgłoszeniem do odbioru wykonane roboty wymagają odpowiedniego przygotowania.
8
Content available remote Zjawiska ferrorezonasowe w sieciach SN z przekładnikami napięciowymi
PL
Zjawisko ferrorezonansu w sieci elektroenergetycznej jest znane i opisane od wielu lat. Trudno jednak jest jednoznacznie określić to zjawisko ze względu na jego znaczną wrażliwość na nawet niewielkie zmiany parametrów sieci. W sieci elektrycznej z tym samym zestawem elementów może wynikać więcej niż jeden stan ustalony ferrorezonansu. Ferrorezonans może wystąpić w sieciach z izolowanym punktem neutralnym z udziałem indukcyjnych przekładników napięciowych i powodować ich uszkodzenia. Artykuł przedstawia zjawisko ferrorezonansu, warunki jego powstawania oraz podstawowe metody jego zapobiegania czy tłumienia.
EN
The phenomenon of ferroresonance in the power grid has been known and described for many years. However, it is difficult to clearly determine this phenomenon due to its considerable sensitivity to even small changes in the network parameters. An electrical network with the same set of elements may result in more than one steady state of ferroresonance. Ferroresonance may occur in networks with isolated neutral point involving inductive voltage transformers and cause the transformers damage. The article presents the phenomenon of ferroresonance, conditions of its arising and fundamentals of its prevention or suppression.
9
Content available remote Smart system for electric grid management in coal mines
EN
This paper presents the results of a European project – M-SmartGrid. A smartgrid is an electric grid that uses new technologies to improve the efficiency of the production and distribution of electrical energy. The article presents the software based on idea of the smart electric grids.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki projektu europejskiego M-SmartGrid. Smartgrid jest siecią elektryczną, w której zastosowano nowe technologie w celu poprawy efektywności produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. W artykule przedstawiono oprogramowanie oparte na idei inteligentnych sieci elektrycznych.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia przyłączania odbiorców energii elektrycznej do dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej. Autorzy skupili się na procedurze przyłączania odbiorcy do sieci dystrybucyjnej oraz zaproponowali konieczność wykonywania pomiarów jakości energii elektrycznej dla wykonanego przyłączania odbiorców. Na podstawie wykonanych pomiarów przeprowadzono analizę rzeczywistej jakości energii elektrycznej dostarczanej do przyłączonego odbiorcy.
EN
The article presents issues connecting consumers of electricity to the power grid distribution. The authors focused on the procedure for connecting the recipient to the distribution network, and suggested the need for measuring the quality of electricity made to connect customers. On the basis of measurements carried out an analysis of the actual quality of the electricity supplied to the connected receiver.
PL
Rozdzielnicą elektryczną nazywa się element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej), który zawiera urządzenia i podzespoły elektryczne. Są one przeznaczone do łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych i ich kombinacji. Rozdzielnice elektryczne SN są nieodzownym elementem systemu dystrybucji energii elektrycznej.
PL
Omówiono sposoby przyłączenia OZE do sieci dystrybucyjnej w aspekcie ich wpływu na parametry tej sieci.
EN
The paper discusses methods of connecting of renewable energy sources to distribution network considering their influence on parameters of that network.
15
Content available SAVE : State of the Art and Visionary Energetics
EN
The paper focuses on the attempt to improve the process of modeling the electrical grid infrastructure, designed within project SAVE (State of the Art and Visionary Energetics). The system, which is a response to a still increasing demand for electricity, will enable optimizing and planning the development of the existing energy transmission grid on the basis of the Smart Grid concept. Such an approach may support the process of setting up new companies interested in building renewable power plants and will encourage potential ”prosumers” to share their surplus of energy. SAVE may also show how to wisely use the energy and how expensive energy wasting can be.
PL
Artykuł ma na celu zademonstrowanie możliwości wykorzystania systemu SAVE w procesie optymalizacji istniejących sieci energetycznych, a także modelowania nowych. System ten jest odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i brak nowoczesnych technologii w przemyśle energetycznym. System realizuje postawione mu zadania w oparciu o wkraczającą na światowy rynek koncepcję Smart Grid. Takie podejście pozwoli wesprzeć proces tworzenia nowych przedsiębiorstw, zainteresowanych budową elektrowni odnawialnych, i będzie zachęcać potencjalnych „prosumentów”, by przekazywali swoje nadwyżki energii. System SAVE może pokazać również, jak odpowiedzialnie korzystać z energii i jak kosztowne mogą być jej straty.
EN
Worsened quality of supplied as well as demanded electricity causes in reality a large financial loss. The main quality parameters monitored today are voltage dips and interruptions. In this context there are relevant statistics of measurement results and especially the possibility of their improvement by using Dynamic Voltage Restorer, for which we have proposed a possible method of control. The proposed regulation DVR is based on Park transformation of immediate values of voltage in network and its feedback transformation. The method is shown and verified on simulation model.
PL
Pogorszenie jakości dostarczanej jak również zapotrzebowanej energii elektrycznej powoduje powstawanie dużych strat finansowych. Podstawowymi parametrami jakościowymi monitorowanymi obecnie są spadki napięcia i przerwy w zasilaniu. W tym kontekście istnieją adekwatne statystyki pomiarowe, a w szczególności możliwości ich poprawy poprzez użycie dynamicznego układu odtwarzania napięcia (DVR), dla którego zaproponowaliśmy metodę sterowania. Proponowana metoda sterowania układem DVR bazuje na transformacji Parka wartości chwilowych napięcia w sieci i ich transformacji odwrotnej. Metoda została przedstawiona i zweryfikowana na modelu symulacyjnym.
17
Content available remote Informatyczne aspekty optymalnego projektowania sieci elektrycznych
PL
Celem artykułu jest pokazanie sposobu obliczenia optymalnego ze względu na koszty oraz poprawnego elektrotechnicznie usytuowania rozdzielni elektrycznych i okablowania do podłączenia linii produkcyjnych oraz pozostałych odbiorników w fabryce kosmetyków. Jako narzędzia użyte będą programowanie liniowe i algorytm ewolucyjny. We wnioskach znajdzie się analiza i porównanie otrzymanych wyników z oryginalnym projektem, według którego zbudowana została fabryka
EN
This article aims is to show how to make optimal calculation due to the cost and the correct positioning of electric switching and cabling to connect the production lines and other receivers in the factory of cosmetics. A linear programming and evolutionary algorithm will be used as a tool. The conclusions will contain: an analyze and the results comparison obtained with the original project, which was built by the factory
18
Content available remote Pożary spowodowane przyczynami elektrycznymi
PL
W artykule omówiono problem pożarów spowodowanych przycznami elektrycznymi. Wyjaśniono błędną i powszechnie przyjmowaną interpretację przyczyny wybuchu pożaru wywołanego przez zwarcie w sieci elektroenergetycznej. Wskazano na niewystarczające wymagania w obowiązujących przepisach budowlanych, które powinny zapobiegać pożarom. Przedstawiono metodykę wykonania obliczeń sieci elektrycznej z uwzględnieniem maksymalnych obciążeń toru zasilania, doboru przekrojów kabli i przewodów oraz prawidłowy sposób nastawy zabezpieczeń zwarciowych, zapewniający bezpieczeństwo.
EN
The article discusses the problem of fires caused by electrical considerations. Explains the erroneous interpretation of fire caused byshort-circuit in the electricity grid. Pointed out the insufficient requirements in existing legislation which should prevent fires. The article shows the present method of the calculation of electrical networks, and properly setting short-circuit protection, to ensure safety.
EN
The aim of this article is to show the problems of rural electrical distribution networks. Analysis of the contemporary state of electrical networks, analysis of the accident rate and reason for turning off of the electrotechnical equipment are presented. The ways for increasing the effectiveness of the functioning of the rural distribution networks are outlined.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.