Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 183

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć elektroenergetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Ważnym zagadnieniem projektowania i eksploatacji sieci elektroenergetycznych jest zmniejszenie zagrożeń wywoływanych przez zwarcia wielkoprądowe. Zastosowanie urządzeń ograniczających ewentualne prądy zwarcia umożliwia obniżenie poziomu wymaganej wytrzymałości zwarciowej elementów systemu, zapewniając redukcję nakładów inwestycyjnych i remontowych. Obecnie coraz lepsze perspektywy zyskują urządzenia oparte na elementach nadprzewodzących.
2
Content available remote Systemy magazynowania energii w sieciach elektroenergetycznych niskich napięć
PL
W artykule omówione zostało zagadnienie magazynowania energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych niskich napięć. Najpierw przedstawiona została charakterystyka systemów magazynowania energii możliwych do zainstalowania w sieciach nn. Następnie opisane zostały zagadnienia techniczno-ekonomiczne dotyczące systemów magazynowania energii elektrycznej, tj. w szczególności, na podstawie niemieckich źródeł literaturowych, wymagania techniczne dotyczące przyłączania oraz pracy magazynów energii w sieciach nn. W dalszej kolejności zostały przedstawione, w oparciu o te same źródła literaturowe, przykładowe schematy przyłączania magazynów energii do sieci. Następnie zostały przedstawione wyniki przykładowych obliczeń optymalizacyjnych odnośnie do mocy rozładowania lub ładowania magazynu energii dla różnych trybów pracy demonstracyjnej mikrosieci oraz różnych możliwych do przyjęcia funkcji kryterialnych.
EN
This paper focuses on methods of storing electricity in low voltage distribution grids. First, the characteristics of energy storage systems suitable for installation in low voltage grids are described. Then, technical and economic issues related to electrical energy storage systems as well as the technical requirements for connecting and operating energy storage systems in low voltage grids are described based in particular on a survey of German literature. Next, model schemes for connecting energy storage systems to the grid based on the same German literature are presented. Finally, the results of sample optimization calculations of energy storage systems’ charging and discharging power in different modes of operation of demonstration microgrid with a variety of selectable criterion functions are discussed.
3
Content available remote Regulacja napięcia w sieci nN z rozproszonymi źródłami energii
PL
Podłączanie rozproszonych źródeł energii do sieci energetycznych niskiego napięcia powoduje powstawanie problemów zmienności i niesymetrii napięcia, zwłaszcza w przypadku dużych odległości od transformatora zasilającego. W skrajnych przypadkach zachodzi konieczność redukcji mocy generowanej przez źródło podczas oddawaniu energii do sieci. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie energoelektronicznego regulatora napięcia składającego się z dwóch falowników, z których jeden służy do dodawania, za pomocą transformatora dodawczego, napięcia o regulowanej małej amplitudzie. Drugi falownik służy do dostarczania energii czynnej do układu regulacji oraz do korekty poboru mocy biernej w założonym zakresie. W referacie pokazano zastosowanie regulatora do stabilizacji napięcia sieci nN z generacją rozproszoną.
XX
Connecting distributed energy sources to low-voltage power grids causes problems of voltage variability and asymmetry, especially in the case of long distances from the power transformer. In extreme cases, it is necessary to reduce the power generated by the source when giving energy to the grid. The solution to this problem is the use of an electronic power regulator consisting of two inverters, one of which is used to add, with the help of an add transformer, voltage of regulated small amplitude. The second inverter is used to supply active energy to the control system and to correct reactive power consumption in the assumed range. The paper presents the use of a regulator to stabilize LV network voltage with distributed generation.
PL
Jednym z podstawowych parametrów charakteryzującym sieci elektroenergetyczne jest impedancja oraz jej składowe ortogonalne: rezystancja i reaktancja. Parametry te określają warunki zwarciowe oraz napięciowe w danym punkcie sieci. Problemy związane z pomiarem impedancji pętli w układach sieci elektroenergetycznych są ważne i cały czas aktualne. Mają one bezpośredni związek z ochroną przeciwporażeniową, gdyż zmierzona wartość impedancji stanowi podstawowe kryterium oceny ochrony przeciwporażeniowej, jaką jest samoczynne wyłączenie zasilania.
PL
W Polskim systemie energetycznym stosowanych jest obecnie kilka układów pracy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Poprzez określenie układu sieciowego jako konfiguracji sieci elektroenergetycznej należy rozumieć sposób połączenia punktu neutralnego transformatora z ziemią.
PL
Podłączanie odnawialnych źródeł energii do sieci energetycznych niskiego napięcia powoduje powstawanie problemów zmienności napięcia, zwłaszcza w przypadku dużych odległości od transformatora zasilającego. W skrajnych przypadkach zachodzi konieczność redukcji mocy generowanej przez źródło ze względu na podwyższenie napięcia spowodowane spadkami napięcia przy oddawaniu energii do sieci. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie energoelektronicznego regulatora napięcia składającego się z dwóch falowników, z których jeden służy do dodawania, za pomocą transformatora dodawczego, napięcia o regulowanej małej amplitudzie. Drugi falownik służy do dostarczania energii czynnej do układu regulacji oraz do korekty poboru mocy biernej w założonym zakresie. W referacie pokazano zastosowanie regulatora do stabilizacji napięcia sieci nN z generacją rozproszoną opartą na odnawialnych źródłach energii.
EN
Connecting renewable energy sources to low voltage grids causes voltage variation problems, especially in the case of long distances from the power transformer. In extreme cases, it is necessary to reduce the power generated by the source due to the increase in voltage caused by voltage drops. The solution to this problem is the use of an electronic voltage regulator. The power electronic voltage regulator consists of two inverters, one of which is used to add voltage with regulated low amplitude to the grid voltage. The voltage is added in series with using of the addition transformer. The second inverter is used to supply active energy to the control system and to correct reactive power consumption in the assumed range. The reactive power is regulated by generating a current with an appropriate phase shift in relation to the voltage. Additionally the voltage regulator can symmetrize line currents and mitigate current harmonics. Balance of losses and energy savings in the network with a voltage regulator is analysed in the paper. The paper presents the use of a regulator to stabilize the LV network voltage with distributed generation based on renewable energy sources.
7
Content available remote Mathematical modelling of transient electromagnetic processes in a power grid
EN
A mathematical model of an open electric power grid including the key elements of three distributed parameter transmission supply lines is developed on the basis of an interdisciplinary method of mathematical modeling. Such an approach allows for application of a highly adequate theory of ordinary and partial derivative differential equations that addresses electromagnetic processes in the grid under analysis. Transient electromagnetic processes in the short-circuited state are analysed.
PL
W artykule na podstawie interdyscyplinarnej metody modelowania matematycznego opracowano model matematyczny otwartej sieci elektrycznej, kluczowymi elementami której są trzy długie linie zasilania o parametrach rozłożonych. Takie podejście daje możliwość zastosowania teorii równań różniczkowych o pochodnych zwyczajnych i cząstkowych z wysokim poziomem adekwatności uwzględniającą procesy elektromagnetyczne w analizowanej sieci. Przeanalizowano nieustalone procesy elektromagnetyczne w stanie zwarcia.
PL
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych stają się coraz bardziej popularne. Wraz ze wzrostem liczby stacji ładujących wzrasta problem jakości energii w sieci elektroenergetycznej. Szybkie ładowanie wymaga dużej mocy ładowania przez krótki czas, co powoduje przeciążenie sieci energetycznej z powodu jednoczesnego ładowania wielu pojazdów elektrycznych. Hybrydowa stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowana przy autostradach jest proponowana w celu rozwiązania problemów z przeciążeniami i jakością energii przy ładowaniu baterii elektrycznych pojazdów ciężarowych i autobusów. Proponowana konfiguracja integruje hybrydową stację szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych z systemem energetycznym oraz umożliwia dwukierunkowy przepływ energii i poprawia jej jakoś.
EN
The charging stations of electric vehicle become more popular. With the increase in the number of charging station increases the problem of energy quality in power network. The fast charging of EV needs more charging power for short time, which gives rise to overloading of the power network due to simultaneous charging of multiple EVs. The hybrid fast charging station of EV located by highways is proposed in order to solve problems with network overloads and energy quality during the charging of heavy good trucks and buses batteries. The proposed configuration integrates the hybrid fast charging station of EV.
PL
Artykuł jest kontynuacją części 1., pt. „Wpływ stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną” z nr 6. Przedstawiony jest model elektryczny i matematyczny hybrydowej stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanej przy autostradach. Proponowana konfiguracja stacji ma na celu rozwiązanie problemów z przeciążeniami i jakością energii przy ładowaniu baterii elektrycznych pojazdów ciężarowych i autobusów. Zastosowanie dwukierunkowego przekształtnika DC umożliwia dwukierunkowy przepływ energii, a jednoczesne zastosowanie filtrów: aktywnego, pasywnego, zaburzeń doziemnych i wspólnych poprawia jej jakość.
EN
The article is a continuation of Part 1 „Influence of fast charging station for electric vehicles on power supply network” from No. 6. An electric and mathematical model of a hybrid station for fast charging of electric vehicles located by highways is presented. The proposed configuration is aimed at solving problems with overloads and energy quality during the charging electric batteries for trucks and buses. The use of a bidirectional DC converter enables two-way energy flow, and the simultaneous use of active and passive filter, and also differential-mode voltage and common-mode voltage filter, improves its quality.
10
Content available Operation safety of the national distribution grid
EN
The paper looks at the issues of operation safety of the national power grid and the characteristics of the national power grid in the areas of transmission and distribution. The issues of operation safety of the national transmission and distribution grid were discussed as well as threats to operation safety and security of the electricity supply related to these grids. Failures in the transmission and distribution grid in 2017, caused by extreme weather conditions such as: a violent storm at the night of 11/12.08.2017, hurricane Ksawery on 5–8.10.2017, and hurricane Grzegorz on 29–30.10.2017, the effects of which affected tens of thousands of electricity consumers and led to significant interruptions in the supply of electricity were presented. At present, the national power (transmission and distribution) grid does not pose a threat to the operation safety and security of the electricity supply, and is adapted to the current typical conditions of electricity demand and the performance of tasks during a normal state of affairs, but locally may pose threats, especially in extreme weather conditions. A potentially high threat to the operation safety of the national power grid is closely linked to: age, technical condition and the degree of depletion of the transmission and distribution grids, and their high failure rate due to weather anomalies. Therefore, it is necessary to develop and modernize the 400 and 220 kV transmission grids, cross-border interconnections, and the 110 kV distribution grid (especially in the area of large urban agglomerations), and the MV distribution grid (especially in rural areas). The challenges faced by the transmission and distribution grid operators within the scope of investment and operating activities, with a view to avoiding or at least reducing the scale of grid failures in the case of future sudden high-intensity atmospheric phenomena, are presented.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą bezpieczeństwa pracy krajowej sieci elektroenergetycznej i charakterystykę krajowej sieci elektroenergetycznej w obszarze przesyłu i dystrybucji. Omówiono problematykę bezpieczeństwa pracy krajowej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej związane z tymi sieciami. Przedstawiono awarie sieciowe w systemie przesyłowym i dystrybucyjnym w 2017 r., spowodowane przez ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak: gwałtowna burza w nocy 11/12.08.2017, orkan Ksawery w dniach 5–8.10.2017 i orkan Grzegorz w dniach 29–30.10.2017, których skutki dotknęły dziesiątki tysięcy odbiorców energii elektrycznej i doprowadziły do znacznych przerw w dostawie energii elektrycznej. Krajowa sieć elektroenergetyczna (przesyłowa i dystrybucyjna) nie stwarza obecnie zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i jest przystosowana do występujących obecnie typowych warunków zapotrzebowania na energię elektryczną i realizacji zadań w stanach normalnych, ale lokalnie może stanowić takie zagrożenie szczególnie w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Potencjalnie duże zagrożenie bezpieczeństwa pracy krajowej sieci elektroenergetycznej ma ścisły związek z: wiekiem, stanem technicznym i stopniem wyeksploatowania sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz ich dużą awaryjnością na skutek anomalii pogodowych. Dlatego konieczna jest rozbudowa i modernizacja sieci przesyłowej 400 i 220 kV, transgranicznych połączeń międzysystemowych oraz sieci dystrybucyjnej 110 kV (szczególnie w obszarze dużych aglomeracji miejskich) i sieci dystrybucyjnej SN (szczególnie na obszarach wiejskich). Przedstawiono wyzwania, jakie stoją przed operatorami systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych w zakresie działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych, które pozwolą na uniknięcie lub co najmniej na ograniczenie skali awarii sieciowych w przypadku wystąpienia nagłych zjawisk atmosferycznych o dużym nasileniu w przyszłości.
PL
We wrześniu 2016 r. Ministerstwo Energii przyjęło Plan Rozwoju Elektromobilności, który ma przyczynić się do umacniania wzrostu gospodarczego Polski. Plan zakłada, że do 2025 r. po polskich drogach jeździć będzie milion samochodów elektrycznych. Warto spojrzeć jak dzisiaj wygląda sytuacja tworząca się na rynku. Jakie wyzwania stają przed operatorami sieci energetycznych? Jak firmy technologiczne typu Microsoft mogą wspomóc rozwój elektromobilności w Polsce?
PL
Typowy zasilacz UPS w pierwszej kolejności dostarcza napięcie z sieci elektroenergetycznej. W przypadku zaniku napięcia sieciowego wewnętrzne podzespoły zasilacza mają za zadanie nadal dostarczyć energię elektryczną do odbiorników. Ważne jest przy tym szybkie przełączenie zasilania, tak aby nie doszło do przerwy w pracy zasilanych urządzeń.
PL
Stacje średnich napięć stanowią węzły dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej SN i mają istotne znaczenie dla funkcjonowania lokalnych systemów elektroenergetycznych.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie sieci neuronowej do optymalizacji rozpływów mocy w sieciach dystrybucyjnych. Przedstawiono strukturę i parametry zastosowanej sieci neuronowej oraz proces uczenia i testowania sieci neuronowej. Rezultaty uzyskiwane przez sieć neuronową oceniono porównując jej do rezultatów osiąganych przy użyciu metody „Primal dual interior point method” wykorzystywanej przez funkcje optymalizacyjne pakietu „Matpower”. Obliczenia zrealizowano w środowisku obliczeniowym programu Matlab. Analizy obliczeniowe pokazały, iż zaprojektowana sieć neuronowa uzyskuje zbliżone wyniki jak klasyczne algorytmy optymalizacji.
EN
The article presents the use of a neural network to optimize power flows in distribution networks. The structure and parameters of the used neural network as well as the process of learning and testing the neural network are presented. The results of the neural network were compared to the results of the „Primal dual interior point method” method used by the optimization functions of the „Matpower” package. The calculations were made in the Matlab program. Computational analyzes have shown that the designed neural network obtained similar results as classical optimization algorithms.
PL
W artykule przedstawiono nowatorską metodę obliczania wartości prądów płynących w przewodach odgromowych linii elektroenergetycznych w czasie zwarć. Metoda może być stosowana dla złożonych układów sieciowych, składających się z kilku stacji oraz różnych typów linii. Analizowane mogą być linie jedno- i dwutorowe z jednym bądź dwoma przewodami odgromowymi. Metoda pozwala na dobór przewodów odgromowych pod względem wytrzymałości cieplnej z mniejszym ryzykiem niepewności niż powszechnie stosowane metody. Prezentowana metoda obliczeniowa pozwala również na ocenę ochrony przeciwporażeniowej linii, poprzez wyznaczenie wartości prądów płynących w uziomach słupów.
EN
The paper presents a new method for calculating of currents in the earth wires during a phase to earth fault. The method can be used for analysis of power system that consists a several number of substations and transmission lines of different types. It can be used for analysis of single and double circuit overhead transmission lines with one or two earth wires. The method allows for earth wire thermal rating selection with lower level of uncertainty compared to the existing calculation methods. Additionally it allows for evaluation of shock hazards by calculating earthing currents and voltages for every tower of the line.
PL
W artykule przedstawiono sposoby analizy poprawności działania układów automatyki elektroenergetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem metod wykorzystujących metody symulacji komputerowych do modelowania przebiegu procesów zachodzących w rzeczywistych sieciach elektroenergetycznych. Opisano podstawowe zasady tworzenia takich modeli. Wyniki uzyskane z tego typu badań symulacyjnych można z powodzeniem wykorzystać do weryfikacji poprawności już obecnie stosowanych algorytmów, jak i do dokładnego testowania nowych metod przeznaczonych dla układów automatyki elektroenergetycznej, co zostało zilustrowane na przykładzie testów nowego szybkiego algorytmu zabezpieczenia linii dwutorowej.
EN
This article presents methods of evaluation of power automation systems, with particular emphasis on computer simulation methods to model processes occurring in real power grids. The rules for creating and using such models have been described. The results obtained from this type of simulation research can be successfully used to verify the correctness of already used algorithms, as well as to evaluate new methods for power automation systems, which was illustrated in the example of testing a new, fast protection algorithm to parallel transmission line.
PL
W artykule przedstawiono wyniki statystycznej analizy planowych prac eksploatacyjnych realizowanych w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia. W celu zapewnienia właściwej eksploatacji tych sieci konieczne jest wykonanie szeregu prac, wymagających wyłączenia określonych urządzeń. Sytuacja taka, przy ograniczonych możliwościach rezerwowania w sieciach dystrybucyjnych, skutkuje występowaniem przerw w zasilaniu. W artykule dokonano podziału oraz charakterystyki prowadzonych prac, a także określono podstawowe parametry i charakterystyki dotyczące planowych przerw w zasilaniu energią elektryczną.
EN
The article presents the results of statistical analysis of planned maintenance works carried out in medium and low voltage power distribution networks. In order to ensure proper operation of these networks, it is necessary to perform a series of works requiring the shutdown of certain devices. Such a situation, with limited possibilities of reserving in distribution networks, results in interruptions in power supply. The article presents the division and characteristics of the works carried out, as well as the basic parameters and characteristics regarding the planned interruptions in the power supply.
PL
W pracy przedstawiono zjawiska występujące podczas załączania krótkich linii kablowych łącznikiem próżniowym. Przeprowadzono symulacje komputerowe oraz rozpatrzono kilka wariantów pracy. Sprawdzono wpływ długości załączanego kabla na wartości napięć i prądów. Przedstawiono oraz przeanalizowano otrzymane wyniki, uzyskane drogą symulacji komputerowych.
EN
The paper presents phenomena occurring when switching on short cable lines with a vacuum breaker. Computer simulations were carried out and several work options were considered. The influence of the length of the switched cable on the values of voltages and currents was checked. Obtained results by computer simulation were presented and analyzed.
PL
W artykule przedstawiono analizę pomiarów pomontażowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych średniego napięcia SN. Przedstawiono je na przykładach urządzeń przesyłowo-rozdzielczych występujących w różnych zakładach przemysłowo-wytwórczych w Polsce.
EN
The paper presents the analysis of post-assembly measurements of devices and energy network for MV power grids. They are presented on the examples of transmission and distribution devices present in various industrial and manufacturing plants in Poland.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.